wiki:Halyri/Poytakirja8

Version 2 (modified by iltaraut, 5 years ago) (diff)

--

Hälyri-sovellusprojektin 8. palaverin pöytäkirja

Paikka: Tietotekniikan projektien kokoushuone, Agora AgC226.1
Aika: Torstai 8.5.2014 klo 8.33–9.30

Läsnä
Projektiryhmä

 • Niko Mononen, puheenjohtaja
 • Veli-Mikko Puupponen
 • Atte Söderlund
 • Ilkka Rautiainen, sihteeri

Tietotekniikan laitoksen edustajat

 • Vesa Lappalainen
 • Tero Tuovinen

Ohjaajat

 • Jukka-Pekka Santanen (vastaava ohjaaja)
 • Olli Kauppinen (tekninen ohjaaja)
 • Jaakko Kosonen (tekninen ohjaaja)

Pöytäkirja

Laadittu: 11.5.2014
Muokattu: -

 1. Palaverin avaus

Puheenjohtajaksi valittiin Niko Mononen ja sihteeriksi Ilkka Rautiainen. Puheenjohtaja avasi palaverin.

 1. Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Palaveri todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

 1. Esityslistan hyväksyminen

Esityslista hyväksyttiin muutoksitta.

 1. Edellisen palaverin pöytäkirjan tarkastus

Edellisessä palaverissa sovitut toimenpiteet:

 • Projektiryhmä suunnittelee järjestelmän koekäyttöä (kesken).
 • Projektisuunnitelmassa ja vaatimusmäärittelyssä käytetyt termit yhtenäistetään (suoritettu).
 • Projektiryhmä suunnittelee sidosryhmien sähköpostilistalle ensimmäisenä lähetettävän projektin esittelyviestin (kesken).

Mononen kysyi, onko projektisuunnitelmassa käytetty esittely projektista liian laaja sidosryhmien sähköpostilistalle. Tuovisen mukaan esittely on voitava lukea läpi kymmenessä minuutissa ja siihen voidaan liittää pari lisätietoa sisältävää linkkiä. Esittelyviestin ideasta Tuovinen huomautti, että tarkoituksena on yksinkertaisesti tiedottaa tällaisen projektin olemassaolosta, jotta mahdollisimman moni kohderyhmässä olisi asiasta tietoinen.

Puupponen ehdotti, että projektin esittelyn voisi hoitaa tekemällä kuvauksen esimerkiksi projektin wikin aloitussivulle. Tuovinen sanoi, että tämä on yksi mahdollisuus. Santanen sanoi loppuesittelyn materiaalin mahdollisesti soveltuvan tarkoitukseen, jos siihen liitetään käyttöliittymäkuvia.

Edellisen palaverin pöytäkirjaan Santanen lisäisi päätöksiin kahtena erillisenä kohtana edellisten palaverien pöytäkirjojen hyväksymisen. Pöytäkirja kuitenkin hyväksyttiin ilman muutoksia.

Päätökset:

 • Edellisen palaverin pöytäkirja hyväksyttiin.
 1. Tilakatsaus

Mononen esitteli projektin tilaa. Äänen lähettämistä hätäkeskusohjelmasta mobiililaitteelle on toteutettu. Tällä hetkellä ääni liikkuu PCM-muodossa, mutta sopivan pakkauskoodekin käyttämistä on tutkittu. Äänikoodekkina tullaan todennäköisesti käyttämään Speexiä. Toimintoja sekä käyttöliittymiä on edelleen hiottu ja korjattu. Mobiililaitteelta pyydettävän fysiologisen mittausdatan hallintaa ja esittämistä on toteutettu.

Seuraavaksi viimeistellään kesken olevat toiminnot, suunnitellaan järjestelmän testaaminen ja viimeistellään lähdekoodi sekä keskeneräiset dokumentit. Lisäksi laaditaan sovellusraportti, asennusohjeet ja muut puuttuvat dokumentit.

Tuovinen kysyi, onko kenellekään projektiryhmän jäsenelle herännyt kiinnostusta tehdä pro gradu -tutkielmaa tai vastaavaa työtä projektiin liittyen. Kukaan ei ilmaissut ainakaan vielä kiinnostusta, mutta mikäli kiinnostusta ilmenee, Tuoviseen voi ottaa yhteyttä.

 1. Vaatimusmäärittely

Projektiryhmä esitteli päivitettyä vaatimusmäärittelyä, johon oli merkitty kunkin ominaisuuden toteutuksen tila. Santanen kysyi, kuinka paljon sovellukseen on vielä aikomus käyttää aikaa ja mitä ominaisuuksia voitaisiin vielä rajata pois. Puupponen vastasi, että aikaa sovellukseen on käytettävä vielä ainakin ensi viikko. Mononen arveli, että GSM-yhteys tullaan karsimaan toteutettavista ominaisuuksista. GSM-puhelun testauksesta Lappalainen kuitenkin huomautti, että mobiilisovelluksen voi laittaa soittamaan esimerkiksi omassa käytössä olevaan puhelimeen.

 1. Lähdekoodin toinen katselmointi

Päätökset:

 • Toisen katselmoinnin ajankohdaksi sovittiin torstai 22.5. klo 8.30.
 1. Muut esille tulevat asiat

Santanen otti esille järjestelmän koekäytön ja sen suunnittelun. Monosen mukaan järjestelmä ei ole vielä koekäytettävässä tilassa ja koekäytön ajankohta päätettiin sopia myöhemmin. Santanen kehotti suunnittelemaan koekäytön jollain tasolla etukäteen. Esimerkiksi hätäkeskusohjelmalla voisi Santasen mielestä koekäytössä olla kaksi yhtäaikaista käyttäjää ja mobiilisovelluksella muutama käyttäjä. Kauppinen kysyi koekäytön yleistä ideaa ja dokumentointia, johon Santanen vastasi koekäytön vastaavan järjestelmätestausta. Koekäytöstä kirjoitetaan muistio, jota voi hyödyntää suoraan sovellusraportissa.

Tuovinen kysyi vastustaako kukaan sitä, että projektin tuloksia ja järjestelmää käsitellään mahdollisessa julkaistavassa case study -artikkelissa. Kukaan ei vastustanut tällaista artikkelia.

Tuovinen huomautti yleisesti, että muista kaupungeista tuleville vierailijoille ei kannata ehdottaa kovin aikaisia tapaamisaikoja. Myös aikojen sopimisen tulisi tapahtua nopeammilla viestinvaihdoilla.

Lappalainen kysyi, auttaisiko Windows Phonen uusi 8.1-versio videostriimin toteutusta millään tavalla. Puupponen vastasi, ettei nopealla tutustumisella huomannut merkittäviä helpotuksia asiaan liittyen.

Lappalainen ehdotti myös, että hätäkeskuksella voisi olla mahdollisuus soittaa puhelimen suuntaan. Esimerkiksi äärimmäisen huonollakin yhteydellä soittaessa hätäkeskukseen pitäisi mennä paikka-, henkilö- ja muut saatavilla olevat tiedot. Puupponen sanoi, että tällä hetkellä järjestelmä näyttää tällaisen kesken katkenneenkin yhteyden yhteyslistassa, joten teoriassa mahdollisuus takaisinsoittoon on olemassa. Lappalaisen mukaan hyödyllistä olisi myös automaattisesti tunnistaa, milloin yhteys muuttuu huonoksi. Tällöin hätäkeskus voisi katkaista yhteyden ja soittaa takaisin asiakkaalle.

Lappalaisen mukaan Windows Phonessa sovellus ja verkkoyhteydet, 4G-yhteyttä lukuun ottamatta, pysyvät auki ainakin silloin, kun puhelin vastaanottaa puhelun. Lappalainen pohti edelleen, pysyykö mobiilisovellus taustalla auki kun käyttäjä soittaa puhelun. Tätä Lappalainen kehotti projektiryhmää testaamaan.

Lappalainen kysyi, mitä tietoja soiton alussa välitetään hätäkeskukseen. Puupponen listasi tällaisiksi tiedoiksi paikkatiedot, henkilötiedot sekä puhelimen perustiedot. Söderlund kuitenkin huomautti, että puhelinnumeroa ei saa laitteesta suoraan, vaan käyttäjän on itse kirjoitettava se sovelluksen tietoihin. Lappalainen kysyi, onko projektiryhmä testannut kuinka huonolla yhteydellä alussa lähetettävät perustiedot menevät hätäkeskukseen. Puupponen oli testannut sovellusta todella huonolla yhteydellä, ja nuo tiedot menivät hyvin perille.

Kosonen kysyi, päivittyykö GPS-sijainti automaattisesti yhteyden aikana, koska usein sijainti tarkentuu myöhemmin. Puupponen vastasi, että tällä hetkellä sijainti lähetetään vain alussa, mutta tarkoitus olisi vielä saada mobiilisovellus lähettämään sijaintipäivitys silloin, kun sijainti on muuttunut riittävästi edellisestä ilmoitetusta.

Lappalainen kysyi, mitä hätäkeskusvierailusta saatiin irti. Hätäkeskusvierailusta tehtiin muistio, jossa havaittuja asioita käsitellään yksityiskohtaisemmin. Kaikki vierailulla olleet kokivat vierailun antoisaksi, ja Tuovisen mukaan projektille pyritään saamaan jatkoa jossain muodossa. Mahdolliseksi yhteistyökumppaniksi arvioitiin ainakin uuden hätäkeskusjärjestelmän kehittäjä Instaa.

Santanen sanoi lähettäneensä edellisellä viikolla esittelyviestin projektista psykologian laitoksen professori Heikki Lyytiselle ja muistutti, että mahdollisia rahoituskanavia voisi etsiä myös markkinoimalla järjestelmää esimerkiksi vanhuspalveluiden avulla. Santasen mukaan monella muullakin alalla voisi olla tarvetta vastaavalle järjestelmälle.

Santanen muistutti, että projektiryhmän tulisi dokumentoida sovellusraportissa projektissa kohdatut haasteet, ratkaisutavat ja huonot lähestymistavat.

Päätökset:

 • Koekäyttötilaisuudesta laaditaan muistio.
 • Projektin tuloksia ja järjestelmää voidaan käyttää artikkeleissa.
 • Projektiryhmä dokumentoi kohdatut haasteet, ratkaisut ja huonot lähestymistavat sovellusraportissa.
 1. Läsnäolijoille sovitut toimenpiteet
 • Tässä palaverissa sovitut toimenpiteet:
 • Projektiryhmä tarkastaa, ovatko huonon puheyhteyden tunnistus ja takaisinsoittomahdollisuus vaatimusmäärittelyssä riittävästi esillä.
 • Projektiryhmä sopii Helena Jäntin kanssa sopivan ajan esittelylle.

Edellisestä pöytäkirjasta siirretyt toimenpiteet:

 • Projektiryhmä suunnittelee järjestelmän koekäyttöä.
 • Projektiryhmä suunnittelee sidosryhmien sähköpostilistalle ensimmäisenä lähetettävän projektin esittelyviestin.
 1. Seuraavan palaverin aika ja paikka

Torstaina aamupäivällä 15.5. pidetään järjestelmän esittelytilaisuus Helena Jäntille. Esittelyn yhteydessä käydään laitoksen maksamalla lounaalla. Tarkka kellonaika varmistuu Jäntin ilmoitettua hänelle sopivan ajankohdan.

 1. Palaverin päättäminen

Puheenjohtaja päätti palaverin.

Jaettu materiaali Mononen jakoi kopioita esityslistasta ja edellisen palaverin pöytäkirjasta.

Attachments