Changes between Initial Version and Version 1 of Halyri/Poytakirja2


Ignore:
Timestamp:
2014-02-27 14:52:27 (5 years ago)
Author:
iltaraut
Comment:

--

Legend:

Unmodified
Added
Removed
Modified
 • Halyri/Poytakirja2

  v1 v1  
   1Hälyri-sovellusprojektin 2. palaverin pöytäkirja 
   2 
   3Paikka: Tietotekniikan projektien kokoushuone, Agora AgC226.1 \\ 
   4Aika: Torstai 13.2.2014 8.33–10.12 
   5 
   6Läsnä 
   7 
   8Projektiryhmä 
   9*       Niko Mononen 
   10*       Ilkka Rautiainen, sihteeri 
   11*       Atte Söderlund, puheenjohtaja 
   12*       Veli-Mikko Puupponen 
   13Tietotekniikan laitoksen edustajat 
   14*       Vesa Lappalainen, saapui esityslistan kohdassa 3 
   15*       Tero Tuovinen 
   16Ohjaajat 
   17*       Jukka-Pekka Santanen (vastaava ohjaaja) 
   18*       Jaakko Kosonen (tekninen ohjaaja) 
   19 
   20Pöytäkirja 
   21 
   22Laadittu: 13.2.2014 \\ 
   23Muokattu: 27.2.2014 
   24 
   25 
   261. Palaverin avaus 
   27 
   28Puheenjohtajaksi valittiin Atte Söderlund ja sihteeriksi Ilkka Rautiainen. Söderlund avasi palaverin. 
   29 
   302. Laillisuus ja päätösvaltaisuus 
   31 
   32Palaveri todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 
   33 
   34 
   353. Esityslistan hyväksyminen 
   36 
   37Lappalainen saapui paikalle. Esityslista hyväksyttiin muutoksetta. 
   38 
   39 
   404. Edellisen palaverin pöytäkirjan tarkastus 
   41 
   42Santanen esitti, että edellisen palaverin pöytäkirjasta käydään läpi nyt ja seuraavissa palavereissa ainoastaan päätökset sekä toimenpiteet. 
   43 
   44Santanen huomautti, että pöytäkirjan kohdan 2 ensimmäistä päätöstä on syytä tarkentaa. 
   45 
   46Edellisessä palaverissa sovitut toimenpiteet: 
   47*       Helena Jäntti selvittää mahdollisuutta saada projektiryhmän käyttöön puhelimeen liitettävän EKG-mittalaitteen. (kesken) 
   48*       Tuovinen selvittää, millaisia puhelimia laitokselta on saatavilla projektiryhmän käyttöön. (kesken) 
   49*       Tuovinen selvittää mahdollisuutta järjestää vierailun hätäkeskukseen. (kesken) 
   50*       Santanen perustaa sähköpostilistat projektin teknistä keskustelua ja projektiorganisaation sisäistä viestintää varten. (suoritettu) 
   51*       Santanen perustaa myöhemmin myös muista organisaatioista saatavat kontaktit kattavan sähköpostilistan. (kesken) 
   52*       Santanen pyytää IT-palveluita avaamaan projektille kaksi verkkolevyä. (kesken) 
   53 
   54Tuovisen mukaan Jäntti oli selvittänyt EKG-mittalaitteen saatavuutta MegaKotolta, mutta yritys ei ole halukas luovuttamaan laitetta projektin käyttöön. Myös Tuovinen oli tavannut yrityksen edustajan. Jäntti on kysynyt VTT:ltäkin asiasta, mutta vastausta ei ole vielä tullut. Mittalaitetta ei Tuovisen mukaan kuitenkaan kannata jäädä odottamaan, vaan projektissa voidaan käyttää yhtä hyvin muulla tavalla generoitua dataa. 
   55 
   56Santanen on perustanut kaksi sähköpostilistaa. Ensimmäisellä ovat ryhmän jäsenet ja ohjaajat. Toinen lista sisältää ryhmän jäsenten ja ohjaajien lisäksi Tuovisen, Lappalaisen ja Helena Jäntin. Todennäköisesti tarvitaan myös kolmas laajemman jakelun lista, joka luodaan, kun Tuovinen toimittaa listan muista projektiin liittyvistä henkilöistä Santaselle. 
   57 
   58Santanen on pyytänyt kaksi kertaa IT-palveluilta verkkolevyjä, mutta niitä ei ole vielä saatu käyttöön. 
   59 
   60Päätökset: 
   61*       Santasen esitys pöytäkirjan pelkkien päätösten ja toimenpiteiden käsittelyn osalta hyväksyttiin. Seuraavissa palavereissa toimitaan samalla tavalla. 
   62*       Edellisen palaverin pöytäkirja hyväksyttiin tarkentamalla kohdan 2 päätöstä. 
   63 
   645. Tilakatsaus 
   65Projektipäällikkö esitteli projektin tilaa. Alustavaa vaatimusmäärittelyä on tehty ajatuskarttana, ja projektisuunnitelman teko on aloitettu. Söderlund oli kokeillut Lappalaisen CycloLite-sovellusta paikannuksessa. Paikantamisessa oli ongelmia varsinkin sisätiloissa. Lappalainen huomauttikin, että projektissa on jollain tavoin kyettävä arvioimaan ilmoitetun paikan luotettavuus. 
   66 
   67Ensi viikolla on tarkoitus aloittaa sovelluksen käyttöliittymän suunnittelu. Projektiryhmän työasemien käyttöjärjestelmät vaativat todennäköisesti vaihdon Windows 8:aan. 
   68 
   69 
   706. Alustava vaatimusmäärittely 
   71 
   72Söderlund esitteli ajatuskarttana tehtyä alustavaa vaatimusmäärittelyä. Alustavassa vaatimusmäärittelyssä on esitetty ydinkohtina tähän mennessä mieleen tulleet asiat, mutta vielä ei oteta kantaa siihen, mitä osia tässä projektissa toteutetaan. 
   73 
   74Lappalainen ehdotti, että eri hätätyyppien vaatimukset huomioidaan jollain tavalla. Esimerkiksi kouluammuskelun aikana puhelin ei saa pitää ylimääräistä ääntä. Eri käyttäjäryhmät olisi myös huomioitava. Esimerkiksi heikompinäköistenkin olisi pystyttävä käyttämään sovellusta. Myös kosketusnäytön ongelmat on otettava huomioon. Käyttöliittymä ei saisi vahingossa ohjata käyttäjää väärään paikkaan. Hädän kiireisyysastetta pitäisi jotenkin pystyä laskemaan hätäpuhelun aikana, mutta puhelun alussa oletuksena kiireisyysaste on suurin. 
   75 
   76Tuovinen ehdotti ottamaan huomioon mahdollisuuden käynnistää hätäpuhelu myös muilla tavoin, esimerkiksi puheentunnistuksella. Tulevaisuudessa tietyistä ihmisryhmistä saattaa olla mahdollisuus saada hätäpuhelu automaattisesti, kun jokin kyseisen henkilön kehon toimintoja seuraava mittalaite havaitsee poikkeaman. Tuovisen mielestä puhelimen omistajan tiedot voisi myös välittää automaattisesti hätäkeskukselle. Tietyistä ihmisryhmistä (esim. lapset, muistisairaat vanhukset) sovellus voisi haluttaessa lähettää säännöllisesti paikkatietoja eteenpäin. 
   77 
   78Hälytyskeskuksen käyttöliittymästä Tuovinen sanoi, että jonkinlainen puhelujen jonotustoiminto olisi saatava mukaan. Puhelun siirto vastaanottajalta toiselle olisi mahdollisesti hyödyllinen ominaisuus, joka kannattaa ainakin mainita alustavissa vaatimuksissa. 
   79 
   80Santanen huomautti, että asiaa voisi tarkastella laajemmastakin näkökulmasta, sillä eri hälytystilanteissa voi olla muitakin vastaanottajia kuin hälytyskeskus. 
   81 
   82Lappalainen huomautti, että sovelluksen palvelimelle alussa lähettämien tietojen on voitava muuttua tilanteen edetessä, esimerkiksi kun paikka vaihtuu. Myös siirrettävien tietojen salaukseen on kiinnitettävä huomiota, mutta tässä projektissa riittää kohtuullinen salauksen toteutus. Mahdollisesti hyödyllinen ominaisuus olisi hätäpuhelun kelaus, jolloin esimerkiksi poliisi voisi tilannekatsausta varten tarkastella vaikkapa hätäpuhelun alkua. Projektin tuloksena syntyvä sovellus voi Lappalaisen mukaan olla hiomaton, mutta sillä pitäisi voida markkinoida hanketta eteenpäin. 
   83 
   84Santanen huomautti, että palaverissa käsiteltävät alustavan vaatimusmäärittelyn kaltaiset dokumentit olisi hyvä jatkossa jakaa etukäteen palaveriin tulijoille, mikäli mahdollista. Alustavaa vaatimusmäärittelyä täydennetään ehdotettujen lisäysten pohjalta ja priorisointia pohditaan. 
   85 
   86Päätökset: 
   87*       Sovelluksen välittämät tiedot salataan. 
   88*       Projektissa toteutetaan yksinkertainen puhelujen jonotustoiminto, jolla järjestelmän toimintaa voi helposti esitellä. 
   89 
   907. Mahdollisia toteutusratkaisuja 
   91Pohdittiin, mille alustoille ja mitä tekniikoita käyttäen sovellus tehdään. Kosonen arveli, että toteutus yhdellekin alustalle vie paljon aikaa. Tuovisen mukaan toiminta monessa eri alustassa ei ole tässä projektissa oleellista. Puupponen ehdotti sovelluksen alustaksi Windows Phone 8:aa, ja päätös hyväksyttiin. Projektiryhmä pyytää tietohallinnolta työasemille Windows 8  käyttöjärjestelmät. 
   92 
   93Palvelinpuolen toteutukseen Kosonen ehdotti ASP.NET MVC:tä. Käyttöliittymä voitaisiin toteuttaa www-käyttöliittymänä tai WPF-tekniikalla. Kevyempi ratkaisu voisi olla toteutus WCF:llä. Palvelinympäristö voidaan projektia varten pystyttää esimerkiksi jonkun projektin jäsenen kotiin. Voidaan myös kysyä informaatioteknologian tiedekunnan tietohallinnon Juhani Forsmanilta tai Tapani Tarvaiselta mahdollisuutta palvelimen isännöintiin. Kaikilla projektin jäsenillä on pääsy Microsoftin DreamSpark-palveluun, josta tarvittavat ohjelmat saa käyttöön. 
   94 
   95Lappalainen huomautti, että palvelimen toteutus ei saisi olla kovin sidoksissa tehtyyn käyttöliittymään, vaan esimerkiksi www-käyttöliittymän lisäämisen myöhemmin tulisi olla mahdollista. Harjoittelutilan voisi Lappalaisen mielestä toteuttaa niin, että sovellus luo asennuksessa kaksi kuvaketta, joista toinen vie harjoittelutilaan. Harjoittelutila ottaisi yhteyden harjoittelupalvelimeen. Sovelluksen asennuksen jälkeen käyttäjä olisi saatava käynnistämään sovellus kerran ja samalla syöttämään tietonsa sovellukseen. 
   96 
   97Testaamisesta Lappalainen huomautti, että sovelluksen toiminta täytyy testata eri yhteysnopeuksilla. Lappalainen lupasi toimittaa testipuhelimen projektiryhmälle. Testipuhelimessa on valmiina Soneran liittymä. 
   98 
   99Päätökset: 
   100*       Sovellus kehitetään Windows Phone 8  alustalle. 
   101*       Palvelin toteutetaan niin, että se on mahdollisimman vähän sidoksissa tehtyyn käyttöliittymään. 
   102*       Sovelluksen kehityksessä pyritään ottamaan huomioon toimivuus eri yhteysnopeuksilla. 
   103 
   1048. Aikataulu, prosessimalli ja lisenssi 
   105 
   106Söderlund ehdotti projektissa luotavalle ohjelmakoodille MIT-lisenssiä, ja ehdotus hyväksyttiin. Tuovinen toivoi projektin dokumenteille Creative Commons  lisenssiä, jotta tiedon jakaminen projektin ulkopuolisille olisi tarvittaessa helpompaa. Santanen huomautti, että mikään lisenssi ei varsinaisesti sido jakamaan materiaalia kaikkien saataville. 
   107 
   108Santanen huomautti, että Helena Jäntin puhelimen avulla tapahtuvaan EKG-mittaukseen liittyvä patentti voi vaikuttaa jollain tavalla projektiin. Projektiryhmä kysyy patentin mahdollisista rajoituksista ja vaikutuksista Jäntiltä. 
   109 
   110Söderlund ehdotti ketterää prosessimallia. Santanen ehdotti, että pohjalle otetaan jokin olemassa oleva malli, jota muokataan projektin tarpeen mukaan. 
   111 
   112Söderlund sanoi, että projektiryhmä voi käyttää aikaa projektiin 10 opintopisteen verran. Tämä vastaa Santasen mukaan n. 250:tä tuntia projektiryhmän jäsentä kohti. Tulosten olisi valmistuttava ja projektin päätyttävä toukokuun loppuun mennessä. Tämä tarkoittaa, että toukokuuhun mennessä ohjelmakoodin tulisi olla käytännössä valmis. 
   113 
   114Päätökset: 
   115*       Sovelluksen ohjelmakoodi sijoitetaan MIT-lisenssin alle. 
   116*       Projektiin käytetään aikaa 250 tuntia projektiryhmän jäsentä kohti. 
   117*       Tulokset valmistuvat ja projekti päättyy toukokuun loppuun mennessä. 
   118 
   1199. Käytänteet 
   120 
   121Lappalainen ehdotti, että dokumentit sijoitetaan wiki-pohjaiseen järjestelmään. Tuoviselle ja Lappalaiselle käytettävällä järjestelmällä sekä tiedostomuodoilla ei kuitenkaan ole suurta merkitystä, kunhan dokumentit ovat jatkossakin helposti löydettävissä ja saatavilla. Trac-järjestelmä on ainakin saatavilla projektiryhmän käyttöön. Projektiryhmä pohtii tarkemmin, mihin dokumentit laitetaan ja millä työkaluilla ne luodaan. 
   122 
   123Tuovinen sanoi, että projektin etenemisestä tiedotetaan projektin verkostolle. Tuovinen arveli, että projektin aihe saattaa kiinnostaa myös lehdistöä. 
   124 
   125Santanen vaatii tarkemmin muotoillut dokumentit projektisuunnitelmasta, projektiraportista ja sovellusraportista. Muiden dokumenttien muotoilu on vapaampi. Tuovinen sanoi, että jommankumman tilaajan edustajista on hyväksyttävä projektisuunnitelma ja vaatimusmäärittely.  
   126 
   127Santanen halusi ohjelmakoodin kommentit englanniksi ja suositteli versiohallinnan käyttämistä. Santanen ehdotti, että ohjelmakoodi on hyväksytettävä Kososella. Lappalainen toivoi, että ohjelmakoodin helposti testattavat osat yksikkötestataan esimerkiksi ComTestin avulla. Santanen huomautti, että lisäksi on määriteltävä erillisiä laajempia testitapauksia. 
   128 
   129Päätökset: 
   130*       Projektisuunnitelma ja vaatimusmäärittely on hyväksytettävä jommallakummalla tilaajan edustajista. 
   131*       Ohjelmakoodi kommentoidaan englanniksi ja muu dokumentointi tehdään suomeksi. 
   132*       Ohjelmakoodi on hyväksytettävä Kososella. 
   133 
   13410. Muut esille tulevat asiat 
   135 
   136Sapporo-projektissa mukana ollut aikuiskouluttajan pedagogisia opintoja suorittava jatko-opiskelija Olli Kauppinen oli ottanut yhteyttä Santaseen. Kauppinen pyysi päästä mukaan projektiin toiseksi tekniseksi ohjaajaksi. Santanen kysyi, onko tilaajan edustajilla tai projektin jäsenillä mitään Kauppisen mukaantuloa vastaan. Kukaan ei vastustanut Kauppisen mukaantuloa projektiin. Santanen ilmoittaa Kauppiselle asiasta, ja Kauppinen varmistaa, ettei projektiin tulolle ilmene muita esteitä. 
   137 
   138Santanen kertoi, että psykologian laitoksen professori Heikki Lyytinen on ideoinut aikaisemmin vanhusten ja kuntoutettavien sovelluksia, joilla pidetään yhteyttä omaisiin ja hoitajiin. Tässä projektissa hahmotellut asiat ovat osin päällekkäisiä Lyytisen aiemmin ideoimien asioiden kanssa. Santanen pyysi lupaa ottaa yhteyttä Lyytiseen jossain vaiheessa projektia, ja kukaan ei vastustanut ehdotusta. Lappalainen kuitenkin huomautti, että ensisijaisesti tässä projektissa huomioidaan hätäkeskuskäyttöön liittyvät vaatimukset. Tällöin muita mahdollisia toimintoja ei todennäköisesti voida toteuttaa. Ne voidaan kuitenkin hyvin listata vaatimusmäärittelyyn. 
   139 
   140Päätökset: 
   141*       Olli Kauppinen tulee projektin toiseksi tekniseksi ohjaajaksi, mikäli esteitä ei ilmene. 
   142*       Santanen voi ottaa Lyytiseen yhteyttä, kun vaatimukset tarkentuvat. 
   143 
   14411. Läsnäolijoille sovitut toimenpiteet 
   145 
   146Tässä palaverissa sovitut toimenpiteet: 
   147*       Tuovinen selvittää mahdollisuutta saada projektiryhmän käyttöön puhelimeen liitettävän EKG-mittalaitteen. 
   148*       Projektiryhmä täydentää alustavaa vaatimusmäärittelyä, ja miettii sen pohjalta tehtävien priorisointeja. 
   149*       Lappalainen toimittaa projektiryhmälle Windows 8  puhelimen testikäyttöä varten. 
   150*       Lappalainen toimittaa projektiryhmälle virtamittarin puhelimen virrankulutuksen mittaamista varten. 
   151*       Projektiryhmä pyytää tietohallinnolta työasemille Windows 8  käyttöjärjestelmät. 
   152*       Projektiryhmä pyytää informaatioteknologian tiedekunnan tietohallinnon edustajilta tarvittaessa palvelinympäristön ja palomuuriavaukset, kun asia on ajankohtainen. 
   153*       Projektiryhmä pohtii projektin dokumenteille sopivaa lisenssiä. 
   154*       Projektiryhmä kysyy Helena Jäntin EKG-mittaukseen liittyvän patentin mahdollisista rajoituksista ja vaikutuksista projektiin Jäntiltä. 
   155*       Projektiryhmä pohtii tarkemmin, mihin dokumentit laitetaan ja millä työkaluilla ne luodaan. 
   156 
   157Edellisestä pöytäkirjasta siirretyt toimenpiteet: 
   158*       Tuovinen selvittää, millaisia puhelimia laitokselta on saatavilla projektiryhmän käyttöön. 
   159*       Tuovinen selvittää mahdollisuutta järjestää vierailun hätäkeskukseen. 
   160*       Helena Jäntti selvittää mahdollisuutta saada projektiryhmän käyttöön puhelimeen liitettävän EKG-mittalaitteen. 
   161*       Santanen perustaa myöhemmin myös muista organisaatioista saatavat kontaktit kattavan sähköpostilistan. 
   162*       Santanen pyytää IT-palveluita avaamaan projektille kaksi verkkolevyä. 
   163 
   16412. Seuraavan palaverin aika ja paikka 
   165 
   166Seuraavan palaverin ajankohdaksi sovittiin torstai 27.2. kello 8.30 tietotekniikan projektien kokoushuoneessa. 
   167 
   16813. Palaverin päättäminen 
   169 
   170Söderlund päätti palaverin. 
   171 
   172 
   173Jaettu materiaali 
   174 
   175Söderlund jakoi kopioita esityslistasta ja edellisen palaverin pöytäkirjasta.