wiki:Halyri/Poytakirja2
Last modified 5 years ago Last modified on 2014-02-27 14:52:27

Hälyri-sovellusprojektin 2. palaverin pöytäkirja

Paikka: Tietotekniikan projektien kokoushuone, Agora AgC226.1
Aika: Torstai 13.2.2014 8.33–10.12

Läsnä

Projektiryhmä

 • Niko Mononen
 • Ilkka Rautiainen, sihteeri
 • Atte Söderlund, puheenjohtaja
 • Veli-Mikko Puupponen

Tietotekniikan laitoksen edustajat

 • Vesa Lappalainen, saapui esityslistan kohdassa 3
 • Tero Tuovinen

Ohjaajat

 • Jukka-Pekka Santanen (vastaava ohjaaja)
 • Jaakko Kosonen (tekninen ohjaaja)

Pöytäkirja

Laadittu: 13.2.2014
Muokattu: 27.2.2014

 1. Palaverin avaus

Puheenjohtajaksi valittiin Atte Söderlund ja sihteeriksi Ilkka Rautiainen. Söderlund avasi palaverin.

 1. Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Palaveri todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

 1. Esityslistan hyväksyminen

Lappalainen saapui paikalle. Esityslista hyväksyttiin muutoksetta.

 1. Edellisen palaverin pöytäkirjan tarkastus

Santanen esitti, että edellisen palaverin pöytäkirjasta käydään läpi nyt ja seuraavissa palavereissa ainoastaan päätökset sekä toimenpiteet.

Santanen huomautti, että pöytäkirjan kohdan 2 ensimmäistä päätöstä on syytä tarkentaa.

Edellisessä palaverissa sovitut toimenpiteet:

 • Helena Jäntti selvittää mahdollisuutta saada projektiryhmän käyttöön puhelimeen liitettävän EKG-mittalaitteen. (kesken)
 • Tuovinen selvittää, millaisia puhelimia laitokselta on saatavilla projektiryhmän käyttöön. (kesken)
 • Tuovinen selvittää mahdollisuutta järjestää vierailun hätäkeskukseen. (kesken)
 • Santanen perustaa sähköpostilistat projektin teknistä keskustelua ja projektiorganisaation sisäistä viestintää varten. (suoritettu)
 • Santanen perustaa myöhemmin myös muista organisaatioista saatavat kontaktit kattavan sähköpostilistan. (kesken)
 • Santanen pyytää IT-palveluita avaamaan projektille kaksi verkkolevyä. (kesken)

Tuovisen mukaan Jäntti oli selvittänyt EKG-mittalaitteen saatavuutta MegaKotolta, mutta yritys ei ole halukas luovuttamaan laitetta projektin käyttöön. Myös Tuovinen oli tavannut yrityksen edustajan. Jäntti on kysynyt VTT:ltäkin asiasta, mutta vastausta ei ole vielä tullut. Mittalaitetta ei Tuovisen mukaan kuitenkaan kannata jäädä odottamaan, vaan projektissa voidaan käyttää yhtä hyvin muulla tavalla generoitua dataa.

Santanen on perustanut kaksi sähköpostilistaa. Ensimmäisellä ovat ryhmän jäsenet ja ohjaajat. Toinen lista sisältää ryhmän jäsenten ja ohjaajien lisäksi Tuovisen, Lappalaisen ja Helena Jäntin. Todennäköisesti tarvitaan myös kolmas laajemman jakelun lista, joka luodaan, kun Tuovinen toimittaa listan muista projektiin liittyvistä henkilöistä Santaselle.

Santanen on pyytänyt kaksi kertaa IT-palveluilta verkkolevyjä, mutta niitä ei ole vielä saatu käyttöön.

Päätökset:

 • Santasen esitys pöytäkirjan pelkkien päätösten ja toimenpiteiden käsittelyn osalta hyväksyttiin. Seuraavissa palavereissa toimitaan samalla tavalla.
 • Edellisen palaverin pöytäkirja hyväksyttiin tarkentamalla kohdan 2 päätöstä.
 1. Tilakatsaus

Projektipäällikkö esitteli projektin tilaa. Alustavaa vaatimusmäärittelyä on tehty ajatuskarttana, ja projektisuunnitelman teko on aloitettu. Söderlund oli kokeillut Lappalaisen CycloLite-sovellusta paikannuksessa. Paikantamisessa oli ongelmia varsinkin sisätiloissa. Lappalainen huomauttikin, että projektissa on jollain tavoin kyettävä arvioimaan ilmoitetun paikan luotettavuus.

Ensi viikolla on tarkoitus aloittaa sovelluksen käyttöliittymän suunnittelu. Projektiryhmän työasemien käyttöjärjestelmät vaativat todennäköisesti vaihdon Windows 8:aan.

 1. Alustava vaatimusmäärittely

Söderlund esitteli ajatuskarttana tehtyä alustavaa vaatimusmäärittelyä. Alustavassa vaatimusmäärittelyssä on esitetty ydinkohtina tähän mennessä mieleen tulleet asiat, mutta vielä ei oteta kantaa siihen, mitä osia tässä projektissa toteutetaan.

Lappalainen ehdotti, että eri hätätyyppien vaatimukset huomioidaan jollain tavalla. Esimerkiksi kouluammuskelun aikana puhelin ei saa pitää ylimääräistä ääntä. Eri käyttäjäryhmät olisi myös huomioitava. Esimerkiksi heikompinäköistenkin olisi pystyttävä käyttämään sovellusta. Myös kosketusnäytön ongelmat on otettava huomioon. Käyttöliittymä ei saisi vahingossa ohjata käyttäjää väärään paikkaan. Hädän kiireisyysastetta pitäisi jotenkin pystyä laskemaan hätäpuhelun aikana, mutta puhelun alussa oletuksena kiireisyysaste on suurin.

Tuovinen ehdotti ottamaan huomioon mahdollisuuden käynnistää hätäpuhelu myös muilla tavoin, esimerkiksi puheentunnistuksella. Tulevaisuudessa tietyistä ihmisryhmistä saattaa olla mahdollisuus saada hätäpuhelu automaattisesti, kun jokin kyseisen henkilön kehon toimintoja seuraava mittalaite havaitsee poikkeaman. Tuovisen mielestä puhelimen omistajan tiedot voisi myös välittää automaattisesti hätäkeskukselle. Tietyistä ihmisryhmistä (esim. lapset, muistisairaat vanhukset) sovellus voisi haluttaessa lähettää säännöllisesti paikkatietoja eteenpäin.

Hälytyskeskuksen käyttöliittymästä Tuovinen sanoi, että jonkinlainen puhelujen jonotustoiminto olisi saatava mukaan. Puhelun siirto vastaanottajalta toiselle olisi mahdollisesti hyödyllinen ominaisuus, joka kannattaa ainakin mainita alustavissa vaatimuksissa.

Santanen huomautti, että asiaa voisi tarkastella laajemmastakin näkökulmasta, sillä eri hälytystilanteissa voi olla muitakin vastaanottajia kuin hälytyskeskus.

Lappalainen huomautti, että sovelluksen palvelimelle alussa lähettämien tietojen on voitava muuttua tilanteen edetessä, esimerkiksi kun paikka vaihtuu. Myös siirrettävien tietojen salaukseen on kiinnitettävä huomiota, mutta tässä projektissa riittää kohtuullinen salauksen toteutus. Mahdollisesti hyödyllinen ominaisuus olisi hätäpuhelun kelaus, jolloin esimerkiksi poliisi voisi tilannekatsausta varten tarkastella vaikkapa hätäpuhelun alkua. Projektin tuloksena syntyvä sovellus voi Lappalaisen mukaan olla hiomaton, mutta sillä pitäisi voida markkinoida hanketta eteenpäin.

Santanen huomautti, että palaverissa käsiteltävät alustavan vaatimusmäärittelyn kaltaiset dokumentit olisi hyvä jatkossa jakaa etukäteen palaveriin tulijoille, mikäli mahdollista. Alustavaa vaatimusmäärittelyä täydennetään ehdotettujen lisäysten pohjalta ja priorisointia pohditaan.

Päätökset:

 • Sovelluksen välittämät tiedot salataan.
 • Projektissa toteutetaan yksinkertainen puhelujen jonotustoiminto, jolla järjestelmän toimintaa voi helposti esitellä.
 1. Mahdollisia toteutusratkaisuja

Pohdittiin, mille alustoille ja mitä tekniikoita käyttäen sovellus tehdään. Kosonen arveli, että toteutus yhdellekin alustalle vie paljon aikaa. Tuovisen mukaan toiminta monessa eri alustassa ei ole tässä projektissa oleellista. Puupponen ehdotti sovelluksen alustaksi Windows Phone 8:aa, ja päätös hyväksyttiin. Projektiryhmä pyytää tietohallinnolta työasemille Windows 8 käyttöjärjestelmät.

Palvelinpuolen toteutukseen Kosonen ehdotti ASP.NET MVC:tä. Käyttöliittymä voitaisiin toteuttaa www-käyttöliittymänä tai WPF-tekniikalla. Kevyempi ratkaisu voisi olla toteutus WCF:llä. Palvelinympäristö voidaan projektia varten pystyttää esimerkiksi jonkun projektin jäsenen kotiin. Voidaan myös kysyä informaatioteknologian tiedekunnan tietohallinnon Juhani Forsmanilta tai Tapani Tarvaiselta mahdollisuutta palvelimen isännöintiin. Kaikilla projektin jäsenillä on pääsy Microsoftin DreamSpark-palveluun, josta tarvittavat ohjelmat saa käyttöön.

Lappalainen huomautti, että palvelimen toteutus ei saisi olla kovin sidoksissa tehtyyn käyttöliittymään, vaan esimerkiksi www-käyttöliittymän lisäämisen myöhemmin tulisi olla mahdollista. Harjoittelutilan voisi Lappalaisen mielestä toteuttaa niin, että sovellus luo asennuksessa kaksi kuvaketta, joista toinen vie harjoittelutilaan. Harjoittelutila ottaisi yhteyden harjoittelupalvelimeen. Sovelluksen asennuksen jälkeen käyttäjä olisi saatava käynnistämään sovellus kerran ja samalla syöttämään tietonsa sovellukseen.

Testaamisesta Lappalainen huomautti, että sovelluksen toiminta täytyy testata eri yhteysnopeuksilla. Lappalainen lupasi toimittaa testipuhelimen projektiryhmälle. Testipuhelimessa on valmiina Soneran liittymä.

Päätökset:

 • Sovellus kehitetään Windows Phone 8 alustalle.
 • Palvelin toteutetaan niin, että se on mahdollisimman vähän sidoksissa tehtyyn käyttöliittymään.
 • Sovelluksen kehityksessä pyritään ottamaan huomioon toimivuus eri yhteysnopeuksilla.
 1. Aikataulu, prosessimalli ja lisenssi

Söderlund ehdotti projektissa luotavalle ohjelmakoodille MIT-lisenssiä, ja ehdotus hyväksyttiin. Tuovinen toivoi projektin dokumenteille Creative Commons lisenssiä, jotta tiedon jakaminen projektin ulkopuolisille olisi tarvittaessa helpompaa. Santanen huomautti, että mikään lisenssi ei varsinaisesti sido jakamaan materiaalia kaikkien saataville.

Santanen huomautti, että Helena Jäntin puhelimen avulla tapahtuvaan EKG-mittaukseen liittyvä patentti voi vaikuttaa jollain tavalla projektiin. Projektiryhmä kysyy patentin mahdollisista rajoituksista ja vaikutuksista Jäntiltä.

Söderlund ehdotti ketterää prosessimallia. Santanen ehdotti, että pohjalle otetaan jokin olemassa oleva malli, jota muokataan projektin tarpeen mukaan.

Söderlund sanoi, että projektiryhmä voi käyttää aikaa projektiin 10 opintopisteen verran. Tämä vastaa Santasen mukaan n. 250:tä tuntia projektiryhmän jäsentä kohti. Tulosten olisi valmistuttava ja projektin päätyttävä toukokuun loppuun mennessä. Tämä tarkoittaa, että toukokuuhun mennessä ohjelmakoodin tulisi olla käytännössä valmis.

Päätökset:

 • Sovelluksen ohjelmakoodi sijoitetaan MIT-lisenssin alle.
 • Projektiin käytetään aikaa 250 tuntia projektiryhmän jäsentä kohti.
 • Tulokset valmistuvat ja projekti päättyy toukokuun loppuun mennessä.
 1. Käytänteet

Lappalainen ehdotti, että dokumentit sijoitetaan wiki-pohjaiseen järjestelmään. Tuoviselle ja Lappalaiselle käytettävällä järjestelmällä sekä tiedostomuodoilla ei kuitenkaan ole suurta merkitystä, kunhan dokumentit ovat jatkossakin helposti löydettävissä ja saatavilla. Trac-järjestelmä on ainakin saatavilla projektiryhmän käyttöön. Projektiryhmä pohtii tarkemmin, mihin dokumentit laitetaan ja millä työkaluilla ne luodaan.

Tuovinen sanoi, että projektin etenemisestä tiedotetaan projektin verkostolle. Tuovinen arveli, että projektin aihe saattaa kiinnostaa myös lehdistöä.

Santanen vaatii tarkemmin muotoillut dokumentit projektisuunnitelmasta, projektiraportista ja sovellusraportista. Muiden dokumenttien muotoilu on vapaampi. Tuovinen sanoi, että jommankumman tilaajan edustajista on hyväksyttävä projektisuunnitelma ja vaatimusmäärittely.

Santanen halusi ohjelmakoodin kommentit englanniksi ja suositteli versiohallinnan käyttämistä. Santanen ehdotti, että ohjelmakoodi on hyväksytettävä Kososella. Lappalainen toivoi, että ohjelmakoodin helposti testattavat osat yksikkötestataan esimerkiksi ComTestin avulla. Santanen huomautti, että lisäksi on määriteltävä erillisiä laajempia testitapauksia.

Päätökset:

 • Projektisuunnitelma ja vaatimusmäärittely on hyväksytettävä jommallakummalla tilaajan edustajista.
 • Ohjelmakoodi kommentoidaan englanniksi ja muu dokumentointi tehdään suomeksi.
 • Ohjelmakoodi on hyväksytettävä Kososella.
 1. Muut esille tulevat asiat

Sapporo-projektissa mukana ollut aikuiskouluttajan pedagogisia opintoja suorittava jatko-opiskelija Olli Kauppinen oli ottanut yhteyttä Santaseen. Kauppinen pyysi päästä mukaan projektiin toiseksi tekniseksi ohjaajaksi. Santanen kysyi, onko tilaajan edustajilla tai projektin jäsenillä mitään Kauppisen mukaantuloa vastaan. Kukaan ei vastustanut Kauppisen mukaantuloa projektiin. Santanen ilmoittaa Kauppiselle asiasta, ja Kauppinen varmistaa, ettei projektiin tulolle ilmene muita esteitä.

Santanen kertoi, että psykologian laitoksen professori Heikki Lyytinen on ideoinut aikaisemmin vanhusten ja kuntoutettavien sovelluksia, joilla pidetään yhteyttä omaisiin ja hoitajiin. Tässä projektissa hahmotellut asiat ovat osin päällekkäisiä Lyytisen aiemmin ideoimien asioiden kanssa. Santanen pyysi lupaa ottaa yhteyttä Lyytiseen jossain vaiheessa projektia, ja kukaan ei vastustanut ehdotusta. Lappalainen kuitenkin huomautti, että ensisijaisesti tässä projektissa huomioidaan hätäkeskuskäyttöön liittyvät vaatimukset. Tällöin muita mahdollisia toimintoja ei todennäköisesti voida toteuttaa. Ne voidaan kuitenkin hyvin listata vaatimusmäärittelyyn.

Päätökset:

 • Olli Kauppinen tulee projektin toiseksi tekniseksi ohjaajaksi, mikäli esteitä ei ilmene.
 • Santanen voi ottaa Lyytiseen yhteyttä, kun vaatimukset tarkentuvat.
 1. Läsnäolijoille sovitut toimenpiteet

Tässä palaverissa sovitut toimenpiteet:

 • Tuovinen selvittää mahdollisuutta saada projektiryhmän käyttöön puhelimeen liitettävän EKG-mittalaitteen.
 • Projektiryhmä täydentää alustavaa vaatimusmäärittelyä, ja miettii sen pohjalta tehtävien priorisointeja.
 • Lappalainen toimittaa projektiryhmälle Windows 8 puhelimen testikäyttöä varten.
 • Lappalainen toimittaa projektiryhmälle virtamittarin puhelimen virrankulutuksen mittaamista varten.
 • Projektiryhmä pyytää tietohallinnolta työasemille Windows 8 käyttöjärjestelmät.
 • Projektiryhmä pyytää informaatioteknologian tiedekunnan tietohallinnon edustajilta tarvittaessa palvelinympäristön ja palomuuriavaukset, kun asia on ajankohtainen.
 • Projektiryhmä pohtii projektin dokumenteille sopivaa lisenssiä.
 • Projektiryhmä kysyy Helena Jäntin EKG-mittaukseen liittyvän patentin mahdollisista rajoituksista ja vaikutuksista projektiin Jäntiltä.
 • Projektiryhmä pohtii tarkemmin, mihin dokumentit laitetaan ja millä työkaluilla ne luodaan.

Edellisestä pöytäkirjasta siirretyt toimenpiteet:

 • Tuovinen selvittää, millaisia puhelimia laitokselta on saatavilla projektiryhmän käyttöön.
 • Tuovinen selvittää mahdollisuutta järjestää vierailun hätäkeskukseen.
 • Helena Jäntti selvittää mahdollisuutta saada projektiryhmän käyttöön puhelimeen liitettävän EKG-mittalaitteen.
 • Santanen perustaa myöhemmin myös muista organisaatioista saatavat kontaktit kattavan sähköpostilistan.
 • Santanen pyytää IT-palveluita avaamaan projektille kaksi verkkolevyä.
 1. Seuraavan palaverin aika ja paikka

Seuraavan palaverin ajankohdaksi sovittiin torstai 27.2. kello 8.30 tietotekniikan projektien kokoushuoneessa.

 1. Palaverin päättäminen

Söderlund päätti palaverin.

Jaettu materiaali

Söderlund jakoi kopioita esityslistasta ja edellisen palaverin pöytäkirjasta.