wiki:svnYliopistonUlkopuolelta
Last modified 9 years ago Last modified on 2009-01-12 08:47:32

svn.cc.jyu.fi käyttö yliopistoverkon ulkopuolelta ilman VPN:ää

Korvaa alla olevissa ohjeissa USERNAME omalla tunnuksellasi. Muilla kursseilla ohj2 vastaavalla kurssin tunnuksella.

Linux

Muutetaan svn-clientin tunnelointiasetuksia tiedostosta ~/.subversion/config. HUOM! Tämä muuttaa yleisiä SVN-asetuksia, ja pätevät siksi myös muihin svn-palvelimiin otettaessa yhteyttä. Voi siis olla järkevää määrittää SVN-asetuksia eri hakemistoissa ja käyttää näitä --config-dir komentorivioption avulla. Muuta [tunnels]-otsikon alta rivi ( tai vastaava )

# ssh = $SVN_SSH ssh

vastaavaan muotoon:

ssh = ssh -p 2222 -l username

Tämä muuttaa tunneloidessa ssh-clientin ottamaan yhteyttä porttiin 2222. Unix | GNU/Linux -koneissa portit 1 - 1024 ovat vain käytettävissä vain superuser-oikeuksilla. username korvataan omalla atk-keskuksen käyttäjätunnuksella.

Määritetään ssh-clientille host-alias lisäämällä tiedostoon ~/.ssh/config seuraavat rivit:

Host svn.jyu
    HostName jalava.cc.jyu.fi
    User USERNAME # oma käyttäjätunnus
    Compression yes
    LocalForward 2222 svn.cc.jyu.fi:22

Luo ssh-avainpari ja siirrä Jalavaan:

ssh-keygen -t rsa # vai pitääkö olla dsa???
cat ~/.ssh/id_rsa.pub | ssh USERNAME@jalava.cc.jyu.fi 'cat >> ~/.ssh/authorized_keys'

Nyt tunnelin muodostaminen onnistuu jatkossa komennolla:

ssh svn.jyu

Avaa uusi terminaali-ikkuna ja olet valmis svn:n käyttöön esimerkiksi seuraavasti:

svn co svn+ssh://localhost/srv/svn/ohj2/username

Windows

Varmista ensin että olet tehnyt ssh-avainparit (ks. soveltuvin osin).

Muutetaan kerran svn-clientin tunnelointiasetuksia tiedostosta ...subversion/config. Muuta [tunnels]-otsikon alta rivi ( tai vastaava )

 ssh = ssh2 

mikäli sinulla on ssh2.exe polussa. Kannattaa kopioida ssh2.exe johonkin paikkaan joka on polussa.

Komentoriviltä komento (joka kerta kun Windows on käynnistetty uudelleen)

start "ssh2" ssh2 -C -L localhost:22:svn.cc.jyu.fi:22 jalava.cc.jyu.fi

Jos ohjelma kysyy eri käyttäjätunnusta kuin yliopiston, esim. joissain tapauksissa yhteyttä yritetään muodostaa käyttämällä käyttäjätunnuksena Windowsin käyttäjänimeä, käytä seuraavaa komentoa

start "ssh2" ssh2 -l USERNAME -C -L localhost:22:svn.cc.jyu.fi:22 jalava.cc.jyu.fi

Tämän jälkeen käyttele iloisena svn:ää Eclipsestä, komentoriviltä svn-komennoilla, komentojonoilla tai TortoiseSVN:n avulla muuttaen ohjeissa osoitteen muotoon:

svn+ssh://localhost/srv/svn/ohj2/PROJNAME