wiki:k2013/demot/demoC1
Last modified 5 years ago Last modified on 2013-04-18 16:21:27

Demot » Demo C1, 22.4.2013

Palautus ma 22.4 klo 13 mennessä.

Demoista C1 ja C2 on tehtävä yhteensä 60%, min 40%/kerta, jotta saa 1 op merkinnän kurssista TIEP112 Ohjelmointi 2, C++. Kurssi arvostellaan Hyväksytty/Hylätty. Demokertojen maksimina pidetään 10, eli käytännössä Hyväksyttyyn vaaditaan 12 tehtyä tehtävää. Palautukset c1 (huom pieni c) ”nimellä” NettiDemoWWW:llä.

Vähintään kahteen vastaukseen ”automaattinen” testaus perinteisellä tai ComTest-tavalla.

Tehtävä 1. Esikääntäjä

Miten esikääntäjä muuttaisi seuraavan tiedoston? Esikäännöksen saa näkyville optiolla -save-temps. Esimerkiksi jos tiedosto on kirjoitettu nimelle hopo.c, niin

gcc -save-temps hopo.c

jälkeen on tiedosto hopo.i, jossa on esikäännöksen tulos. Koita kuitenkin pohtia tehtävää ensin ilman ”koneen apua”. Onko muodostuvassa koodissa virheitä? Mitä ohjelma tulostaisi (mahdollisten korjausten jälkeen)? (Mukaeltu koekysymys kevät-93)

#define pois return 0;
#include <stdio.h>
#define HALPA=HINTA;
#define auto "Mosse"
#define Tul "Terve"
#define kaa "tuloa"
#define TASTA int main(void){
#define TAHAN pois }
#define VAHAN
#define PP ;
#define VEROJA (1+40 prosenttia) PP
#define plus *
#define on =
#define HINTA=7;
#define lf "\n"
#define prosenttia / 100.0

TASTA
 int maksu on HALPA plus VAHAN VEROJA
 printf("auto on vanha, mutta halpa: %d!\n",maksu) PP
 printf(Tulkaa " kyytiin!" lf) PP
TAHAN

Tehtävä 2. Aliohjelmien parametrinvälitys

Kirjoita C-ohjelma (käyttäen stdio.h :n funktioita, ei iostream.h :n), joka kysyy huo­neesta mitatut tiedot ja tulostaa sitten näiden perusteella huoneen pinta-alan ja tilavuuden. Toteuta ohjelma monisteen 8.5 luvun mukaisesti aliohjelmia käyttäen (parametrin välitys osoittimien avulla, vrt. moniste 8.5.4). Katso malliksi matka_a2.c.

Tehtävä 3. C++ parametrinvälitys

Tee edellisen tehtävän huone-ohjelmasta tietovirroin ja viitemuuttujien avulla toteutettu C++ -ohjelma (vrt.matka_ar.cpp, iostream ja 8.5.5).

Tehtävä 4. Osoittimet

Näytä kuvan avulla (piirrä kuva kunkin sijoituksen jälkeen uudelleen) mitä ovat muuttujien arvot seuraavien sijoitusten jälkeen (kun muuttujat ovat sijoittuneet muistipaikkoihin kuten kuvassa). Piirrä kuvaan myös mihin osoitin p loogisesti aina osoittaa.

int a,b,c;
int *p;
int e;
/* 1 */  a = 19;
/* 2 */  p = &b;
/* 3 */  *p = a+2;
/* 4 */  p = p+1; /* Tekee käytännössä p=p+2 */
/* 5 */  *p = 7;
/* 6 */  p = p+2; /* Tekee käytännössä p=p+4 */
/* 7 */  *p = p-3; /* Käytännössä p-6     */
/* 8 */ **p = 199;
   
  /* 1 */  /* 2 */ /* 3 */ /* 4 */ /* 5 */ /* 6 */ /* 7 */ /* 8 */ 
  +-----+  +-----+ +-----+ +-----+ +-----+ +-----+ +-----+ +-----+ 
100 |   | a |   | |   | |   | |   | |   | |   | |   |  
  +-----+  +-----+ +-----+ +-----+ +-----+ +-----+ +-----+ +-----+  
102 | ?? | b |   | |   | |   | |   | |   | |   | |   |  
  +-----+  +-----+ +-----+ +-----+ +-----+ +-----+ +-----+ +-----+  
104 | ?? | c |   | |   | |   | |   | |   | |   | |   |  
  +-----+  +-----+ +-----+ +-----+ +-----+ +-----+ +-----+ +-----+ 
106 | ?? | p |   | |   | |   | |   | |   | |   | |   | 
  +-----+  +-----+ +-----+ +-----+ +-----+ +-----+ +-----+ +-----+  
108 | ?? | e |   | |   | |   | |   | |   | |   | |   |  
  +-----+  +-----+ +-----+ +-----+ +-----+ +-----+ +-----+ +-----+  

Osoitinaritmetiikassa p=p+1 tarkoitetaan että osoitin p siirtyy seuraavaan "olioon". Siksi käytännössä 16-bittisessä koneessa muistipaikan arvo kasvaakin kahdella.

Tehtävä 5. Pöytätesti

Tutki pöytätestin avulla mitä ovat muuttujien arvot seuraavassa ohjelmassa kunkin lauseen suorittamisen jälkeen. Mitä ohjelma tulostaa? (Lause a=i++; vastaa samaa kuin lauseet a=i; i=i+1; Lause a=++i; vastaa samaa kuin lauseet i=i+1; a=i;)

#include <stdio.h>
/* 01 */
/* 02 */ int *d,c=4,u=9;
/* 03 */
/* 04 */ int huijaus(int a,int *b)
/* 05 */ {
/* 06 */  *(d+1) = ++(*b);
/* 07 */  c = *b - 2;
/* 08 */  *b += a/2;
/* 09 */  return a > 3;
/* 10 */ }
/* 11 */
/* 12 */ int puijaus(int **b)
/* 13 */ {
/* 14 */  int n;
/* 15 */  *b = &u;
/* 16 */  *d =175;
/* 17 */  n = --u;
/* 18 */  return 3 * (*b == d) + n;
/* 19 */ }
/* 20 */
/* 21 */ int main(void)
/* 22 */ {
/* 23 */  int k1 = 31, k2 = 45; d = &c-1;
/* 24 */  k1 = huijaus(k2+*(d+1),&c);
/* 25 */  k2 = puijaus(&d);
/* 26 */  printf("%4d ",*d);
/* 27 */  printf("%4d %4d %4d %4d\n",u,c,k2,k1);
/* 28 */  return 0;
/* 29 */ }

Tehtävä 6. Funktiot

Kirjoita ja testaa C-funktio kysy_vuosi, joka kysyy käyttäjältä vuosiluvun ja palauttaa käyttäjä kirjoittaman vuoden parametrilistassa. Funktion paluuarvona (return -lauseessa) palautetaan 1 mikäli annettu vuosiluku ei ole tältä vuosisadalta tai syötössä on jotakin väärin. Muutoin palautetaan 0.

Tehtävä 7. Pienimmän paikka ja pienin

Tee aliohjelma pienimman_paikka, joka palauttaa kokonaislukutaulukon pienimmän al­kion paikan (indeksin). Esim. monisteen luvun 13.1.4 taulukosta:

i = pienimman_paikka(k_pituudet,12); /* => i=1 */

Tee edellistä aliohjelmaa käyttäen aliohjelma pienin, joka palauttaa kokonaislukutaulu­kon pienimmän alkion arvon

n = pienin(k_pituudet,12);     /* => n = 28 */

Tehtävä 8. Palindromi

Kirjoita funktio onko_palindromi. Tee kaksi eri versiota. Toinen C-merkkijonoille ja toinen C++ -merkkijonoille (string -luokka).

Tehtävä 9. Tuhoa lopusta

Kirjoita kaksi eri aliohjelmaa (toinen string -jonoille ja toinen char * -jonoille) tu­hoa_lopusta, jotka loogisessa mielessä "poistavat" merkkijonon n viimeistä merkkiä (muista virhetilanteet!):

char s[]="Kissa istuu";
tuhoa_lopusta(s,3);        /* => s = "Kissa is" */
string st("Kissa istuu");
tuhoa_lopusta(st,3);       // => st= "Kissa is" 

Tehtävä 10. Taulukosta poistaminen

Tee aliohjelma

  int poista(int taulukko[],int lkm,int n)

joka poistaa taulukosta kaikki luvun n esiintymät.

  int t[]={4,7,6,3,6,2};
  int lkm=6;

  lkm = poista(t,lkm,6); /* => t = {4,7,3,2}, lkm = 4 */