wiki:k2013/demot/demo10
Last modified 5 years ago Last modified on 2013-06-25 11:49:51

Demot » Demo 10, 18.3.2013 - Kesällä ma 15.7.2013

Palautus NETTIDEMOWWW-ohjelmalla. Tähdellä (*) merkitty ne tehtävät, jotka ehdottomasti kannattaa tehdä.

Testaaminen

Kaikki "Järkevästi" testattavissa olevat ohjelmat (merkitty T) testattava automaattitestillä (JUnit tai ComTest). Jos testaa GUI-ohjelmia esim Lift-kirjastolla saa merkitä yhden lisäbonuspisteen. NettiDemoWWW:hen tämä "tilitetään" palauttamalla tiedosto guitest.txt johon kirjoitetaan mitkä tehtävä on testattu ja vähän mielipiteitä testaamisesta.

Ville V1

Tee JHAVEPOP tehtävistä 10-16 yhteensä 4 tehtävää sekä 17 ja 18.
Palautus kuten Ville tehtävissä, eli tiedosto ville.txt johon vähän tilitystä siitä mitä oppi ja mielellään copy/pastena ne lisätyt rivit. Jos serveri sattuu olemaan toimimattomalla päällä, niin kirjoita itse sinne Ville.txt-tiedostoon ne rivit, mitä kuvittelet tarvittavan tehtävän vastaukseksi. Jos kirjoittettua koodia pitää korjata, niin:

 1. Setup
 2. Visualize
 3. Korjaa koodia
 4. OK
 5. steppaile
 6. jos väärin, jatka 1)

Yhdenkin rivin silmukat pitää laittaa lausesulkuihin, siis ei:

 while ( q.next != null ) q = q.next; 

vaan

 while ( q.next != null ) { 
   q = q.next; 
 }

Tehtävä 1. Tiedoston numerointi

Kirjoita Java-ohjelma joka tulostaa tiedoston sisällön siten, että kunkin rivin alkuun tulee rivinumero kahdella numerolla ja kustakin rivistä tulostetaan korkeintaan 40 merkkiä (T). Esimerkiksi koe.txt

123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890
Kissa istuu puussa
ja ihmettelee
mualiman menoa

tulostuisi:

/* 01 */ 1234567890123456789012345678901234567890
/* 02 */ Kissa istuu puussa
/* 03 */ ja ihmettelee
/* 04 */ mualiman menoa

Tehtävä 2. Tiettyjen rivien tulostaminen tiedostosta

Kirjoita ohjelma, joka kysyy tiedoston nimen ja tulostaa tiedostosta kaikki ne rivit jotka alkavat ** (T).

Tehtävä 3*. Laske tiedoston kirjainten esiintymät

Kirjoita ohjelma, joka lukee tiedoston (tietovirtoja käyttäen) ja tulostaa lopuksi kuinka monta kertaa mikäkin aakkosten kirjain esiintyi tiedostossa ('A'='a'). Vihje: Mieti ensin mitä itse tekisit jos joutuisit moisen homman tekemään, eli esimerkiksi kertomaan tästä demopaperista monestiko mikäkin kirjain esiintyi. (T)

Tehtävä 4*. Dynaamisen taulukon koon kasvatus

Lisää esimerkkiin dynaaminen/TaulukkoGen.java automaattinen taulukon koon kasvatus, mikäli alkuperäisen varatun taulukon koko käy liian pieneksi (T).

Tehtävä 5. Taulukon klooni

Lisää luokkaan dynaaminen/TaulukkoGen.java metodi clone(), joka luo syväkopioinnilla kloonin oliosta. Lisää testiä varten tarvittava poista metodi kopioimalla demo9:n vastauksista. Koska nyt taulukossa on olioita, pitää poista metodissa korvata

taulukko[luku] != n
!alkiot[luku].equals(n) 

Syväkopiointi tarkoittaa sitä, että olio on kopio toisesta oliosta, mutta niillä ei ole yhteisiä viitteitä, vaan kaikki viitatutkin oliot on syväkopioitu (paitsi Javan tapauksessa immutable luokkia ei tarvitse kopioida). ComTest-testi clone -metodille:

  * <pre name="test">
  * #THROWS CloneNotSupportedException 
  * #import demo.d9.Int;
  * TaulukkoGen<Int> luvut = new TaulukkoGen<Int>();
  * luvut.lisaa(new Int(0)); luvut.lisaa(new Int(2));
  * luvut.lisaa(new Int(99));
  * TaulukkoGen<Int> taul = luvut.clone();
  * luvut.toString() === " 0 2 99";
  * taul.toString() === " 0 2 99";
  * luvut.get(1).set(3);
  * luvut.toString() === " 0 3 99";
  * taul.toString() === " 0 2 99";
  * luvut.lisaa(new Int(2)); luvut.lisaa(new Int(5)); 
  * luvut.lisaa(new Int(2)); luvut.lisaa(new Int(6));
  * luvut.toString() === " 0 3 99 2 5 2 6";
  * taul.toString() === " 0 2 99";
  * taul.get(3).intValue() === 2; #THROWS IndexOutOfBoundsException
  * luvut.poista(new Int(2)); 
  * luvut.toString() === " 0 3 99 5 6";
  * taul.toString() === " 0 2 99";
  * </pre>

Yksinkertaisimmassa ratkaisussa luokan esittelyn voi muuttaa rajoitettuun geneerisyyteen:

public class TaulukkoGen<TYPE extends Int> implements Cloneable 

jolloin siihen voi tallentaa vain Int -luokan olioita tai sen jälkeläisiä. Pitääkö jotakin vielä muuttaa luokassa Int? Tällöin taulukon luonti pitää olla niin että Object:in sijasta luodaan alustavasti Int:

alkiot = (TYPE[])new Int[koko]; 

Tehtävä 6. Linkitetyn listan kuva

Seuraavana esimerkki linkitetyn listan käytöstä (vrt. luennolla tehty muutos dynaaminen/Taulukko.java tietorakenteeseen: dynaaminen/LinLista.java. Piirrä kuva tietorakenteesta kun pääohjelmassa ollaan menossa rivillä "PIIRRÄ KUVA".

package demo;
import fi.jyu.mit.ohj2.*;
/**
 * Esimerkki linkitetystä listasta,
 * @author Vesa Lappalainen
 * @version 1.0, 15.03.2003
 */
public class Koulu {

 public static class Oppilas {
  private String nimi;
  private double keskiarvo;
  private Oppilas seuraava;

  public Oppilas(String nimi, double keskiarvo) {
   this.nimi = nimi; this.keskiarvo = keskiarvo;
  }

  public String toString() {
   return Mjonot.fmt(nimi,-22) + " keskiarvo: " +
         Mjonot.fmt(keskiarvo,5,2);
  }
 }

 private String luokka;
 private int oppilaita;
 private Oppilas ensimmainen;
 private Oppilas viimeinen;

 public Koulu(String luokka) { this.luokka = luokka; }

 public void lisaa(Oppilas oppilas) {
 }

 public void tulosta(OutputStream os) {
  PrintStream out = new PrintStream(os);
 }

 public void poistaKaikki() {
 }

 public static void main(String[] args) {
  Koulu luokka = new Koulu("1b");

  luokka.lisaa(new Oppilas("Ankka Aku",5.0));
  luokka.lisaa(new Oppilas("Ankka Tupu",7.0));
  luokka.lisaa(new Oppilas("Hiiri Mikki",9.0));

  luokka.tulosta(System.out); // PIIRRÄ KUVA
  luokka.poistaKaikki();
  luokka.tulosta(System.out);
 }
}

Seuraavat tehtävät liittyvät tuohon Koulu.java ohjelmaan. Valmis ComTest testi nettiversiossa tai JUnit-testiohjelma demo/d10/test/KouluTest.java.

Tehtävä 7*. Lisääminen linkitettyyn listaan

Täydennä metodi lisaa.

Tehtävä 8*. Linkitetyn listan läpikäynti

Täydennä metodi tulosta (tulostaa luokan omat tiedot ja kaikkien oppilaiden tiedot, käyttää metodia Oppilas.toString())

Tehtävä B1-2 Listan alkio

Muuta Koulu.java -esimerkin rakenne sellaiseksi, että luokka Oppilas ei sisällä viitettä seuraavaan, vaan on erikseen luokkaa ListanAlkio, jossa on Oppilas -viite ja viite seuraavaan alkioon. Näin luokasta saadaankin luokka, jolla voi tallentaa mitä tahansa objekteja. Pääohjelma ei saa muuttua.

Tehtävä B3 Linkitetyn listan iteraattori

Lisää Koulu.java-esimerkkiin metodi iterator. Katso mallia esim: TaulukkoIter.java tai vaiheen 6 Jasenet.java.

Tehtävä G1-2 Listan kääntäminen

Kirjoita Koulu.java:n luokaan Koulu metodi kaanna, joka kääntää linkitetyn listan päinvastaiseen järjestykseen.

Tehtävä G3-4 Ajan ottaminen

Suunnittele ja toteuta luokka StopWatch jolla voidaan helposti ottaa väliaikoja ja loppuaikoja ja jolla voidaan kysyä aika eri yksiköissä (ms, s, /kierros). Katso tarve esim: https://korppi.jyu.fi/list-archive/ohj05k/0050.html. Toinen esimerkki: Nopeustesti.java. Ajan voi ottaa myös:

System.currentTimeMillis()