Changes between Version 11 and Version 12 of hiekkalaatikko


Ignore:
Timestamp:
2018-06-07 14:12:07 (13 months ago)
Author:
mikurhin
Comment:

--

Legend:

Unmodified
Added
Removed
Modified
 • hiekkalaatikko

  v11 v12  
  212212Download in other formats: 
  213213Plain Text PDF 
   214Tässä ohjeessa käydään läpi muuttujan ja tyypin käsitteet. Lisäksi käydään läpi tavallisia operaatioita. 
   215 
   2161. Mikä on muuttuja 
   217Ohjelman suorituksen aikana tarvittavaa tietoa voidaan tallentaa muuttujiin. Muuttuja on ohjelmointikielten termi sille, että jokin asia laitetaan "ylös muistiin". Normaalissa elämässä esimerkiksi ohi ajavista autoista voidaan pitää lukua: 1, 2, 3, ja niin edelleen. Aina kun auto ajaa ohi, lisätään edelliseen muistissa olevaan lukuun yksi. 
   218 
   219Muuttujassa oleva tieto voi muuttua ohjelman aikana - siksi sitä sanotaan muuttujaksi! Ihan kuten esimerkissämme autojen määrä muuttuu sitä mukaan kun autoja tulee lisää. Ohjelma tunnistaa muuttujan sille annetun nimen perusteella. Esimerkissämme muuttujan nimi voisi olla vaikkapa ohiAjaneidenAutojenMaara. Muuttujaan voidaan tallentaa vain määritellyn tyypin mukaisia arvoja. Esimerkissämme muuttujan tyypiksi kävisi kokonaisluku. 
   220 
   2212. Muuttujan määrittely 
   222Muuttuja määritellään kirjoittamalla ensin sen tyyppi ja perään nimi välilyönnillä erotettuna. Lause päättyy puolipisteeseen, kuten kaikki muutkin C#-kielen lauseet. 
   223 
   224Esimerkkejä: 
   225 
   226int x; 
   227string teksti; 
   228PhysicsObject pallo; 
   229Muuttujalle voidaan myös asettaa lähtöarvo: 
   230 
   231int x = 5; 
   232string teksti = "palturia"; 
   2333. Muuttujan arvon asettaminen 
   234Kun muuttuja on esitelty, sen arvoa voidaan muuttaa vapaasti, kunhan uusi arvo on samaa tyyppiä kuin muuttuja. 
   235 
   236x = 10;   // toimii 
   237int x; 
   238x = "tekstiä";   // antaa virheen, sillä arvo on tyyppiä string (merkkijono) 
   2394. Perustyypit 
   240C#-kielen perustyyppejä: 
   241 
   2424.1. Lukuarvotyypit 
   243Lukuarvotyyppejä on kokonaisluku- ja liukulukutyyppisiä. Kokonaisluvuilla (integer) ei ole desimaaliosaa, kun taas liukuluvuilla (floating point number) on. Yleensä voidaan käyttää kokonaisluvuille tyyppiä int ja liukuluvuille double, mutta tässä taulukko muistakin kokonaislukutyypeistä: 
   244 
   245(Linkit vievät MSDN-dokumentteihin.) 
   246 
   247Tyyppinimi      Pienin mahdollinen arvo Suurin mahdollinen arvo Selitys 
   248​byte   0       255     Tavu 
   249​short  -32768  32767   Etumerkillinen lyhyt kokonaisluku 
   250​ushort 0       65535   Etumerkitön lyhyt kokonaisluku 
   251​int    -2147483648 (noin -2.1 miljardia)       2147483647      Etumerkillinen kokonaisluku 
   252​uint   0       4294967296 (noin 4.3 miljardia) Etumerkitön kokonaisluku 
   253​long   -9.22 * 1018 (noin -9 triljoonaa)       9.22 * 1018     Etumerkillinen pitkä kokonaisluku 
   254​ulong  0       1.84 * 1019 (noin 20 triljoonaa)        Etumerkitön pitkä kokonaisluku 
   255Liukuluvuille oleellista on tarkkuus, ei niinkään lukualue. Double-tyyppinen muuttuja kykenee noin 15 desimaalin tarkkuuteen. Doublen lisäksi on myös vähemmän tarkka tyyppi float, jonka tarkkuus on noin 7 desimaalia. Float-tyyppisiä lukuja ei käsitellä tällä kurssilla. 
   256 
   2574.2. Merkit ja merkkijonot 
   258Muuttujiin voidaan tallentaa myös tekstiä. Teksti tallennetaan merkki kerrallaan, mistä nimitys merkkijono (string <- string of characters). Yksittäisiä merkkejä voidaan tallentaa char-tyyppisiin muuttujiin ja merkkijonoja string-tyyppisiin. 
   259 
   260char c = 'a'; 
   261string jono = "abcdef"; 
   262Merkkijonoja voidaan myös yhdistellä + -operaattorilla: 
   263 
   264string a = "merkki"; 
   265string b = "jono"; 
   266string c = a + b;   // "merkkijono" 
   2674.3. Oliotyypit 
   268Myös oliot ovat muuttujia. Lisätietoa Jypelin erilaisista olioista löytyy sivulta Oliot ja selitykset. Oliomuuttujan tyyppi on sen luokka. 
   269 
   2705. Operaatiot 
   271Muuttujan paikalla voidaan aina käyttää myös operaatiota, jossa muuttujia lasketaan yhteen, kerrotaan keskenään tai muuten manipuloidaan. Esimerkiksi 
   272 
   273int c = a + b; 
   274sijoittaa kokonaislukumuuttujaan c muuttujien a ja b yhteenlasketut arvot. 
   275 
   2765.1. Aritmeettisia (laskennallisia) operaattoreita 
   277Operaattori     Esimerkki       Merkitys 
   278a = b   Sijoitus (b:n arvo sijoitetaan muuttujaan a) 
   279+       a + b   Yhteenlasku 
   280-       a - b   Vähennyslasku 
   281*       a * b   Kertolasku 
   282/       a / b   Jakolasku. Huom. nollalla ei saa jakaa|| 
   283%       a % b   Jakolaskun jakojäännös 
   284Lisäksi esim. sijoitus a = a + b voidaan kirjoittaa lyhyempään muotoon a += b. Sanallisesti ilmaistuna tämä tarkoittaa, että "muuttujan a arvoon lisätään b:n arvo". Sama käytäntö pätee myös muille operaattoreille. 
   285 
   2865.2. Vertailuoperaattorit 
   287Kahden muuttujan vertailua voidaan käyttää esimerkiksi if-lauseessa. Muuttujien paikalla voidaan edelleen käyttää operaatiolausekkeita. Tässä yleisimmät vertailuoperaattorit: 
   288 
   289Operaattori     Esimerkki       Merkitys 
   290a == b  Yhtäsuuruus 
   291=||a != b       Erisuuruus 
   292<       a < b   Pienempi kuin 
   293>       a > b   Suurempi kuin 
   294<       a <= b  Pienempi tai yhtäsuuri kuin 
   295>       a >= b  Suurempi tai yhtäsuuri kuin 
   2966. Tyyppimuunnokset 
   297Joskus voi tulla tarve muuttaa muuttuja tyypistä toiseen. Esimerkiksi kokonaisluvun voisi kuvitella olevan muunnettavissa helposti liukuluvuksi lisäämällä siihen nolladesimaalit perään. Tämä onnistuu niin sanotulla tyyppimuunnoksella, joka tehdään kirjoittamalla kohdetyyppi suluissa muunnettavan muuttujan eteen: 
   298 
   299int kokonaisluku = 7; 
   300double liukuluku = (double)kokonaisluku; 
   301Jypeli tarjoaa myös monille tyypeille omat muunnosfunktionsa: 
   302 
   303int kokonaisluku = 7; 
   304double liukuluku = kokonaisluku.ToDouble(); 
   305String merkkijono = kokonaisluku.ToString(); 
   306Olioille on olemassa myös oma muunnoksensa varatulla sanalla as. Muunnos on turvallinen, sillä jos se ei onnistu, arvoksi asetetaan yksinkertaisesti null. 
   307 
   308PhysicsObject fysiikkaolio = new PhysicsObject( "kissa", 2, 4 ); 
   309GameObject peliolio = fysiikkaolio as GameObject; 
   310Lisätietoa: tämä voidaan kirjoittaa myös käyttäen is-operaattoria ja perinteistä tyyppimuunnosta käyttäen muodossa 
   311 
   312PhysicsObject fysiikkaolio = new PhysicsObject( "kissa", 2, 4 ); 
   313GameObject peliolio = null; 
   314 
   315if ( fysiikkaolio is GameObject ) 
   316{ 
   317   peliolio = (GameObject)fysiikkaolio; 
   318} 
   319Is tarkistaa, onko olio haluttua tyyppiä. 
   320 
   321Download in other formats: 
   322Plain Text PDF 
   323Tässä ohjeessa käydään läpi mikä on attribuutti, mihin sitä tarvitaan ja kuinka sellainen saadaan luotua tavallisesta muuttujasta. 
   324 
   3251. Milloin muuttuja on olemassa? 
   326Tarkempaa tietoa siitä mikä muuttuja on löydät tältä sivulta, lue ensin se jos olet epävarma siitä, mikä muuttuja on tai miksi tarvitsisit sellaista peliisi. 
   327 
   328Muuttuja on määritelty (ts. olemassa) vain sitä edeltävän lähimmän aaltosulun ja sen sulkevan vastinparin välissä. Esimerkiksi ohjelma 
   329 
   330public class Peli : PhysicsGame 
   331{ 
   332   public override void Begin() 
   333   { 
   334      PhysicsObject pallo = new PhysicsObject(40, 40); 
   335      pallo.Shape = Shape.Circle; 
   336   } 
   337 
   338   void LiikutaPalloa() 
   339   { 
   340      pallo.Hit(new Vector(200, 100)); 
   341   } 
   342} 
   343on virheellinen, sillä aliohjelmassa LiikutaPalloa muuttujaa x ei ole olemassakaan! Vaikka aliohjelmaa kutsuttaisiinkin Beginistä, se ei muuta sitä, että pallo on määritelty vain Begin-aliohjelman aaltosulkujen sisäpuolella. 
   344 
   3452. Muuttujan määrittely ja alustus 
   346Muuttuja pallo on määritelty ja alustettu rivillä 
   347 
   348PhysicsObject pallo = new PhysicsObject(40, 40); 
   349Määrittely ja alustus voidaan kirjoittaa myös kahdeksi erilliseksi lauseeksi. Tämä saattaa tuntua turhalta, mutta seuraavassa kohdassa se osoittautuu varsin hyödylliseksi. 
   350 
   351PhysicsObject pallo; 
   352pallo = new PhysicsObject(40, 40); 
   3533. Attribuutti 
   354Kuinka sitten voitaisiin määritellä muuttuja pallo niin, että se olisi käytettävissä sekä Begin- että LiikutaPalloa-aliohjelmissa? Kuten aiemmin mainittiin, muuttujat ovat olemassa vain sitä edeltävän avaavan aaltosulun { ja sitä vastaavan sulkevan aaltosulun } välissä. Huomaa, että myös rivin 
   355 
   356public class Peli : PhysicsGame 
   357jälkeen tulee aaltosulku! Nyt kun muuttujan määrittely ja alustus on kirjoitettu erikseen, voimme siirtää määrittelyn aikaisemman aaltosulun jälkeen. 
   358 
   359public class Peli : PhysicsGame 
   360{ 
   361   PhysicsObject pallo; 
   362 
   363   public override void Begin() 
   364   { 
   365      pallo = new PhysicsObject(40, 40); 
   366      pallo.Shape = Shape.Circle; 
   367   } 
   368 
   369   void LiikutaPalloa() 
   370   { 
   371      pallo.Hit(new Vector(200, 100)); 
   372   } 
   373} 
   374jolloin pallo on käytettävissä kaikissa aliohjelmissa ja ohjelma toimii. Näin määriteltyä muuttujaa pallo sanotaan peliluokan attribuutiksi. 
   375 
   376Download in other formats: 
   377Plain Text PDF 
   378Aliohjelmat eli funktiot ovat ohjelman osia, joista jokainen hoitaa jotain omaa erityistä tehtäväänsä. Voidaan sanoa, että ohjelmat koostuvat aliohjelmista, eli ne ovat ohjelmien rakennuspalikoita. Kun ohjelma voidaan jakaa pienempiin osiin (aliohjelmiin), sen hallinta helpottuu. Muun muassa virheiden jäljittäminen helpottuu, kun ohjelma on jaettu (tarpeeksi pieniin) aliohjelmiin. 
   379 
   380Aliohjelmilla on nimi, parametrit ja palautusarvo. Seuraavassa esimerkki aliohjelmasta, joka yhdistää kaksi merkkijonoa. 
   381 
   382 
   383 
   384Aliohjelma koostuu näistä osista: 
   385 
   386Saantimääre: Voivatko muut ohjelmat käyttää aliohjelmaa. Voi yleensä olla public. Saantimäärettä ei ole pakko kirjoittaa C#:ssa. 
   387Palautusarvon tyyppi: esimerkissä String 
   388Aliohjelman nimi: esimerkissä Yhdista 
   389Parametrit: esimerkissä String jono1, String jono2 
   390Runko: aaltosulkujen väliin kirjoitettava ohjelmakoodi 
   391Aliohjelmaa voidaan kutsua pääohjelmasta tähän tapaan, olettaen että String-tyyppiset muuttujat jonot1ja2, jono1 ja jono2 on määritelty ohjelmassa aikaisemmin: 
   392 
   393jonot1ja2 = Yhdista( jono1, jono2 ); 
   394Palautusarvo ja sen tyyppi 
   395Aliohjelmalta odotettavaa vastausta sanotaan aliohjelman palautusarvoksi. Esimerkiksi aliohjelma SummaaLuvut voisi palauttaa kysyjälle syötetyn kokonaisluvun summan. 
   396 
   397Palautusarvon tyyppi kirjoitetaan aina ennen aliohjelman nimeä, ja se kertoo, minkä tyyppistä tietoa aliohjelmasta saadaan ulos. 
   398 
   399Esimerkiksi SummaaLuvut-aliohjelman palautusarvon tyyppinä luonnollinen valinta olisi int, tosin periaatteessa double kävisi myös, ja olisi jopa parempi siinä tapauksessa, että aliohjelmalla pitäisi pystyä laskemaan myös desimaalilukuja. Palautusarvoksi on myös mahdollista asettaa erityistyyppi void, jolloin aliohjelma ei palauta mitään. 
   400 
   401Parametrit 
   402Aliohjelman nimen perään sulkujen sisällä kirjoitettu lista kertoo sen parametrit, eli mitä aliohjelmalle syötetään. Jokainen parametri koostuu tyypistä ja nimestä. Nämä parametrit ovat käytettävissä aliohjelmassa samaan tapaan kuin tavalliset muuttujat. Jos aliohjelmalle ei halua määrittää parametreja, voi listan jättää tyhjäksi. Sulut on silti jätettävä: 
   403 
   404String EiParametreja() 
   405{ 
   406} 
   407Yllä olevassa esimerkissä on jätetty myös saantimääre pois, jolloin aliohjelma on automaattisesti ns. private-aliohjelma, eli sitä ei voi käyttää muista ohjelmista käsin. Näin tehdään myös seuraavissa esimerkeissä. 
   408 
   409Aliohjelman runko 
   410Merkityksellisin osa aliohjelmassa on sen runko, joka kirjoitetaan aaltosulkujen väliin. Runko voi sisältää mitä tahansa ohjelmointikielen lauseita. 
   411 
   412Return-lause 
   413Jos palautusarvon tyypiksi on määritetty jotain muuta kuin void, on itse palautusarvo palautettava aliohjelmasta erityisellä return-lauseella. Return-lauseen käyttö on yksinkertaista: kirjoita vain return ja palautusarvon kanssa samaa tyyppiä oleva muuttuja tai lauseke. 
   414 
   415int Summaa( int a, int b ) 
   416{ 
   417   return a + b; 
   418} 
   419Aliohjelma voi palauttaa muuttujan (kuten yllä olevassa esimerkissä) tai suoraan jonkin arvon, esimerkiksi arvon 2, kun palautusarvon tyyppinä on kokonaisluku (int). 
   420 
   421int Kakkonen() 
   422{ 
   423    return 2; 
   424} 
   425Attachments 
   426Download in other formats: 
   427Plain Text PDF 
   428Esimerkki ehtolauseesta 
   429Esimerkki if-lauseesta: 
   430 
   431if ( maila.Top > Level.Top ) 
   432{ 
   433  maila.Velocity = Vector.Zero; 
   434  return; 
   435} 
   436If-lauseessa tulee aina ensin sana if, sen jälkeen sulkujen sisällä ehto ja ehdon jälkeen koodilohko (aaltosulkujen välissä oleva osa), joka suoritetaan vain, jos ehto on tosi. Ehtona meillä on tässä maila.Top > Level.Top, mikä tarkistaa onko mailan yläreunan y-koordinaatin arvo suurempi kuin pelikentän yläreunan y-koordinaatti. 
   437 
   438Ehdoksi kelpaa mikä tahansa lause, joka antaa bool-tyyppisen arvon. Totuusarvo-tyypin eli bool-tyypin mahdolliset arvot ovat true eli tosi ja false eli epätosi. bool-tyyppinen muuttuja ei voi saada muunlaisia arvoja. 
   439 
   440Esimerkissä, jos mailan yläreunan y-koordinaatti olisi pienempi tai yhtäsuuri kuin kentän yläreunan y-koordinaatti, niin suurempi kuin -ehto palauttaisi false eli epätosi eikä mailaa pysäytettäisi. 
   441 
   442if-lauseessa voi käyttää monia muitakin ehtoja, esimerkiksi: 
   443 
   444x == 8 eli muuttuja x on yhtäsuuri kuin 8 (HUOM! Yhtäsuuruus on C#:ssa kaksi =-merkkiä) 
   445y != 10 eli muuttuja y on erisuuri kuin 10 
   446pallo.Mass <= kivi.Mass eli muuttujan pallo massa on pienempi tai yhtäsuuri kuin muuttujan kivi massa 
   447pallo.IsVisible eli onko pallo näkyvä 
   448Ehtolauseet yleisemmin 
   449Ehtolauseet mahdollistavat eri ohjelmakoodin suorittamisen eri tilanteissa. Ehtolauseen rakenne on yksinkertaisimmillaan tällainen: 
   450 
   451if (ehto) 
   452{ 
   453} 
   454Aaltosulkujen väliin kirjoitetaan ohjelmakoodi, joka suoritetaan kun ehto toteutuu. Ehto voi olla mikä tahansa lauseke, joka palauttaa bool-tyyppisen arvon. 
   455 
   456if (amparinKoko > 10) 
   457{ 
   458   // Tämä toteutuu, kun ämpärin koko on suurempi kuin 10 
   459} 
   460if (nimi[0] == 's') 
   461{ 
   462    // Tämä toteutuu, kun nimi alkaa s-kirjaimella 
   463} 
   464Vaihtoehtoiset tapaukset 
   465Joskus halutaan suorittaa oma ohjelmakoodinsa, kun ehto ei toteudu. Tämä onnistuu käänteisellä ehdolla tähän tapaan: 
   466 
   467if (arvo > 2) 
   468{ 
   469   // tehdään yhtä 
   470} 
   471 
   472if (arvo <= 2) 
   473{ 
   474   // tehdään toista 
   475} 
   476...mutta yksinkertaisempikin vaihtoehto on olemassa - else-lause: 
   477 
   478if (arvo > 2) 
   479{ 
   480   // tehdään yhtä 
   481} 
   482else 
   483{ 
   484   // tehdään toista 
   485} 
   486Tämä tekee täsmälleen saman kuin ylempi ohjelma. Huomaa, että else-osaa ei suoriteta, jos if-osa suoritetaan ja päinvastoin. 
   487 
   488Kaksi tapausta ei aina riitä. Useampien ehtojen kokonaisuuksia varten on olemassa else if -lause, jota voidaan käyttää if- ja else-lauseiden kanssa yhdessä: 
   489 
   490if (nakki < 0) 
   491{ 
   492   // tehdään jotain 
   493} 
   494else if (nakki > 0) 
   495{ 
   496   // tehdään jotain muuta 
   497} 
   498else 
   499{ 
   500   /// jäljelle jää tapaus nakki == 0, joka johtaa tänne 
   501} 
   502Else if -lauseita voi olla rajoittamaton määrä. Varo päällekkäisiä ehtoja: vertailu tehdään aina siinä järjestyksessä missä ehdot ovat, eli ylhäältä alaspäin: 
   503 
   504if (luku > 10) 
   505{ 
   506   // tänne tullaan kun luku on suurempi kuin 10 
   507} 
   508else if (luku > 5) 
   509{ 
   510   // Tänne tullaan kun luku on suurempi kuin 5, mutta pienempi tai yhtäsuuri kuin 10. 
   511   // Jälkimmäinen "kirjoittamaton" ehto seuraa aiemmasta if-lauseesta. 
   512} 
   513Download in other formats: 
   514Plain Text PDF 
   515Olio (engl. object) on luokan ilmentymä. Toisin sanoen yhdestä luokasta voidaan luoda useita olioita, ja nämä oliot ovat tyypiltään sen luokan ilmentymiä, joista ne on luotu. Luokat ovat tietotyyppejä samaan tapaan, kuin vaikkapa int tai double. 
   516 
   517int luku; 
   518Luokka olio; 
   519Olioilla on ominaisuuksia (properties) ja metodeita (methods). Ominaisuuksilla tarkoitetaan arvoja kuten pelaajan terveys tai paikka pelimaailmassa. Metodit taas ovat aliohjelmia, kuten pelihahmon liikuttaminen. Kumpiinkin voidaan viitata olion nimen jälkeen kirjoitettavalla piste-operaattorilla. 
   520 
   521olio.Leveys = 20; 
   522olio.Ammu(); 
   523Olioiden ominaisuudet ja metodit on määritetty niiden luokassa. Toisin sanoen kahdella samaa luokkaa olevalla oliolla on aina samat ominaisuudet ja metodit. Ominaisuuksia ja metodeita kutsutaan yleisemmin luokan jäseniksi (members). 
   524 
   525Olion luominen 
   526Olion luomiseen käytetään erityistä new-avainsanaa, joka käyttää olion rakentajaa (constructor) sen luomiseen: 
   527 
   528Timer kello = new Timer(); 
   529Suluissa voidaan tarvittaessa antaa rakentajalle parametreja. Rakentajia voi olla erilaisia, riippuen käyttötarkoituksesta. Seuraavassa esimerkissä luodaan neliö ja ympyrä, jotka kumpikin ovat fysiikkaolioita, mutta eri rakentajaa käyttäen: 
   530 
   531PhysicsObject nelio = new PhysicsObject( 40.0, 40.0, Shape.Rectangle ); 
   532 
   533PhysicsObject ympyra = new PhysicsObject( 40.0, 40.0); 
   534ympyra.Shape = Shape.Circle; 
   535Olioon viittaaminen 
   536Olioon viitataan aina sen nimellä. Jos halutaan käyttää jotain oliolle kuuluvaa, kuten ominaisuuksia, metodeita tai tapahtumia (näistä lisää alempana tällä sivulla), käytetään aina piste-operaattoria, eli kirjoitetaan piste olion ja ominaisuuden väliin. 
   537 
   538Jos olioon viitataan sen itsensä sisältä, kuten esimerkiksi pelissä viitataan peliolioon itseensä, ei tarvita olion nimeä ja piste-operaattoria. Jos silti halutaan viitata olioon nimellä, voidaan käyttää varattua sanaa this. 
   539 
   540Ominaisuudet 
   541Ominaisuus (property) voi olla esimerkiksi paikka, väri tai vaikkapa kissalla hännän pituus. 
   542 
   543kissa.X = 20.0; 
   544kissa.HannanPituus = 7; 
   545Ominaisuus voi olla myöskin olio: 
   546 
   547Koira koira = new Koira(); 
   548kissa.vihollinen = koira; 
   549Sama yhdelle riville kirjoitettuna: 
   550 
   551kissa.vihollinen = new Koira(); 
   552Joillekin ominaisuuksille voi asettaa arvoja, toisia pelkästään lukea riippuen siitä, miten (olio-)luokan suunnittelija on tarkoittanut sen käytettäväksi. Jos ominaisuudelle, jonka arvoa ei voi asettaa, yrittää asettaa arvoa, antaa kääntäjä virheen: 
   553 
   554Property or indexer 'luettava' cannot be assigned to -- it is read only 
   555Metodit 
   556Metodi on aliohjelma, joka on kirjoitettu olion sisälle. Samat säännöt parametrien ja paluuarvon kanssa pätevät. 
   557 
   558int summa = laskuri.LaskeYhteen( a, b ); 
   559pallo.Hit( 2000 ); 
   560Controls.Listen( Keys.Space, ButtonPosition.DOWN, Ammu ); 
   561On myös olemassa ns. staattisia metodeita, joiden kutsumiseen ei tarvita oliota vaan niitä voidaan kutsua luokasta itsestään: 
   562 
   563int satunnaisluku = RandomGen.NextInt( 1, 100 ); 
   564PhysicsObject kiinteaSuorakulmio = PhysicsObject.CreateStaticObject(40.0, 40.0); 
   565Jäsenet 
   566Luokan jäseniksi sanotaan sen ominaisuuksia ja metodeja. 
   567 
   568Periytyminen 
   569Monet luokat eivät itsessään sisällä kaikkia metodeja ja ominaisuuksia, vaan perivät nämä joltain toiselta luokalta. Esimerkiksi PhysicsObject-luokka on GameObjectin perillinen, mikä tarkoittaa, että siitä tehdyt oliot sisältävät PhysicsObjectin omien ominaisuuksien ja metodien lisäksi myös kaikki samat jäsenet kuin GameObject-oliotkin. Vastaavasti PlatformCharacter perii kaikki PhysicsObjectin (ja sitä kautta myös GameObjectin) metodit ja ominaisuudet. 
   570 
   571C#-kielessä luokka voi periä vain yhden toisen luokan. Joissain ohjelmointikielissä, kuten C++:ssa, luokat voivat periä jäseniä useammilta luokilta. Tätä sanotaan moniperinnäksi, ja se jakaa mielipiteitä ohjelmointipiireissä: toistaalta moniperinnällä voidaan tehdä monipuolisempia luokkia, mutta toisaalta sen ylikäyttö aiheuttaa helposti vaikeasti löydettäviä ohjelmavirheitä. 
   572 
   573Luokkaa, josta toinen luokka periytyy, sanotaan kantaluokaksi. Esimerkiksi GameObject on PhysicsObjectin kantaluokka. Vastaavasti PhysicsObject on GameObjectin perillinen. 
   574 
   575Olioiden periytymisestä piirretään monesti luokkakaavioita. Luokkakaavio voi näyttää vaikkapa tältä: 
   576 
   577 
   578 
   579Polymorfismi 
   580Polymorfismiksi sanotaan sitä, kun peritty luokka esiintyy kantaluokkansa tyyppisenä. Esimerkki valoittaa asiaa: 
   581 
   582GameObject peliolio = new PhysicsObject(20, 20); 
   583Polymorfismia käytetään usein parametrien välityksessä aliohjelmalle, ettei jokaiselle peritylle luokalle tarvitse tehdä omaa aliohjelmaa. 
   584 
   585void Aliohjelma1() 
   586{ 
   587   PhysicsObject peliolio = new PhysicsObject(20, 20); 
   588   Aliohjelma2( peliolio ); 
   589} 
   590 
   591void Aliohjelma2( GameObject otus ) 
   592{ 
   593   // tehdään jotain pelioliolla otus 
   594} 
   595Tämä toimii, koska kaikki PhysicsObjectit ovat myös GameObjecteja. Toisin päin ei toimi, sillä läheskään kaikki GameObjectit eivät ole PhysicsObjecteja. 
   596 
   597On huomattava, että vaikka peliolio on oikeasti tyyppiä PhysicsObject, Aliohjelma2 näkee sen GameObjectina, ja siten ei pääse käsiksi sen PhysicsObject-ominaisuuksiin, kuten Hit-metodiin tai Velocity-ominaisuuteen. Tähän on kuitenkin olemassa ratkaisu: 
   598 
   599void Aliohjelma2( GameObject otus ) 
   600{ 
   601   PhysicsObject fysOtus = otus as PhysicsObject; 
   602   if ( fysOtus != null ) 
   603   { 
   604      physOtus.Hit( new Vector(200, 0) ); 
   605   } 
   606} 
   607Ylläolevassa esimerkissä muutetaan ensin GameObject-tyyppinen olio otus tyyppiin PhysicsObject ja tallennetaan muunnoksen tulos muuttujaan fysOtus. Jos muunnos ei onnistu (otus ei ole tyyppiä PhysicsObject), fysOtus saa arvon null. Tähän kannattaa varautua ehtolauseella, kuten yo. esimerkissä on tehty. Jos näin ei tehdä ja otus on muuta tyyppiä, seuraa NullPointerExcpetion-virhe. 
   608 
   609Attachments 
   610Download in other formats: 
   611Plain Text PDF 
   612Ohjelmien asentaminen kotikoneelle 
   613Tarvitset ohjelmointia varten seuraavat työkalut. Jos ohjelmien asennuksessa on ongelmia, katso FAQ-sivu, tai kirjoita sähköpostia pelik2009.group@korppi.jyu.fi. 
   614 
   615​Asenna kurssin ohjelmistot. (Jos haluat vain pelata muiden tekemiä pelejä niin riittää ​XNA redistributable-paketti.) 
   616Lataa pelit koneelle: 
   617 
   618Lataa pelit koneelle 
   619Jos jatkat pelin tekemistä, saatat myös tarvita: 
   620 
   621Kuvankäsittely- ja äänenkäsittelyohjelmat 
   622XBox 360 -ohjaimen ajuri (ei pakollinen jos pelaa vain näppäimistöltä) 
   6231. Pelin kopioiminen kaverille 
   624Käännä pelisi lähdekoodi Visual Studiossa (ks. myös Miten saan lähdekoodit omalle koneelle) 
   625Kopioi Peli\bin\x86\debug-kansio kokonaisuudessaan kaverille 
   626Kaverilla pitää olla ​XNA Redistributable asennettuna 
   627Nyt kaverin pitäisi pystyä ajamaan pelisi EXE-tiedosto 
   6282. Asennusohjelman tekeminen 
   629Tässä oppaassa kerrotaan tarkemmin, kuinka voit tehdä pelillesi ammattimaisen näköisen asennusohjelman. Asennusohjelma pakkaa pelin tarvitsemat tiedostot yhteen pakettiin, ja tekee siten helpoksi pelin levittämisen esimerkiksi Internetissä tai cd- tai dvd-levyllä. 
   630 
   631Huomaa, että asennusohjelman tekeminen onnistuu vain Visual Studion Professional-versiolla. Kohdekoneessa pitää olla toimiva nettiyhteys ja käytössä myös admin-tunnukset vaaditaan.  
   632 
   633​Voit katsoa tämän ohjeen myös videona (kesto 06:55). Huomaa, että video on Visual Studio 2008:lle ja XNA 3.1:lle, mutta pätee pääpiirteittäin. Ongelmatilanteissa katso tämä ohje tai kysy ohjaajalta. 
   634 
   635 
   636Avaa Visual Studio ja oma peliprojektisi 
   637Valitse projektinäkymästä pelisi solution, ja lisää siihen uusi projekti 
   638 
   639 
   640Valitse vasemmanpuoleisesta puunäkymästä "Other Project Types" ja sen alakohta "Setup and Deployment", ja vielä sen alta "Visual Studio Installer". Valitse oikeanpuoleisesta listasta "Setup Wizard". 
   641Kirjoita projektin nimi Name-kohtaan ja Location-kohtaan "C:\MyTemp\tunnus" missä tunnus on käyttäjätunnuksesi. Varmista projektin luonti valitsemalla OK. 
   642 
   643 
   644Ensimmäisessä ja toisessa ikkunassa valinnat ovat oletuksena oikeat, voit ohittaa ne painamalla Next. Kolmannessa ikkunassa rastita nämä kohdat: 
   645Content files from (peli): sisällyttää pelin ääni- ja kuvatiedostot asennukseen 
   646Primary output from (peli): sisällyttää pelin käynnistys- (exe) ja kirjastotiedostot (dll) asennukseen 
   647 
   648 
   649Luo asennusprojekti painamalla Finish. 
   650Asennuksen runko on nyt valmiina ja eteesi ilmestyy hieman Windowsin tiedostonhallintaa muistuttava ikkuna, joka näyttää hakemistorakenteen kohdekoneella, kun pelisi on asennettu. Varmista, että käännösasetukseksi on valittu Release ja käännä asennusprojekti. Projektin kääntäminen onnistuu klikkaamalla projektinäkymästä projektin nimeä oikealla napilla ja valitsemalla valikosta Build. 
   651 
   652 
   653 
   654XNA:n lisääminen asennukseen 
   655Asennusohjelma tunnistaa ja asentaa automaattisesti .NET Framework 4:n, mutta XNA on lisättävä itse projektiin riippuvuudeksi. Tämä onnistuu valitsemalla projektin ominaisuudet (projektista oikealla napilla ja Properties), jotka näyttävät tältä: 
   656 
   657 
   658 
   659Valitse ikkunasta Prerequisites (esivaatimukset) ja avautuvasta ikkunasta rasti "XNA Framework 4.0 Redistributable" (alimmaisena listassa). 
   660 
   661 
   662 
   663Sulje molemmat ikkunat painamalla OK ja varmista, että projekti kääntyy. 
   664 
   665Käynnistysvalikon ja työpöydän pikakuvakkeet 
   666Asennusohjelma toimii muuten oletusasetuksilla, mutta pikakuvakkeet Käynnistä-valikkoon ja/tai työpöydälle on lisättävä itse, mikä onnistuu seuraavalla tavalla: 
   667 
   668Varmista, että sinulla on File System -ikkuna avattuna. Jos ei, ikkunan saa esille klikkaamalla projektinäkymästä projektin nimeä oikealla napilla ja valitsemalla View-kohdasta File System. 
   669Jos haluat tehdä ryhmän käynnistysvalikkoon, valitse vasemmasta puusta "User's Programs Menu" ja klikkaa sitä oikealla napilla. Valitse valikosta Add->Folder ja kirjoita ryhmälle nimi. 
   670Avaa asennushakemisto valitsemalla vasemmasta puusta "Application Folder". 
   671Valitse oikeanpuoleisesta listasta "Primary output from <peli> (Active)" ja klikkaa sitä oikealla napilla. Valitse avautuvasta valikosta "Create shortcut to..." ja kirjoita siten syntyvälle pikakuvakkeelle siinä näkyvä teksti. Jos tekstinkirjoitustila menee pois päältä, sen saa takaisin painamalla F2 (toimii myös Windowsin tiedostonhallinnassa tiedostojen nimeämisessä) 
   672 
   673 
   674Siirrä pikakuvake hiirellä raahaamalla luomaasi ryhmään käynnistysvalikossa tai työpöydälle (User's Desktop). 
   675Lopuksi käännä vielä projekti uudestaan. Nyt asennusohjelma osaa luoda pikakuvakkeet käynnistysvalikkoon, työpöydälle tai molempiin. Asennusohjelma löytyy projektihakemiston Release-hakemistosta. 
   676 
   677Jos kohdekoneella on jo asennettuna ​.NET Framework 4 ja ​XNA Framework Redistributable 4.0, niin msi-tiedosto riittää pelin asentamiseksi. Muussa tapauksessa tarvitaan molemmat tiedostot ja järjestelmänvalvojan oikeudet. 
   678 
   679Attachments 
   680Download in other formats: 
   681Plain Text PDF 
   682FAQ (useimmin kysytyt kysymykset) 
   683Onko Visual Studion tai muiden ohjelmien asennuksessa tai käyttöönotossa ongelmia? Tällä sivulla käsitellään ohjelmien asennuksissa yleisimpiä esille tulleita ongelmia. Laita ongelmasi ohjaajien sähköpostilistalle pelik2009.group (at) korppi.jyu.fi tai oman kurssisi sähköpostilistalle. Voit myös pyytää etätukea. 
   684 
   685Yleisiä kysymyksiä 
   6861. Miten jatkan oman pelini tekemistä kotona? 
   687Asenna ohjelmat koneellesi 
   688Lataa pelisi SVN-palvelimelta koneelle (voit samalla ladata myös muut pelit) 
   689Avaa pelisi Solution-tiedosto (sln) 
   6902. Miten lataan oman pelini / muiden pelit / esimerkkipelit koneelleni? 
   691Selviää tätä ohjetta tarkasti seuraamalla. 
   6923. tartteeks tortoise olla koneella jos haluaa jypeli ja kirjaston ja jypeli kirjaston päivityksen. 
   693Ei välttämättä. Jos haluat saman version Jypelistä kuin mikä kurssilla oli käytössä niin tallenna haluamasi tagin kansiosta lib-kansion tiedostot itsellesi. 
   694Esim kurssin 23/2010 Jypeli-versio löytyy täältä: ​https://trac.cc.jyu.fi/projects/npo/browser/tags/2.1.3/lib 
   695Huomaa että tiedostojen tallennus tapahtuu tuolla siten että klikkaat tiedoston auki (hiiren vasemmalla), sitten "Try downloading the file instead." 
   696Uudempia versioita Jypelistä ilmestyy tuonne "tags" kansioon pikku hiljaa, eli sieltä voit tsekkailla päivityksiä. 
   6974. Mitä versiota Jypelistä pitäisi käyttää? 
   698Suositus on, että käytät aina ​viimeistä vakaata versiota (eli uusinta tagia). 
   699Jypeliin tulee jatkuvasti bugikorjauksia ja päivityksiä. Kun Jypeliin tehdään päivityksiä ja muutoksia, niin kaikki tiedot kirjataan aina ylös. Lokitieto löytyy seuraavasta osoitteesta: ​https://trac.cc.jyu.fi/projects/npo/browser/trunk/Jypeli/ChangeLog. 
   700Taaksepäin yhteensopivuutta ei Jypelissä ole (eli esim. versiolla 2.0.0 tehdyt pelit eivät välttämättä enää toimi 2.1.10 versiossa jne.), joten tuota ​ChangeLog-tiedostoa joutuu lukemaan siten, että miettii itse miten se vaikuttaa omaan peliin. Toki Jypelistä voi käyttää sitä versiota mikä itselle parhaiten sopii, mutta uudemmissa versioissa on enemmän (ja yleensä myös entistä parempia :)) ominaisuuksia. 
   701Ongelmatilanteita 
   7025. XNA with Visual Studio 2008 Error: "The project type is not supported by this installation" 
   703Yleensä johtuu siitä, että XNA Game Studiota ei ole asennettu, tai sitä ei ole asennettu Visual Studion asennuksen jälkeen. 
   704Asenna siis XNA, mutta vasta sen jälkeen kun olet asentanut Visual Studion. 
   705Yksi mahdollinen ratkaisu: Ks. ​http://forums.xna.com/forums/p/31995/182989.aspx 
   706ensin menet kansioon C:\Program Files\Microsoft Visual Studio 9.0\Common7\IDE 
   707etsi devenv.exe joka on XML Konfigurointitiedosto 
   708avaa se komentoriville, ja kirjoita siihen devenv /ResetSkipPkgs? 
   709avaa sitten Visual Studio 2008 Pro, jonka pitäisi nyt toimia moitteetta. 
   710Huom. Miten seuraavilla käynnistyskerroilla? Vaatiiko edelleen tuon vivun devenvin perään... (Selvittämättä) 
   7116. Peli aiheuttaa käynnistettäessä poikkeuksen "No suitable graphics card." 
   712Tämä voi johtua siitä, että koneessasi on liian vanha näytönohjain. XNA:lla (Jypeli perustuu XNA:han) tehdyt pelit vaativat näytönohjaimen, joka tukee 
   713DirectX 9:ää 
   714Shader Model 1.1:stä. 
   715Näet asennetun DirectX-version Windows XP:ssä seuraavasti: 
   716Klikkaa Käynnistä -> Aja (Start -> Run). 
   717Kirjoita dxdiag ja paina enteriä. 
   718Kannattaa tarkistaa myös Windowsin asetuksista, että laitteistokiihdytys on täysillä. Englanninkielisessä Windows XP:ssä: 
   719Työpöytää oikealla -> Properties. 
   720Settings-välilehti -> click Advanced. 
   721Troubleshoot-välilehti. 
   722Siirrä Hardware Acceleration -liukupalkki Full-asentoon. 
   723Klikkaa OK, ja sitten Close. 
   724Lähde: ​http://msdn.microsoft.com/en-us/library/bb203941%28v=XNAGameStudio.31%29.aspx 
   725 
   7267. Error: this template attempted to load an untrusted component "Microsoft.Xna.GameStudio?, Version=2.0.0.0" … 
   727Tämä ilmoitus johtuu todennäköisesti siitä, että olet asentanut väärän version XNA Frameworkista, tai olet asentanut sen ennen Visual Studion asentamista. 
   728Ratkaisu: Poista XNA:n asennus (Ohjauspaneelista), ja asenna sen jälkeen ​XNA 3.1 uudelleen. 
   729Download in other formats: 
   730Plain Text PDF 
   731Pelien hakeminen omalle koneelle 
   732Näillä ohjeilla voit kokeilla kaikkien kurssilaisten itse tekemiä pelejä (kohta 1), kurssin ohjaajien tekemiä esimerkkipelejä (kohta 2) tai hakea esimerkkipelin pohjaksi omalle projektillesi (kohta 3). 
   733 
   734Tässä ohjeessa oletetaan, että olet asentanut TortoiseSVN-ohjelman. 
   735 
   7361. Oppilaan pelin hakeminen (nuorten kurssit) 
   737Avaa Oma tietokone ja se kansio, jonne haluat pelit hakea, esimerkiksi 'MyTemp'. Valitse File-valikosta SVN Checkout.... 
   738 
   739Jos haluat kaikki (kaikkien vuosien!) pelit: Aukeavassa ikkunassa kirjoita kohtaan Url of repository seuraava osoite: 
   740 
   741https://svn.cc.jyu.fi/srv/svn/npo_pelit 
   742ja kohtaan Checkout directory poluksi esimerkiksi C:\MyTemp\npo_pelit. Paina OK. 
   743 
   744Huom! Jos haluat vain tietyn vuoden pelit (tai tietyn viikon, tai vain yhden pelin), kirjoita Checkout ikkunassa kohtaan Url of repository osoite: 
   745 
   746https://svn.cc.jyu.fi/srv/svn/npo_pelit/ 
   747ja paina sen perässä olevaa nappia, missä on kolme pistettä '...'. Tämä avaa valikon, josta voi selata koodivarastoa. 
   748 
   749 
   750 
   751Valitse hakemisto, jonka haluat hakea, esimerkiksi kansiossa 2010 on kaikkien kesän 2010 kurssien oppilaiden tuotokset. 
   752 
   753Jos haluat vain oman pelisi, valitse vielä kurssikansio, ja sieltä oma tunnuksesi. 
   754 
   755Paina OK. 
   756 
   757Palataan Checkout-ikkunaan. Tarkista, että kohdassa Url of repository on sen kansion osoite, jonka haluat hakea. 
   758 
   759Kohtaan Checkout directory valitse mihin kansio haetaan. 
   760 
   761 
   762 
   763Paina OK, niin siirto alkaa. 
   764 
   765Kun siirto on päättynyt, paina taas OK. 
   766 
   767Kun pelit ovat koneellasi, yksittäistä peliä voi kokeilla avaamalla sen hakemisto resurssienhallinnassa ja avaamalla sen sisällä oleva sln-päätteinen tiedosto (esim Pong.sln). Tämän jälkeen peli aukeaa Visual Studioon. Huomaa, että pelkän sln-tiedoston lataaminen ei riitä, vaan pelin muutkin tiedostot pitää myös ladata. 
   768 
   769Jos koitat ajaa peliä PC:llä, katso että työkalurivissä olevassa alasvetolistassa on valittuna kohta x86, jotta XBox-versiota ei turhaan yritetä kääntää. 
   770 
   771 
   772 
   773Aja peliä painamalla F5. 
   774 
   775HUOM! Jos latasit vain yhden pelin kansion, voi olla että kääntäminen epäonnistuu, koska Jypeli-kirjastoa ei löydy. Hae samalla tavalla kuin hait pelin kansion myös saman viikon/vuoden kansiosta lib-kansio. Se sisältää kyseisellä viikolla tai vuotena käytetyn Jypeli-kirjaston version. Uusi Jypeli ei välttämättä toimi vanhojen pelien kanssa!! Liitä kirjasto projektiin tarvittaessa kuten ohjeessa kirjastojen liittäminen projektiin. 
   776 
   7772. Kaikkien (ohjaajien tekemien) esimerkkipelien hakeminen 
   778Avaa hakemisto MyTemp Windowsin resurssienhallinnasta kuten aloitusohjeissa neuvottiin. Valitse File-valikosta SVN Checkout.... 
   779 
   780Aukeavassa ikkunassa kirjoita kohtaan Url of repository seuraava osoite: 
   781 
   782https://svn.cc.jyu.fi/srv/svn/npo/trunk 
   783ja kohtaan Checkout directory poluksi C:\MyTemp\npo. Paina OK. 
   784 
   785Seuraavaksi aukeaa dialogi, joka näyttää tiedostot joita haetaan koneellesi. Tässä voi kestää hetken aikaa, joten olethan kärsivällinen. 
   786 
   787Kun haku on valmis, voit painaa OK. Nyt hakemistossa MyTemp pitäisi näkyä hakemisto nimeltä npo. Avaa se tuplaklikkaamalla. Avaa vielä sen sisältä hakemisto nimeltä esimerkit. Sen sisällä näkyy esimerkkipelit omissa hakemistoissaan. 
   788 
   789Kun esimerkkipelit ovat koneellasi, yksittäistä esimerkkiä voi kokeilla avaamalla sen hakemisto resurssienhallinnassa ja avaamalla sen sisällä oleva .sln-päätteinen tiedosto. Tämän jälkeen peli aukeaa Visual Studioon. 
   790 
   791Jos koitat ajaa peliä PC:llä, katso että työkalurivissä olevassa alasvetolistassa on valittuna kohta x86, jotta XBox-versiota ei turhaan yritetä kääntää. 
   792 
   793 
   794 
   795Voit koittaa ajaa sitä painamalla F5-näppäintä. 
   796 
   797Jos ajaminen ei onnistu, se voi johtua siitä, että Jypeli-kirjastoa ei löydy. 
   798 
   799Lisää omalla koneellasi olevat kirjastot projektiin tämän ohjeen mukaan: 
   800 
   801Kirjastojen liittäminen projektiin 
   802 
   8033. Esimerkkipelin hakeminen oman projektin pohjaksi 
   804Avaa oma hakemistosi resurssienhallinnasta. Valitse valikosta 
   805 
   806File -> TortoiseSVN -> Export... 
   807 
   808jolloin aukeaa export-ikkuna. Kirjoita kohtaan URL of repository osoitteeksi 
   809 
   810https://svn.cc.jyu.fi/srv/svn/npo/trunk 
   811ja paina osoitekentän perässä olevaa ...-painiketta. Aukeaa palvelinnäkymä, jossa näkyy mm. kirjastojen koodit. Avaa hakemisto esimerkit, jossa on esimerkkipelit omissa hakemistoissaan. Klikkaa haluamasi pelin hakemistoa ja paina OK. 
   812 
   813Kirjoita kohtaan Export directory C:\MyTemp\tunnus\peli, missä sanan tunnus paikalla on oma hakemistosi ja sanan peli paikalla on pelin nimi. Paina OK, jolloin peli haetaan koneellesi. 
   814 
   815Voit avata pelin koodin Visual Studioon avaamalla pelin hakemiston ja tuplaklikkaamalla .sln-päätteistä tiedostoa (esim. LunarLander.sln). 
   816 
   817Jos koetat ajaa peliä, se ei varmaankaan käänny koska kirjastoja ei löydy. Lisää omalla koneellasi olevat kirjastot projektiin tämän ohjeen mukaan: 
   818 
   819Kirjastojen liittäminen projektiin 
   820 
   821Attachments 
   822Download in other formats: 
   823Plain Text PDF 
   824Jypeli-kirjaston liittäminen projektiin käsin 
   825Kurssilla käytetään paitsi Visual Studion tarjoamia standardikirjastoja, myös Jypeli-kirjastoa. 
   826 
   827Yleisesti, kirjastot ovat levyllä tiedostoina, joiden pääte on .dll, esimerkiksi Jypeli on tiedostossa nimeltä Jypeli.dll. Agorassa mikroluokan koneissa kirjasto pitäisi sijaita hakemistossa C:\MyTemp\lib. Jos tuo hakemisto puuttuu, voit hakea sen näiden ohjeiden mukaan: 
   828 
   829KirjastonHakeminen 
   830 
   831Kurssilla käytettävät projektimallit liittävät kirjaston mukaan uusiin projekteihin. Jos sinulla ei kuitenkaan ole valmiita projektimalleja käytössä, tai jos kirjasto on eri paikassa kuin mistä projektimallit luulevat sen olevan, täytyy kirjasto liittää projektiin näiden ohjeiden mukaan. 
   832 
   833​Voit katsoa tämän ohjeen myös videona (kesto 02:47). 
   834 
   835 
   8361. Kirjastoa ei löydy 
   837Avaa Visual Studion solution explorerissa References-kansio painamalla sen vieressä olevaa pientä plus-merkkiä. References-kansiossa näkyy projektiin liitetyt kirjastot. Jos jokin kirjasto on liitetty projektiin mukaan, mutta sitä ei löydy, näkyy kirjaston kohdalla keltainen merkki kuten kuvassa kirjastojen Jypeli2-kirjaston kohdalla. 
   838 
   839 
   840 
   8412. Viitteiden lisääminen kirjastoihin 
   842Viitteen lisääminen olemassaolevaan kirjastoon tapahtuu seuraavasti: 
   843 
   844Klikkaa solution explorerista References-kansiota hiiren oikealla painikkeella ja valitse Add Reference... 
   845Valitse aukeavasta ikkunasta Browse-välilehti. 
   846Etsi kirjasto levyltä. Mikroluokkien koneissa kirjasto löytyy seuraavasti: 
   847Valitse pudotusvalikosta My Computer 
   848Avaa hakemistot järjestyksessä Local Disk (C:) » MyTemp » lib 
   849Valitse liitettävä kirjasto (Jypeli4.dll) klikkaamalla .dll-päätteistä tiedostoa. 
   850Paina OK. 
   851Attachments 
   852Download in other formats: 
   853Plain Text PDF 
   854Etätuki ​TeamViewer-ohjelmalla 
   855Jos sinulla on ohjelman asennuksessa jokin ylitsepääsemätön ongelma, niin voit pyytää tukea kurssin ohjaajilta. Sovi ohjaajan kanssa ajankohta (esim. kurssin ohjaajien postituslistan välityksellä), jolloin ohjaaja voi ottaa tietokoneesi työpöydän haltuun, ja auttaa sinua selvittämään, missä on ongelma. Emme lupaa 24/7-tukea, mutta pyrimme auttamaan parhaamme mukaan. 
   856 
   857Etäyhteyden ottamiseksi sinun tulee ladata ja ajaa ​TeamViewer-ohjelma. 
   858 
   859TeamViewer on yksityiseen/ei-kaupalliseen käyttöön ilmainen työpöydän etähallintaohjelmisto. 
   860 
   861Lataa ja suorita ohjelma ​http://www.teamviewer.com/download/TeamViewerQS_fi.exe 
   862Jos Windows varoittaa ohjelman käynnistämisestä, voit huoletta vahvistaa sen. 
   863TÄRKEÄÄ: Ilmoita ohjaajalle koneesi ID ja salasana. Huomaa, että salasana vaihtuu jokaisella TeamViewerin käynnistyskerralla. 
   864 
   865 
   866Etätuen antaminen helpottuu, jos ohjaaja voi työpöydän näkemisen lisäksi puhua sinun kanssasi. Puheyhteyteen voi käyttää esimerkiksi ​Skypeä tai Microsoft Live Messengeriä. Jos sinulla on kirjautumistunnus jompaan kumpaan, ilmoita sekin ohjaajalle. Ellei ole, niin asenna Skype ja luo itsellesi tunnus. 
   867 
   868Attachments 
   869Download in other formats: 
   870Plain Text PDF 
   871Wiki-sivujen muokkaaminen 
   872Wiki on nettiselaimella käytettävä sivusto, johon kaikki käyttäjät voivat muokata sisältöä. Kurssilla jokaiselle tulee oma wiki-sivu suunnitelmaa varten. Suunnitelmaan voi tekstin lisäksi liittää kuvia. 
   873 
   874Muokataksesi sivuja sinun tulee ensin kirjautua sisään. Katso ensin, että olet kurssilaisten sivuilla (ylänurkassa on keltainen hahmo). Klikkaa sivun yläreunassa olevaa linkkiä Login. Kirjoita käyttäjätunnuksesi ja salasanasi. 
   875 
   876Kun kirjautuminen on tehty, voit muokata sivua klikkaamalla sivun alareunassa olevaa painiketta Edit this page. Tällöin aukeaa sivu, johon voit kirjoittaa tekstiä. Kun olet muuttanut sivun sisältöä mieleiseksesi, klikkaa lopuksi sivun alareunassa olevaa painiketta Submit changes, jolloin muutokset jäävät voimaan. 
   877 
   878Yleisimpiä merkintöjä 
   879Wiki-sivujen muokkaamiseen on omat merkintänsä, joilla tehdään esim. otsikot ja listat. Kattavan ohjeen merkinnöistä löydät sivulta WikiFormatting. 
   880 
   881Tässä tärkeimpiä merkintöjä: 
   882 
   883Pääotsikko: 
   884 
   885= Otsikko = 
   886Alaotsikko: 
   887 
   888== Otsikko == 
   889Ala-ala-otsikko: 
   890 
   891=== Otsikko === 
   892Pallotettu lista: 
   893 
   894 * kissa 
   895 * koira 
   896 * kana 
   897Numeroitu lista: 
   898 
   899 1. eka 
   900 1. toka 
   901 1. kolmas 
   902Ohjelmakoodin kirjoittaminen sivulle: 
   903 
   904 {{{ 
   905 int pallojenMaara = 8; 
   906 }}} 
   907Kuvan lisääminen sivulle 
   908Sivulle voi lisätä kuvan seuraavasti: 
   909 
   910Klikkaa sivun alareunassa olevaa Attach file-painiketta kun et ole muokkaustilassa. 
   911Klikkaa aukeavasta sivusta Browse...-painiketta. 
   912Etsi aukeavasta ikkunasta kuvatiedosto, jonka haluat lisätä. 
   913Klikkaa painiketta Add attachment. Kuvan pitäisi ilmestyä sivun alareunassa olevaan listaan. 
   914Siirry sivun muokkaukseen painamalla Edit this page-painiketta 
   915Vie kursori kohtaan, johon haluat lisätä kuvan. Kirjoita seuraava makro, missä kuva.png on kuvatiedostosi nimi. 
   916[[Image(kuva.png)]] 
   917Paina painiketta Submit changes. 
   918Linkin lisääminen toiseen sivuun 
   919Kun muokkaat wiki-sivun tekstiä, voit lisätä viitteen toiselle wiki-sivulle seuraavalla merkinnällä: 
   920 
   921[wiki:ToisenSivunNimi Toinen sivu] 
   922Tässä siis ToisenSivunNimi on wiki-sivun nimi ja "Toinen sivu" on linkin teksti, joka näkyy sivulla. Wiki-sivun nimen näkee selaimen osoitekentän lopusta. Esimerkiksi kurssilaisten wikin etusivun nimi on WikiStart. 
   923 
   924Jos linkittämääsi sivua ei ole olemassa, linkki näkyy harmaana. Voit klikata harmaata linkkiä, ja järjestelmä kysyy sinulta, haluatko luoda kyseisen sivun. 
   925 
   926Automaattinen linkitys 
   927Wiki-sivujen nimet ovat yleensä muotoa YhteenPötköönKirjoitettuIsoillaKirjaimilla. Jos kirjoitat tätä muotoa olevan sanan, tehdään siitä automaattisesti linkki ilman sen kummempia merkintöjä. Jos sen nimistä sanaa ei ole olemassa, tulee linkin perään vielä kysymysmerkki. 
   928 
   929Jos et halua tätä, kirjoita sanan eteen huutomerkki: 
   930 
   931!SivunNimenNäköinenSana 
   932Linkittäminen kaverin suunnitelmaan 
   933Jos teet peliä parin kanssa, suunnitelma tarvitsee tehdä vain toisen sivulle. Toinen voi sitten laittaa omalle sivulleen linkin toisen sivulla olevaan suunnitelmaan. 
   934 
   935Oppilaan suunnitelman wiki-sivun nimi on muotoa kurssix/OmatSivut/Nimi, missä x:n tilalla on kurssin numero ja Nimi on kurssilaisen nimi. Esimerkiksi linkki kurssilla 2 olevalle Aku Ankan sivulle tehtäisiin tälläisella merkinnällä: 
   936 
   937[wiki:kurssi2/OmatSivut/AkuAnkka Aku Ankka] 
   938Jos laitat sivullesi vain linkin parin sivulle, voit pyyhkiä sivullasi olevan valmiin suunnitelman mallin pois. 
   939 
   940Download in other formats: 
   941Plain Text PDF 
   942Wiki-sivujen muokkaaminen 
   943Wiki on nettiselaimella käytettävä sivusto, johon kaikki käyttäjät voivat muokata sisältöä. Kurssilla jokaiselle tulee oma wiki-sivu suunnitelmaa varten. Suunnitelmaan voi tekstin lisäksi liittää kuvia. 
   944 
   945Muokataksesi sivuja sinun tulee ensin kirjautua sisään. Katso ensin, että olet kurssilaisten sivuilla (ylänurkassa on keltainen hahmo). Klikkaa sivun yläreunassa olevaa linkkiä Login. Kirjoita käyttäjätunnuksesi ja salasanasi. 
   946 
   947Kun kirjautuminen on tehty, voit muokata sivua klikkaamalla sivun alareunassa olevaa painiketta Edit this page. Tällöin aukeaa sivu, johon voit kirjoittaa tekstiä. Kun olet muuttanut sivun sisältöä mieleiseksesi, klikkaa lopuksi sivun alareunassa olevaa painiketta Submit changes, jolloin muutokset jäävät voimaan. 
   948 
   949Yleisimpiä merkintöjä 
   950Wiki-sivujen muokkaamiseen on omat merkintänsä, joilla tehdään esim. otsikot ja listat. Kattavan ohjeen merkinnöistä löydät sivulta WikiFormatting. 
   951 
   952Tässä tärkeimpiä merkintöjä: 
   953 
   954Pääotsikko: 
   955 
   956= Otsikko = 
   957Alaotsikko: 
   958 
   959== Otsikko == 
   960Ala-ala-otsikko: 
   961 
   962=== Otsikko === 
   963Pallotettu lista: 
   964 
   965 * kissa 
   966 * koira 
   967 * kana 
   968Numeroitu lista: 
   969 
   970 1. eka 
   971 1. toka 
   972 1. kolmas 
   973Ohjelmakoodin kirjoittaminen sivulle: 
   974 
   975 {{{ 
   976 int pallojenMaara = 8; 
   977 }}} 
   978Kuvan lisääminen sivulle 
   979Sivulle voi lisätä kuvan seuraavasti: 
   980 
   981Klikkaa sivun alareunassa olevaa Attach file-painiketta kun et ole muokkaustilassa. 
   982Klikkaa aukeavasta sivusta Browse...-painiketta. 
   983Etsi aukeavasta ikkunasta kuvatiedosto, jonka haluat lisätä. 
   984Klikkaa painiketta Add attachment. Kuvan pitäisi ilmestyä sivun alareunassa olevaan listaan. 
   985Siirry sivun muokkaukseen painamalla Edit this page-painiketta 
   986Vie kursori kohtaan, johon haluat lisätä kuvan. Kirjoita seuraava makro, missä kuva.png on kuvatiedostosi nimi. 
   987[[Image(kuva.png)]] 
   988Paina painiketta Submit changes. 
   989Linkin lisääminen toiseen sivuun 
   990Kun muokkaat wiki-sivun tekstiä, voit lisätä viitteen toiselle wiki-sivulle seuraavalla merkinnällä: 
   991 
   992[wiki:ToisenSivunNimi Toinen sivu] 
   993Tässä siis ToisenSivunNimi on wiki-sivun nimi ja "Toinen sivu" on linkin teksti, joka näkyy sivulla. Wiki-sivun nimen näkee selaimen osoitekentän lopusta. Esimerkiksi kurssilaisten wikin etusivun nimi on WikiStart. 
   994 
   995Jos linkittämääsi sivua ei ole olemassa, linkki näkyy harmaana. Voit klikata harmaata linkkiä, ja järjestelmä kysyy sinulta, haluatko luoda kyseisen sivun. 
   996 
   997Automaattinen linkitys 
   998Wiki-sivujen nimet ovat yleensä muotoa YhteenPötköönKirjoitettuIsoillaKirjaimilla. Jos kirjoitat tätä muotoa olevan sanan, tehdään siitä automaattisesti linkki ilman sen kummempia merkintöjä. Jos sen nimistä sanaa ei ole olemassa, tulee linkin perään vielä kysymysmerkki. 
   999 
   1000Jos et halua tätä, kirjoita sanan eteen huutomerkki: 
   1001 
   1002!SivunNimenNäköinenSana 
   1003Linkittäminen kaverin suunnitelmaan 
   1004Jos teet peliä parin kanssa, suunnitelma tarvitsee tehdä vain toisen sivulle. Toinen voi sitten laittaa omalle sivulleen linkin toisen sivulla olevaan suunnitelmaan. 
   1005 
   1006Oppilaan suunnitelman wiki-sivun nimi on muotoa kurssix/OmatSivut/Nimi, missä x:n tilalla on kurssin numero ja Nimi on kurssilaisen nimi. Esimerkiksi linkki kurssilla 2 olevalle Aku Ankan sivulle tehtäisiin tälläisella merkinnällä: 
   1007 
   1008[wiki:kurssi2/OmatSivut/AkuAnkka Aku Ankka] 
   1009Jos laitat sivullesi vain linkin parin sivulle, voit pyyhkiä sivullasi olevan valmiin suunnitelman mallin pois. 
   1010 
   1011Download in other formats: 
   1012Plain Text PDF 
   1013Ohjelmien asentaminen kotikoneelle 
   1014Tarvitset ohjelmointia varten seuraavat työkalut. Jos ohjelmien asennuksessa on ongelmia, katso FAQ-sivu, tai kirjoita sähköpostia pelik2009.group@korppi.jyu.fi. 
   1015 
   1016​Asenna kurssin ohjelmistot. (Jos haluat vain pelata muiden tekemiä pelejä niin riittää ​XNA redistributable-paketti.) 
   1017Lataa pelit koneelle: 
   1018 
   1019Lataa pelit koneelle 
   1020Jos jatkat pelin tekemistä, saatat myös tarvita: 
   1021 
   1022Kuvankäsittely- ja äänenkäsittelyohjelmat 
   1023XBox 360 -ohjaimen ajuri (ei pakollinen jos pelaa vain näppäimistöltä)Tekstieditorin käyttäminen 
   1024Ohjeita tekstieditorin käyttöön. Ohjeet pätevän useimpiin käytössä oleviin editoreihin, mukaan lukien Visual Studio. 
   1025 
   1026Tekstieditori on ohjelma, joka sopii tekstin kirjoittamiseen. Nämä ohjeet on esitetty notepad-editorilla, joka tulee Windowsin mukana. Samat ohjeet pätevät kuitenkin moneen muuhunkin editoriin. 
   1027 
   1028Perusteet 
   1029Seuraavassa kuvassa on notepad-editori, jossa on kirjoitettu sana kissa. Sanan perässä näkyy kursori (pystysuora viiva), joka on se kohta johon näppäimistöllä kirjoitettu teksti tulee. 
   1030 
   1031 
   1032 
   1033Kursorin voi siirtää eri paikkaan hiirellä klikkaamalla. 
   1034 
   1035Editorin käyttö on usein tehokkainta näppäinkomentoja käyttämällä. Tärkeimpiä komentoja on lueteltu omalla sivulla: NappainKomentoja 
   1036 
   1037Kursorin liikuttelu näppäimistöllä 
   1038Kursorin liikuttaminen on usein nopeaa näppäimistöltä. 
   1039 
   1040Nuolinäppäimiä painamalla kursori liikkuu yhden kirjaimen verran. 
   1041Painamalla Ctrl-painiketta alaspainettuna ja vasenta tai oikeata nuolta kursori hyppää kokonaisen sanan kerrallaan. 
   1042Tekstin valitseminen 
   1043Editorissa voi valita tekstiä "maalaamalla" osan tekstistä. Valitsemista tarvitaan myöhemmissä kohdissa. Seuraavassa kuvassa on valittuna osa tekstistä: 
   1044 
   1045 
   1046 
   1047Valitseminen tapahtuu hiirellä painamalla hiiren vasen painike alas, siirtämällä hiirtä valittavan tekstin yli ja vapauttamalla vasen painike. 
   1048 
   1049Näppäimistöllä valitseminen tapahtuu käyttämällä aiemmin esiteltyjä komentoja kursorin liikuttamiseen siten, että Ctrl-näppäimen lisäksi painetaan myös shift-näppäintä (shift- eli vaihtonäppäin on näppäimistössä ctrl-näppäimen yläpuolella). Kokeilemalla selviää parhaiten. 
   1050 
   1051Tekstin kopiointi ja siirtäminen 
   1052Tekstiä voi siirtää seuraavasti: 
   1053 
   1054Valitse teksti, jonka haluat siirtää 
   1055Klikkaa hiiren oikeata painiketta ja valitse aukeavasta valikosta Leikkaa (engl. Cut). Näppäinkomento Ctrl + X. 
   1056Vie kursori paikkaan, johon haluat siirtää tekstin 
   1057Klikkaa hiiren oikeata painiketta ja valitse Liitä (engl. Paste). Näppäinkomento Ctrl + V. 
   1058Tekstiä voi kopioida seuraavasti: 
   1059 
   1060Valitse teksti, jonka haluat kopioida 
   1061Klikkaa hiiren oikeata painiketta ja valitse Kopioi (engl. Copy). Näppäinkomento Ctrl + C. 
   1062Vie kursori paikkaan, johon kopioitu teksti tulee 
   1063Klikkaa hiiren oikeata painiketta ja valitse Liitä (engl. Paste). Näppäinkomento Ctrl + V. 
   1064Tällä tavoin tekstiä voi myös kopioida tai siirtää eri ohjelmien välillä. Esimerkiksi nettisivulla olevan tekstin voi kopioida Visual Studion editoriin. 
   1065 
   1066Attachments 
   1067Download in other formats: 
   1068Plain Text PDF 
   1069Näppäinkomentoja koneen käyttöä nopeuttamaan 
   1070Näppäinkomentojen (sanotaan myös näppäinoikoteiksi) käyttö nopeuttaa työskentelyä huomattavasti. Käsi ja hartiat rasittuvat vähemmän, kun ei tarvitse käyttää koko ajan hiirtä. 
   1071 
   1072Seuraavissa listauksissa komento kuten 
   1073 
   1074Ctrl + C 
   1075 
   1076tarkoittaa, että Ctrl-painike pidetään alaspainettuna samalla kun painetaan C-kirjainta. 
   1077 
   10781. Yleiset Windows-pikanäppäimet 
   1079Alt + Tab       Vaihda ohjelmasta toiseen 
   1080Alt + Shift + Tab       Vaihda ohjelmasta toiseen (liikkuminen vastapäivään) 
   1081http://kurssit.it.jyu.fi/npo/2010/luentomateriaali/www/alt-tab.gif 
   1082 
   1083Windows-näppäin (eli Win-näppäin tai Winkey) löytyy useimmista näppäimistöistä Ctrl ja Alt -näppäinten välistä, ks. yllä. 
   1084 
   1085Win + E Avaa Oma tietokone 
   1086Win + D Näytä työpöytä 
   1087Win + R Suorita (Run) 
   1088Win + Tab       Sama kuin Alt + Tab mutta "hienompi" (toimii Windows Vistassa ja 7:ssa) 
   10892. Tekstinkäsittely 
   1090Näppäinkomentoja voi käyttää useimmissa Windows-ohjelmissa, kuten tekstinkäsittelyohjelmissa ja Visual Studiossa. 
   1091 
   1092Perustoiminnot 
   1093Ctrl + C        kopioi 
   1094Ctrl + X        leikkaa 
   1095Ctrl + V        liitä 
   1096Ctrl + Z        kumoa edellinen toiminto 
   1097Saattaa olla myös apua 
   1098Ctrl + A        valitse kaikki (teksti) ko. ikkunasta 
   1099Home    kursori rivin alkuun 
   1100End     kursori rivin loppuun 
   1101Shift + nuolet  valitse tekstiä 
   1102Ctrl + nuoli vas./oik.  hyppää yhden sanan yli 
   1103Ctrl + Shift + nuoli vas./oik.  kuten edellä, mutta valitsee tekstiä samalla 
   1104Ctrl + pyyhkimisnappi   pyyhi kursorin vasemmalla oleva sana(nosa) 
   1105Ctrl + Del      pyyhi kursorin oikealla puolella oleva sana(nosa) 
   1106Lisätietoa 
   1107Ctrl + Home     kursori tiedoston alkuun 
   1108Ctrl + End      kursori tiedoston loppuun 
   1109Shift + Home    valitse kaikki kursorin ja rivin alun välissä ko. rivillä oleva teksti 
   1110Shift + End     kuten edellä, mutta valinta tehdään kursorista rivin loppuun 
   1111Ctrl + Shift + Home     valitse kaikki teksti kursorin ja tiedoston alun väliltä 
   1112Ctrl + Shift + End      valitse kaikki teksti kursorin ja tiedoston lopun väliltä 
   1113Lisäksi: maalaa rivejä ja paina sarkaita sisentää vastaavasti Shift+sarkain poistaa sisennystä 
   1114 
   11153. Nettiselaimet 
   1116Ctrl + T        Luo uusi välilehti 
   1117Ctrl + Tab      Siirry seuraavalle välilehdelle 
   1118Ctrl + Shift + Tab      Siirry edelliselle välilehdelle 
   1119F11     Koko ruudun näyttötila päälle (pois pääset klikkaamalla uudestaan F11 
   1120F6      Siirry osoiteriville (ainakin Firefox, IE) 
   1121F6, Tab Siirry Google-hakupalkkiin 
   11224. Visual Studio 
   1123Näitä voi käyttää Visual Studiossa ohjelmoidessa. Pikanäppäimiä voi myös muuttaa halutessaan asetuksista. 
   1124 
   1125Seuraavissa kohdissa esimerkiksi 
   1126 
   1127Ctrl + E, C 
   1128 
   1129tarkoittaa, että Ctrl-painike pidetään alaspainettuna samalla kun painetaan E-kirjainta. Tämän jälkeen painetaan C-kirjainta vielä uudestaan (Ctrl-painiketta ei tarvitse enää painaa). Katso animaatio alla. 
   1130 
   1131 
   1132 
   1133Perustoiminnot 
   1134F5      suorittaa ohjelman eli käynnistää pelin 
   1135F6      käännä ohjelma (build) ilman pelin käynnistämistä 
   1136Ctrl + F        etsi 
   1137Ctrl + H        etsi ja korvaa 
   1138F3      etsi seuraava 
   1139F2      uudelleennimeä 
   1140Ctrl + E, D     siistii koodin 
   1141Muita näppäinkomentoja 
   1142F12     menee määritelmän kohtaan koodissa (esim. aliohjelmaan) 
   1143Ctrl + E, C     kommentoi valinnan 
   1144Ctrl + E, U     poistaa valinnan kommenteista 
   1145Ctrl + Miinus   palaa edelliseen kohtaan 
   1146Ctrl + Shift + Miinus   palaa seuraavaan kohtaan 
   1147Ctrl + Välilyönti       Näyttää intellisensen tai täydentää lauseen loppuun 
   1148Ctrl + M, M     Kutistaa tai laajentaa koodia (esim. region) 
   1149Ctrl + K, C     Kommentoi valinta 
   1150Ctrl + K, U     Poista valinta kommenteista 
   1151Ctrl + K, R     Etsii koodista kaikki viittaukset kursorin alla olevaan (muuttujan tai funktion) nimeen 
   1152Ctrl + P, Enter Luo aliohjelmakutsusta rungon. 
   1153Ctrl + .        Avaa pikkumenun joka virheen vasemmassa alakulmassa. 
   1154Shift + F10     Sama kuin hiiren oikean näppäimen menu 
   1155Ctrl-W viittaa window:iin, seuraavilla näppäinkomennoilla siis pääset liikkumaan ikkunoiden välillä 
   1156 
   1157Ctrl + W, S     Siirry Solution Exploreriin (esc-näppäimellä pääset takaisin) 
   1158Ctrl + W, E     Näytä Error List -paneeli 
   1159Näppäinkomennot debug-moodissa 
   1160F9      luo breakpointin 
   1161F10     hyppää yli 
   1162F11     hyppää sisään 
   1163Shift + F11     hyppää ohi 
   1164Ctrl + F5       jatkaa debuggausta 
   1165Shift + F5      lopettaa debuggauksen 
   1166IntelliSense-täydennyksiä 
   1167'prop' + 2 x Tab        public int MyProperty { get; set; } 
   1168'if' + 2 x Tab  if ( true ) { } 
   1169'for' + 2 x Tab for (int i = 0; i < length; i++) { } 
   1170'switch' + 2 x Tab      switch (switch_on) { default: } 
   1171'while' + 2 x Tab       while ( true ) { } 
   1172Katso lisää VS-pikanäppäimiä: 
   1173 
   1174​http://msdn.microsoft.com/en-us/library/vstudio/da5kh0wa.aspx 
   1175​http://www.dofactory.com/ShortCutKeys/ShortCutKeys.aspx 
   1176​http://www.shortcutworld.com/en/win/Visual-Studio_2010.html 
   1177Attachments 
   1178Download in other formats: 
   1179Plain Text PDF 
   1180Visual Studio 
   1181Kurssilla käytetään ohjelmointiin Microsoftin kehittämää ohjelmaa nimeltä Visual Studio. Sillä onnistuu koodin kirjoittaminen, ohjelman debuggaus (eli virheenjäljitys) ja monet muut ohjelmoinnissa tarvittavat asiat. Tällaisesta ohjelmointityökalusta käytetään yleisemmin nimitystä IDE (tulee englannin kielen sanoista Integrated Development Environment). Näissä oppaissa viitataankin Visual Studioon usein lyhenteellä IDE. 
   1182 
   1183Professional vs. express... 
   1184 
   1185käynnistäminen 
   1186Visual studion voi käynnistää käynnistä-valikosta valitsemalla 
   1187 
   1188Käynnistä -> Kaikki ohjelmat -> Microsoft Visual Studio 2008 -> Microsoft Visual Studio 2008 
   1189 
   1190Englanninkielisessä Windowsissa 
   1191 
   1192Start -> All Programs -> Microsoft Visual Studio 2008 -> Microsoft Visual Studio 2008 
   1193 
   1194TODO: miten express... 
   1195 
   1196 
   1197 
   1198Perusnäkymä 
   1199Visual Studion ikkuna näyttää tältä: 
   1200 
   1201 
   1202 
   1203Ikkunassa on seuraavia osia: 
   1204 
   1205Yläreunassa on työkalurivi, josta löytyy useimmin tarvittavat toiminnot. 
   1206Suurimman osan ikkunasta vie yleensä editori, jossa on koodi jota kirjoitetaan. Jos yhtään tiedostoa ei ole avattu, tässä ei näy mitään. 
   1207Ikkunan oikeassa reunassa on projektinäkymä, jossa näkyy projektissa tarvittavat tiedostot. 
   1208Nämä osat on korostettu seuraavassa kuvassa: 
   1209 
   1210 
   1211 
   1212Avatut tiedostot näkyvät välilehtinä editorin yläreunassa. Välilehteä klikkaamalla voi vaihtaa avattujen tiedostojen välillä. 
   1213 
   1214 
   1215 
   1216Projektit ja Solutionit 
   1217Visual studiossa uuden ohjelman luomista varten luodaan Projekti (engl. project). Joitakin ohjelmia varten saattaa olla tarvetta useammalle projektille. Tätä varten projekteja voi koota solutionin alle. Uutta projektia luodessa Visual Studio tekee automaattisesti solutionin, johon projekti liitetään. Yleensä solutioneista ei tarvitse välittää sen enempää. 
   1218 
   1219Seuraavasta projektinäkymästä selviää, että IDE:ssä on auki solution Fysiikkapeli1, jossa on yksi projekti, nimeltään myös Fysiikkapeli1. Projektin alla on lueteltu projektiin kuuluvia tiedostoja. 
   1220 
   1221 
   1222 
   1223Kun tuplaklikkaat tiedostoa projektinäkymästä, aukeaa tiedosto editoriin. 
   1224 
   1225Editori 
   1226Ohjeita tekstieditorin käyttöön: Editori. 
   1227 
   1228Tekstin editointi tapahtuu samaan tapaan kuin muissakin editoreissa. Lisäksi käytössä on monia ominaisuuksia erityisesti ohjelmakoodin kirjoittamiseen, kuten Koodin täydennys. 
   1229 
   1230XBox 360-projektin luominen 
   1231XBox 360-projektin luominen onnistuu tekemällä kopio Windows-projektista. Kopio luodaan klikkaamalla projektinäkymästä projektia hiiren oikealla painikkeella ja valitsemalla Create Copy of Project for Xbox 360. Uusi Xbox-projekti ilmestyy projektinäkymään. 
   1232 
   1233Kun IDE:ssä on auki projektit sekä PC:lle, että XBoxille, täytyy erikseen valita kummalla alustalla peliä ajetaan. Tämä tapahtuu työkalurivin alasvetolistasta, josta on valittavissa 
   1234 
   1235x86 PC-peliä varten 
   1236Xbox 360 
   1237 
   1238 
   1239Muita toimintoja 
   1240Uuden kirjastoa käyttävän projektin luominen on selitetty omalla sivullaan: PongProjektinLuominen 
   1241Kannattaa opetella hyödyllisiä näppäinkomentoja helpottamaan koodin kirjoittamista. 
   1242Attachments 
   1243Download in other formats: 
   1244Plain Text PDF 
   1245Työkalujen käyttöohjeet 
   1246Tällä sivulla on ohjeita kurssilla käytettävien ohjelmien käyttöön. 
   1247 
   1248Yleisiä ohjeita 
   1249Tekstieditorin käyttäminen 
   1250Näppäinkomentoja koneen käyttöä nopeuttamaan 
   1251Zip-tiedoston purkaminen 
   1252Ohjelmointi 
   1253Visual Studio -ohjelmointiympäristö 
   1254Ohjelman kääntäminen ja ajaminen 
   1255IntelliSensen käyttö 
   1256Debuggauksen perusteet? 
   1257Pelien siirtäminen Xbox 360 -pelikonsoliin 
   1258Jypeli-kirjasto 
   1259Jypeli-kirjaston käyttöohjeet 
   1260Oman pelin asennus 
   1261Oman pelin asentaminen muihin koneisiin 
   1262Asennusohjelman tekeminen (vain Visual Studio 2008 Professional) 
   1263Versionhallinta 
   1264TortoiseSVN:n käyttö 
   1265Grafiikka 
   1266Paint.NET:in käyttö 
   1267GIMP:in käyttö 
   1268Läpinäkyvyyden lisääminen kuvaan 
   1269Läpinäkyvän kuvan tekeminen Paint.NET:illä 
   1270Äänet ja musiikki 
   1271Audacityn käyttö äänitiedostojen käsittelyyn 
   1272sfxr:n käyttö retrotyyppisten äänitehosteiden tekemiseen 
   1273Slashstone SoundFX Builderin käyttö äänitehosteiden tekemiseen 
   1274MilkyTracker musiikinteko-ohjelman peruskäyttö 
   1275Download in other formats: 
   1276Plain Text PDF 
   1277 
   1278 
   1279