Changeset 6929


Ignore:
Timestamp:
2015-07-22 14:55:33 (8 years ago)
Author:
elalhutt
Message:
 
Location:
2015/30/EliasHu/RescueRanger
Files:
9 added
13 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • 2015/30/EliasHu/RescueRanger/RescueRanger.sln

  r6841 r6929  
  1  
  2 Microsoft Visual Studio Solution File, Format Version 11.00 
  3 # Visual Studio 2010 
  4 Project("{FAE04EC0-301F-11D3-BF4B-00C04F79EFBC}") = "RescueRanger", "RescueRanger\RescueRanger\RescueRanger.csproj", "{003E3AF4-6468-44FB-949F-7A863C20209E}" 
  5 EndProject 
  6 Project("{96E2B04D-8817-42C6-938A-82C39BA4D311}") = "RescueRangerContent", "RescueRanger\RescueRangerContent\RescueRangerContent.contentproj", "{D77DA1D7-8701-41C1-98B2-08AF5C040485}" 
  7 EndProject 
  8 Global 
  9         GlobalSection(SolutionConfigurationPlatforms) = preSolution 
  10                 Debug|x86 = Debug|x86 
  11                 Release|x86 = Release|x86 
  12         EndGlobalSection 
  13         GlobalSection(ProjectConfigurationPlatforms) = postSolution 
  14                 {003E3AF4-6468-44FB-949F-7A863C20209E}.Debug|x86.ActiveCfg = Debug|x86 
  15                 {003E3AF4-6468-44FB-949F-7A863C20209E}.Debug|x86.Build.0 = Debug|x86 
  16                 {003E3AF4-6468-44FB-949F-7A863C20209E}.Release|x86.ActiveCfg = Release|x86 
  17                 {003E3AF4-6468-44FB-949F-7A863C20209E}.Release|x86.Build.0 = Release|x86 
  18                 {D77DA1D7-8701-41C1-98B2-08AF5C040485}.Debug|x86.ActiveCfg = Debug|x86 
  19                 {D77DA1D7-8701-41C1-98B2-08AF5C040485}.Release|x86.ActiveCfg = Release|x86 
  20         EndGlobalSection 
  21         GlobalSection(SolutionProperties) = preSolution 
  22                 HideSolutionNode = FALSE 
  23         EndGlobalSection 
  24 EndGlobal 
   1RIFFBWAVEfmt D±dataÂŒ-ÜÿÜÿÜÿÜÿÜÿÜÿÜÿÜÿÜÿÜÿÜÿÜÿÜÿÜÿÜÿÜÿÜÿÜÿÜÿÜÿÜÿÜÿÜÿÜÿÜÿÜÿÜÿÜÿÜÿÜÿÜÿÜÿÜÿÜÿÜÿÜÿÜÿÜÿÜÿÜÿÜÿÜÿÜÿÜÿÜÿÜÿÜÿÜÿÜÿÜÿúÿúÿÜÿÜÿúÿúÿÜÿÜÿÜÿÜÿúÿúÿúÿúÿ              ÜÿÜÿúÿúÿúÿúÿÜÿÜÿÜÿÜÿúÿúÿ                ñÿñÿîÿîÿ              úÿúÿ÷ÿ÷ÿëÿëÿâÿâÿúÿúÿÜÿÜÿ÷ÿ÷ÿÜÿÜÿÎÿÎÿÜÿÜÿ$$ÐÿÐÿÓÿÓÿÜÿÜÿñÿñÿÙÿÙÿÄÿÄÿ<<úÿúÿîÿîÿëÿëÿ÷ÿ÷ÿâÿâÿ--îÿîÿîÿîÿÎÿÎÿÎÿÎÿ          îÿîÿWWEEµÿµÿ ÿ ÿÎÿÎÿ99úÿúÿ99ff00|ÿ|ÿ.ÿ.ÿÊÿÊÿ““¥¥¯ÿ¯ÿEE±±÷ÿ÷ÿ"ÿ"ÿÿÿooÂŽÂŽ66ÐÿÐÿ00ÌÌ**ÚßÚßûßûß99Éɜœll”ÿ”ÿyÿyÿ„„uuÞßÞßûßûßÌÌ}}cc‚ÿ‚ÿ‹ÿ‹ÿÁÿÁÿÜÿÜÿ**ÙÿÙÿ¯ÿ¯ÿrr33ÿÿšÿšÿooÜÿÜÿCÿCÿ¬ÿ¬ÿ99eeaa            ÖÌÖÌ_ß_ßVV­ß­ßCCùùŠŠLÿLÿ»Ì»ÌßßÎÎSSXÿXÿùù””ÒÒbßbߊ܊ܿ߿ßó󺺭߭ߔÿ”ÿŠŠ**ÞÞÛÜÛÜ 
   2ÃŒ 
   3ÌÕÜÕÜØØxxÿÿ44œœVV­ß­ßÊÌÊÌÊûÊû¹ß¹ßÞޚšNNqßqß›û›ûÓÌÓÌ1ÿ1ÿ 
   4 
   5MM              KK11ÁÁÆÆÐÌÐÌ$ú$ú<Ãœ<Ãœss77ßÿßÿããçç        Ãœ      Ãœ>û>û£Ì£ÌÏώŽ‚ÿ‚ÿ11HHÑûÑû-ú-úßß))««íÜíÜlÃœlÃœ[[PP··&û&ûúúuu››FÿFÿßûßûyyññKK@ÃŒ@ÃŒFÃŒFÃŒ 
   6ÃŒ 
   7ÃŒ99ÐÐããìûìûêêúúòßòßú÷ú÷=ÃŒ=ÃŒ66wwŒŒñÌñÌnûnû 
   8 
   9îÿîÿ 
   10ÃŒ 
   11ÃŒkßkßììssœœ;ß;ßlÃœlÜìßìßeeqqÃÜÃÜsÃŒsÌíí--tßtß;û;û$$ffDDéûéûQÞQÞ{Ãœ{ÜóówwrrÜÜ 
   12Ãœ 
   13܍11êÜêÜêúêúKK33„„6Ãœ6ܚܚÜPPIIùÜùÜ 
   14û 
   15ûMMppÓÓÜܑ̲̑ù²ù­û­ûááïï00BBSSñÿñÿxÞxÞõõ‡Ü‡Ü''áá`Þ`Þ{ú{úWÃœWÃœwûwû·Ü·Ü}}ooµÌµÌûû¢¢ 
   16 
   17(ÃŒ(ÃŒ%ÃŽ%αޱÞàßàß mm‘ù‘ùà
   18ðà
   19ðÐùÐùúú((ššÝÝHHûßûß÷ù÷ùœúœúÇÇ%ÃŽ%Îà
   20ðà
   21ðÿÿÿÿÌúÌúwßwßYßYßLùLùC÷C÷œÞœÞ‚‚ùùRÃŽRÃŽzózóÞßÞß    Þ      ÞŞõŞõððœœoÃœoÃœjjxxΞΞ+ÿ+ÿ”ÿ”ÿòûòû7ù7ùj÷j÷ÌÌŒŒ®®ÏÞÏÞùùÖÖ{{ƒƒdÃŒdÌòò`ò`òÚÌÚÌòò—÷—÷¹ð¹ðÎßÎߪª}}CC¹ó¹ó¬ë¬ëÖéÖéÙîÙî ù ù!!ÜÜ??\ß\ß11÷÷JíJí û ûÕÞÕÞŜîŜî©©QQµùµùÊéÊéÞޟéŸég÷g÷”Ì”ÌÇÇ‚‚ppEEçÙçÙšÒšÒhûhûªªÍ÷Í÷\ö\ö‚‚¡ 
   22¡ 
   23ììÍÌÍÌîéîéSðSð\ß\ßvîvîïåï刈××ooÎάë¬ëÀÞÀÞÎί¯wówó¬Ø¬ØØçØç——0000àà<Î<ÎGÚGÚ 
   24 
   25  ¢õ¢õzz»Ï»ÏÁÁ˜ð˜ðuÃœuÜ°°ááððfÎfÎcc!*!*–õ–õ 
   26Ê 
   27ÊÛòÛò²²žž%%A 
   28A 
   29ŞêŞê        Π     βϲπå€å )
)JJzzãöãöV V       â€Šâ€Š9;9;¿D¿D;;™ 
   30™ 
   31¿â¿âÍÍãã&]&]
#
#IàIà‘‘ðFðF]]ÌúÌú}(}(Ì@Ì@;;>>àGàG55±±1:1: 7 7ììssBBÅ¡4Å¡4]$]$ðìðì?ò?ò44™C™C¶¶dãdãîÿîÿšLšLÊKÊK°Ú°Ú*À*À]]dBdBz z ³³ÏÏ\ö\öùïùï© 
   32© 
   33† 
   34† 
   35rÃœrÜûâûâêê"M"MÊBÊB‹ 
   36‹ 
   37ÓÓÔÉÔÉrrd)d)ììAðAð 
   38 
   39±-±-Ø8Ø8II+#+#»»ŞœŞœ”ϔω6‰6  
   40  
   41(ã(ãÊÌÊÌ'õ'õžž    ¬      ¬œÞœÞ!!Ç 
   42Ç 
   43ÊʎŽÐÒÐÒÊ,Ê,óCóCÈßÈß•Ô•Ôn×n×=Õ=՜ìœìzz|7|7!I!I""ßÄßÄà×à×çç©©ÕáÕá6à
   44 
   45΃΃mÏmϱȱȉ׉×çÐçЍÂBBÃCÃCkðkð]ò]òÊJÊJÃ¥:Ã¥:ììMßM߉ډÚ77Â¥CÂ¥C$$6-6-ÉbÉb'Z'Zƒ<ƒ<¹6¹6ÂŽ;ÂŽ;–2–2÷÷DíDíúúWÞWÞ²à²à²)²)NNM6M6ròrò߳߳ŠçŠç@#@#¯Ý¯Ý§§MÆMÆgÍgÍuà
   46 
   47¯Ê¯Ê÷÷  
   48  
   49RÊRÊÁÝÁÝóFóF44ÑÑ<Â<ÂyÄyÄ Ì Ì""ÁVÁVµ#µ#úùúùuuÌ'Ì'çáçᙬ™¬FëFë            Ã‚ÑÂÑððNFNFß]ß]û`û`—:—:ŠÜŠÜ‘,‘,@Y@Y;ß;ß!À!ÀÊíÊíM%M%;X;XY]Y]é    é       
   50Á 
   51ÁqµqµØÂØÂ§Ú§ÚŞÙŞÙÜÇÜÇ‹Ê‹ÊÏÏÕÜÕÜ%V%V__??±L±LÌCÌC3C3CEmEmá_á_ 
   52Q 
   53QÖlÖlaVaVMAMAp#p#à
   54à
   55ÓÓÈÈÂÂÝÝöFöF!ê!ê(¹(¹“$“$œœl¬l¬ÙÙttÀNÀN™@™@F÷F÷R4R4¬Y¬YŽÓŽÓn°n°nÚnÚÆÂÆÂà
   56µà
   57µÁÍÁÍd¹d¹*º*º 
   58ÂŒ 
   59Œş°ş°é»é»‚³‚³Òà
   60Òà
   61úÎú΢Ӣӊ«Š«Ð¹Ð¹Z²Z²U¶U¶ŠËŠËÂÉÂɟ؟ØêÐêÐh°h°ÞÃÞÃÊÊλλgÝgÝ,ð,ðššû`û`ž=ž=7î7î+#+#êeêeÅ¡MÅ¡Mb.b.R)R)I,I,;;°R°R¬?¬?        Ü      ܈ ˆ ÆìÆìGGPUPU--ÚÚήήööBNBN!@!@RãRã Ÿ ŸccœFœFECEC×A×A    L       LKK‹K‹K
H
H¢I¢I£M£M>D>Dº>º>":":v/v/x8x8ïAïA>>FHFHêLêLAA 
   62? 
   63?u;u;e<e<õGõGÿ2ÿ2ìöìö‹Ç‹Ç 
   64ã 
   65ã-8-83;3;à
   66ßà
   67ßûÔûÔH"H"K@K@Åž;Åž;Š?Š?; ; ¶â¶â‡À‡ÀIÄIÄXÊXÊ¥À¥À¿ž¿žŽŽ±±œœÂÂ:ÂŒ:ŒÉÉ{Î{ÎL¹L¹0ÂŽ0ŽŒŒ*º*ºÃÀÃÀ.Ê.ÊZÈZÈ7Ç7Ç)Æ)Æ–À–À  Âœ      ÂœyÁyÁÍÍîÒîÒ€Ô€Ô 
   68Û 
   69Û@Û@ÛÄÛÄÛ2Ú2ÚZêZê'À'ÀAÚAÚ‡ê‡ê»ë»ë=ÃŽ=ΓޓÞ<ú<úŒûŒû 
   70ù 
   71ùÞúÞú)û)û%÷%÷ÜÌÜÌÏÏ®®££¥¥Ü÷Ü÷RÿRÿb     b       xx

ooYYqqÅ¡ 
   72Å¡ 
   73€€Ã÷·t+t+Å *Å *†+†+Æ-Æ-|&|&''÷)÷)ã 
   74ã 
   75ÆÆ¡.¡.› › ÞÞ‰‰++À$À$b(b(P3P3Š/Š/ë&ë&ÀÀë 
   76ë 
   77áá” 
   78” 
   79 
   80# 
   81#Ë3Ë3Ã¥!Ã¥!©©Ú 
   82Ú 
   830"0"–$–$Á!Á!ð"ð"8+8+‹)‹)(&(&–"–"==ç纺ÿ 
   84ÿ 
   85¬!¬!î#î#œœ 
   86# 
   87#X#X#¿%¿%È(È([[`` 
   88 
   89xxùùêê//ÎÎÔûÔûyÿyÿññÜëÜë5ð5ð¯Î¯Îõõ”ñ”ñŒßŒßuuee 
   90 
   91ÊÊ00¹û¹ûQúQú[÷[÷[é[éØØ£ë£ë€€¢¢õõ¬¬šššš  ss® 
   92® 
   93¬&¬&ç$ç$DDââÐÐÁÁ™™ßßWW>>Ú 
   94Ú 
   95ddÁÎÁΆð†ðyyììÒúÒú€í€íòòÊùÊùßíßíuÞuޏڏچí†í(Ø(ØÕÕ²ã²ãcÞcÞ_Ô_Ô„Ó„ÓÑÑZÐZÐÞÌÞÌJÉJɌԌÔêÞêÞXÛXÛØØÕÕ4Ï4Ï Í ÍlÎlΑϑÏQÐQÐÁÏÁÏSÔSÔÕÜÕÜ«À«ÀMíMíÀïÀï*ç*ç£Û£ÛõÚõÚððÞÞÀÜÀÜïóïózßzߺºÜÜşûşû—Ì—ÌmÃŒmÌßßÿÜÿÜÜÜÛÜÛÜpÿpÿww„„)ß)ߔ̔ÌãßãßÕÕ7ÿ7ÿÒÒÉÉbßbßÜÿÜÿÎÿÎÿßß 
   96ÿ 
   97ÿ--Ü̲ܲÌñÿñÿ<Ãœ<Üşûşû[ÿ[ÿ``„„qq“Ü“Ü¿û¿ûùÜùÜ(ÿ(ÿººKK5ß5ß^ÿ^ÿJJ88ÏÏ@ÿ@ÿXÃŒXÌûûéßéßffÖÿÖÿ3355ÁÿÁÿßßaÿaÿ""dd$$YßY߳߳ßâÿâÿllà
   98à
   99\\sÿsÿœÜœÜMßMßDDÖÖ††1ÿ1ÿœÜœÜœÜœÜ}ß}ß::FFNNIÿIÿÓÿÓÿÃÃß߶߶ߐgÿgÿÿÿiiÝßÝßðÜðÜððûû=ÿ=ÿ÷Ì÷̎܎Ü//ÍÍ÷ÿ÷ÿhßhßffÌÌåÿåÿZZ²ÿ²ÿïßïߣÿ£ÿËËJJ®Ü®ÜcÃœcÃœ<<991ÿ1ÿÍÿÍÿÞßÞßíÜíÜ‘ÿ‘ÿêê33²ÿ²ÿ~~‰‰„„,ß,ßìßìßËË,,óÜóܜܜÜffóÜóÜÊßÊßëë44®Ü®Ü‡Ü‡Üœœ¢¢bßbß4ÿ4ÿããkkħħkßkßÌÌhh|ÿ|ÿ×ß×ߞÿžÿŸÿŸÿ¶ß¶ß×ß×ßffœœgÿgÿµÿµÿoogÿgÿjÿjÿqq—ÿ—ÿ 
   100ÿ 
   101ÿ««ŜÿŜÿÿÿ©ÿ©ÿ 
   102 
   103TT€ß€ß¹ß¹ßooëÿëÿÿÿ66ÀÀßÿßÿ²ÿ²ÿuu|ÿ|ÿffrr‘ÿ‘ÿÁÿÁÿÀÀÛÛÄÿÄÿ.ÿ.ÿvÿvÿ ÿ ÿ÷ÿ÷ÿÀÀŠŠ¬ÿ¬ÿgÿgÿÎÿÎÿrr99»ÿ»ÿÿÿßÿßÿâÿâÿÿÿëÿëÿooŜÿŜÿñÿñÿ{{QQÁÿÁÿ”ÿ”ÿTT²ÿ²ÿjÿjÿñÿñÿ**EEZZîÿîÿŠÿŠÿÖÿÖÿ                ñÿñÿñÿñÿ99BB**ZZ£ÿ£ÿÓÿÓÿHHQQúÿúÿåÿåÿ 
   104 
   105'''' 
   106 
   107îÿîÿëÿëÿ 
   108 
   109--              îÿîÿåÿåÿåÿåÿÜÿÜÿ****âÿâÿ÷ÿ÷ÿúÿúÿîÿîÿÜÿÜÿ            ñÿñÿÎÿÎÿÜÿÜÿâÿâÿ99ßÿßÿÚÿÚÿ                                îÿîÿñÿñÿ               
   110 
   111âÿâÿîÿîÿñÿñÿ                ÷ÿ÷ÿúÿúÿñÿñÿ 
   112 
   113                ÜÿÜÿ                          ÷ÿ÷ÿÜÿÜÿ                                            úÿúÿúÿúÿÜÿÜÿÜÿÜÿ                îÿîÿÎÿÎÿ                ÷ÿ÷ÿúÿúÿúÿúÿ÷ÿ÷ÿÚÿÚÿ÷ÿ÷ÿÜÿÜÿúÿúÿÎÿÎÿÎÿÎÿÜÿÜÿÜÿÜÿÜÿÜÿÜÿÜÿÜÿÜÿÜÿÜÿÜÿÜÿÜÿÜÿÜÿÜÿÜÿÜÿÜÿÜÿ÷ÿ÷ÿúÿúÿÜÿÜÿÜÿÜÿÜÿÜÿÜÿÜÿÜÿÜÿÜÿÜÿÜÿÜÿ_PMX&<?xpacket begin="" id="W5M0MpCehiHzreSzNTczkc9d"?> 
   114<x:xmpmeta xmlns:x="adobe:ns:meta/" x:xmptk="Adobe XMP Core 5.3-c011 66.145631, 2012/02/01-07:50:30        "> 
   115   <rdf:RDF xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#"> 
   116      <rdf:Description rdf:about="" 
   117            xmlns:xmpMM="http://ns.adobe.com/xap/1.0/mm/" 
   118            xmlns:stEvt="http://ns.adobe.com/xap/1.0/sType/ResourceEvent#"> 
   119         <xmpMM:InstanceID>xmp.iid:E8AF3F1A68BBE211A80FE1EC3245804B</xmpMM:InstanceID> 
   120         <xmpMM:DocumentID>xmp.did:0CF38206BCF5E111A988E7FEF09ED12E</xmpMM:DocumentID> 
   121         <xmpMM:OriginalDocumentID>xmp.did:0CF38206BCF5E111A988E7FEF09ED12E</xmpMM:OriginalDocumentID> 
   122         <xmpMM:History> 
   123            <rdf:Seq> 
   124               <rdf:li rdf:parseType="Resource"> 
   125                  <stEvt:action>saved</stEvt:action> 
   126                  <stEvt:instanceID>xmp.iid:0DF38206BCF5E111A988E7FEF09ED12E</stEvt:instanceID> 
   127                  <stEvt:when>2012-09-03T21:39:30+10:00</stEvt:when> 
   128                  <stEvt:softwareAgent>Adobe After Effects CS5.5 10.5 Windows 64</stEvt:softwareAgent> 
   129                  <stEvt:changed>/metadata;/content</stEvt:changed> 
   130               </rdf:li> 
   131               <rdf:li rdf:parseType="Resource"> 
   132                  <stEvt:action>saved</stEvt:action> 
   133                  <stEvt:instanceID>xmp.iid:0EF38206BCF5E111A988E7FEF09ED12E</stEvt:instanceID> 
   134                  <stEvt:when>2012-09-03T21:39:40+10:00</stEvt:when> 
   135                  <stEvt:softwareAgent>Adobe After Effects CS5.5 10.5 Windows 64</stEvt:softwareAgent> 
   136                  <stEvt:changed>/metadata</stEvt:changed> 
   137               </rdf:li> 
   138               <rdf:li rdf:parseType="Resource"> 
   139                  <stEvt:action>modified</stEvt:action> 
   140                  <stEvt:parameters>unknown modifications</stEvt:parameters> 
   141               </rdf:li> 
   142               <rdf:li rdf:parseType="Resource"> 
   143                  <stEvt:action>saved</stEvt:action> 
   144                  <stEvt:instanceID>xmp.iid:E7AF3F1A68BBE211A80FE1EC3245804B</stEvt:instanceID> 
   145                  <stEvt:when>2013-05-12T21:43:17-04:00</stEvt:when> 
   146                  <stEvt:softwareAgent>Adobe After Effects CS6 (Windows)</stEvt:softwareAgent> 
   147                  <stEvt:changed>/</stEvt:changed> 
   148               </rdf:li> 
   149               <rdf:li rdf:parseType="Resource"> 
   150                  <stEvt:action>saved</stEvt:action> 
   151                  <stEvt:instanceID>xmp.iid:E8AF3F1A68BBE211A80FE1EC3245804B</stEvt:instanceID> 
   152                  <stEvt:when>2013-05-12T21:43:18-04:00</stEvt:when> 
   153                  <stEvt:softwareAgent>Adobe After Effects CS6 (Windows)</stEvt:softwareAgent> 
   154                  <stEvt:changed>/metadata</stEvt:changed> 
   155               </rdf:li> 
   156            </rdf:Seq> 
   157         </xmpMM:History> 
   158      </rdf:Description> 
   159      <rdf:Description rdf:about="" 
   160            xmlns:xmp="http://ns.adobe.com/xap/1.0/"> 
   161         <xmp:MetadataDate>2013-05-12T21:43:18-04:00</xmp:MetadataDate> 
   162         <xmp:ModifyDate>2013-05-12T21:43:17-04:00</xmp:ModifyDate> 
   163      </rdf:Description> 
   164   </rdf:RDF> 
   165</x:xmpmeta> 
   166                                                                                                     
   167                                                                                                     
   168                                                                                                     
   169                                                                                                     
   170                                                                                                     
   171                                                                                                     
   172                                                                                                     
   173                                                                                                     
   174                                                                                                     
   175                                                                                                     
   176                                                                                                     
   177                                                                                                     
   178                                                                                                     
   179                                                                                                     
   180                                                                                                     
   181                                                                                                     
   182                                                                                                     
   183                                                                                                     
   184                                                                                                     
   185                                                                                                     
   186                            
   187<?xpacket end="w"?> 
 • 2015/30/EliasHu/RescueRanger/RescueRanger/RescueRanger/RescueRanger.cs

  r6910 r6929  
  1010{ 
  1111    const double nopeus = 200; 
  12     const double hyppyNopeus = 40; 
   12    const double hyppyNopeus = 43; 
  1313    const int RUUDUN_KOKO = 40; 
  1414 
   
  2323 
  2424 
  25     Image tukki = LoadImage("log"); 
  26     Image lehti = LoadImage("leaf"); 
  27     Image taustaKuva = LoadImage("america"); 
   25    //TODO vikaan kenttään metsäpalo 
   26    //TODO musiikki taustalle 
   27    //TODO maali texture 
   28    //TODO lääkäri asema loppuun 
   29 
   30 
   31    Image tukki = LoadImage            ("log"); 
   32    Image lehti = LoadImage           ("leaf"); 
   33    Image taustaKuva = LoadImage   ("america"); 
  2834    Image pelaajanKuva = LoadImage("mediheli"); 
  29     Image tahtiKuva = LoadImage("tahti"); 
  30     Image elain = LoadImage("elain"); 
  31     Image ranger = LoadImage("ranger"); 
  32  
  33     SoundEffect maaliAani = LoadSoundEffect("maali"); 
   35    Image tahtiKuva = LoadImage      ("tahti"); 
   36    Image elain = LoadImage          ("elain"); 
   37    Image rangerz = LoadImage       ("ranger"); 
   38    Image fly = LoadImage          ("Flybomb"); 
   39 
   40    SoundEffect maaliAani = LoadSoundEffect  ("maali"); 
   41    SoundEffect hitmarker = LoadSoundEffect("HITMARKER"); 
   42    SoundEffect rajahdysAani = LoadSoundEffect("Barrels"); 
  3443 
  3544    public override void Begin() 
   
  5968        pistelaskuri.MaxValue = 0; 
  6069        TileMap kentta = TileMap.FromLevelAsset("kentta"+kenttanumero); 
  61         kentta.SetTileMethod('#', LisaaTaso); 
  62         kentta.SetTileMethod('i', LisaaTaso2); 
  63         kentta.SetTileMethod('*', LisaaElain); 
  64         kentta.SetTileMethod('=', LisaaTurva); 
  65         kentta.SetTileMethod('N', LisaaPelaaja); 
  66         kentta.SetTileMethod('t', LisaaMaali); 
  67         kentta.SetTileMethod('u', LisaaTalo); 
  68         kentta.SetTileMethod('r', LisaaRanger); 
  69         kentta.Execute(RUUDUN_KOKO, RUUDUN_KOKO); 
   70        kentta.SetTileMethod('#', LisaaTaso)      ; 
   71        kentta.SetTileMethod('i', LisaaTaso2)     ; 
   72        kentta.SetTileMethod('*', LisaaElain)     ; 
   73        kentta.SetTileMethod('=', LisaaTurva)     ; 
   74        kentta.SetTileMethod('N', LisaaPelaaja)   ; 
   75        kentta.SetTileMethod('t', LisaaMaali)     ; 
   76        kentta.SetTileMethod('u', LisaaTalo)      ; 
   77        kentta.SetTileMethod('r', LisaaRanger)    ; 
   78        kentta.SetTileMethod('V', LisaaVihollinen); 
   79        kentta.Execute(RUUDUN_KOKO, RUUDUN_KOKO)  ; 
  7080        Level.CreateBorders(); 
  7181        Level.Background.Image = taustaKuva; 
   
  100110        GameObject ranger = new GameObject(leveys, korkeus); 
  101111        ranger.Position = paikka; 
  102          ranger.Image = ranger; 
   112         ranger.Image = rangerz; 
  103113        Add(ranger); 
  104114    } 
   
  115125    } 
  116126 
   127    void LisaaVihollinen(Vector paikka, double leveys, double korkeus) 
   128    { 
   129        PhysicsObject vihollinen = new PhysicsObject(leveys, korkeus); 
   130        vihollinen.Position = paikka; 
   131        vihollinen.Tag = "karpanen"; 
   132        vihollinen.IgnoresGravity = true; 
   133        vihollinen.Image = fly; 
   134        Add(vihollinen); 
   135        List<Vector> polku = new List<Vector>()               ; 
   136        polku.Add(paikka+ new Vector(200, 0))                 ; 
   137        polku.Add(paikka-new Vector(200, 0))                  ; 
   138        PathFollowerBrain polkuaivot = new PathFollowerBrain(); 
   139        polkuaivot.Path = polku                               ; 
   140        polkuaivot.Loop = true                                ; 
   141        vihollinen.Brain = polkuaivot                         ; 
   142 
   143         
   144    } 
   145 
   146    void TormaaKarpaseen(PhysicsObject pelaaja1, PhysicsObject vihollinen) 
   147    { 
   148        Explosion rajahdys = new Explosion(5000000) ; 
   149        rajahdys.Position = vihollinen.Position; 
   150        rajahdys.Sound = rajahdysAani          ; 
   151        rajahdys.Speed = 10000            ; 
   152        Add(rajahdys)                          ; 
   153        pelaaja1.Destroy()             ; 
   154        vihollinen.Destroy()           ; 
   155        Timer.SingleShot(2, aloitapeli); 
   156    } 
  117157 
  118158    void LisaaTurva(Vector paikka, double leveys, double korkeus) 
   
  147187    void LisaaPelaaja(Vector paikka, double leveys, double korkeus) 
  148188    { 
  149         pelaaja1 = new PlatformCharacter(leveys, korkeus); 
   189        pelaaja1 = new PlatformCharacter(leveys * 1.5, korkeus * 0.7); 
  150190        pelaaja1.Position = paikka; 
  151191        pelaaja1.Mass = 400; 
  152192        pelaaja1.Image = pelaajanKuva; 
  153         AddCollisionHandler(pelaaja1, "Elain", TormaaElaimeen); 
  154         AddCollisionHandler(pelaaja1, "Puu", TormaaPuuhun); 
  155         AddCollisionHandler(pelaaja1, "maali", TormaaMaaliin); 
   193        AddCollisionHandler(pelaaja1, "Elain", TormaaElaimeen)    ; 
   194        AddCollisionHandler(pelaaja1, "Puu", TormaaPuuhun)        ; 
   195        AddCollisionHandler(pelaaja1, "maali", TormaaMaaliin)     ; 
   196        AddCollisionHandler(pelaaja1, "karpanen", TormaaKarpaseen); 
  156197        Add(pelaaja1); 
  157198    } 
   
  205246    { 
  206247        pisteLaskuri2.Value += 1; 
   248        hitmarker.Play(); 
  207249        aloitapeli(); 
  208250    } 
 • 2015/30/EliasHu/RescueRanger/RescueRanger/RescueRanger/RescueRanger.csproj.Debug.cachefile

  r6910 r6929  
  1212Content\log.xnb 
  1313Content\elain.xnb 
   14Content\ranger.xnb 
   15Content\HITMARKER.xnb 
   16Content\Flybomb.xnb 
   17Content\Barrels.xnb 
 • 2015/30/EliasHu/RescueRanger/RescueRanger/RescueRanger/obj/x86/Debug/RescueRanger.csproj.FileListAbsolute.txt

  r6910 r6929  
  2020C:\MyTemp\EliasHu\RescueRanger\RescueRanger\RescueRanger\bin\x86\Debug\Content\log.xnb 
  2121C:\MyTemp\EliasHu\RescueRanger\RescueRanger\RescueRanger\bin\x86\Debug\Content\elain.xnb 
   22C:\MyTemp\EliasHu\RescueRanger\RescueRanger\RescueRanger\bin\x86\Debug\Content\ranger.xnb 
   23C:\MyTemp\EliasHu\RescueRanger\RescueRanger\RescueRanger\bin\x86\Debug\Content\HITMARKER.xnb 
   24C:\MyTemp\EliasHu\RescueRanger\RescueRanger\RescueRanger\bin\x86\Debug\Content\Flybomb.xnb 
   25C:\MyTemp\EliasHu\RescueRanger\RescueRanger\RescueRanger\bin\x86\Debug\Content\Barrels.xnb 
 • 2015/30/EliasHu/RescueRanger/RescueRanger/RescueRanger/obj/x86/Debug/cachefile-{D77DA1D7-8701-41C1-98B2-08AF5C040485}-targetpath.txt

  r6910 r6929  
  1313Content\elain.xnb 
  1414Content\ranger.xnb 
   15Content\HITMARKER.xnb 
   16Content\Flybomb.xnb 
   17Content\Barrels.xnb 
 • 2015/30/EliasHu/RescueRanger/RescueRanger/RescueRangerContent/RescueRangerContent.contentproj

  r6910 r6929  
  137137    </Compile> 
  138138  </ItemGroup> 
   139  <ItemGroup> 
   140    <Compile Include="HITMARKER.wav"> 
   141      <Name>HITMARKER</Name> 
   142      <Importer>WavImporter</Importer> 
   143      <Processor>SoundEffectProcessor</Processor> 
   144    </Compile> 
   145  </ItemGroup> 
   146  <ItemGroup> 
   147    <Compile Include="Flybomb.png"> 
   148      <Name>Flybomb</Name> 
   149      <Importer>TextureImporter</Importer> 
   150      <Processor>TextureProcessor</Processor> 
   151    </Compile> 
   152  </ItemGroup> 
   153  <ItemGroup> 
   154    <Compile Include="Barrels.wav"> 
   155      <Name>Barrels</Name> 
   156      <Importer>WavImporter</Importer> 
   157      <Processor>SoundEffectProcessor</Processor> 
   158    </Compile> 
   159  </ItemGroup> 
  139160  <Import Project="$(MSBuildExtensionsPath)\Microsoft\XNA Game Studio\$(XnaFrameworkVersion)\Microsoft.Xna.GameStudio.ContentPipeline.targets" /> 
  140161  <!--  To modify your build process, add your task inside one of the targets below and uncomment it.  
 • 2015/30/EliasHu/RescueRanger/RescueRanger/RescueRangerContent/kentta1.txt

  r6910 r6929  
  1 #######################               #############             ########### 
  2 #             ########                                               ###### 
  3 #              ######                                                 ##### 
   1###############iiiiii##               #############             ########### 
   2#             ##iiii##                                               ###### 
   3#              ##ii##                    V                            ##### 
  44#               ####      #########                  #####            ##### 
  55#                ##      ##iiiiiiii###             #iiiii###           #### 
  6 #                ##     ###iiiiiiii####         ####iiiii#####         #### 
   6#                ##     ###iiiiiiii####         ####iiiiiii###         #### 
  77#     N          ##     ###iiiiiiii#################iiiii#####          ### 
  88# tttttttt  #    ##     ############              ##iiiii#               ## 
  99#          ##     #         uuuu                    uuu #                ## 
  10 #         ###               uuuu                                        ### 
  11 #         ###               uuuu         *                              ### 
  12 #         ###               uuuu       =====                           #### 
  13 #         #####             uuuu                                   ######## 
  14 #         #######           uuuu                    uuu        ############ 
  15 ########################################################################### 
   10#         #i#               uuuu                                        ### 
   11#         #i#               uuuu         *                              ### 
   12#         #i#     V         uuuu       =====                           #### 
   13#         #i###             uuuu                                   ######## 
   14#         #iiii##           uuuu                    uuu        ############ 
   15##########iiiiii########################################################### 
 • 2015/30/EliasHu/RescueRanger/RescueRanger/RescueRangerContent/obj/x86/Debug/ContentPipeline.xml

  r6910 r6929  
  3636      <Options>None</Options> 
  3737      <Output>C:\MyTemp\EliasHu\RescueRanger\RescueRanger\RescueRanger\bin\x86\Debug\Content\kentta1.xnb</Output> 
  38       <Time>2015-07-22T10:49:38.6544744+03:00</Time> 
   38      <Time>2015-07-22T12:58:49.3534822+03:00</Time> 
  3939    </Item> 
  4040    <Item> 
   
  127127      <Output>C:\MyTemp\EliasHu\RescueRanger\RescueRanger\RescueRanger\bin\x86\Debug\Content\ranger.xnb</Output> 
  128128      <Time>2015-07-22T11:39:10.2631684+03:00</Time> 
   129    </Item> 
   130    <Item> 
   131      <Source>HITMARKER.wav</Source> 
   132      <Name>HITMARKER</Name> 
   133      <Importer>WavImporter</Importer> 
   134      <Processor>SoundEffectProcessor</Processor> 
   135      <Options>None</Options> 
   136      <Output>C:\MyTemp\EliasHu\RescueRanger\RescueRanger\RescueRanger\bin\x86\Debug\Content\HITMARKER.xnb</Output> 
   137      <Time>2015-07-22T13:32:58.5927793+03:00</Time> 
   138    </Item> 
   139    <Item> 
   140      <Source>Flybomb.png</Source> 
   141      <Name>Flybomb</Name> 
   142      <Importer>TextureImporter</Importer> 
   143      <Processor>TextureProcessor</Processor> 
   144      <Options>None</Options> 
   145      <Output>C:\MyTemp\EliasHu\RescueRanger\RescueRanger\RescueRanger\bin\x86\Debug\Content\Flybomb.xnb</Output> 
   146      <Time>2015-07-22T13:51:04.4718713+03:00</Time> 
   147    </Item> 
   148    <Item> 
   149      <Source>Barrels.wav</Source> 
   150      <Name>Barrels</Name> 
   151      <Importer>WavImporter</Importer> 
   152      <Processor>SoundEffectProcessor</Processor> 
   153      <Options>None</Options> 
   154      <Output>C:\MyTemp\EliasHu\RescueRanger\RescueRanger\RescueRanger\bin\x86\Debug\Content\Barrels.xnb</Output> 
   155      <Time>2015-07-22T14:41:24.0884186+03:00</Time> 
  129156    </Item> 
  130157    <BuildSuccessful>true</BuildSuccessful> 
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.