source: 2016/27/OskariL/Pong/Pong/Pong/Pong.cs @ 7751

Revision 7751, 8.6 KB checked in by karkaite, 6 years ago (diff)
Line 
1using System;
2using System.Collections.Generic;
3using Jypeli;
4using Jypeli.Assets;
5using Jypeli.Controls;
6using Jypeli.Effects;
7using Jypeli.Widgets;
8
9public class Pong : PhysicsGame
10{
11    ExplosionSystem rajahtaa = new ExplosionSystem(LoadImage("Pulla"), 400);
12    ExplosionSystem numminenRajahtaa = new ExplosionSystem(LoadImage("M_A_Numminen_2011"), 400);
13
14    Vector nopeusYlos = new Vector(0, 650);
15    Vector nopeusAlas = new Vector(0, -650);
16    Vector impulssi;
17    Vector impulssi2;
18
19    PhysicsObject pallo;
20    PhysicsObject maila1;
21    PhysicsObject maila2;
22    PhysicsObject ammus;
23
24    PhysicsObject vasenReuna;
25    PhysicsObject oikeaReuna;
26
27    IntMeter pelaajan1Pisteet;
28    IntMeter pelaajan2Pisteet;
29
30    Boolean hasGameEnded = false;
31    Boolean hasRajahtanyt = false;
32    Boolean hasNumminenRajahtanyt = false;
33    Boolean isTimerRunning = false;
34
35    DoubleMeter alaspainLaskuri;
36    // Mhei~
37
38    const double PALLON_MIN_NOPEUS = 500;
39
40    public override void Begin()
41    {
42        LuoKentta();
43        AsetaNappaimet();
44        LisaaLaskurit();
45        AloitaPeli();
46    }
47    void LuoKentta()
48    {
49        //luodaan pallo
50        pallo = new PhysicsObject(40.0, 40.0);
51        pallo.Shape = Shape.Circle;
52        pallo.Color = Color.White;
53        pallo.X = 200.0;
54        pallo.Y = 0.0;
55        pallo.Restitution = 1.0;
56        pallo.CanRotate = false;
57        pallo.IgnoresExplosions = true;
58        Add(pallo);
59
60        AddCollisionHandler(pallo, KasittelePallonTormays);
61
62        maila1 = LuoMaila(Level.Left + 20.0, 0.0);
63        maila1.Tag = "maila";
64        maila1.CollisionIgnoreGroup = 2;
65        maila2 = LuoMaila(Level.Right - 20.0, 0.0);
66        maila2.Tag = "maila";
67        maila2.CollisionIgnoreGroup = 2;
68
69        //luodaan kenttä       
70        vasenReuna = Level.CreateLeftBorder();
71        vasenReuna.Restitution = 1.0;
72        vasenReuna.IsVisible = false;
73        vasenReuna.CollisionIgnoreGroup = 1;
74        vasenReuna.Tag = "seina";
75        oikeaReuna = Level.CreateRightBorder();
76        oikeaReuna.Restitution = 1.0;
77        oikeaReuna.IsVisible = false;
78        oikeaReuna.CollisionIgnoreGroup = 1;
79        oikeaReuna.Tag = "seina";
80        PhysicsObject alaReuna = Level.CreateBottomBorder();
81        alaReuna.Restitution = 1.0;
82        alaReuna.IsVisible = false;
83        alaReuna.CollisionIgnoreGroup = 1;
84        alaReuna.Tag = "seina";
85        PhysicsObject ylaReuna = Level.CreateTopBorder();
86        ylaReuna.Restitution = 1.0;
87        ylaReuna.IsVisible = false;
88        ylaReuna.CollisionIgnoreGroup = 1;
89        ylaReuna.Tag = "seina";
90
91        Level.Background.Color = Color.Black;
92        Camera.ZoomToLevel();
93
94    }
95    void AloitaPeli()
96    {
97        //liikutetaan palloa
98        impulssi = new Vector(500.0, 0.0);
99        pallo.Hit(impulssi);
100        impulssi2 = new Vector(-500.0, 0.0);
101    }
102    PhysicsObject LuoMaila(double x, double y)
103    {
104        //luodaan maila
105        PhysicsObject maila = PhysicsObject.CreateStaticObject(20.0, 100.0);
106        maila.Shape = Shape.Rectangle;
107        maila.X = x;
108        maila.Y = y;
109        maila.Restitution = 1.0;
110        Add(maila);
111        return maila;
112    }
113    void AsetaNappaimet()
114    {
115        //pelaajan 1 napit
116        Keyboard.Listen(Key.A, ButtonState.Down, AsetaNopeus, "Pelaaja 1: Liikuta mailaa ylös", maila1, nopeusYlos);
117        Keyboard.Listen(Key.A, ButtonState.Released, AsetaNopeus, null, maila1, Vector.Zero);
118        Keyboard.Listen(Key.Z, ButtonState.Down, AsetaNopeus, "Pelaaja 1: Liikuta mailaa alas", maila1, nopeusAlas);
119        Keyboard.Listen(Key.Z, ButtonState.Released, AsetaNopeus, null, maila1, Vector.Zero);
120
121        Keyboard.Listen(Key.X, ButtonState.Down, AmmuPalloa1, "Pelaaja 1: Ammu");
122
123        //pelaajan 2 napit
124        Keyboard.Listen(Key.Up, ButtonState.Down, AsetaNopeus, "Pelaaja 2: Liikuta mailaa ylös", maila2, nopeusYlos);
125        Keyboard.Listen(Key.Up, ButtonState.Released, AsetaNopeus, null, maila2, Vector.Zero);
126        Keyboard.Listen(Key.Down, ButtonState.Down, AsetaNopeus, "Pelaaja 2: Liikuta mailaa alas", maila2, nopeusAlas);
127        Keyboard.Listen(Key.Down, ButtonState.Released, AsetaNopeus, null, maila2, Vector.Zero);
128
129        Keyboard.Listen(Key.Left, ButtonState.Down, AmmuPalloa2, "Pelaaja 2: Ammu");
130
131        //yleiset napit
132        Keyboard.Listen(Key.F1, ButtonState.Pressed, ShowControlHelp, "Näytä ohjeet");
133        Keyboard.Listen(Key.Escape, ButtonState.Pressed, ConfirmExit, "Lopeta peli~?");
134
135    }
136    void AsetaNopeus(PhysicsObject maila, Vector nopeus)
137    {
138        //estetään mailaa menemästä reunan yli
139        if ((nopeus.Y < 0) && (maila.Bottom < Level.Bottom))
140        {
141            maila.Velocity = Vector.Zero;
142            return;
143        }
144        if ((nopeus.Y > 0) && (maila.Top > Level.Top))
145        {
146            maila.Velocity = Vector.Zero;
147            return;
148        }
149        maila.Velocity = nopeus;
150    }
151    void LisaaLaskurit()
152    {
153        //luodaan näkyviä laskureita
154        pelaajan1Pisteet = LuoPisteLaskuri(Screen.Left + 100.0, Screen.Top - 100.0);
155        pelaajan2Pisteet = LuoPisteLaskuri(Screen.Right - 100.0, Screen.Top - 100.0);
156
157    }
158    IntMeter LuoPisteLaskuri(double x, double y)
159    {
160        IntMeter laskuri = new IntMeter(0);
161        laskuri.MaxValue = 10;
162
163        Label naytto = new Label();
164        naytto.BindTo(laskuri);
165        naytto.X = x;
166        naytto.Y = y;
167        naytto.TextColor = Color.White;
168        naytto.BorderColor = Level.Background.Color;
169        naytto.Color = Level.Background.Color;
170        Add(naytto);
171
172        return laskuri;
173    }
174    void KasittelePallonTormays(PhysicsObject pallo, PhysicsObject kohde)
175    {
176        if (hasGameEnded == true)
177        {
178            return;
179        }
180        if (kohde == oikeaReuna)
181        {
182            pelaajan1Pisteet.Value += 1;
183            Rajahdys();
184        }
185        else if (kohde == vasenReuna)
186        {
187            pelaajan2Pisteet.Value += 1;
188            RajahdysNumminen();
189        }
190        if (pelaajan1Pisteet == 10)
191        {
192            MessageDisplay.Add("Pelaaja 1 voittaa");
193            LuoAikaLaskuri();
194            Rajahdys();
195        }
196        else if (pelaajan2Pisteet == 10)
197        {
198            MessageDisplay.Add("Pelaaja 2 voittaa");
199            LuoAikaLaskuri();
200            RajahdysNumminen();
201        }
202    }
203    void LuoAikaLaskuri()
204    {
205        if (isTimerRunning == true)
206        {
207            return;
208        }
209
210        alaspainLaskuri = new DoubleMeter(5);
211
212        pallo.Velocity = Vector.Zero;
213        Timer aikaLaskuri = new Timer();
214        aikaLaskuri.Interval = 0.1;
215        aikaLaskuri.Timeout += AikaLoppui;
216        aikaLaskuri.Start();
217
218        Label aikaNaytto = new Label();
219        aikaNaytto.TextColor = Color.White;
220        aikaNaytto.DecimalPlaces = 1;
221        aikaNaytto.BindTo(alaspainLaskuri);
222        Add(aikaNaytto);
223        isTimerRunning = true;
224    }
225    void AikaLoppui()
226    {
227        alaspainLaskuri.Value -= 0.1;
228        if (alaspainLaskuri.Value <= 0)
229        {
230            alaspainLaskuri.Stop();
231            Exit();
232        }
233    }
234    protected override void Update(Time time)
235    {
236        if (pallo != null && Math.Abs(pallo.Velocity.X) < PALLON_MIN_NOPEUS)
237        {
238            pallo.Velocity = new Vector(pallo.Velocity.X * 1.1, pallo.Velocity.Y);
239        }
240        base.Update(time);
241    }
242    void Rajahdys()
243    {
244        if (hasRajahtanyt == false)
245        {
246            hasRajahtanyt = true;
247            Add(rajahtaa);
248        }
249        double x = 0;
250        double y = 0;
251        int pMaara = 400;
252        rajahtaa.AddEffect(x, y, pMaara);
253    }
254    void RajahdysNumminen()
255    {
256        if (hasNumminenRajahtanyt == false)
257        {
258            hasNumminenRajahtanyt = true;
259            Add(numminenRajahtaa);
260        }
261        double x = 0;
262        double y = 0;
263        int pMaara = 400;
264        numminenRajahtaa.AddEffect(x, y, pMaara);
265
266
267    }
268    void AmmuPalloa1()
269    {
270        LuoAmmus(maila1.X + 10.0, maila1.Y);
271        ammus.Hit(impulssi);
272    }
273    void AmmuPalloa2()
274    {
275        LuoAmmus(maila2.X - 10.0, maila2.Y);
276        ammus.Hit(impulssi2);
277    }
278    void LuoAmmus(double x, double y)
279    {
280        ammus = new PhysicsObject(10.0, 10.0);
281        ammus.X = x;
282        ammus.Y = y;
283        ammus.Shape = Shape.Star;
284        Add(ammus);
285        AddCollisionHandler(ammus, "seina", CollisionHandler.DestroyObject);
286        ammus.CollisionIgnoreGroup = 2;
287    }
288}
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.