source: 2016/24/SimoR/Tasohyppelypeli/Tasohyppelypeli/Tasohyppelypeli/Tasohyppelypeli.cs @ 7399

Revision 7399, 9.2 KB checked in by sieerinn, 6 years ago (diff)
Line 
1using System;
2using System.Collections.Generic;
3using Jypeli;
4using Jypeli.Assets;
5using Jypeli.Controls;
6using Jypeli.Effects;
7using Jypeli.Widgets;
8using Microsoft.Xna.Framework.Graphics;
9using Microsoft.Xna.Framework;
10using System.Reflection;
11
12public class Tasohyppelypeli : PhysicsGame
13{
14    const double nopeus = 200;
15    const double hyppyNopeus = 750;
16    const int RUUDUN_KOKO = 40;
17
18    PlatformCharacter pelaaja1;
19
20    Image pelaajanKuva = LoadImage("norsu");
21    Image tahtiKuva = LoadImage("tahti");
22
23    SoundEffect maaliAani = LoadSoundEffect("maali");
24
25    List<PhysicsObject> tasot = new List<PhysicsObject>();
26    List<PhysicsObject> tahdet = new List<PhysicsObject>();
27
28    public override void Begin()
29    {
30        Gravity = new Vector(0, -1000);
31
32        LuoKentta();
33        LisaaNappaimet();
34
35        Camera.Follow(pelaaja1);
36        Camera.ZoomFactor = 1.2;
37        Camera.StayInLevel = true;
38    }
39
40    void LuoKentta()
41    {
42        TileMap kentta = TileMap.FromLevelAsset("kentta1");
43        kentta.SetTileMethod('#', LisaaTaso);
44        kentta.SetTileMethod('*', LisaaTahti);
45        kentta.SetTileMethod('N', LisaaPelaaja);
46        kentta.Execute(RUUDUN_KOKO, RUUDUN_KOKO);
47        Level.CreateBorders();
48        Level.Background.CreateGradient(Jypeli.Color.White, Jypeli.Color.SkyBlue);
49    }
50
51    void LisaaTaso(Vector paikka, double leveys, double korkeus)
52    {
53        PhysicsObject taso = PhysicsObject.CreateStaticObject(leveys, korkeus);
54        taso.Position = paikka;
55        taso.Color = Jypeli.Color.Green;
56        taso.IsVisible = false;
57        Add(taso);
58        tasot.Add(taso);
59    }
60
61    void LisaaTahti(Vector paikka, double leveys, double korkeus)
62    {
63        PhysicsObject tahti = PhysicsObject.CreateStaticObject(leveys, korkeus);
64        tahti.IgnoresCollisionResponse = true;
65        tahti.Position = paikka;
66        tahti.Image = tahtiKuva;
67        tahti.Tag = "tahti";
68        tahti.IsVisible = false;
69        Add(tahti);
70        tahdet.Add(tahti);
71        tahti.Destroyed += () => tahdet.Remove(tahti);
72    }
73
74    void LisaaPelaaja(Vector paikka, double leveys, double korkeus)
75    {
76        pelaaja1 = new PlatformCharacter(leveys, korkeus);
77        pelaaja1.Position = paikka;
78        pelaaja1.Mass = 4.0;
79        pelaaja1.Image = pelaajanKuva;
80        pelaaja1.IsVisible = false;
81        AddCollisionHandler(pelaaja1, "tahti", TormaaTahteen);
82        Add(pelaaja1);
83    }
84
85    void LisaaNappaimet()
86    {
87        Keyboard.Listen(Key.F1, ButtonState.Pressed, ShowControlHelp, "Näytä ohjeet");
88        Keyboard.Listen(Key.Escape, ButtonState.Pressed, ConfirmExit, "Lopeta peli");
89
90        Keyboard.Listen(Key.Left, ButtonState.Down, Liikuta, "Liikkuu vasemmalle", pelaaja1, -nopeus);
91        Keyboard.Listen(Key.Right, ButtonState.Down, Liikuta, "Liikkuu vasemmalle", pelaaja1, nopeus);
92        Keyboard.Listen(Key.Up, ButtonState.Pressed, Hyppaa, "Pelaaja hyppää", pelaaja1, hyppyNopeus);
93
94        ControllerOne.Listen(Button.Back, ButtonState.Pressed, Exit, "Poistu pelistä");
95
96        ControllerOne.Listen(Button.DPadLeft, ButtonState.Down, Liikuta, "Pelaaja liikkuu vasemmalle", pelaaja1, -nopeus);
97        ControllerOne.Listen(Button.DPadRight, ButtonState.Down, Liikuta, "Pelaaja liikkuu oikealle", pelaaja1, nopeus);
98        ControllerOne.Listen(Button.A, ButtonState.Pressed, Hyppaa, "Pelaaja hyppää", pelaaja1, hyppyNopeus);
99
100        PhoneBackButton.Listen(ConfirmExit, "Lopeta peli");
101    }
102
103    void Liikuta(PlatformCharacter hahmo, double nopeus)
104    {
105        hahmo.Walk(nopeus);
106    }
107
108    void Hyppaa(PlatformCharacter hahmo, double nopeus)
109    {
110        hahmo.Jump(nopeus);
111    }
112
113    void TormaaTahteen(PhysicsObject hahmo, PhysicsObject tahti)
114    {
115        maaliAani.Play();
116        MessageDisplay.Add("Keräsit tähden!");
117        tahti.Destroy();
118    }
119
120    /********************************************************/
121    /****************       WARNING!       ******************/
122    /****************   Here be dragons    ******************/
123    /********************************************************/
124
125    float aspectRatio;
126    GraphicsDeviceManager graphics;
127
128    Model norsuModel;
129    Model tasoModel;
130    Model tahtiModel;
131
132    Texture2D norsuTexture;
133    Texture2D vihreaTexture;
134    Texture2D tahtiTexture;
135
136    Vector3 cameraStartPos = new Vector3(50f, 0f, 0f);
137    Vector3 cameraPos = new Vector3(50f, 0f, 0f);
138
139    float matrixLerp = 0f;
140    float cameraRotation = 0f;
141
142    bool perspective = false;
143    bool light = false;
144
145
146    protected override void Initialize()
147    {
148        base.Initialize();
149
150        var parameters = new PresentationParameters()
151        {
152            MultiSampleCount = 4
153        };
154
155        //graphics = new GraphicsDevice(GraphicsAdapter.DefaultAdapter, GraphicsProfile.Reach, parameters);
156    }
157
158    protected override void LoadContent()
159    {
160        base.LoadContent();
161        aspectRatio = GraphicsDevice.Viewport.AspectRatio;
162
163        // Haetaan reflektiolla Jypelin sisältä GraphicsDeviceManager.
164        var props = typeof(Tasohyppelypeli).GetProperties(BindingFlags.FlattenHierarchy | BindingFlags.NonPublic | BindingFlags.Static);
165        foreach (PropertyInfo property in props)
166        {
167            if (property.Name == "GraphicsDeviceManager")
168                graphics = property.GetValue(null, null) as GraphicsDeviceManager;
169        }
170
171        // Yritetään säätää multisampling päälle.
172        if (graphics != null)
173        {
174            graphics.PreferMultiSampling = true;
175            graphics.ApplyChanges();
176        }
177
178        // Ladataan mallit ja tekstuurit.
179        norsuModel = Content.Load<Model>("norsu3");
180        tasoModel = Content.Load<Model>("taso");
181        tahtiModel = Content.Load<Model>("tahti2");
182        norsuTexture = Content.Load<Texture2D>("norsumusta");
183        vihreaTexture = Content.Load<Texture2D>("vihrea");
184        tahtiTexture = Content.Load<Texture2D>("tahti");
185
186        // A ja D pyörittää maailmaa.
187        Keyboard.Listen(Key.A, ButtonState.Down, () => { cameraRotation += 0.005f; }, null);
188        Keyboard.Listen(Key.D, ButtonState.Down, () => { cameraRotation -= 0.005f; }, null);
189
190        // Välilyönti vaihtaa ortogonaali- ja perspektiivinäkymän väliltä.
191        Keyboard.Listen(Key.Space, ButtonState.Pressed, () => { perspective = !perspective; }, null);
192
193        // F12 laittaa päälle valaistuksen.
194        Keyboard.Listen(Key.F12, ButtonState.Pressed, () => { light = !light; }, null);
195    }
196
197    protected override void Draw(Microsoft.Xna.Framework.GameTime gameTime)
198    {
199        base.Draw(gameTime); // Piirretään Jypeli jutut ensin.
200
201        // Sulava muunnos projektiomatriisien välille.
202        float dir = perspective ? 1f : -1f;
203        matrixLerp += dir * 0.3f * (float)gameTime.ElapsedGameTime.TotalSeconds;
204        matrixLerp = MathHelper.Clamp(matrixLerp, 0f, 1f);
205
206        // Kameran pyörittely.
207        cameraPos = Vector3.Transform(cameraStartPos, Matrix.CreateRotationY(cameraRotation));
208
209        // Piirretään 3D-mallit päälle.
210        DrawModel(norsuModel, norsuTexture, pelaaja1.Position);
211        foreach (var taso in tasot)
212        {
213            DrawModel(tasoModel, vihreaTexture, taso.Position);
214        }
215        foreach (var tahti in tahdet)
216        {
217            DrawModel(tahtiModel, tahtiTexture, tahti.Position);
218        }
219    }
220
221    void DrawModel(Model model, Texture2D tex, Vector jypeliPos)
222    {
223        var transforms = new Matrix[model.Bones.Count];
224        model.CopyAbsoluteBoneTransformsTo(transforms);
225
226        var screenPos = Camera.WorldToScreen(jypeliPos);
227        var modelPosition = 0.022f * new Vector3(0f, (float)screenPos.Y, (float)-screenPos.X);
228
229        // Projektiomatriisin interpolointi ortogonaalin ja perspektiivin väliltä.
230        var perspMat = Matrix.CreatePerspectiveFieldOfView(MathHelper.ToRadians(30.0f), aspectRatio, 1.0f, 1000.0f);
231        var ortMat = Matrix.CreateOrthographic(25f * aspectRatio, 25f, 0.1f, 100f);
232        var finalMat = Matrix.Lerp(ortMat, perspMat, matrixLerp);
233
234        foreach (ModelMesh mesh in model.Meshes)
235        {
236            foreach (BasicEffect effect in mesh.Effects)
237            {
238                effect.LightingEnabled = true;
239                effect.AmbientLightColor = new Vector3(5f, 5f, 5f);
240                effect.DirectionalLight0.Enabled = false;
241                effect.DirectionalLight1.Enabled = false;
242                effect.DirectionalLight2.Enabled = false;
243
244                if (light)
245                {
246                    effect.EnableDefaultLighting();
247                    effect.DiffuseColor = new Vector3(1f, 1f, 1f);
248                    //effect.DirectionalLight0.
249                }
250
251                effect.World = transforms[mesh.ParentBone.Index] * Matrix.CreateRotationY(0f) * Matrix.CreateTranslation(modelPosition);
252                effect.View = Matrix.CreateLookAt(cameraPos, Vector3.Zero, Vector3.Up);
253                effect.Projection = finalMat;
254                effect.TextureEnabled = true;
255                effect.Texture = tex;
256            }
257            mesh.Draw();
258        }
259    }
260}
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.