source: 2016/23/ohjaajat/Punasininen/Punasininen/Punasininen/Punasininen.cs @ 7220

Revision 7220, 13.4 KB checked in by sieerinn, 6 years ago (diff)

Voittajatekstiä säädetty ja paineaaltoefektiä heikennetty. Lisätty fonttien xnb tiedostot

Line 
1using System;
2using System.Collections.Generic;
3using System.Linq;
4using Jypeli;
5using Jypeli.Assets;
6using Jypeli.Controls;
7using Jypeli.Effects;
8using Jypeli.Widgets;
9
10public class Punasininen : PhysicsGame
11{
12    private const double SPEED = 450;
13    private const double JUMPSPEED = 1250;
14    private const int TILE_SIZE = 60;
15    private const int MATCH_LENGTH = 60;
16
17    private Player blue;
18    private Player red;
19    private Image[] orangeTileImages = LoadImages("orangetile\\orangetile", 12);
20    private Image[] blueTileImages = LoadImages("bluetile\\bluetile", 12);
21    private Image[] orangeWalkImages = LoadImages("walkorange\\walk", 16);
22    private Image[] blueWalkImages = LoadImages("walkblue\\walk", 16);
23    private Image orangeGlow = LoadImage("orangeglow");
24    private Image blueGlow = LoadImage("blueglow");
25
26    Font largeFont = LoadFont("SymtextLarge");
27    Font smallFont = LoadFont("SymtextSmall");
28
29    Color blueColor = Color.FromHexCode("FF1D65CF");
30    Color redColor = Color.FromHexCode("FABE1A");
31
32    private Image cratePic = LoadImage("weaponcrate");
33    private Image bluePistolpic = LoadImage("bluegun");
34    private Image orangePistolpic = LoadImage("orangegun");
35
36    DoubleMeter matchTimer; // Remaining time in seconds.
37    DoubleMeter percentageTracker;
38
39    Dictionary<Vector, WeaponCrate> cratePositions = new Dictionary<Vector, WeaponCrate>();
40
41    private Shader shader;
42
43    public void NewWave(Vector pos)
44    {
45        shader.NewWave(pos);
46    }
47
48    public override void Begin()
49    {
50        shader = new Shader(GraphicsDevice, Content, Camera);
51        SmoothTextures = false;
52
53        CreateLevel();
54        AddControls();
55    }
56
57    private static Image[] LoadImages(string prefix, int numberOfImages)
58    {
59        var images = new Image[numberOfImages];
60        for (int i = 1; i <= numberOfImages; i++)
61        {
62            images[i - 1] = LoadImage(string.Format("{0}{1:0000}", prefix, i));
63        }
64        return images;
65    }
66
67    void CreateLevel()
68    {
69        Gravity = new Vector(0, -1000);
70
71        ColorTileMap map = ColorTileMap.FromLevelAsset("dungeon1");
72        map.SetTileMethod(Color.Black, delegate (Vector vektori, double leveys, double korkeus) { AddPlatform(vektori, leveys, korkeus); });
73        map.SetTileMethod(Color.FromHexCode("#FF0026FF"), delegate (Vector paikka, double leveys, double korkeus) { blue = CreatePlayer(paikka, leveys, korkeus, blueColor, blueWalkImages, bluePistolpic); });
74        map.SetTileMethod(Color.FromHexCode("FFD800"), delegate (Vector a, double b, double c) { cratePositions.Add(a, CreateWeaponCrate(a, b, c)); });
75        map.SetTileMethod(Color.Red, delegate (Vector paikka, double leveys, double korkeus) { red = CreatePlayer(paikka, leveys, korkeus, redColor, orangeWalkImages, orangePistolpic); });
76        map.Execute(TILE_SIZE, TILE_SIZE);
77
78        Tile bottom = AddPlatform(new Vector(0, Level.Bottom - 100), Level.Width * 4, 100);
79        bottom.Tag = "death";
80        Add(bottom);
81
82        // Luo ajastimen, joka värittää kokoajan pelaajien lähellä olevia tiiliä.
83        // (pakko laittaa pieni viive, koska GetObjectsWithTag palauttaa muuten tyhjän listan)
84        Timer.SingleShot(0.1, () =>
85        {
86            int coloringDistance = 90;
87            var tiles = GetObjectsWithTag("platform");
88            Timer playerColorTimer = new Timer() { Interval = 0.1 };
89            playerColorTimer.Timeout += () =>
90            {
91                foreach (var tile in tiles)
92                {
93                    if (Vector.Distance(red.Position, tile.Position) < coloringDistance)
94                        ColorTile(red, (PhysicsObject)tile);
95                    if (Vector.Distance(blue.Position, tile.Position) < coloringDistance)
96                        ColorTile(blue, (PhysicsObject)tile);
97                }
98            };
99            playerColorTimer.Start();
100        });
101
102        Timer spawnTimer = new Timer() { };
103
104        Camera.ZoomToLevel();
105        Level.Background.Color = Color.Black;
106
107        percentageTracker = new DoubleMeter(0, 0, 100);
108
109        ProgressBar percentageBar = new ProgressBar(Level.Width / 2, 20) { Y = Screen.Top - 20, BarColor = red.Color, Color = blue.Color };
110        percentageBar.Y = Screen.Top - 20;
111        percentageBar.BindTo(percentageTracker);
112        Add(percentageBar);
113
114        CreateMatchTimer();
115    }
116
117    void CreateMatchTimer()
118    {
119        matchTimer = new DoubleMeter(MATCH_LENGTH);
120        matchTimer.LowerLimit += () =>
121        {
122            Win(percentageTracker.Value >= 50 ? red : blue);
123            var restart = new Timer() { Interval = 5, IgnorePause = true };
124            restart.Timeout += () => { ClearAll(); Begin(); Pause(); };
125            restart.Start();
126        };
127
128        Func<double, double, Color, Label> createLabel = (x, y, color) =>
129        {
130            var label = new Label();
131            label.Font = largeFont;
132            label.Position = new Vector(x, y);
133            label.BindTo(matchTimer);
134            label.TextColor = color;
135            label.DoubleFormatString = "{0}";
136            Add(label);
137            return label;
138        };
139
140        var timeLabelDark = createLabel(5, Window.Height / 2 - 100 - 5, Color.Black);
141        var timeLabel = createLabel(0, Window.Height / 2 - 100, blueColor);
142
143        var matchLabelTimer = new Timer();
144        matchLabelTimer.Interval = 1;
145        matchLabelTimer.Timeout += () =>
146        {
147            matchTimer.Value -= 1;
148            timeLabel.TextColor = matchTimer.Value % 2 == 0 ? blueColor : redColor;
149        };
150        matchLabelTimer.Start();
151
152    }
153
154    WeaponCrate CreateWeaponCrate(Vector place, double width, double height)
155    {
156        WeaponCrate crate = new WeaponCrate(width, height);
157        crate.Position = place;
158        crate.Image = cratePic;
159        crate.IgnoresCollisionResponse = true;
160        crate.MakeStatic();
161        Add(crate);
162
163        crate.Oscillate(Vector.UnitY, 10, 0.4);
164
165        return crate;
166    }
167
168    Tile AddPlatform(Vector paikka, double leveys, double korkeus)
169    {
170        Tile platform = new Tile(leveys, korkeus, paikka);
171        platform.MakeStatic();
172        platform.Color = Color.Black;
173        platform.Tag = "platform";
174        Add(platform);
175        return platform;
176    }
177
178    Player CreatePlayer(Vector paikka, double leveys, double korkeus, Color playersColor, Image[] animation, Image pistolPic)
179    {
180        Player player = new Player(leveys * 1, korkeus * 1.5, playersColor);
181        player.AnimWalk = new Animation(animation) { FPS = 30 };
182        player.AnimIdle = new Animation(new[] { animation[0] });
183        player.Position = paikka + new Vector(0, korkeus / 2);
184        player.Spawn = player.Position;
185        Add(player);
186
187        player.Weapon = new AssaultRifle(leveys * 1.5, korkeus * 1.5)
188        {
189            FireRate = 3,
190            AttackSound = null,
191            MaxAmmoLifetime = TimeSpan.FromSeconds(8),
192            ProjectileCollision = delegate (PhysicsObject a, PhysicsObject b) { ColorTile(a, b); a.Destroy(); },
193            // ProjectileCollision = BulletHitsSomething,
194            Image = pistolPic,
195            Y = 5
196        };
197
198        AddCollisionHandler(player, "platform", delegate (PhysicsObject a, PhysicsObject b)
199        {
200            ColorTile(a, b);
201        });
202        AddCollisionHandler(player, "crate", delegate (PhysicsObject a, PhysicsObject b)
203        {
204            GunLottery(player);
205            b.Destroy();
206        });
207        AddCollisionHandler(player, "death", delegate (PhysicsObject a, PhysicsObject b)
208        {
209            Restore((Player)a);
210        });
211
212        return player;
213    }
214
215    void Restore(Player player)
216    {
217        player.Position = player.Spawn;
218    }
219
220    void GunLottery(Player player)
221    {
222        int hurdur = RandomGen.NextInt(0, 3);
223
224        switch (hurdur)
225        {
226            case 0:
227                player.Weapon = new RocketLauncher(player.Weapon.Width, player.Weapon.Height, player.Weapon.Image, player);
228                break;
229            case 1:
230                player.Weapon = new GrenadeLauncher(player.Weapon.Width, player.Weapon.Height, player.Weapon.Image, player);
231                break;
232            case 2:
233                player.Weapon = new LaserGun(player.Weapon.Width, player.Weapon.Height) { Image = player.Weapon.Image, ProjectileCollision = delegate (PhysicsObject a, PhysicsObject b) { ColorTile(a, b); a.Destroy(); }, AttackSound = null, MaxAmmoLifetime = TimeSpan.FromSeconds(4) };
234                break;
235            default:
236                break;
237        };
238
239        Timer undo = new Timer() { Interval = 5 };
240        undo.Timeout += delegate ()
241        {
242            undo.Stop();
243            player.Weapon = new AssaultRifle(player.Weapon.Width, player.Weapon.Height)
244            {
245                FireRate = 3,
246                AttackSound = null,
247                MaxAmmoLifetime = TimeSpan.FromSeconds(8),
248                Image = player.Weapon.Image,
249                ProjectileCollision = delegate (PhysicsObject a, PhysicsObject b) { ColorTile(a, b); a.Destroy(); },
250                Y = 5,
251            };
252        };
253        undo.Start();
254
255    }
256
257    void Win(Player winner)
258    {
259        Pause();
260
261        // Haluaisin tehdä tähän jonkinlaisen hauskan ponnahdusefektin jossain vaiheessa. Sellaisen napakan zoomin ja sitten boing. Hurdur.
262
263        string winnerName = winner == blue ? "Blue" : "Yellow";
264        string victoryText = winnerName + " player won!";
265
266        // Tekstille musta tausta, jotta sen näkee lukea.
267        var announcementDark = new Label(victoryText) { Font = largeFont, TextColor = Color.Black };
268        Add(announcementDark);
269
270        // Voittoteksti.
271        var announcement = new Label(victoryText) { Font = largeFont, TextColor = winner.Color };
272        Add(announcement);
273
274        // Zoomaa voittajaan.
275        double targetZoomFactor = 1.5;
276        var zoomTimer = new Timer() { Interval = 0.01 };
277        zoomTimer.Timeout += () =>
278        {
279            Camera.Position += (winner.Position - Camera.Position) * 0.02;
280            Camera.ZoomFactor += (targetZoomFactor - Camera.ZoomFactor) * 0.01;
281            announcement.Position = Camera.WorldToScreen(winner.Position + new Vector(0, 80));
282            announcementDark.Position = announcement.Position + new Vector(5, -5);
283        };
284        zoomTimer.IgnorePause = true;
285        zoomTimer.Start();
286
287        cratePositions.Clear();
288    }
289
290    public void ColorTile(PhysicsObject player, PhysicsObject platform)
291    {
292        var imgs = player.Color == blueColor ? blueTileImages : orangeTileImages;
293        var glowImg = player.Color == blueColor ? blueGlow : orangeGlow;
294
295        if (platform is Tile)
296        {
297            ((Tile)platform).SetColor(imgs, glowImg, player.Color, UpdatePercentage);
298        }
299    }
300
301    void UpdatePercentage()
302    {
303        List<GameObject> colored = GetObjects(o => (o.Color == red.Color || o.Color == blue.Color) && (String)o.Tag == "platform");
304        percentageTracker.Value = (double)colored.FindAll(o => o.Color == red.Color).Count / colored.Count * 100;
305    }
306
307    void AddControls()
308    {
309        ControllerOne.Listen(Button.Back, ButtonState.Pressed, Exit, "Poistu pelistä");
310
311        ControllerOne.ListenAnalog(AnalogControl.LeftStick, 0.1, Move, "Liikuta pelaajaa", red);
312        ControllerOne.Listen(Button.A, ButtonState.Pressed, Jump, "Pelaaja hyppää", red, JUMPSPEED);
313        ControllerOne.ListenAnalog(AnalogControl.RightStick, 0.1, Aim, "Tähtää", red);
314        ControllerOne.ListenAnalog(AnalogControl.RightTrigger, 0.1, Shoot, "", red);
315        ControllerOne.ListenAnalog(AnalogControl.LeftTrigger, 0.1, Shoot, "", red);
316
317        ControllerTwo.ListenAnalog(AnalogControl.LeftStick, 0.1, Move, "Liikuta pelaajaa", blue);
318        ControllerTwo.Listen(Button.A, ButtonState.Pressed, Jump, "Pelaaja hyppää", blue, JUMPSPEED);
319        ControllerTwo.ListenAnalog(AnalogControl.RightStick, 0.1, Aim, "Tähtää", blue);
320        ControllerTwo.ListenAnalog(AnalogControl.RightTrigger, 0.1, Shoot, "", blue);
321        ControllerTwo.ListenAnalog(AnalogControl.LeftTrigger, 0.1, Shoot, "", blue);
322
323        Keyboard.Listen(Key.F1, ButtonState.Pressed, ShowControlHelp, "Ohjeet");
324        Keyboard.Listen(Key.Escape, ButtonState.Pressed, Exit, "Lopeta");
325
326        Mouse.Listen(MouseButton.Left, ButtonState.Pressed, () => shader.NewWave(Mouse.PositionOnWorld), null);
327    }
328
329    void Move(AnalogState stick, Player player)
330    {
331        if (stick.StateVector.Magnitude > 0.15)
332        {
333            //player.Walk(stick.StateVector.X > 0 ? Direction.Right : Direction.Left);
334            player.Walk(stick.StateVector.X * 300);
335        }
336
337    }
338
339    void Shoot(AnalogState trigger, Player player)
340    {
341        if (player.Weapon != null)
342        {
343            PhysicsObject bullet = player.Weapon.Shoot();
344            if (bullet != null)
345            {
346                bullet.Image = null;
347                bullet.Color = player.Color;
348            }
349        }
350    }
351
352    void Jump(Player player, double speed)
353    {
354        player.Jump(speed);
355    }
356
357    void Aim(AnalogState stickState, Player player)
358    {
359        player.Weapon.Angle = stickState.StateVector.Angle;
360    }
361
362    protected override void Draw(Microsoft.Xna.Framework.GameTime gameTime)
363    {
364        shader.Draw(gameTime, base.Draw);
365    }
366}
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.