source: 2016/23/ohjaajat/Punasininen/Punasininen/Punasininen/Punasininen.cs @ 7215

Revision 7215, 11.8 KB checked in by sieerinn, 4 years ago (diff)

Hahmot värjää jatkuvasti lähellä olevia palikoita

Line 
1using System;
2using System.Collections.Generic;
3using System.Linq;
4using Jypeli;
5using Jypeli.Assets;
6using Jypeli.Controls;
7using Jypeli.Effects;
8using Jypeli.Widgets;
9
10public class Punasininen : PhysicsGame
11{
12    private const double SPEED = 450;
13    private const double JUMPSPEED = 1250;
14    private const int TILE_SIZE = 60;
15    private const int MATCH_LENGTH = 30;
16
17    private Player blue;
18    private Player red;
19    private Image[] orangeTileImages = LoadImages("orangetile\\orangetile", 12);
20    private Image[] blueTileImages = LoadImages("bluetile\\bluetile", 12);
21    private Image[] orangeWalkImages = LoadImages("walkorange\\walk", 16);
22    private Image[] blueWalkImages = LoadImages("walkblue\\walk", 16);
23    private Image orangeGlow = LoadImage("orangeglow");
24    private Image blueGlow = LoadImage("blueglow");
25
26    Font largeFont = LoadFont("SymtextLarge");
27    Font smallFont = LoadFont("SymtextSmall");
28
29    Color blueColor = Color.FromHexCode("FF1D65CF");
30    Color redColor = Color.FromHexCode("FABE1A");
31
32    private Image bluePistolpic = LoadImage("bluegun");
33    private Image orangePistolpic = LoadImage("orangegun");
34
35    DoubleMeter matchTimer; // Remaining time in seconds.
36    DoubleMeter percentageTracker;
37
38    private Shader shader;
39
40    public override void Begin()
41    {
42        shader = new Shader(GraphicsDevice, Content, Camera);
43        SmoothTextures = false;
44
45        CreateLevel();
46        AddControls();
47    }
48
49    private static Image[] LoadImages(string prefix, int numberOfImages)
50    {
51        var images = new Image[numberOfImages];
52        for (int i = 1; i <= numberOfImages; i++)
53        {
54            images[i - 1] = LoadImage(string.Format("{0}{1:0000}", prefix, i));
55        }
56        return images;
57    }
58
59    void CreateLevel()
60    {
61        Gravity = new Vector(0, -1000);
62
63        ColorTileMap map = ColorTileMap.FromLevelAsset("dungeon1");
64        map.SetTileMethod(Color.Black, AddPlatform);
65        map.SetTileMethod(Color.FromHexCode("#FF0026FF"), delegate (Vector paikka, double leveys, double korkeus) { blue = CreatePlayer(paikka, leveys, korkeus, blueColor, blueWalkImages, bluePistolpic); });
66        map.SetTileMethod(Color.FromHexCode("FFD800"), CreateWeaponCrate);
67        map.SetTileMethod(Color.Red, delegate (Vector paikka, double leveys, double korkeus) { red = CreatePlayer(paikka, leveys, korkeus, redColor, orangeWalkImages, orangePistolpic); });
68        map.Execute(TILE_SIZE, TILE_SIZE);
69
70        Surface bottom = Surface.CreateBottom(Level);
71        bottom.Width *= 5;
72        bottom.Y -= Level.Height / 2;
73        bottom.Tag = "death";
74        bottom.Color = Color.HanPurple; //terveisin
75        Add(bottom);
76
77        // Luo ajastimen, joka värittää kokoajan pelaajien lähellä olevia tiiliä.
78        // (pakko laittaa pieni viive, koska GetObjectsWithTag palauttaa muuten tyhjän listan)
79        Timer.SingleShot(0.1, () =>
80        {
81            int coloringDistance = 85;
82            var tiles = GetObjectsWithTag("platform");
83            Timer playerColorTimer = new Timer() { Interval = 0.1 };
84            playerColorTimer.Timeout += () =>
85            {
86                foreach (var tile in tiles)
87                {
88                    if (Vector.Distance(red.Position, tile.Position) < coloringDistance)
89                        ColorTile(red, (PhysicsObject)tile);
90                    if (Vector.Distance(blue.Position, tile.Position) < coloringDistance)
91                        ColorTile(blue, (PhysicsObject)tile);
92                }
93            };
94            playerColorTimer.Start();
95        });
96
97        Camera.ZoomToLevel();
98        Level.Background.Color = Color.Black;
99
100        percentageTracker = new DoubleMeter(0, 0, 100);
101
102        ProgressBar percentageBar = new ProgressBar(Level.Width / 2, 20) { Y = Screen.Top - 20, BarColor = red.Color, Color = blue.Color };
103        percentageBar.Y = Screen.Top - 20;
104        percentageBar.BindTo(percentageTracker);
105        Add(percentageBar);
106
107        CreateMatchTimer();
108    }
109
110    void CreateMatchTimer()
111    {
112        matchTimer = new DoubleMeter(MATCH_LENGTH);
113        matchTimer.LowerLimit += () =>
114        {
115            Win(percentageTracker.Value >= 50 ? red : blue);
116            var restart = new Timer() { Interval = 5, IgnorePause = true };
117            restart.Timeout += () => { ClearAll(); Begin(); Pause(); };
118            restart.Start();
119        };
120
121        Func<double, double, Color, Label> createLabel = (x, y, color) =>
122        {
123            var label = new Label();
124            label.Font = largeFont;
125            label.Position = new Vector(x, y);
126            label.BindTo(matchTimer);
127            label.TextColor = color;
128            label.DoubleFormatString = "{0}";
129            Add(label);
130            return label;
131        };
132
133        var timeLabelDark = createLabel(5, Window.Height / 2 - 100 - 5, Color.Black);
134        var timeLabel = createLabel(0, Window.Height / 2 - 100, blueColor);
135
136        var matchLabelTimer = new Timer();
137        matchLabelTimer.Interval = 1;
138        matchLabelTimer.Timeout += () =>
139        {
140            matchTimer.Value -= 1;
141            timeLabel.TextColor = matchTimer.Value % 2 == 0 ? blueColor : redColor;
142        };
143        matchLabelTimer.Start();
144
145    }
146
147    void CreateWeaponCrate(Vector place, double width, double height)
148    {
149        WeaponCrate crate = new WeaponCrate(width, height);
150        crate.Position = place;
151        crate.Color = Color.DarkGray;
152        Add(crate);
153    }
154
155    void AddPlatform(Vector paikka, double leveys, double korkeus)
156    {
157        Tile platform = new Tile(leveys, korkeus, paikka);
158        platform.MakeStatic();
159        platform.Color = Color.Black;
160        platform.Tag = "platform";
161        Add(platform);
162    }
163
164    Player CreatePlayer(Vector paikka, double leveys, double korkeus, Color playersColor, Image[] animation, Image pistolPic)
165    {
166        Player player = new Player(leveys * 1, korkeus * 1.5, playersColor);
167        player.AnimWalk = new Animation(animation) { FPS = 30 };
168        player.AnimIdle = new Animation(new[] { animation[0] });
169        player.Position = paikka + new Vector(0, korkeus / 2);
170        player.Spawn = player.Position;
171        Add(player);
172
173        player.Weapon = new AssaultRifle(leveys * 1.5, korkeus * 1.5)
174        {
175            FireRate = 3,
176            AttackSound = null,
177            MaxAmmoLifetime = TimeSpan.FromSeconds(8),
178            ProjectileCollision = BulletHitsSomething,
179            Image = pistolPic,
180            Y = 5
181        };
182
183        AddCollisionHandler(player, "platform", delegate (PhysicsObject a, PhysicsObject b)
184        {
185            ColorTile(a, b);
186        });
187        AddCollisionHandler(player, "crate", delegate (PhysicsObject a, PhysicsObject b)
188        {
189            GunLottery(player);
190            b.Destroy();
191        });
192        AddCollisionHandler(player, "death", delegate (PhysicsObject a, PhysicsObject b)
193        {
194            Restore((Player)a);
195        });
196
197        return player;
198    }
199
200    void Restore(Player player)
201    {
202        player.Position = player.Spawn;
203    }
204
205    void BulletHitsSomething(PhysicsObject bullet, PhysicsObject target)
206    {
207        if (target.Tag.ToString() == "platform")
208        {
209            // TODO bullet must know its owner
210            if (bullet.Color == blueColor)
211            {
212                ColorTile(blue, target);
213            }
214            else if (bullet.Color == redColor)
215            {
216                ColorTile(red, target);
217            }
218        }
219        bullet.Destroy();
220    }
221
222    void GunLottery(Player player)
223    {
224        player.Weapon = new ColorGun(player.Weapon.Width, player.Weapon.Height, player.Weapon.Image, player, this);
225    }
226
227    void Win(Player winner)
228    {
229        Pause();
230
231        // Haluaisin tehdä tähän jonkinlaisen hauskan ponnahdusefektin jossain vaiheessa. Sellaisen napakan zoomin ja sitten boing. Hurdur.
232
233        string victoryText = "Kiva homma hei";
234
235        // Tekstille musta tausta, jotta sen näkee lukea.
236        var announcementDark = new Label(victoryText) { Font = largeFont, TextColor = Color.Black };
237        Add(announcementDark);
238
239        // Voittoteksti.
240        var announcement = new Label(victoryText) { Font = largeFont, TextColor = winner.Color };
241        Add(announcement);
242
243        // Zoomaa voittajaan.
244        double targetZoomFactor = 1.5;
245        var zoomTimer = new Timer() { Interval = 0.01 };
246        zoomTimer.Timeout += () =>
247        {
248            Camera.Position += (winner.Position - Camera.Position) * 0.02;
249            Camera.ZoomFactor += (targetZoomFactor - Camera.ZoomFactor) * 0.01;
250            announcement.Position = Camera.WorldToScreen(winner.Position + new Vector(0, 80));
251            announcementDark.Position = announcement.Position + new Vector(5, -5);
252        };
253        zoomTimer.IgnorePause = true;
254        zoomTimer.Start();
255    }
256
257    public void ColorTile(PhysicsObject player, PhysicsObject platform)
258    {
259        var imgs = player.Color == blueColor ? blueTileImages : orangeTileImages;
260        var glowImg = player.Color == blueColor ? blueGlow : orangeGlow;
261
262        ((Tile)platform).SetColor(imgs, glowImg, player.Color, UpdatePercentage);
263    }
264
265    void UpdatePercentage()
266    {
267        List<GameObject> colored = GetObjects(o => (o.Color == red.Color || o.Color == blue.Color) && (String)o.Tag == "platform");
268        percentageTracker.Value = (double)colored.FindAll(o => o.Color == red.Color).Count / colored.Count * 100;
269    }
270
271    void AddControls()
272    {
273        ControllerOne.Listen(Button.Back, ButtonState.Pressed, Exit, "Poistu pelistä");
274
275        ControllerOne.ListenAnalog(AnalogControl.LeftStick, 0.1, Move, "Liikuta pelaajaa", red);
276        ControllerOne.Listen(Button.A, ButtonState.Pressed, Jump, "Pelaaja hyppää", red, JUMPSPEED);
277        ControllerOne.ListenAnalog(AnalogControl.RightStick, 0.1, Aim, "Tähtää", red);
278        ControllerOne.ListenAnalog(AnalogControl.RightTrigger, 0.1, Shoot, "", red);
279        ControllerOne.ListenAnalog(AnalogControl.LeftTrigger, 0.1, Shoot, "", red);
280
281        ControllerTwo.ListenAnalog(AnalogControl.LeftStick, 0.1, Move, "Liikuta pelaajaa", blue);
282        ControllerTwo.Listen(Button.A, ButtonState.Pressed, Jump, "Pelaaja hyppää", blue, JUMPSPEED);
283        ControllerTwo.ListenAnalog(AnalogControl.RightStick, 0.1, Aim, "Tähtää", blue);
284        ControllerTwo.ListenAnalog(AnalogControl.RightTrigger, 0.1, Shoot, "", blue);
285        ControllerTwo.ListenAnalog(AnalogControl.LeftTrigger, 0.1, Shoot, "", blue);
286
287        Keyboard.Listen(Key.F1, ButtonState.Pressed, ShowControlHelp, "Ohjeet");
288        Keyboard.Listen(Key.Escape, ButtonState.Pressed, Exit, "Lopeta");
289
290        Mouse.Listen(MouseButton.Left, ButtonState.Pressed, () => shader.NewWave(Mouse.PositionOnWorld), null);
291    }
292
293    void Move(AnalogState stick, Player player)
294    {
295        if (stick.StateVector.Magnitude > 0.15)
296        {
297            //player.Walk(stick.StateVector.X > 0 ? Direction.Right : Direction.Left);
298            player.Walk(stick.StateVector.X * 300);
299        }
300
301    }
302
303    void Shoot(AnalogState trigger, Player player)
304    {
305        if (player.Weapon != null)
306        {
307            PhysicsObject bullet = player.Weapon.Shoot();
308            if (bullet != null)
309            {
310                bullet.Image = null;
311                bullet.Color = player.Color;
312            }
313        }
314    }
315
316    void Jump(Player player, double speed)
317    {
318        player.Jump(speed);
319    }
320
321    void Aim(AnalogState stickState, Player player)
322    {
323        player.Weapon.Angle = stickState.StateVector.Angle;
324    }
325
326    protected override void Draw(Microsoft.Xna.Framework.GameTime gameTime)
327    {
328        shader.Draw(gameTime, base.Draw);
329    }
330}
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.