source: 2016/23/ohjaajat/Punasininen/Punasininen/Punasininen/Punasininen.cs @ 7214

Revision 7214, 10.8 KB checked in by sieerinn, 4 years ago (diff)

Kaikenlaista pientä säätöä ja siistimistä

Line 
1using System;
2using System.Collections.Generic;
3using System.Linq;
4using Jypeli;
5using Jypeli.Assets;
6using Jypeli.Controls;
7using Jypeli.Effects;
8using Jypeli.Widgets;
9
10public class Punasininen : PhysicsGame
11{
12    private const double SPEED = 450;
13    private const double JUMPSPEED = 1250;
14    private const int TILE_SIZE = 60;
15    private const int MATCH_LENGTH = 3;
16
17    private Player blue;
18    private Player red;
19    private Image[] orangeTileImages = LoadImages("orangetile\\orangetile", 12);
20    private Image[] blueTileImages = LoadImages("bluetile\\bluetile", 12);
21    private Image[] orangeWalkImages = LoadImages("walkorange\\walk", 16);
22    private Image[] blueWalkImages = LoadImages("walkblue\\walk", 16);
23    private Image orangeGlow = LoadImage("orangeglow");
24    private Image blueGlow = LoadImage("blueglow");
25
26    Font largeFont = LoadFont("SymtextLarge");
27    Font smallFont = LoadFont("SymtextSmall");
28
29    Color blueColor = Color.FromHexCode("FF1D65CF");
30    Color redColor = Color.FromHexCode("FABE1A");
31
32    private Image bluePistolpic = LoadImage("bluegun");
33    private Image orangePistolpic = LoadImage("orangegun");
34
35    DoubleMeter matchTimer; // Remaining time in seconds.
36    DoubleMeter percentageTracker;
37
38    private Shader shader;
39
40    public override void Begin()
41    {
42        shader = new Shader(GraphicsDevice, Content, Camera);
43        SmoothTextures = false;
44
45        CreateLevel();
46        AddControls();
47    }
48
49    private static Image[] LoadImages(string prefix, int numberOfImages)
50    {
51        var images = new Image[numberOfImages];
52        for (int i = 1; i <= numberOfImages; i++)
53        {
54            images[i - 1] = LoadImage(string.Format("{0}{1:0000}", prefix, i));
55        }
56        return images;
57    }
58
59    void CreateLevel()
60    {
61        Gravity = new Vector(0, -1000);
62
63        ColorTileMap map = ColorTileMap.FromLevelAsset("dungeon1");
64        map.SetTileMethod(Color.Black, AddPlatform);
65        map.SetTileMethod(Color.FromHexCode("#FF0026FF"), delegate(Vector paikka, double leveys, double korkeus) { blue = CreatePlayer(paikka, leveys, korkeus, blueColor, blueWalkImages, bluePistolpic);});
66        map.SetTileMethod(Color.FromHexCode("FFD800"), CreateWeaponCrate);
67        map.SetTileMethod(Color.Red, delegate(Vector paikka, double leveys, double korkeus) { red = CreatePlayer(paikka, leveys, korkeus, redColor, orangeWalkImages, orangePistolpic); });
68        map.Execute(TILE_SIZE, TILE_SIZE);
69
70        Surface bottom = Surface.CreateBottom(Level);
71        bottom.Width *= 5;
72        bottom.Y -= Level.Height / 2;
73        bottom.Tag = "death";
74        bottom.Color = Color.HanPurple; //terveisin
75        Add(bottom);
76
77        Camera.ZoomToLevel();
78
79        Level.Background.Color = Color.Black;
80
81        percentageTracker = new DoubleMeter(0, 0, 100);
82
83        ProgressBar percentageBar = new ProgressBar(Level.Width / 2, 20) { Y = Screen.Top - 20, BarColor = red.Color, Color = blue.Color };
84        percentageBar.Y = Screen.Top - 20;
85        percentageBar.BindTo(percentageTracker);
86        Add(percentageBar);
87
88        matchTimer = new DoubleMeter(MATCH_LENGTH);
89        matchTimer.LowerLimit += () =>
90        {
91            Win(percentageTracker.Value >= 50 ? red : blue);
92            var restart = new Timer() { Interval = 5, IgnorePause = true };
93            restart.Timeout += () => { ClearAll(); Begin(); Pause(); };
94            restart.Start();
95        };
96
97        Func<double, double, Color, Label> createLabel = (double x, double y, Color color) =>
98        {
99            var label = new Label();
100            label.Font = largeFont;
101            label.X = x;
102            label.Y = y;
103            label.BindTo(matchTimer);
104            label.TextColor = color;
105            label.DoubleFormatString = "{0}";
106            Add(label);
107            return label;
108        };
109
110        var timeLabelDark = createLabel(5, Window.Height / 2 - 100 - 5, Color.Black);
111        var timeLabel = createLabel(0, Window.Height / 2 - 100, blueColor);
112
113        var timer = new Timer();
114        timer.Interval = 1;
115        timer.Timeout += () =>
116        {
117            matchTimer.Value -= 1;
118            timeLabel.TextColor = matchTimer.Value % 2 == 0 ? blueColor : redColor;
119        };
120        timer.Start();
121
122    }
123
124    void CreateWeaponCrate(Vector place, double width, double height)
125    {
126        WeaponCrate crate = new WeaponCrate(width, height);
127        crate.Position = place;
128        crate.Color = Color.DarkGray;
129        Add(crate);
130    }
131
132    void AddPlatform(Vector paikka, double leveys, double korkeus)
133    {
134        Tile platform = new Tile(leveys, korkeus, paikka);
135        platform.MakeStatic();
136        platform.Color = Color.Black;
137        platform.Tag = "platform";
138        Add(platform);
139    }
140
141    Player CreatePlayer(Vector paikka, double leveys, double korkeus, Color playersColor, Image[] animation, Image pistolPic)
142    {
143        Player player = new Player(leveys * 1, korkeus * 1.5, playersColor);
144        player.AnimWalk = new Animation(animation) { FPS = 30 };
145        player.AnimIdle = new Animation(new[] { animation[0] });
146        player.Position = paikka + new Vector(0, korkeus/2);
147        player.Spawn = player.Position;
148        Add(player);
149
150        player.Weapon = new AssaultRifle(leveys * 1.5, korkeus * 1.5)
151        {
152            FireRate = 3,
153            AttackSound = null,
154            MaxAmmoLifetime = TimeSpan.FromSeconds(8),
155            ProjectileCollision = BulletHitsSomething,
156            Image = pistolPic,
157            Y = 5
158        };
159
160        AddCollisionHandler(player, "platform", delegate (PhysicsObject a, PhysicsObject b)
161        {
162            ColorTile(a, b);
163        });
164        AddCollisionHandler(player, "crate", delegate (PhysicsObject a, PhysicsObject b)
165        {
166            GunLottery(player);
167            b.Destroy();
168        });
169        AddCollisionHandler(player, "death", delegate (PhysicsObject a, PhysicsObject b)
170        {
171            Restore((Player)a);
172        });
173
174        return player;
175    }
176
177    void Restore(Player player)
178    {
179        player.Position = player.Spawn;
180    }
181
182    void BulletHitsSomething(PhysicsObject bullet, PhysicsObject target)
183    {
184        if (target.Tag.ToString() == "platform")
185        {
186            // TODO bullet must know its owner
187            if (bullet.Color == blueColor)
188            {
189                ColorTile(blue, target);
190            }
191            else if (bullet.Color == redColor)
192            {
193                ColorTile(red, target);
194            }
195        }
196        bullet.Destroy();
197    }
198
199    void GunLottery(Player player)
200    {
201        player.Weapon = new ColorGun(player.Weapon.Width, player.Weapon.Height, player.Weapon.Image, player, this);
202    }
203
204    void Win(Player winner)
205    {
206        Pause();
207
208        // Haluaisin tehdä tähän jonkinlaisen hauskan ponnahdusefektin jossain vaiheessa. Sellaisen napakan zoomin ja sitten boing. Hurdur.
209       
210        string victoryText = "Kiva homma hei";
211
212        // Tekstille musta tausta, jotta sen näkee lukea.
213        var announcementDark = new Label(victoryText) { Font = largeFont, TextColor = Color.Black };
214        Add(announcementDark);
215
216        // Voittoteksti.
217        var announcement = new Label(victoryText) { Font = largeFont, TextColor = winner.Color };
218        Add(announcement);
219
220        // Zoomaa voittajaan.
221        double targetZoomFactor = 1.5;
222        var zoomTimer = new Timer();
223        zoomTimer.Interval = 0.01;
224        zoomTimer.Timeout += () =>
225        {
226            Camera.Position += (winner.Position - Camera.Position) * 0.02;
227            Camera.ZoomFactor += (targetZoomFactor - Camera.ZoomFactor) * 0.01;
228            announcement.Position = Camera.WorldToScreen(winner.Position + new Vector(0, 80));
229            announcementDark.Position = announcement.Position + new Vector(5, -5);
230        };
231        zoomTimer.IgnorePause = true;
232        zoomTimer.Start();
233    }
234
235    public void ColorTile(PhysicsObject player, PhysicsObject platform)
236    {
237        var imgs = player.Color == blueColor ? blueTileImages : orangeTileImages;
238        var glowImg = player.Color == blueColor ? blueGlow : orangeGlow;
239
240        ((Tile)platform).SetColor(imgs, glowImg, player.Color, UpdatePercentage);
241    }
242
243    void UpdatePercentage()
244    {
245        List<GameObject> colored = GetObjects(o => (o.Color == red.Color || o.Color == blue.Color) && (String)o.Tag == "platform");
246        percentageTracker.Value = (double)colored.FindAll(o => o.Color == red.Color).Count / colored.Count * 100;
247    }
248
249    void AddControls()
250    {
251        ControllerOne.Listen(Button.Back, ButtonState.Pressed, Exit, "Poistu pelistä");
252
253        ControllerOne.ListenAnalog(AnalogControl.LeftStick, 0.1, Move, "Liikuta pelaajaa", red);
254        ControllerOne.Listen(Button.A, ButtonState.Pressed, Jump, "Pelaaja hyppää", red, JUMPSPEED);
255        ControllerOne.ListenAnalog(AnalogControl.RightStick, 0.1, Aim, "Tähtää", red);
256        ControllerOne.ListenAnalog(AnalogControl.RightTrigger, 0.1, Shoot, "", red);
257        ControllerOne.ListenAnalog(AnalogControl.LeftTrigger, 0.1, Shoot, "", red);
258
259        ControllerTwo.ListenAnalog(AnalogControl.LeftStick, 0.1, Move, "Liikuta pelaajaa", blue);
260        ControllerTwo.Listen(Button.A, ButtonState.Pressed, Jump, "Pelaaja hyppää", blue, JUMPSPEED);
261        ControllerTwo.ListenAnalog(AnalogControl.RightStick, 0.1, Aim, "Tähtää", blue);
262        ControllerTwo.ListenAnalog(AnalogControl.RightTrigger, 0.1, Shoot, "", blue);
263        ControllerTwo.ListenAnalog(AnalogControl.LeftTrigger, 0.1, Shoot, "", blue);
264
265        Keyboard.Listen(Key.F1, ButtonState.Pressed, ShowControlHelp, "Ohjeet");
266        Keyboard.Listen(Key.Escape, ButtonState.Pressed, Exit, "Lopeta");
267
268        Mouse.Listen(MouseButton.Left, ButtonState.Pressed, () => shader.NewWave(Mouse.PositionOnWorld), null);
269    }
270
271    void Move(AnalogState stick, Player player)
272    {
273        if (stick.StateVector.Magnitude > 0.15)
274        {
275            //player.Walk(stick.StateVector.X > 0 ? Direction.Right : Direction.Left);
276            player.Walk(stick.StateVector.X * 300);
277        }
278
279    }
280
281    void Shoot(AnalogState trigger, Player player)
282    {
283        if (player.Weapon != null)
284        {
285            PhysicsObject bullet = player.Weapon.Shoot();
286            if (bullet != null)
287            {
288                bullet.Image = null;
289                bullet.Color = player.Color;
290            }
291        }
292    }
293
294    void Jump(Player player, double speed)
295    {
296        player.Jump(speed);
297    }
298
299    void Aim(AnalogState stickState, Player player)
300    {
301        player.Weapon.Angle = stickState.StateVector.Angle;
302    }
303
304    protected override void Draw(Microsoft.Xna.Framework.GameTime gameTime)
305    {
306        shader.Draw(gameTime, base.Draw);
307    }
308}
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.