source: 2015/30/EliasHu/RescueRanger/RescueRanger.sln @ 6929

Revision 6929, 13.3 KB checked in by elalhutt, 8 years ago (diff)
Line 
1RIFFBWAVEfmt D±dataÂŒ-ÜÿÜÿÜÿÜÿÜÿÜÿÜÿÜÿÜÿÜÿÜÿÜÿÜÿÜÿÜÿÜÿÜÿÜÿÜÿÜÿÜÿÜÿÜÿÜÿÜÿÜÿÜÿÜÿÜÿÜÿÜÿÜÿÜÿÜÿÜÿÜÿÜÿÜÿÜÿÜÿÜÿÜÿÜÿÜÿÜÿÜÿÜÿÜÿÜÿÜÿúÿúÿÜÿÜÿúÿúÿÜÿÜÿÜÿÜÿúÿúÿúÿúÿ             ÃœÃ¿ÃœÃ¿ÃºÃ¿ÃºÃ¿ÃºÃ¿ÃºÃ¿ÃœÃ¿ÃœÃ¿ÃœÃ¿ÃœÃ¿ÃºÃ¿ÃºÃ¿                ñÿñÿîÿîÿ              úÿúÿ÷ÿ÷ÿëÿëÿâÿâÿúÿúÿÜÿÜÿ÷ÿ÷ÿÜÿÜÿÎÿÎÿÜÿÜÿ$$ÐÿÐÿÓÿÓÿÜÿÜÿñÿñÿÙÿÙÿÄÿÄÿ<<úÿúÿîÿîÿëÿëÿ÷ÿ÷ÿâÿâÿ--îÿîÿîÿîÿÎÿÎÿÎÿÎÿ          îÿîÿWWEEµÿµÿ ÿ ÿÎÿÎÿ99úÿúÿ99ff00|ÿ|ÿ.ÿ.ÿÊÿÊÿ““¥¥¯ÿ¯ÿEE±±÷ÿ÷ÿ"ÿ"ÿÿÿooÂŽÂŽ66ÐÿÐÿ00ÌÌ**ÚßÚßûßûß99Éɜœll”ÿ”ÿyÿyÿ„„uuÞßÞßûßûßÌÌ}}cc‚ÿ‚ÿ‹ÿ‹ÿÁÿÁÿÜÿÜÿ**ÙÿÙÿ¯ÿ¯ÿrr33ÿÿšÿšÿooÜÿÜÿCÿCÿ¬ÿ¬ÿ99eeaa              ÖÌÖÌ_ß_ßVV­ß­ßCCùùŠŠLÿLÿ»Ì»ÌßßÎÎSSXÿXÿùù””ÒÒbßbߊ܊ܿ߿ßó󺺭߭ߔÿ”ÿŠŠ**ÞÞÛÜÛÜ
2Ì
3ÌÕÜÕÜØØxxÿÿ44œœVV­ß­ßÊÌÊÌÊûÊû¹ß¹ßÞޚšNNqßqß›û›ûÓÌÓÌ1ÿ1ÿMM            KK11ÁÁÆÆÐÌÐÌ$ú$ú<Ãœ<Ãœss77ßÿßÿããçç    Ãœ      Ãœ>û>û£Ì£ÌÏώŽ‚ÿ‚ÿ11HHÑûÑû-ú-úßß))««íÜíÜlÃœlÃœ[[PP··&û&ûúúuu››FÿFÿßûßûyyññKK@ÃŒ@ÃŒFÃŒFÌÌÌ99ÐÐããìûìûêêúúòßòßú÷ú÷=ÃŒ=ÃŒ66wwŒŒñÌñÌnûnûîÿîÿ
4Ì
5ÃŒkßkßììssœœ;ß;ßlÃœlÜìßìßeeqqÃÜÃÜsÃŒsÌíí--tßtß;û;û$$ffDDéûéûQÞQÞ{Ãœ{ÜóówwrrÜÜÜ܍11êÜêÜêúêúKK33„„6Ãœ6ܚܚÜPPIIùÜùÜûûMMppÓÓÜܑ̲̑ù²ù­û­ûááïï00BBSSñÿñÿxÞxÞõõ‡Ü‡Ü''áá`Þ`Þ{ú{úWÃœWÃœwûwû·Ü·Ü}}ooµÌµÌûû¢¢
6
7(ÃŒ(ÃŒ%ÃŽ%αޱÞàßàß mm‘ù‘ùÅðÅðÐùÐùúú((ššÝÝHHûßûß÷ù÷ùœúœúÇÇ%ÃŽ%ÎÅðÅðÿÿÿÿÌúÌúwßwßYßYßLùLùC÷C÷œÞœÞ‚‚ùùRÃŽRÃŽzózóÞßÞß       Ãž      ÞŞõŞõððœœoÃœoÃœjjxxΞΞ+ÿ+ÿ”ÿ”ÿòûòû7ù7ùj÷j÷ÌÌŒŒ®®ÏÞÏÞùùÖÖ{{ƒƒdÃŒdÌòò`ò`òÚÌÚÌòò—÷—÷¹ð¹ðÎßÎߪª}}CC¹ó¹ó¬ë¬ëÖéÖéÙîÙî ù ù!!ÜÜ??\ß\ß11÷÷JíJí û ûÕÞÕÞŜîŜî©©QQµùµùÊéÊéÞޟéŸég÷g÷”Ì”ÌÇÇ‚‚ppEEçÙçÙšÒšÒhûhûªªÍ÷Í÷\ö\ö‚‚¡¡ììÍÌÍÌîéîéSðSð\ß\ßvîvîïåï刈××ooÎάë¬ëÀÞÀÞÎί¯wówó¬Ø¬ØØçØç——0000àà<Î<ÎGÚGÚ
8
9  ¢õ¢õzz»Ï»ÏÁÁ˜ð˜ðuÃœuÜ°°ááððfÎfÎcc!*!*–õ–õÊÊÛòÛò²²žž%%AAŞêŞê      Π     βϲπå€å )
)JJzzãöãöV V       â€Šâ€Š9;9;¿D¿D;;™™¿â¿âÍÍãã&]&]
#
#IàIà‘‘ðFðF]]ÌúÌú}(}(Ì@Ì@;;>>àGàG55±±1:1: 7 7ììssBBÅ¡4Å¡4]$]$ðìðì?ò?ò44™C™C¶¶dãdãîÿîÿšLšLÊKÊK°Ú°Ú*À*À]]dBdBz z ³³ÏÏ\ö\öùïùï©
10©
11††rÃœrÜûâûâêê"M"MÊBÊB‹
12‹
13ÓÓÔÉÔÉrrd)d)ììAðAð±-±-Ø8Ø8II+#+#»»ŞœŞœ”ϔω6‰6 (ã(ãÊÌÊÌ'õ'õžž        ¬      ¬œÞœÞ!!ÇÇÊʎŽÐÒÐÒÊ,Ê,óCóCÈßÈß•Ô•Ôn×n×=Õ=՜ìœìzz|7|7!I!I""ßÄßÄà×à×çç©©ÕáÕá6Å6ŌɌÉmÏmϱȱȉ׉×çÐçЍÂBBÃCÃCkðkð]ò]òÊJÊJÃ¥:Ã¥:ììMßM߉ډÚ77Â¥CÂ¥C$$6-6-ÉbÉb'Z'Zƒ<ƒ<¹6¹6ÂŽ;ÂŽ;–2–2÷÷DíDíúúWÞWÞ²à²à²)²)NNM6M6ròrò߳߳ŠçŠç@#@#¯Ý¯Ý§§MÆMÆgÍgÍuÅuůʯÊ÷÷ 
14 
15RÊRÊÁÝÁÝóFóF44ÑÑ<Â<ÂyÄyÄ Ì Ì""ÁVÁVµ#µ#úùúùuuÌ'Ì'çáçᙬ™¬FëFë            Ã‚ÑÂÑððNFNFß]ß]û`û`—:—:ŠÜŠÜ‘,‘,@Y@Y;ß;ß!À!ÀÊíÊíM%M%;X;XY]Y]é    é      ÁÁqµqµØÂØÂ§Ú§ÚŞÙŞÙÜÇÜÇ‹Ê‹ÊÏÏÕÜÕÜ%V%V__??±L±LÌCÌC3C3CEmEmá_á_QQÖlÖlaVaVMAMAp#p#ÅÅÓÓÈÈÂÂÝÝöFöF!ê!ê(¹(¹“$“$œœl¬l¬ÙÙttÀNÀN™@™@F÷F÷R4R4¬Y¬YŽÓŽÓn°n°nÚnÚÆÂÆÂŵŵÁÍÁÍd¹d¹*º*º
16Œ
17Œş°ş°é»é»‚³‚³ÒÅÒÅúÎú΢Ӣӊ«Š«Ð¹Ð¹Z²Z²U¶U¶ŠËŠËÂÉÂɟ؟ØêÐêÐh°h°ÞÃÞÃÊÊλλgÝgÝ,ð,ðššû`û`ž=ž=7î7î+#+#êeêeÅ¡MÅ¡Mb.b.R)R)I,I,;;°R°R¬?¬?    Ü      ܈ ˆ ÆìÆìGGPUPU--ÚÚήήööBNBN!@!@RãRã Ÿ ŸccœFœFECEC×A×A    L       LKK‹K‹K
H
H¢I¢I£M£M>D>Dº>º>":":v/v/x8x8ïAïA>>FHFHêLêLAA??u;u;e<e<õGõGÿ2ÿ2ìöìö‹Ç‹Ç
18ã
19ã-8-83;3;ÅßÅßûÔûÔH"H"K@K@Åž;Åž;Š?Š?; ; ¶â¶â‡À‡ÀIÄIÄXÊXÊ¥À¥À¿ž¿žŽŽ±±œœÂÂ:ÂŒ:ŒÉÉ{Î{ÎL¹L¹0ÂŽ0ŽŒŒ*º*ºÃÀÃÀ.Ê.ÊZÈZÈ7Ç7Ç)Æ)Æ–À–À  Âœ      ÂœyÁyÁÍÍîÒîÒ€Ô€ÔÛÛ@Û@ÛÄÛÄÛ2Ú2ÚZêZê'À'ÀAÚAÚ‡ê‡ê»ë»ë=ÃŽ=ΓޓÞ<ú<úŒûŒû
20ù
21ùÞúÞú)û)û%÷%÷ÜÌÜÌÏÏ®®££¥¥Ü÷Ü÷RÿRÿb     b       xx

ooYYqqÅ¡
22Å¡
23€€Ã÷·t+t+Å *Å *†+†+Æ-Æ-|&|&''÷)÷)ããÆÆ¡.¡.› › ÞÞ‰‰++À$À$b(b(P3P3Š/Š/ë&ë&ÀÀëëáá”
24”
25##Ë3Ë3Ã¥!Ã¥!©©ÚÚ0"0"–$–$Á!Á!ð"ð"8+8+‹)‹)(&(&–"–"==ç纺ÿÿ¬!¬!î#î#œœ
26#
27#X#X#¿%¿%È(È([[``xxùùêê//ÎÎÔûÔûyÿyÿññÜëÜë5ð5ð¯Î¯Îõõ”ñ”ñŒßŒßuueeÊÊ00¹û¹ûQúQú[÷[÷[é[éØØ£ë£ë€€¢¢õõ¬¬šššš  ss®®¬&¬&ç$ç$DDââÐÐÁÁ™™ßßWW>>Ú
28Ú
29ddÁÎÁΆð†ðyyììÒúÒú€í€íòòÊùÊùßíßíuÞuޏڏچí†í(Ø(ØÕÕ²ã²ãcÞcÞ_Ô_Ô„Ó„ÓÑÑZÐZÐÞÌÞÌJÉJɌԌÔêÞêÞXÛXÛØØÕÕ4Ï4Ï Í ÍlÎlΑϑÏQÐQÐÁÏÁÏSÔSÔÕÜÕÜ«À«ÀMíMíÀïÀï*ç*ç£Û£ÛõÚõÚððÞÞÀÜÀÜïóïózßzߺºÜÜşûşû—Ì—ÌmÃŒmÌßßÿÜÿÜÜÜÛÜÛÜpÿpÿww„„)ß)ߔ̔ÌãßãßÕÕ7ÿ7ÿÒÒÉÉbßbßÜÿÜÿÎÿÎÿßß
30ÿ
31ÿ--Ü̲ܲÌñÿñÿ<Ãœ<Üşûşû[ÿ[ÿ``„„qq“Ü“Ü¿û¿ûùÜùÜ(ÿ(ÿººKK5ß5ß^ÿ^ÿJJ88ÏÏ@ÿ@ÿXÃŒXÌûûéßéßffÖÿÖÿ3355ÁÿÁÿßßaÿaÿ""dd$$YßY߳߳ßâÿâÿllÅÅ\\sÿsÿœÜœÜMßMßDDÖÖ††1ÿ1ÿœÜœÜœÜœÜ}ß}ß::FFNNIÿIÿÓÿÓÿÃÃß߶߶ߐgÿgÿÿÿiiÝßÝßðÜðÜððûû=ÿ=ÿ÷Ì÷̎܎Ü//ÍÍ÷ÿ÷ÿhßhßffÌÌåÿåÿZZ²ÿ²ÿïßïߣÿ£ÿËËJJ®Ü®ÜcÃœcÃœ<<991ÿ1ÿÍÿÍÿÞßÞßíÜíÜ‘ÿ‘ÿêê33²ÿ²ÿ~~‰‰„„,ß,ßìßìßËË,,óÜóܜܜÜffóÜóÜÊßÊßëë44®Ü®Ü‡Ü‡Üœœ¢¢bßbß4ÿ4ÿããkkħħkßkßÌÌhh|ÿ|ÿ×ß×ߞÿžÿŸÿŸÿ¶ß¶ß×ß×ßffœœgÿgÿµÿµÿoogÿgÿjÿjÿqq—ÿ—ÿ
32ÿ
33ÿ««ŜÿŜÿÿÿ©ÿ©ÿTT€ß€ß¹ß¹ßooëÿëÿÿÿ66ÀÀßÿßÿ²ÿ²ÿuu|ÿ|ÿffrr‘ÿ‘ÿÁÿÁÿÀÀÛÛÄÿÄÿ.ÿ.ÿvÿvÿ ÿ ÿ÷ÿ÷ÿÀÀŠŠ¬ÿ¬ÿgÿgÿÎÿÎÿrr99»ÿ»ÿÿÿßÿßÿâÿâÿÿÿëÿëÿooŜÿŜÿñÿñÿ{{QQÁÿÁÿ”ÿ”ÿTT²ÿ²ÿjÿjÿñÿñÿ**EEZZîÿîÿŠÿŠÿÖÿÖÿ          ñÿñÿñÿñÿ99BB**ZZ£ÿ£ÿÓÿÓÿHHQQúÿúÿåÿåÿ''''îÿîÿëÿëÿ--          îÿîÿåÿåÿåÿåÿÜÿÜÿ****âÿâÿ÷ÿ÷ÿúÿúÿîÿîÿÜÿÜÿ            ñÿñÿÎÿÎÿÜÿÜÿâÿâÿ99ßÿßÿÚÿÚÿ                                îÿîÿñÿñÿ              âÿâÿîÿîÿñÿñÿ            ÷ÿ÷ÿúÿúÿñÿñÿ                ÜÿÜÿ                          ÷ÿ÷ÿÜÿÜÿ                                            úÿúÿúÿúÿÜÿÜÿÜÿÜÿ                îÿîÿÎÿÎÿ                ÷ÿ÷ÿúÿúÿúÿúÿ÷ÿ÷ÿÚÿÚÿ÷ÿ÷ÿÜÿÜÿúÿúÿÎÿÎÿÎÿÎÿÜÿÜÿÜÿÜÿÜÿÜÿÜÿÜÿÜÿÜÿÜÿÜÿÜÿÜÿÜÿÜÿÜÿÜÿÜÿÜÿÜÿÜÿ÷ÿ÷ÿúÿúÿÜÿÜÿÜÿÜÿÜÿÜÿÜÿÜÿÜÿÜÿÜÿÜÿÜÿÜÿ_PMX&<?xpacket begin="" id="W5M0MpCehiHzreSzNTczkc9d"?>
34<x:xmpmeta xmlns:x="adobe:ns:meta/" x:xmptk="Adobe XMP Core 5.3-c011 66.145631, 2012/02/01-07:50:30        ">
35   <rdf:RDF xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#">
36      <rdf:Description rdf:about=""
37            xmlns:xmpMM="http://ns.adobe.com/xap/1.0/mm/"
38            xmlns:stEvt="http://ns.adobe.com/xap/1.0/sType/ResourceEvent#">
39         <xmpMM:InstanceID>xmp.iid:E8AF3F1A68BBE211A80FE1EC3245804B</xmpMM:InstanceID>
40         <xmpMM:DocumentID>xmp.did:0CF38206BCF5E111A988E7FEF09ED12E</xmpMM:DocumentID>
41         <xmpMM:OriginalDocumentID>xmp.did:0CF38206BCF5E111A988E7FEF09ED12E</xmpMM:OriginalDocumentID>
42         <xmpMM:History>
43            <rdf:Seq>
44               <rdf:li rdf:parseType="Resource">
45                  <stEvt:action>saved</stEvt:action>
46                  <stEvt:instanceID>xmp.iid:0DF38206BCF5E111A988E7FEF09ED12E</stEvt:instanceID>
47                  <stEvt:when>2012-09-03T21:39:30+10:00</stEvt:when>
48                  <stEvt:softwareAgent>Adobe After Effects CS5.5 10.5 Windows 64</stEvt:softwareAgent>
49                  <stEvt:changed>/metadata;/content</stEvt:changed>
50               </rdf:li>
51               <rdf:li rdf:parseType="Resource">
52                  <stEvt:action>saved</stEvt:action>
53                  <stEvt:instanceID>xmp.iid:0EF38206BCF5E111A988E7FEF09ED12E</stEvt:instanceID>
54                  <stEvt:when>2012-09-03T21:39:40+10:00</stEvt:when>
55                  <stEvt:softwareAgent>Adobe After Effects CS5.5 10.5 Windows 64</stEvt:softwareAgent>
56                  <stEvt:changed>/metadata</stEvt:changed>
57               </rdf:li>
58               <rdf:li rdf:parseType="Resource">
59                  <stEvt:action>modified</stEvt:action>
60                  <stEvt:parameters>unknown modifications</stEvt:parameters>
61               </rdf:li>
62               <rdf:li rdf:parseType="Resource">
63                  <stEvt:action>saved</stEvt:action>
64                  <stEvt:instanceID>xmp.iid:E7AF3F1A68BBE211A80FE1EC3245804B</stEvt:instanceID>
65                  <stEvt:when>2013-05-12T21:43:17-04:00</stEvt:when>
66                  <stEvt:softwareAgent>Adobe After Effects CS6 (Windows)</stEvt:softwareAgent>
67                  <stEvt:changed>/</stEvt:changed>
68               </rdf:li>
69               <rdf:li rdf:parseType="Resource">
70                  <stEvt:action>saved</stEvt:action>
71                  <stEvt:instanceID>xmp.iid:E8AF3F1A68BBE211A80FE1EC3245804B</stEvt:instanceID>
72                  <stEvt:when>2013-05-12T21:43:18-04:00</stEvt:when>
73                  <stEvt:softwareAgent>Adobe After Effects CS6 (Windows)</stEvt:softwareAgent>
74                  <stEvt:changed>/metadata</stEvt:changed>
75               </rdf:li>
76            </rdf:Seq>
77         </xmpMM:History>
78      </rdf:Description>
79      <rdf:Description rdf:about=""
80            xmlns:xmp="http://ns.adobe.com/xap/1.0/">
81         <xmp:MetadataDate>2013-05-12T21:43:18-04:00</xmp:MetadataDate>
82         <xmp:ModifyDate>2013-05-12T21:43:17-04:00</xmp:ModifyDate>
83      </rdf:Description>
84   </rdf:RDF>
85</x:xmpmeta>
86                                                                                                   
87                                                                                                   
88                                                                                                   
89                                                                                                   
90                                                                                                   
91                                                                                                   
92                                                                                                   
93                                                                                                   
94                                                                                                   
95                                                                                                   
96                                                                                                   
97                                                                                                   
98                                                                                                   
99                                                                                                   
100                                                                                                   
101                                                                                                   
102                                                                                                   
103                                                                                                   
104                                                                                                   
105                                                                                                   
106                           
107<?xpacket end="w"?>
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.