source: 2015/27/ohjaajat/TheLegendOfGabriel/TheLegendOfGabriel/TheLegendOfGabriel/LevelCreation.cs @ 6707

Revision 6707, 9.9 KB checked in by empaheik, 7 years ago (diff)

Hoboluolasta puuttuu vielä miekka + hobo (eli tärkeimmät, lel). Lisätarinaa.

Line 
1using System;
2using System.Collections.Generic;
3using System.Linq;
4using System.Text;
5using Jypeli;
6using Jypeli.Assets;
7using Jypeli.Widgets;
8
9/*
10 *Klassisia muistutuksia
11 * 3
12 * 2    Pelaajan päällä näkyvät elementit
13 * 1    Pelaaja, kojootit
14 * 0    Lisäkoriste
15 * -1   Perustiili
16 * -2
17 */
18
19
20public partial class TheLegendOfGabriel : PhysicsGame
21{
22    /// <summary>
23    /// Luo kentän .tmx tiedostosta.
24    /// </summary>
25    void CreateLevel(string levelName)
26    {
27        bossSpawnPositions.Clear();
28        Level.CreateVerticalBorders(1.0, false, Color.Yellow);
29        PhysicsObject leftBorder = Level.CreateLeftBorder(0.0, false);
30        PhysicsObject rightBorder = Level.CreateRightBorder(0.0, false);
31        leftBorder.X += Level.Width * 0.25;
32        rightBorder.X -= Level.Width * 0.25;
33
34        var level = TiledTileMap.FromLevelAsset(levelName);
35        level.SetTileMethod("base", CreateBaseTile);
36        level.SetTileMethod("foreground", CreateForegroundTile);
37        level.SetObjectMethod("exit", CreateExit);
38        level.SetTileMethod("decoration", CreateDecoration);
39        level.SetTileMethod("cover", CreateCover);
40        level.SetObjectMethod("story", CreateEncounter);
41        //level.SetObjectMethod("player", CreatePlayer);
42        level.SetObjectMethod("blockade", CreateBlock);
43        level.SetObjectMethod("coyote", CreateCoyote);
44        level.SetObjectMethod("boss", CreateBoss);
45        level.SetObjectMethod("bossspawn", CreateBossSpawn);
46        level.Execute();
47
48        Level.Background.Color = Color.Black;
49    }
50
51    void CreateEncounter(Vector position, double width, double height, Angle angle, Shape shape, string name, Dictionary<string, string> properties)
52    {
53        PhysicsObject invisible = new PhysicsObject(width, height) {IsVisible = false, Tag = "storyTime"};
54        invisible.MakeStatic();
55        Add(invisible);
56    }
57
58    void CreateBossSpawn(Vector position, double width, double height, Angle angle, Shape shape, string name, Dictionary<string, string> properties)
59    {
60        bossSpawnPositions.Add(position);
61    }
62
63    void CreateBoss(Vector position, double width, double height, Angle angle, Shape shape, string name, Dictionary<string, string> properties)
64    {
65        BossHealth = new IntMeter(10, 0, 10);
66
67        var bar = new ProgressBar(Level.Width * 0.7, TILE_SIZE * 0.5);
68        bar.Y = Screen.Top - TILE_SIZE * 0.5;
69        bar.BindTo(BossHealth);
70        Add(bar);
71
72        // Juna ilmestyy välillä satunnaiseen spawniin.
73        var bossTimer = new Timer();
74        bossTimer.Interval = 8;
75        bossTimer.Timeout += delegate
76        {
77            // Luodaan päävaunu.
78            var pos = RandomGen.SelectOne<Vector>(bossSpawnPositions);
79            var train = CreateBossTrainPart(pos.X, pos.Y, trainAnimation);
80            double newPositionX = pos.X + train.Width;
81
82            // Luodaan muut vaunut.
83            int carriages = (int)(BossHealth.Value / (double)BossHealth.MaxValue * 6);
84            for (int i = 0; i < carriages; i++)
85            {
86                var part = CreateBossTrainPart(newPositionX, pos.Y, carriageAnimation);
87                newPositionX += part.Width;
88            }
89        };
90        bossTimer.Start();
91
92        BossHealth.LowerLimit += delegate
93        {
94            EnemyDieSound.Play();
95            bossTimer.Stop();
96            Timer.SingleShot(4.0, Victory);
97
98            foreach (var part in GetObjectsWithTag("boss"))
99            {
100                part.Destroy();
101                var smoke = new GameObject(80, 160);
102                smoke.X = part.X;
103                smoke.Bottom = part.Bottom;
104                smoke.Animation = new Animation(smokeAnimation);
105                smoke.Animation.Start(1);
106                smoke.Animation.Played += () => smoke.Destroy();
107                Add(smoke);
108            }
109        };
110    }
111
112    PhysicsObject CreateBossTrainPart(double left, double y, Animation anim)
113    {
114        var part = PhysicsObject.CreateStaticObject(70, 40);
115        part.Left = left;
116        part.Y = y;
117        part.Animation = anim;
118        part.Animation.Start();
119        part.Velocity = new Vector(-80, 0);
120        part.Tag = "boss";
121        part.CollisionIgnoreGroup = 3;
122        Add(part);
123
124        // Pala on näkyvillä vain kentän sisäpuolella.
125        var appearTimer = new Timer();
126        appearTimer.Interval = 0.05;
127        appearTimer.Timeout += delegate
128        {
129            part.IsVisible = part.Left < Level.Right;
130
131            if (part.Right < Level.Left)
132            {
133                part.Destroy();
134                appearTimer.Stop();
135            }
136        };
137        appearTimer.Start();
138
139        // Palat luo vihollisia jatkuvasti.
140        var enemySpawnTimer = new Timer();
141        enemySpawnTimer.Interval = 2.0;
142        enemySpawnTimer.Timeout += delegate
143        {
144            if (part.Right < Level.Right)
145            {
146                CreateCoyote(part.Position, TILE_SIZE, TILE_SIZE, Angle.Zero, Shape.Rectangle, "", null);
147            }
148        };
149        enemySpawnTimer.Start();
150
151        part.Destroyed += delegate
152        {
153            appearTimer.Stop();
154            enemySpawnTimer.Stop();
155        };
156
157        return part;
158    }
159
160    /// <summary>
161    /// Näkymättömiä esteitä.
162    /// </summary>
163    void CreateBlock(Vector position, double width, double height, Angle angle, Shape shape, string name, Dictionary<string, string> properties)
164    {
165        PhysicsObject block = PhysicsObject.CreateStaticObject(width, height);
166        block.Position = position;
167        block.IsVisible = false;
168        Add(block);
169
170    }
171
172    void CreateCoyote(Vector position, double width, double height, Angle angle, Shape shape, string name, Dictionary<string, string> properties)
173    {
174        var enemy = new Creature(width, height, 1);
175        enemy.MoveAnimations = DirectionalAnimations(coyoteLeft, coyoteRight, coyoteUp, coyoteDown);
176        enemy.Image = enemy.MoveAnimations[Direction.Right].CurrentFrame;
177        enemy.Position = position;
178        enemy.Tag = "enemy";
179        enemy.Brain = new FollowerBrain(player) { Speed = 50 };
180        enemy.CollisionIgnoreGroup = 3;
181        Add(enemy, 1);
182        enemies.Add(enemy);
183
184        AddCollisionHandler(enemy, "playerattack", delegate(PhysicsObject e, PhysicsObject a)
185        {
186            enemy.Health.Value--;
187        });
188
189        enemy.Health.LowerLimit += delegate
190        {
191            enemy.Destroy();
192            RandomItemDrop(enemy.Position);
193
194            EnemyDieSound.Play();
195
196            var smoke = new GameObject(20, 40);
197            smoke.X = enemy.X;
198            smoke.Bottom = enemy.Bottom;
199            smoke.Animation = new Animation(smokeAnimation);
200            smoke.Animation.Start(1);
201            smoke.Animation.Played += () => smoke.Destroy();
202            Add(smoke);
203        };
204    }
205
206    void RandomItemDrop(Vector position)
207    {
208        var chance = RandomGen.NextDouble(0, 100);
209        if (chance < 20)
210        {
211            int itemType = RandomGen.NextInt(1, 3);
212            var item = PhysicsObject.CreateStaticObject(10, 10);
213            item.Position = position;
214            item.Image = itemType == 1 ? GrenadeBoxImage : AmmoBoxImage;
215            item.Tag = itemType == 1 ? "grenadebox" : "ammobox";
216            item.IgnoresCollisionResponse = true;
217            Add(item);
218        }
219    }
220
221    /// <summary>
222    /// Maassa oleva tiili.
223    /// </summary>
224    void CreateBaseTile(Vector position, double width, double height, Image image, string layerName, Dictionary<string, string> properties)
225    {
226        CreateBasicTile(position, width, height, image, -1, properties);
227    }
228
229    /// <summary>
230    /// Pohjan päällä, pelaajan alla näkyvä tiili.
231    /// </summary>
232    void CreateDecoration(Vector position, double width, double height, Image image, string layerName, Dictionary<string, string> properties)
233    {
234        CreateBasicTile(position, width, height, image, 0, properties);
235    }
236
237    /// <summary>
238    /// Pelaajan päällä näkyvä tiili.
239    /// </summary>
240    void CreateForegroundTile(Vector position, double width, double height, Image image, string layerName, Dictionary<string, string> properties)
241    {
242        CreateBasicTile(position, width, height, image, 2, properties);
243    }
244
245    void CreateCover(Vector position, double width, double height, Image image, string layername, Dictionary<string, string> properties)
246    {
247        var tile = new GameObject(width, height);
248        tile.Tag = "cover";
249        tile.Image = image;
250        tile.Position = position;
251        Add(tile, 3);
252    }
253
254    /// <summary>
255    /// Luo tavallisen tiilen.
256    /// </summary>
257    void CreateBasicTile(Vector position, double width, double height, Image image, int layer, Dictionary<string, string> properties)
258    {
259        var tile = properties.ContainsKey("collide") ? PhysicsObject.CreateStaticObject(width, height) : new GameObject(width, height); //new PhysicsObject(width, height)  PhysicsObject.CreateStaticObject(width, height)
260        tile.Image = image;
261        tile.Position = position;
262        Add(tile, layer);
263    }
264
265    /// <summary>
266    /// Luo uloskäynnin, joka vie toiseen kenttään.
267    /// </summary>
268    void CreateExit(Vector position, double width, double height, Angle angle, Shape shape, string name, Dictionary<string, string> properties)
269    {
270        var target = properties["goto"] == "disabled" ? null : properties["goto"].Split('@'); // Jos peli kaatuu tälle riville niin joltain exitiltä puuttuu goto-property.
271        var exit = new Exit(width, height);
272        exit.Position = position;
273        if (target != null)
274        {
275            exit.TargetLevel = target[0];
276            exit.TargetExitName = target[1];
277        }
278        exit.Name = name;
279        Add(exit);
280        exits.Add(exit);
281    }
282}
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.