source: 2015/27/LukaP/LukanPeli/LukanPeli/LukanPeliContent/kentta3.txt @ 6732

Revision 6732, 14.3 KB checked in by lupepura, 5 years ago (diff)

l

RevLine 
[6680]1
2 ...............................................................................................................................................................................................................................................................................................
3 ...............................................................................................................................................................................................................................................................................................
4 ...............................................................................................................................................................................................................................................................................................
5 ...............................................................................................................................................................................................................................................................................................
6 ...............................................................................................................................................................................................................................................................................................
7 ...............................................................................................................................................................................................................................................................................................
8 ...............................................................................................................................................................................................................................................................................................
9 ...............................................................................................................................................................................................................................................................................................
10 ...............................................................................................................................................................................................................................................................................................
11 ...............................................................................................................................................................................................................................................................................................
12 ...............................................................................................................................................................................................................................................................................................
13 .........................................V......#.....V..........................................................................................................................................................................................................................................
14 .........................############################################################......................................................................................................................................................................................................................................................................
[6732]15 .................V.##################################################################............................................................................................................................................................................................................................................................................
[6680]16 ..............#############################################################.................................................................................................................................................................................................................................................................................
17 ..........#################################################################...............#......................................................................................................................................................................................................................................................................
[6732]18 .N..#######################################################################............................................................V............V.................................................................................................................................................................................................................
19 ###########################################################################.......................V..............................#.....#.....#...#..#...#........................................................................................................................................................................................................................
20 ..................................................................................................#...........................*................................V..*...............................................................................................................................
[6680]21 .............................................................................................................................#.............................#######..V...*...............................................................................................................................
[6732]22 .......................................................................................................#....*.....V.....V.........................................####..##..*.V.........................................................................................................................
23 ............................................................................................................#.....#.....#.................................................##.###.*.V.....................................................................................................................
[6680]24 ................................................................................................................................................................................#####.*.V............................................................................................................
25 .....................................................................................................................................................................................#####..V..................................................................................................
26 ..........................................................................................................................................................................................#####.*.V..............M...................................................................................
[6732]27 ...............................................................................................................................................................................................#####.####.##.##................................................................................................
[6680]28 ...............................................................................................................................................................................................................................................................................................
29 ...............................................................................................................................................................................................................................................................................................
30 ...............................................................................................................................................................................................................................................................................................
[6732]31 .11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111..............................................................................................................................................................................................................................................................................................
[6680]32 ...............................................................................................................................................................................................................................................................................................
33 ...............................................................................................................................................................................................................................................................................................
34 ...............................................................................................................................................................................................................................................................................................
35 ...............................................................................................................................................................................................................................................................................................
36 ...............................................................................................................................................................................................................................................................................................
37 ...............................................................................................................................................................................................................................................................................................
38 ...............................................................................................................................................................................................................................................................................................
39 ...............................................................................................................................................................................................................................................................................................
40 ...............................................................................................................................................................................................................................................................................................
41 ...............................................................................................................................................................................................................................................................................................
42 ...............................................................................................................................................................................................................................................................................................
43 ...............................................................................................................................................................................................................................................................................................
44 ...............................................................................................................................................................................................................................................................................................
45 ...............................................................................................................................................................................................................................................................................................
46 ...............................................................................................................................................................................................................................................................................................
47 ...............................................................................................................................................................................................................................................................................................
48 ...............................................................................................................................................................................................................................................................................................
49 ...............................................................................................................................................................................................................................................................................................
50
51
52
53
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.