source: 2015/27/JimiS/tasohyppely/hyppely/hyppely/hyppelyContent/kentta1.txt @ 6580

Revision 6580, 451 bytes checked in by jivesuor, 6 years ago (diff)

Tasohyppelyyn lisätty uusi palikka.

Line 
1     
2
3
4
5
6
7
8
9                                                       *
10         *                                     AAAAA
11             #####                     AAAAA
12                  #                                                       *
13               #   ######                                          #####
14                                             AAAAAAAAAAAAA
15   N                                   
16##################   #########                       #########
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.