source: 2015/26/ohjaajat/HillbillyRun/HillbillyRun/HillbillyRun/HillbillyRun/HillbillyRun.cs @ 6280

Revision 6280, 24.1 KB checked in by empaheik, 8 years ago (diff)

cameraoffset laskettu ikkunan leveydestä, maitopartikkelit siirretty parempaan paikkaan.

Line 
1using System;
2using System.Collections.Generic;
3using System.Linq;
4using Jypeli;
5using Jypeli.Assets;
6using Jypeli.Controls;
7using Jypeli.Effects;
8using Jypeli.Widgets;
9
10/* Muistutuksia.
11 *
12 * Layerit
13 *   3 -
14 *   2 -
15 *   1 -
16 *   0 -
17 *  -1 - Näkyvä maanpinta.
18 *  -2 - Talot taustalla.
19 * 
20 * CollisionIgnoreGroupit
21 *  3 - Ryömivät ja liekit. //TODO: lisätä noidatkin tänne
22 *  2 - Kärry.
23 *
24*/
25
26#region Improvement
27public abstract class Improvement :PlatformCharacter
28{
29    private List<Animation> animations;
30    public List<Animation> Animations
31    {
32        get { return animations; }
33        set { animations = value; }
34    }
35
36    protected Improvement(double width, double height)
37        : base(width, height)
38    {
39
40    }
41
42    public HillBilly Owner
43    {
44        get { return owner; }
45        set {  owner = value; }
46    }
47    private HillBilly owner;
48
49    public virtual void DoTheThing() { }
50}
51
52//Luokka maajussien erikoisuuksille.
53public class MilkImprovement: Improvement
54{
55
56
57    public override void DoTheThing()
58    {
59        HillbillyRun game = this.Game as HillbillyRun;
60        game.CreateMilkParticles(this.Owner);
61    }
62
63    public MilkImprovement(double width, double height)
64        :base(width, height)
65    {
66
67    }
68}
69
70#endregion
71
72public class HillBilly : PlatformCharacter
73{
74    private IntMeter lifeCounter = new IntMeter(4, 0, 4);
75    public IntMeter Life
76    {
77        set { lifeCounter = value; }
78        get { return lifeCounter; }
79    }
80
81    private Improvement improvement;
82    public Improvement Improvement
83    {
84        set { improvement = value;}
85        get { return improvement; }
86    }
87
88    public void GainImprovement(Improvement improvement)
89    {
90        this.AnimWalk = improvement.Animations[0];
91        this.AnimIdle = new Animation(improvement.Animations[0].CurrentFrame);
92        this.Improvement = improvement;
93        improvement.Owner = this;
94
95        improvement.Destroy();
96    }
97
98    public void UseImprovement(Improvement improvement)
99    {
100        this.PlayAnimation(improvement.Animations[1]);
101        improvement.DoTheThing();
102    }
103
104    public HillBilly(double leveys, double korkeus)
105        : base(leveys, korkeus)
106    {
107
108    }
109}
110
111/// <summary>
112/// An MMO where you go to war with mages in the lava kingdom.
113/// </summary>
114public class HillbillyRun : PhysicsGame
115{
116    private List<HillBilly> players = new List<HillBilly>();
117    private List<HillBilly> startingPlayers = new List<HillBilly>();
118
119    //private List<double> playerPositionsX = new List<double>();
120    //private List<double> playerPositionsY = new List<double>();
121
122    private const double PLAYER_SPEED = 180;
123    public const double TILE_SIZE = 70;
124
125    private double cameraTargetX; // Sijainti jossa kameran pitäisi olla.
126    private Vector cameraTarget;
127
128    private double cameraOffset; //= 400; // TODO: Tämän voisi ehkä laskea jostain (esim. ikkunan leveydestä kolmasosa tai jotain).
129    private double cameraSpeed = 2.0; // Kameran liikkumisnopeus.
130
131    # region Images
132    private Image[] groundImages = LoadImages("ground");    //Näitä ei tosin kaikkia kenties jaksa tehdä erilaisiksi levelistä riippuen
133    private Image[] groundTopImages = LoadImages("ground_top");
134    private Image[] foregroundDecorations = LoadImages("viljaa");
135    private Image[] blockImages = LoadImages("box2");
136
137    private Image[] houseImages = LoadImages("house", "houseburned");
138
139    private Image cartImage = LoadImage("cart");
140    private Image milkImage = LoadImage("tonkkaitem");
141
142    private Image cartWheelImage = LoadImage("cartwheel");
143
144    private Image smokeImage1 = LoadImage("smoke1");
145    private Image smokeImage2 = LoadImage("smoke2");
146
147    private Image forestBackgroundImage = LoadImage("forestbackground");
148
149    private Animation crawl;
150    private Animation blaze;
151
152    private Animation pitchforkAttack;
153    private Animation pitchforkWalk;
154    private Animation milkThrow;
155    private Animation milkWalk;
156    private Animation normalWalk;
157    private Animation playerIdle;
158    private Animation playerJump;
159    private Animation playerFall;
160    #endregion
161
162    private double leftCamLimit;
163    private double rightCamLimit;
164    private double bottomCamLimit;
165
166    private int levelNumber = 0;
167
168    public override void Begin()
169    {
170        //IntroSequence();
171        //MainMenu();
172        StartGame();
173    }
174
175    #region Intro
176    void IntroSequence()
177    {
178        Level.Background.Color = Color.Black;
179
180        Keyboard.Listen(Key.Escape, ButtonState.Pressed, SkipIntro, "Skip");
181
182        ShowMadeWithJypeli();
183
184        Timer.SingleShot(4.0, delegate // TODO get rid of fixed amount of seconds
185        {
186            ShowBackgroundStory();
187        });
188
189
190
191    }
192
193    void ShowMadeWithJypeli()
194    {
195        Image madewithImage = LoadImage("madewithjypeli");
196
197        double w = Window.Width / 4;
198        double h = w * (madewithImage.Height / (double)madewithImage.Width); // take aspect ratio from the picture
199
200        GameObject madewithjypeliObject = new GameObject(w, h);
201        madewithjypeliObject.Image = madewithImage;
202        Add(madewithjypeliObject);
203
204        // Tässä oli jotain epätehokasta feidailua tuolle Made with Jypeli -kuvalle. Ei tunnu päivittyvän joka framella tai on muuten vain tosi raskas...
205
206        //fadeTimer = new Timer();
207        //fadeTimer.Interval = 0.5;
208        //fadeTimer.Timeout += delegate
209        //{
210        //    madewithjypeliObject.Image = LerpImage(madewithjypeliObject.Image, Color.Black, 0.6);
211        //};
212        //fadeTimer.Start(5);
213
214        Timer.SingleShot(1.2, delegate
215        {
216            madewithjypeliObject.Destroy();
217        });
218
219    }
220
221    Image LerpImage(Image original, Color targetColor, double ratio)
222    {
223        Image newImage = new Image(original.Width, original.Height, Color.Transparent);
224        for (int y = 0; y < original.Height; y++)
225        {
226            for (int x = 0; x < original.Width; x++)
227            {
228                newImage[y, x] = Color.Lerp(original[y, x], targetColor, ratio);
229            }
230        }
231        return newImage;
232    }
233
234    void ShowBackgroundStory()
235    {
236        ShowStoryText(new Queue<string>(new[] { "Once upon a time...", "...blaa blaa blaa.", "Blaa." }));
237    }
238
239    void ShowStoryText(Queue<string> messages)
240    {
241        // Mennään alkuvalikkoon jos ei ole enää viestejä.
242        if (messages.Count == 0)
243        {
244            MainMenu();
245            return;
246        }
247
248        // Näytetään nykyinen viesti.
249        var storyLabel = new Label(messages.Dequeue()) { TextColor = Color.Black, TextScale = new Vector(3, 3) };
250        Add(storyLabel);
251
252        var textTimer = new Timer { Interval = 0.05 };
253        textTimer.Timeout += () => storyLabel.TextColor = Color.Lerp(storyLabel.TextColor, Color.White, 0.05);
254        textTimer.Start();
255
256        // Näytetään seuraava viesti muutaman sekunnin päästä.
257        Timer.SingleShot(4, delegate { storyLabel.Destroy(); ShowStoryText(messages); });
258    }
259
260    void SkipIntro()
261    {
262        ClearTimers();
263        ClearAll();
264        Keyboard.Clear();
265        MainMenu();
266    }
267
268    void MainMenu()
269    {
270        Level.Background.Color = Color.DarkBlue;
271
272        MultiSelectWindow mainmenu = new MultiSelectWindow("Main menu",
273"Start game", "Credits", "Exit");
274        mainmenu.AddItemHandler(0, StartGame);
275        mainmenu.AddItemHandler(1, ShowCredits);
276        mainmenu.AddItemHandler(2, Exit);
277        mainmenu.DefaultCancel = 2;
278        Add(mainmenu);
279    }
280
281    void ShowCredits()
282    {
283        MessageWindow win = new MessageWindow("This game was made in one week by\nSimo Rinne,\nEmma Heikura,\n and Jouni Potila\n using University of Jyväskylä's\n game programming library Jypeli");
284        win.Closed += delegate
285        {
286            ClearAll();
287            MainMenu();
288        };
289        Add(win);
290    }
291    #endregion
292
293    void StartGame()
294    {
295        Initializing();
296        CreateLevel();
297        ScreenSettings();
298    }
299
300    void Initializing()
301    {
302        crawl = LoadAnimation("crawl");
303        blaze = LoadAnimation("flame");
304        pitchforkAttack = LoadAnimation("attack");
305        pitchforkWalk = LoadAnimation("hanko");
306        milkThrow = LoadAnimation("heitto");
307        milkWalk = LoadAnimation("tonkka");
308        normalWalk = LoadAnimation("pwalk");
309        playerIdle = LoadAnimation("idle");
310        playerJump = LoadAnimation("jump");
311        playerFall = LoadAnimation("fall");
312
313        cameraOffset = Window.Width / 4;
314    }
315
316    void ScreenSettings()
317    {
318        Window.Width = 1800;
319        Window.Height = 900;
320
321        leftCamLimit = Level.Left + Window.Width / 2.0;
322        rightCamLimit = Level.Right - Window.Width / 2.0;
323        bottomCamLimit = Level.Bottom + Window.Height / 2.0;
324
325        Camera.X = cameraTargetX = leftCamLimit;
326
327        Timer cameraTimer = new Timer();
328        cameraTimer.Interval = 1 / 30.0;
329        cameraTimer.Timeout += UpdateCamera;
330        cameraTimer.Start();
331
332
333        //Background
334        GameObject forestBackground = new GameObject(Level.Width, Level.Height);
335        forestBackground.Image = forestBackgroundImage;
336        forestBackground.TextureWrapSize = new Vector(5, 1);
337        Add(forestBackground, -3);
338        Layers[-3].RelativeTransition = new Vector(0.5, 1.0);
339        Level.Background.CreateGradient(Color.Black, Color.SkyBlue);
340    }
341
342    #region LevelCreation
343    void CreateLevel()
344    {
345
346        Gravity = new Vector(0, -1000);
347
348        //Tilemap
349        ColorTileMap level = ColorTileMap.FromLevelAsset("level" + levelNumber);
350        level.SetTileMethod(Color.Black, CreateGroundTop);
351        level.SetTileMethod(Color.Brown, CreateGround);
352
353        level.SetTileMethod(Color.Cyan, CreateHouse);
354        level.SetTileMethod(Color.PaintDotNetBlue, CreateBurnedHouse);
355
356        level.SetTileMethod(Color.Gold, CreatePlayer);
357        level.SetTileMethod(Color.Harlequin, CreateCart);
358        level.SetTileMethod(Color.White, CreateBlockObject);
359        level.SetTileMethod(Color.DarkGray, CreateMilk);
360        level.SetTileMethod(Color.Gray, CreateCrawly);
361        level.SetTileMethod(Color.Red, CreateDummy, Color.Red);    //TODO: CreateWitch
362        level.SetTileMethod(Color.Rose, CreateFlame);
363        //level.SetTileMethod(Color.Azure, CreateDummy, Color.Azure);   //TODO: CreateSmoke
364        //level.SetTileMethod(Color.Orange, CreateDummy, Color.Orange); //TODO: CreateTombstone
365        level.Optimize(Color.Black, Color.Brown);
366        level.Execute(TILE_SIZE, TILE_SIZE);
367
368        SetControls();
369    }
370
371    void CreateFlame(Vector position, double width, double height)
372    {
373        PhysicsObject flame = PhysicsObject.CreateStaticObject(width, height * 2);
374        //flame.Image = flameImage;
375        flame.Color = Color.Red;
376        double hieman = height * 0.3;
377        flame.Position = position - new Vector(0, hieman);
378        flame.CollisionIgnoreGroup = 3;
379        flame.Tag = "burn";
380        flame.Animation = new Animation(blaze) { FPS = RandomGen.NextInt(20, 26) };
381        flame.Animation.Step(RandomGen.NextInt(0, 12));
382        flame.Animation.Resume();
383        Add(flame);
384
385        Smoke savu = new Smoke();
386        savu.ParticleImage = smokeImage1;
387        savu.OuterParticleImage = smokeImage2;
388        savu.MaxLifetime = 1.0;
389        savu.MaxScale = 200;
390        savu.MinScale = 10;
391        savu.Position = flame.Position;
392        Wind = new Vector(-10, 0);
393        Add(savu);
394
395        AddCollisionHandler(flame, "milkparticle", delegate(PhysicsObject c, PhysicsObject particle)
396        {
397            particle.Destroy();
398            flame.Destroy();
399            savu.Destroy();
400        });
401    }
402
403    void CreateBlockObject(Vector position, double width, double height)
404    {
405        // Säädin vähän tätä jotta laatikko näkyy hyvin. Pitää ehkä tehdä laatikolle ihan oma metodi.
406        PhysicsObject block = PhysicsObject.CreateStaticObject(width, height);
407        block.IsVisible = false;
408        //block.Image = blockImages[levelNumber];
409        block.Position = position;
410        block.Y -= height / 2.0;
411        Add(block, 1);
412
413        GameObject visibleBlock = new GameObject(width, height * 1.5);
414        visibleBlock.Position = position;
415        visibleBlock.Image = blockImages[levelNumber];
416        visibleBlock.Y -= height / 2.0;
417        Add(visibleBlock, -1);
418    }
419
420    void CreateMilk(Vector position, double width, double height)
421    {
422        double size = 30;
423        double ratio = milkImage.Height / milkImage.Width;
424
425        Improvement milk = new MilkImprovement(size, size * ratio);
426        milk.Image = milkImage;
427        milk.Animations = new List<Animation> { milkWalk, milkThrow };
428        milk.Position = position;
429        milk.Tag = "milk";
430        Add(milk);
431
432        //PhysicsObject milk = new PhysicsObject(size, size * ratio);
433        //milk.Image = milkImage;
434        //milk.Position = position;
435        //milk.Tag = "milk";
436        //Add(milk);
437    }
438
439    void CreateCrawly(Vector position, double width, double height)
440    {
441        PlatformCharacter crawly = new PlatformCharacter(width * 2, height * 0.6);
442        crawly.Position = position;
443        crawly.Color = Color.Gray;
444        crawly.Animation = new Animation(crawl);
445        crawly.Animation.FPS = RandomGen.NextInt(18, 24);
446        crawly.Animation.Step(RandomGen.NextInt(0, 16));
447        crawly.Animation.Resume();
448        crawly.Tag = "burn";
449        crawly.CollisionIgnoreGroup = 3;
450        Add(crawly, 1);
451
452        GameObject flame = new GameObject(width * 1.4, height * 2);
453        flame.Animation = new Animation(blaze) { FPS = RandomGen.NextInt(20, 26) };
454        flame.Animation.Step(RandomGen.NextInt(0, 12));
455        flame.Animation.Resume();
456        Add(flame);
457
458        // Pakko liikutella näin koska lapsioliona liekki näkyisi ryömijän päällä.
459        Timer flameMover = new Timer { Interval = 0.05 };
460        flameMover.Timeout += delegate
461        {
462            double hieman = height * 0.75;
463            flame.Position = crawly.Position + new Vector(0, hieman);
464        };
465        flameMover.Start();
466
467        PlatformWandererBrain brain = new PlatformWandererBrain();
468        brain.Speed = 20;
469        brain.FallsOffPlatforms = true;
470
471        crawly.Brain = brain;
472
473        // Sammuu törmätessään maitoon.
474        AddCollisionHandler(crawly, "milkparticle", delegate(PhysicsObject c, PhysicsObject particle)
475        {
476            particle.Destroy();
477            crawly.Brain = null;
478            crawly.Animation = new Animation(crawly.Animation.CurrentFrame);
479            crawly.Tag = "";
480            flame.Destroy();
481        });
482    }
483
484    void CreateHouse(Vector position, double width, double height)
485    {
486        // Näkyvä talo
487        GameObject house = new GameObject(width * 10, height * 8);
488        house.Image = houseImages[0];
489        house.Position = position - new Vector(0, height * 2.5);
490        Add(house, -2);
491
492        //Seisottava tasanne
493        PhysicsObject platform = PhysicsObject.CreateStaticObject(house.Width - (TILE_SIZE * 3.25), 1);     //Tätä kohtaa on nyt vähän hakemalla haettu.
494        platform.IsVisible = false;
495        platform.Position = new Vector(house.X + (TILE_SIZE * 0.5), house.Top);
496        Add(platform);
497    }
498
499    void CreateBurnedHouse(Vector position, double width, double height)
500    {
501        GameObject house = new GameObject(width * 10, height * 8);
502        house.Image = houseImages[1];
503        house.Position = position - new Vector(0, height * 2.5);
504        Add(house, -2);
505
506        PhysicsObject platform = PhysicsObject.CreateStaticObject(house.Width * 0.25, 1);
507        platform.IsVisible = false;
508        platform.Position = new Vector(house.X + platform.Width * 0.5, house.Top);
509        Add(platform);
510    }
511
512    private void CreateCart(Vector position, double width, double height)
513    {
514        double size = 0.7;
515        PhysicsObject cart = new PhysicsObject(400 * size, 80 * size);
516        cart.Position = position;
517        cart.Image = cartImage;
518        cart.CollisionIgnoreGroup = 2;
519        Add(cart);
520        PhysicsObject cartWheel = new PhysicsObject(160 * size, 160 * size, Shape.Circle);
521        cartWheel.Image = cartWheelImage;
522        cartWheel.Position = cart.Position + new Vector(-110, -30) * size;
523        cartWheel.CollisionIgnoreGroup = 2;
524        Add(cartWheel);
525        AxleJoint joint = new AxleJoint(cart, cartWheel);
526        Add(joint);
527    }
528
529    private void CreateDummy(Vector position, double width, double height, Color color)
530    {
531        PhysicsObject dummy = PhysicsObject.CreateStaticObject(width, height);
532        dummy.Position = position;
533        dummy.Color = color;
534        Add(dummy);
535    }
536
537    void CreatePlayer(Vector position, double width, double height)
538    {
539        HillBilly player = new HillBilly(width, height * 2);
540        player.Shape = Shape.Rectangle;
541        player.Position = position + new Vector(0, height * 0.5);
542        player.Color = Color.White;
543        player.AnimWalk = new Animation(normalWalk);
544        player.AnimIdle = new Animation(playerIdle);
545        player.AnimJump = new Animation(playerJump);
546        player.AnimFall = new Animation(playerFall);
547        player.AnimFall.StopOnLastFrame = true;
548        players.Add(player);
549        startingPlayers.Add(player);
550        Add(player);
551        AddCollisionHandler(player, "burn", delegate(PhysicsObject p, PhysicsObject t)
552        {
553            HillBilly billy = p as HillBilly;
554            billy.Life.Value--;
555
556        });
557
558        player.Life.LowerLimit += delegate
559        {
560            if (players.Count < 2)
561            {
562                Loss();
563            }
564            else { players.Remove(player); player.Destroy(); }
565        };
566
567        AddCollisionHandler(player, "milk", CollectMilk);
568    }
569
570    void CreateGroundTop(Vector position, double width, double height)
571    {
572        // Puolet pienempi näkymätön palikka alla johon törmää.
573        PhysicsObject ground = PhysicsObject.CreateStaticObject(width, height / 2.0);
574        ground.IsVisible = false;
575        ground.Position = position - new Vector(0.0, TILE_SIZE / 4.0);
576        Add(ground);
577
578        // Maanpinnan näkyvä osa.
579        GameObject visibleGround = new GameObject(width, height);
580        visibleGround.Image = groundImages[levelNumber];
581        visibleGround.Position = position;
582        visibleGround.TextureWrapSize = new Vector(width / TILE_SIZE, height / TILE_SIZE);
583        Add(visibleGround, -1);
584
585        int probability = RandomGen.NextInt(100);
586        bool wheat = probability < 20;
587
588        if (wheat)
589        {
590            GameObject wheatBlock = new GameObject(width * 1.5, height * 2);
591            wheatBlock.Image = foregroundDecorations[0];
592            wheatBlock.X = visibleGround.X;
593            wheatBlock.Bottom = visibleGround.Bottom;
594            wheatBlock.TextureWrapSize = new Vector(width / TILE_SIZE, height / TILE_SIZE);
595            Add(wheatBlock, 2);
596        }
597    }
598
599    void CreateGround(Vector position, double width, double height)
600    {
601        PhysicsObject ground = PhysicsObject.CreateStaticObject(width, height);
602        ground.Image = groundTopImages[levelNumber];
603        ground.Position = position;
604        ground.TextureWrapSize = new Vector(width / TILE_SIZE, height / TILE_SIZE);
605        Add(ground);
606    }
607    #endregion
608
609    void SetControls()
610    {
611        Keyboard.Listen(Key.A, ButtonState.Down, delegate { startingPlayers[0].Walk(-PLAYER_SPEED); }, "Player 1 moves left");
612        Keyboard.Listen(Key.D, ButtonState.Down, delegate { startingPlayers[0].Walk(PLAYER_SPEED); }, "Player 1 moves right");
613        Keyboard.Listen(Key.W, ButtonState.Down, delegate { startingPlayers[0].Jump(PLAYER_SPEED * 2); }, "Player 1 jumps");    //Just PLAYER_SPEED felt alright as well
614        Keyboard.Listen(Key.E, ButtonState.Pressed, UseImprovement, "Player 1 uses their tools", startingPlayers[0]);
615
616        Keyboard.Listen(Key.Left, ButtonState.Down, delegate { startingPlayers[1].Walk(-PLAYER_SPEED); }, "Player 2 moves left");
617        Keyboard.Listen(Key.Right, ButtonState.Down, delegate { startingPlayers[1].Walk(PLAYER_SPEED); }, "Player 2 moves right");
618        Keyboard.Listen(Key.Up, ButtonState.Down, delegate { startingPlayers[1].Jump(PLAYER_SPEED * 2); }, "Player 2 jumps");
619        Keyboard.Listen(Key.RightShift, ButtonState.Pressed, UseImprovement, "Player 2 uses their tools", startingPlayers[1]);
620
621        Keyboard.Listen(Key.F1, ButtonState.Pressed, ShowControlHelp, "Show help");
622        Keyboard.Listen(Key.Escape, ButtonState.Pressed, ConfirmExit, "Exit game");
623    }
624
625    public void CreateMilkParticles(HillBilly billy)        //TODO: Tiny particles.
626    {
627        PhysicsObject milkParticle = new PhysicsObject(20, 20);
628        milkParticle.Position = billy.Position;
629        milkParticle.Tag = "milkparticle";
630        Add(milkParticle);
631    }
632
633    private void UseImprovement(HillBilly player)
634    {
635        if(player.Improvement == null)
636        {
637            player.Jump(200);   //TODO: CRY ALL THE TEARS
638            return;
639        }
640
641        player.UseImprovement(player.Improvement);
642    }
643
644    void Loss()
645    {
646        //TODO: Sumthin' flashy for our fallen friends.
647        Exit();
648    }
649
650    void CollectMilk(PhysicsObject player, PhysicsObject milk)
651    {
652        HillBilly billy = player as HillBilly;
653        if (billy == null)
654            return;
655
656        Improvement milkI = milk as Improvement;
657        billy.GainImprovement(milkI);
658
659        milk.Destroy();
660        //billy.AnimWalk = new Animation(milkWalk);
661        //billy.AnimIdle = new Animation(milkWalk.CurrentFrame);
662    }
663
664    #region Camera
665    void UpdateCamera()
666    {
667        double minY = players.Min(p => p.Y);
668        double maxY = players.Max(p => p.Y);
669        double minX = players.Min(p => p.X) + cameraOffset;
670
671        Vector minPosition = new Vector(Math.Max(minX, cameraTargetX), minY);
672        Vector maxPosition = new Vector(minX, maxY);
673
674        cameraTarget = (minPosition + maxPosition) * 0.5;
675        cameraTarget.X = Math.Max(cameraTargetX, minX);     //Lellllll.
676
677        //cameraTarget.Y = Math.Max(cameraTarget.X, Level.Bottom + Window.Height/2.0);
678
679        cameraTargetX = Math.Max(cameraTargetX, minX);
680
681        cameraTarget.X = Math.Min(cameraTargetX, rightCamLimit);
682        cameraTarget.Y = Math.Max(cameraTarget.Y, bottomCamLimit);
683
684        double windowMax = Camera.ScreenToWorld(new Vector(Window.Width / 2.0, 0)).X;
685        double windowMin = Camera.ScreenToWorld(new Vector(-Window.Width / 2.0, 0)).X;
686        foreach (var player in players)
687        {
688            player.Left = Math.Max(player.Left, windowMin);
689            player.Right = Math.Min(player.Right, windowMax);
690        }
691    }
692
693    protected override void Update(Time time)
694    {
695        Camera.Position += (cameraTarget - Camera.Position) * time.SinceLastUpdate.TotalSeconds * cameraSpeed;
696        //Camera.X += (cameraTargetX - Camera.X) * time.SinceLastUpdate.TotalSeconds * cameraSpeed;
697
698
699        base.Update(time);
700    }
701
702    /// <summary>
703    /// Yritän leikkiä kameralla. Vielä varmaan hetken pidempään.
704    /// </summary>
705    /// <param name="gameTime"></param>
706    /*
707    protected override void Update(Microsoft.Xna.Framework.GameTime gameTime)
708    {
709        foreach(HillBilly player in players)
710        {
711            playerPositionsX.Add(player.Position.X);
712            playerPositionsY.Add(player.Position.Y);
713        }
714
715        double maxX = playerPositionsX.Max();
716        double maxY = playerPositionsY.Max();
717        double minX = playerPositionsX.Min();
718        double minY = playerPositionsY.Min();
719
720        Vector minPosition = new Vector(minX, minY);
721        Vector maxPosition = new Vector(maxX, maxY);
722
723        Camera.Position = (minPosition + maxPosition) * 0.5;
724
725        playerPositionsX.Clear();
726        playerPositionsY.Clear();
727
728        base.Update(gameTime);
729    }
730     */
731    #endregion
732}
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.