source: 2015/26/RonjaT/Myohassa/Myohassa/MyohassaContent/kentta1.txt @ 6380

Revision 6380, 3.0 KB checked in by rokatuov, 5 years ago (diff)

ukot liikkuu, pahikset ei...

Line 
1...........................
2...........................
3...........................
4..............................................................K..............K...........................################################################################################
5..................................................#####......##.......#.....##...........................################################################################################
6.................................................######...H...<<....####.........###........##.#.........###........................H......................................##############
7.........................................#########################..........K............................####.......................#...#################################################
8.........................................########K...H..########.....################....................####...........................#################################################
9.......................................#####........########.....K....H.................#.........###....####......................#....#################################################
10.................###................#########..H..&........K.##################..K...##.....#...#........####....................H......#################################################
11.....H.K..............................############################################.H...#.....#..........####....................#......#################################################
12############....###............###################################################################.......####................K..........#################################################
13.............................................................................................................................#..H.#
14H..........#.#.........#######...............K........###....###.....K...........K........................................#.....#
15##...................................####....................................##########...........#K
16###....###......................................#####.......#.............##############......#...#...#..K..#...#......#.H....'#..#......#..H.....#....#....#....##...#
17#E.......#.......#############...................................H.#####################...K.....##...H..#...#...H..#......#..........#..K...#<..#........#.#H.#.S..#.#............#
18#####........##########............######.........####K######.###########################..##.....#...#....#....#..#...#...K..#..#.S.#.....#..#.....#..#....#.K..#....#............#
19#J..H.K..#######.H..&...##################S.K&..########.H....&...H......###############.H.###..H.#.K...#...H..#.&..#...H..#<..#..&.H..#.S..##S..#..K...H...#.#..H..S.#  L        ##
20##########################################################################################################################################################################################
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.