source: 2015/24/ohjaajat/Dungeon/Dungeon/Dungeon/Dungeon.cs @ 6008

Revision 6008, 19.6 KB checked in by empaheik, 8 years ago (diff)
Line 
1using System;
2using System.Linq;
3using System.Collections.Generic;
4using Jypeli;
5using Jypeli.Assets;
6using Jypeli.Controls;
7using Jypeli.Effects;
8using Jypeli.Widgets;
9using Point = Microsoft.Xna.Framework.Point;
10
11/* Tässä on jotain dokumentaation tapaista:
12 *
13 * Layerit
14 *   3 - Kaivuunuoli ja partikkeliefektit
15 *   2 - Partikkelien varjot
16 *   1 - Huoneiden katto
17 *   0 - Huoneiden seinät ja barbaarit
18 *  -1 - Päivitykset
19 *  -2 - Huone (eli lattiat siis)
20*/
21
22/// <summary>
23/// Päivitys joka voi olla huoneessa.
24/// </summary>
25abstract class Upgrade : GameObject // Tämä on abstrakti luokka, koska tästä ei ole tarkoitus luoda instanssia suoraan.
26{
27    public int Price { get; set; }
28
29    public Upgrade()
30        : base(Dungeon.RUUDUN_KOKO, Dungeon.RUUDUN_KOKO)
31    {
32    }
33
34    /// <summary>
35    /// Tätä kutsutaan kun päivitys on rakennettu huoneeseen.
36    /// </summary>
37    public virtual void Built(Dungeon peli) { }
38}
39
40class TrapUpgrade : Upgrade
41{
42    public int Damage { get; set; }
43}
44
45class CultureUpgrade : Upgrade
46{
47    // Tämän päivityksen antama kultuurin määrä.
48    public IntMeter Culture { get; set; }
49
50    // Label joka näyttää päivityksen antaman kultuurin määrän.
51    public Label KultuuriNaytto { get; set; }
52
53    public override void Built(Dungeon peli)
54    {
55        base.Built(peli);
56
57        Culture = new IntMeter(0, 0, 1000);
58
59        // Luodaan kultuurin ilmaisin.
60        KultuuriNaytto = new Label("asd");
61        KultuuriNaytto.TextColor = Color.HotPink;
62        KultuuriNaytto.Color = Color.Black;
63        KultuuriNaytto.Position = this.Position + new Vector(0, Dungeon.RUUDUN_KOKO * 0.5);
64        KultuuriNaytto.BindTo(Culture);
65        peli.Add(KultuuriNaytto);
66
67        // Näytetään kultuurin määrä kun hiiri on päivityksen päällä.
68        var kuuntelija = peli.Mouse.ListenMovement(0.1, _ => KultuuriNaytto.IsVisible = peli.Mouse.IsCursorOn(this), null);
69
70        this.Destroyed += delegate
71        {
72            KultuuriNaytto.Destroy();
73            kuuntelija.Destroy();
74        };
75    }
76}
77
78class Room : GameObject
79{
80    // Sijainti pelin ruudukossa.
81    public Point Location { get; set; }
82
83    // Päällä näkyvä "katto" kun huone ei ole vielä kaivettu.
84    public GameObject Roof { get; set; }
85
86    // Neljä seinää, jotka on GameObjekteja.
87    public Dictionary<Direction, GameObject> Walls { get; set; }
88
89    // Huoneen sisältämä päivitys.
90    public Upgrade Upgrade { get; set; }
91
92    private bool dug; // Onko huone kaivettu?
93    public bool Dug
94    {
95        get { return dug; }
96        set
97        {
98            dug = value;
99            Roof.IsVisible = !Dug;
100        }
101    }
102
103    public Room(Point paikka)
104        : base(Dungeon.RUUDUN_KOKO, Dungeon.RUUDUN_KOKO)
105    {
106        Walls = new Dictionary<Direction, GameObject>();
107        Location = paikka;
108    }
109}
110
111public class Barbaari : GameObject
112{
113    public Barbaari(double width, double height)
114        :base(width, height)
115    { }
116
117    public int Askel { get; set; }
118
119}
120
121public class Dungeon : PhysicsGame
122{
123    public const int RUUDUN_KOKO = 64;
124
125    #region Kuvat
126    Image lattiaKuva = LoadImage("floor");
127    Image seinaKuva = LoadImage("wall");
128    Image reikaSeinaKuva = LoadImage("wallhole");
129    Image kiviKuva = LoadImage("rock");
130    static Image kulttuuriKuva1 = LoadImage("es");
131    static Image kulttuuriKuva2 = LoadImage("nyan");
132    static Image kulttuuriKuva3 = LoadImage("spurdo");
133    Image[] kultuuriKuvat = new Image[] { kulttuuriKuva1, kulttuuriKuva2, kulttuuriKuva3 };
134    Image[] vihuKuvat = LoadImages((from i in Enumerable.Range(1, 10) select String.Format("v{0:0000}", i)).ToArray());
135    Image partikkeli = LoadImage("partikkeli");
136    #endregion
137
138    int[] hinnat = new int[] { 100, 200, 300 };
139    private int barbaariMaara = 3;
140
141    Room[,] huoneet;
142    List<Room> kohteet = new List<Room>();
143    Room spawn;
144    Timer barbaariAjastin = new Timer();
145    Upgrade ostamassa;
146    Point digStart; // Huoneen sijainti, josta kaivuu aloitetaan.
147    bool digging = false;
148
149    GameObject digArrow;
150    GameObject digArrowHead;
151
152    IntMeter kulttuuri = new IntMeter(300, 0, 2000);
153
154    int vaakaHuoneet = 12;
155    int pystyHuoneet = 8;
156
157    // Paljonko peliruudukko on siirtynyt origosta.
158    Vector huoneSiirtyma = new Vector(-300, 0);
159
160    public override void Begin()
161    {
162        ClearAll();
163        Kontrollit();
164        UlkoAsuRoskaa();
165        Kauppa();
166        Nuoli();
167
168        // Luodaan huoneet ruutuihin.
169        huoneet = new Room[vaakaHuoneet, pystyHuoneet];
170        foreach (var paikka in RuutujenPaikat())
171        {
172            var huone = CreateRoom(paikka);
173            Mouse.ListenOn(huone, MouseButton.Left, ButtonState.Pressed, () => RoomPressed(huone), null);
174            Mouse.ListenOn(huone, MouseButton.Left, ButtonState.Released, () => RoomReleased(huone), null);
175            huoneet[paikka.X, paikka.Y] = huone;
176        }
177
178        LuoSpawn();
179
180        barbaariAjastin.Timeout += delegate { LuoBarbaareja(); };
181        barbaariAjastin.Interval = 3;
182    }
183
184    void Nuoli()
185    {
186        digArrow = new GameObject(5, 5);
187        digArrowHead = new GameObject(15, 15);
188        digArrowHead.Shape = Shape.Triangle;
189        digArrowHead.IsVisible = digArrow.IsVisible = false;
190        Add(digArrow, 3);
191        Add(digArrowHead, 3);
192    }
193
194    void UlkoAsuRoskaa()
195    {
196        Level.Background.Color = Color.Black;
197
198        Label rahat = new Label();
199        rahat.BindTo(kulttuuri);
200        rahat.Position = new Vector(Level.Right + Level.Width * 0.2, Level.Bottom + Level.Height * 0.1);
201        rahat.TextColor = Color.White;
202        rahat.IntFormatString = "Käytettävää kulttuuria: {0:D3}";
203        Add(rahat);
204    }
205
206    void Kauppa()
207    {
208        for (int i = 0; i < kultuuriKuvat.Length; i++)
209        {
210            /*
211            Point lokaatio = new Point(0, 0);
212
213            Room kuva = new Room(lokaatio);
214            kuva.Position = new Vector((Level.Right + Level.Width * 0.05), (Level.Top - Level.Height * 0.25 - (i * RUUDUN_KOKO)));
215            kuva.Image = kultuuriKuvat[i];
216            kuva.Price = hinnat[i];
217            Add(kuva);
218
219            Mouse.ListenOn(kuva, MouseButton.Left, ButtonState.Pressed, delegate(Room a) { ostettu = a; }, "Asetetaan ostettu huone paikoilleen", kuva);
220            */
221
222            // Ostettavat päivitykset on nyt PushButtoneita huoneiden sijaan.
223
224            PushButton kuva = new PushButton(kultuuriKuvat[i]);
225            kuva.Size = new Vector(1, 1) * RUUDUN_KOKO;
226            kuva.Position = new Vector((Level.Right + Level.Width * 0.05), (Level.Top - Level.Height * 0.25 - (i * RUUDUN_KOKO)));
227            Add(kuva);
228
229            int indeksi = i; // Alla oleva delegaatti vaatii uuden indeksi muuttujan toimiakseen.
230            kuva.Clicked += delegate
231            {
232                ostamassa = LuoKultuuriPaivitys(kultuuriKuvat[indeksi], hinnat[indeksi]);
233            };
234
235            Mouse.Listen(MouseButton.Right, ButtonState.Pressed, delegate() { ostamassa = null; }, "Perutaan ostos");
236
237            Label teksti = new Label();
238            teksti.Position = kuva.Position + new Vector((RUUDUN_KOKO * 1.2), 0);
239            teksti.TextColor = Color.White;
240            teksti.Text = hinnat[i].ToString();
241            Add(teksti);
242        }
243    }
244
245    Upgrade LuoKultuuriPaivitys(Image kuva, int hinta)
246    {
247        CultureUpgrade upg = new CultureUpgrade();
248        upg.Image = kuva;
249        upg.Size = new Vector(0.5, 0.5) * RUUDUN_KOKO;
250        upg.Price = hinta;
251        return upg;
252    }
253
254    void LuoBarbaareja()
255    {
256        Barbaari barbaari = new Barbaari(RUUDUN_KOKO * 0.4, RUUDUN_KOKO * 0.4);
257        barbaari.Color = Color.Red;
258        //barbaari.Position = RandomGen.NextVector(Level.Right, Level.Bottom, Level.Left, Level.Top);
259        barbaari.Position = spawn.Position;
260        barbaari.Animation = new Animation(vihuKuvat);
261        barbaari.Animation.FPS = 10;
262        barbaari.Animation.Start();
263        Add(barbaari);
264
265        EtsiBarbaarinReitti(barbaari);
266    }
267
268    void EtsiBarbaarinReitti(Barbaari barbaari)
269    {
270        Room kohde = kohteet[RandomGen.NextInt(kohteet.Count)];
271
272        List<Point> polku = FindPath(kohde.Location, spawn.Location);
273        //polku.Reverse();
274
275        Timer siirtoAjastin = new Timer();
276        siirtoAjastin.Interval = 2;
277        siirtoAjastin.Timeout += delegate
278        {
279            barbaari.MoveTo(huoneet[polku[barbaari.Askel].X, polku[barbaari.Askel++].Y].Position, 100);
280        };
281        siirtoAjastin.Start(polku.Count);
282
283    }
284
285    void Kontrollit()
286    {
287        IsMouseVisible = true;
288        Keyboard.Listen(Key.Escape, ButtonState.Pressed, ConfirmExit, "Lopeta peli");
289        Keyboard.Listen(Key.F1, ButtonState.Pressed, Begin, null);
290
291
292        Keyboard.Listen(Key.Space, ButtonState.Pressed, SeuraavaAalto, "Anna kivan barbaariaallon tulla");
293    }
294
295    void SeuraavaAalto()
296    {
297        barbaariMaara += 2;
298        barbaariAjastin.Start(barbaariMaara);
299    }
300
301    void LuoSpawn()
302    {
303        spawn = huoneet[(int)(huoneet.GetLength(0) * 0.5), 0];
304        spawn.Dug = true;
305
306        Direction oviSuunta = Direction.Down;
307        spawn.Walls[oviSuunta].Image = reikaSeinaKuva;
308
309        Light valo = new Light();
310        valo.Position = spawn.Position;
311        valo.Intensity = 1;
312        valo.Distance = 40;
313        Add(valo);
314    }
315
316    void RoomPressed(Room huone)
317    {
318        digStart = huone.Location;
319        digging = true;
320        digArrowHead.IsVisible = digArrow.IsVisible = true;
321    }
322
323    void RoomReleased(Room kohdeHuone)
324    {
325        digging = false;
326        digArrowHead.IsVisible = digArrow.IsVisible = false;
327        if (CanDig())
328        {
329            int dx = kohdeHuone.Location.X - digStart.X;
330            int dy = kohdeHuone.Location.Y - digStart.Y;
331            Point[] kaivettavatPaikat = RuudutSuoralta(digStart, dx, dy).ToArray();
332            MessageDisplay.Add("" + kaivettavatPaikat.Length);
333            for (int i = 0; i < kaivettavatPaikat.Length - 1; i++)
334            {
335                Dig(GetRoom(kaivettavatPaikat[i]), GetRoom(kaivettavatPaikat[i + 1]));
336            }
337           
338            //var alkuHuone = huoneet[digStart.X, digStart.Y];
339
340            // Päivitetään huoneiden kultuuri-infot.
341            PaivitaHuoneidenKultuurit();
342        }
343    }
344
345    void Dig(Room alku, Room kohde)
346    {
347        // Hienot partikkeliefektit.
348        if (!alku.Dug)
349            LuoKiviPartikkelit(alku.Position);
350        if (!kohde.Dug)
351            LuoKiviPartikkelit(kohde.Position);
352
353        // Merkataan huoneet kaivetuksi.
354        alku.Dug = kohde.Dug = true;
355
356        // Reiät seinään.
357        Direction oviSuunta = (kohde.Position - alku.Position).Angle.MainDirection;
358        Direction toinenOviSuunta = Direction.Inverse(oviSuunta);
359        alku.Walls[oviSuunta].Image = reikaSeinaKuva;
360        kohde.Walls[toinenOviSuunta].Image = reikaSeinaKuva;
361    }
362
363    Room CreateRoom(Point paikka)
364    {
365        Room huone = new Room(paikka);
366        huone.Image = lattiaKuva;
367        huone.Position = new Vector(paikka.X - huoneet.GetLength(0) / 2, paikka.Y - huoneet.GetLength(1) / 2) * RUUDUN_KOKO;
368        huone.Position += huoneSiirtyma;
369        foreach (var suunta in Suunnat())
370            huone.Walls[suunta] = CreateWall(huone.Position, suunta);
371        Add(huone, -2);
372        huone.Roof = new GameObject(RUUDUN_KOKO, RUUDUN_KOKO);
373        huone.Roof.Image = kiviKuva;
374        huone.Roof.Position = huone.Position;
375        Add(huone.Roof, 1);
376
377        Mouse.ListenOn(huone, MouseButton.Left, ButtonState.Pressed, AsetaPaivitys, "Asetetaan ostettu päivitys paikoilleen", huone);
378
379        return huone;
380    }
381
382    void AsetaPaivitys(Room huone)
383    {
384        if (ostamassa != null && huone.Dug && kulttuuri.Value >= ostamassa.Price)
385        {
386            kulttuuri.Value -= ostamassa.Price;
387
388            // Lisätään päivitys huoneeseen.
389            huone.Upgrade = ostamassa;
390            Add(huone.Upgrade, -1);
391            huone.Upgrade.Position = huone.Position;
392            huone.Upgrade.Built(this);
393
394            ostamassa = null;
395            PaivitaHuoneenKultuuri(huone);
396        }
397    }
398
399    void PaivitaHuoneidenKultuurit()
400    {
401        RuutujenPaikat().Select(GetRoom).ToList().ForEach(PaivitaHuoneenKultuuri); // :D
402    }
403
404    void PaivitaHuoneenKultuuri(Room room)
405    {
406        if (room != null && room.Upgrade != null && room.Upgrade is CultureUpgrade)
407        {
408            var upg = room.Upgrade as CultureUpgrade;
409
410            List<Point> polku = FindPath(room.Location, spawn.Location);
411
412            // TODO: Tässä pitäisi laskea kunnolla polun pituuden perusteella kultuurin määrä, nyt
413            //       se on vain suoraan polun pituus.
414            upg.Culture.Value = polku.Count;
415
416            kohteet.Add(room);
417        }
418    }
419
420    GameObject CreateWall(Vector paikka, Direction suunta)
421    {
422        GameObject wall = new GameObject(RUUDUN_KOKO + 2, RUUDUN_KOKO + 2);
423        wall.Position = paikka;
424        wall.Image = seinaKuva;
425        wall.Angle = suunta.Angle;
426        Add(wall, 0);
427        return wall;
428    }
429
430    bool CanDig()
431    {
432        Room kohdeHuone = GetRoom(MuunnaJypelista(Mouse.PositionOnWorld));
433        if (kohdeHuone == null)
434        {
435            return false;
436        }
437
438        int dx = Math.Abs(kohdeHuone.Location.X - digStart.X);
439        int dy = Math.Abs(kohdeHuone.Location.Y - digStart.Y);
440        return (dx > 0 && dy == 0) || (dy > 0 && dx == 0);
441    }
442
443    #region Reitinlöytö
444
445    List<Point> FindPath(Point alku, Point loppu)
446    {
447        if (GetRoom(alku) == null || GetRoom(loppu) == null)
448            return new List<Point>();
449
450        bool[,] walkable = new bool[huoneet.GetLength(0), huoneet.GetLength(1)];
451        foreach (var paikka in RuutujenPaikat())
452        {
453            walkable[paikka.X, paikka.Y] = huoneet[paikka.X, paikka.Y].Dug;
454        }
455        var finder = new AStar.PathFinder(new AStar.SearchParameters(loppu, alku, walkable), OviTarkistus);
456        return finder.FindPath();
457    }
458
459    bool OviTarkistus(Point a, Point b)
460    {
461        Room ra = GetRoom(a);
462        Room rb = GetRoom(b);
463        Direction suunta = (new Vector(b.X, b.Y) - new Vector(a.X, a.Y)).Angle.MainDirection;
464        if (ra != null && rb != null)
465        {
466            return ra.Walls[suunta].Image == reikaSeinaKuva && rb.Walls[Direction.Inverse(suunta)].Image == reikaSeinaKuva;
467        }
468        return false;
469    }
470
471    #endregion
472
473    #region Extra Juttuja
474
475    IEnumerable<Direction> Suunnat()
476    {
477        yield return Direction.Left;
478        yield return Direction.Right;
479        yield return Direction.Up;
480        yield return Direction.Down;
481    }
482
483    IEnumerable<Point> RuutujenPaikat()
484    {
485        return from y in Enumerable.Range(0, huoneet.GetLength(1))
486               from x in Enumerable.Range(0, huoneet.GetLength(0))
487               select new Point(x, y);
488    }
489
490    /// <summary>
491    /// Palauttaa ruutuja suoralta pätkältä dx ja dy verran alkaen pisteestä "alku".
492    /// dx tai dy pitää olla nolla.
493    /// </summary>
494    IEnumerable<Point> RuudutSuoralta(Point alku, int dx, int dy)
495    {
496        if (dx != 0)
497        {
498            for (int i = 0; i < Math.Abs(dx) + 1; i++)
499            {
500                yield return new Point(alku.X + i * Math.Sign(dx), alku.Y);
501            }
502            yield break;
503        }
504        if (dy != 0)
505        {
506            for (int i = 0; i < Math.Abs(dy) + 1; i++)
507            {
508                yield return new Point(alku.X, alku.Y + i * Math.Sign(dy));
509            }
510        }
511    }
512
513    Room GetRoom(Point paikka)
514    {
515        if (paikka.X >= 0 && paikka.X < huoneet.GetLength(0) && paikka.Y >= 0 && paikka.Y < huoneet.GetLength(1))
516        {
517            return huoneet[paikka.X, paikka.Y];
518        }
519        return null;
520    }
521
522    /// <summary>
523    /// Muuntaa Jypeli-koordinaatin peliruudukon koordinaatiksi.
524    /// </summary>
525    Point MuunnaJypelista(Vector paikka)
526    {
527        Vector siirrettyOrigo = (paikka - huoneSiirtyma) + RUUDUN_KOKO * (0.5 * new Vector(huoneet.GetLength(0), huoneet.GetLength(1)) + new Vector(0.5, 0.5));
528        Vector wtf = new Vector(siirrettyOrigo.X < 0 ? -1 : 0, siirrettyOrigo.Y < 0 ? -1 : 0);
529        Vector valmis = wtf + siirrettyOrigo / RUUDUN_KOKO;
530        return new Point((int)valmis.X, (int)valmis.Y);
531    }
532
533    void LuoKiviPartikkelit(Vector alkupaikka)
534    {
535        // Feikki 3D partikkeli juttu.
536        // Heittää ilmaan GameObjekteja joiden alla on varjo.
537        for (int i = 0; i < 6; i++)
538        {
539            GameObject p = new GameObject(25, 25);
540            p.Image = partikkeli;
541            p.Position = alkupaikka + RandomGen.NextVector(0.0, RUUDUN_KOKO * 0.4);
542            Add(p, 3);
543
544            GameObject varjo = new GameObject(20, 10);
545            varjo.Position = p.Position;
546            varjo.Shape = Shape.Circle;
547            varjo.Color = Color.Lerp(Color.Black, Color.Transparent, 0.5);
548            Add(varjo, 2);
549
550            Vector paikka = p.Position;
551            Vector nopeus = RandomGen.NextVector(0.2, 3.0);
552            nopeus.Y *= 0.3;
553            double g = -0.2; // painovoima
554            double z = 0.0; // sijainti z-akselilla
555            double vz = RandomGen.NextDouble(3.5, 4.5); // nopeus z-akselilla
556            double angularVelocity = RandomGen.NextDouble(-1.0, 1.0) * 8;
557
558            Timer ajastin = new Timer();
559            ajastin.Interval = 0.02;
560            ajastin.Timeout += delegate
561            {
562                vz += g;
563                z += vz;
564                paikka += nopeus;
565                p.Position = paikka + new Vector(0.0, 1.0) * z;
566                p.Angle += Angle.FromDegrees(angularVelocity);
567                varjo.Position = paikka;
568
569                if (z < 0.0)
570                {
571                    ajastin.Stop();
572                    p.Destroy();
573                    varjo.Destroy();
574                }
575            };
576            ajastin.Start();
577        }
578    }
579
580    protected override void Update(Time time)
581    {
582        if (digging)
583        {
584            Color vari = CanDig() ? Color.White : Color.Red;
585            Vector alku = huoneet[digStart.X, digStart.Y].Position;
586            Vector loppu = Mouse.PositionOnWorld;
587            Vector suunta = loppu - alku;
588            double pituus = suunta.Magnitude;
589            if (pituus <= 2) pituus = 2;
590
591            digArrow.Color = vari;
592            digArrow.Position = alku + suunta * 0.5;
593            digArrow.Angle = suunta.Angle;
594            digArrow.Width = pituus;
595
596            digArrowHead.Color = vari;
597            digArrowHead.Position = alku + suunta;
598            digArrowHead.Angle = suunta.Angle - Angle.FromDegrees(90);
599        }
600
601        base.Update(time);
602    }
603
604    protected override void Paint(Canvas canvas)
605    {
606        canvas.BrushColor = Color.Purple;
607
608        var points = FindPath(new Point(6, 0), MuunnaJypelista(Mouse.PositionOnWorld));
609        for (int i = 0; i < points.Count - 1; i++)
610        {
611            Vector v = huoneSiirtyma + new Vector(points[i].X - huoneet.GetLength(0) / 2, points[i].Y - huoneet.GetLength(1) / 2) * RUUDUN_KOKO;
612            Vector v2 = huoneSiirtyma + new Vector(points[i + 1].X - huoneet.GetLength(0) / 2, points[i + 1].Y - huoneet.GetLength(1) / 2) * RUUDUN_KOKO;
613            canvas.DrawLine(v, v2);
614        }
615
616        base.Paint(canvas);
617    }
618
619    #endregion
620}
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.