source: 2015/24/ohjaajat/Dungeon/Dungeon/Dungeon/Dungeon.cs @ 5972

Revision 5972, 13.8 KB checked in by sieerinn, 8 years ago (diff)

Kivipartikkeliefekti.

Line 
1using System;
2using System.Linq;
3using System.Collections.Generic;
4using Jypeli;
5using Jypeli.Assets;
6using Jypeli.Controls;
7using Jypeli.Effects;
8using Jypeli.Widgets;
9using Point = Microsoft.Xna.Framework.Point;
10
11class Room : GameObject
12{
13    // Sijainti pelin ruudukossa.
14    public Point Location { get; set; }
15
16    // Päällä näkyvä "katto" kun huone ei ole vielä kaivettu.
17    public GameObject Roof { get; set; }
18
19    // Neljä seinää, jotka on GameObjekteja.
20    public Dictionary<Direction, GameObject> Walls { get; set; }
21
22    public String Type { get; set; }
23
24    public int Damage { get; set; }
25
26    public int Culture { get; set; }
27
28    private bool dug; // Onko huone kaivettu?
29    public bool Dug
30    {
31        get { return dug; }
32        set
33        {
34            dug = value;
35            Roof.IsVisible = !Dug;
36        }
37    }
38
39    public Room(Point paikka)
40        : base(Dungeon.RUUDUN_KOKO, Dungeon.RUUDUN_KOKO)
41    {
42        Walls = new Dictionary<Direction, GameObject>();
43        Location = paikka;
44    }
45
46    public int Price { get; set; }
47
48}
49
50public class Dungeon : PhysicsGame
51{
52    public const int RUUDUN_KOKO = 64;
53
54    #region Kuvat
55    Image lattiaKuva = LoadImage("floor");
56    Image seinaKuva = LoadImage("wall");
57    Image reikaSeinaKuva = LoadImage("wallhole");
58    Image kiviKuva = LoadImage("rock");
59    static Image kulttuuriKuva1 = LoadImage("es");
60    static Image kulttuuriKuva2 = LoadImage("nyan");
61    static Image kulttuuriKuva3 = LoadImage("spurdo");
62    Image[] huoneKuvat = new Image[] { kulttuuriKuva1, kulttuuriKuva2, kulttuuriKuva3 };
63    Image[] vihuKuvat = LoadImages((from i in Enumerable.Range(1, 10) select String.Format("v{0:0000}", i)).ToArray());
64    Image partikkeli = LoadImage("partikkeli");
65    #endregion
66
67    int[] hinnat = new int[] { 100, 200, 300 };
68    private int barbaariMaara = 3;
69
70    Room[,] huoneet;
71    Room spawn;
72    Timer barbaariAjastin = new Timer();
73    Room ostettu;
74    Point digStart; // Huoneen sijainti, josta kaivuu aloitetaan.
75    bool digging = false;
76
77    GameObject digArrow;
78    GameObject digArrowHead;
79
80    IntMeter kulttuuri = new IntMeter(300, 0, 2000);
81
82    int vaakaHuoneet = 12;
83    int pystyHuoneet = 8;
84
85    public override void Begin()
86    {
87        ClearAll();
88        Kontrollit();
89        UlkoAsuRoskaa();
90        Kauppa();
91        Nuoli();
92
93        // Luodaan huoneet ruutuihin.
94        huoneet = new Room[vaakaHuoneet, pystyHuoneet];
95        foreach (var paikka in RuutujenPaikat())
96        {
97            var huone = CreateRoom(paikka);
98            Mouse.ListenOn(huone, MouseButton.Left, ButtonState.Pressed, () => RoomPressed(huone), null);
99            Mouse.ListenOn(huone, MouseButton.Left, ButtonState.Released, () => RoomReleased(huone), null);
100            huoneet[paikka.X, paikka.Y] = huone;
101        }
102
103        LuoSpawn();
104
105        barbaariAjastin.Timeout += delegate { LuoBarbaareja(); };
106        barbaariAjastin.Interval = 3;
107    }
108
109    void Nuoli()
110    {
111        digArrow = new GameObject(5, 5);
112        digArrowHead = new GameObject(15, 15);
113        digArrowHead.Shape = Shape.Triangle;
114        digArrowHead.IsVisible = digArrow.IsVisible = false;
115        Add(digArrow, 3);
116        Add(digArrowHead, 3);
117    }
118
119    void UlkoAsuRoskaa()
120    {
121        Level.Background.Color = Color.Black;
122
123        Label rahat = new Label();
124        rahat.BindTo(kulttuuri);
125        rahat.Position = new Vector(Level.Right + Level.Width * 0.2, Level.Bottom + Level.Height * 0.1);
126        rahat.TextColor = Color.White;
127        rahat.IntFormatString = "Käytettävää kulttuuria: {0:D3}";
128        Add(rahat);
129    }
130
131    void Kauppa()
132    {
133        for (int i = 0; i < huoneKuvat.Length; i++)
134        {
135            Point lokaatio = new Point(0, 0);
136
137            Room kuva = new Room(lokaatio);
138            kuva.Position = new Vector((Level.Right + Level.Width * 0.05), (Level.Top - Level.Height * 0.25 - (i * RUUDUN_KOKO)));
139            kuva.Image = huoneKuvat[i];
140            kuva.Price = hinnat[i];
141            Add(kuva);
142
143            Mouse.ListenOn(kuva, MouseButton.Left, ButtonState.Pressed, delegate(Room a) { ostettu = a; }, "Asetetaan ostettu huone paikoilleen", kuva);
144
145            Label teksti = new Label();
146            teksti.Position = kuva.Position + new Vector((RUUDUN_KOKO * 1.2), 0);
147            teksti.TextColor = Color.White;
148            teksti.Text = hinnat[i].ToString();
149            Add(teksti);
150        }
151    }
152
153    void LuoBarbaareja()
154    {
155        PhysicsObject barbaari = new PhysicsObject(RUUDUN_KOKO * 0.4, RUUDUN_KOKO * 0.4);
156        barbaari.Color = Color.Red;
157        //barbaari.Position = RandomGen.NextVector(Level.Right, Level.Bottom, Level.Left, Level.Top);
158        barbaari.Position = spawn.Position;
159        barbaari.Animation = new Animation(vihuKuvat);
160        barbaari.Animation.FPS = 10;
161        barbaari.Animation.Start();
162        Add(barbaari);
163    }
164
165    void Kontrollit()
166    {
167        IsMouseVisible = true;
168        Keyboard.Listen(Key.Escape, ButtonState.Pressed, ConfirmExit, "Lopeta peli");
169        Keyboard.Listen(Key.F1, ButtonState.Pressed, Begin, null);
170
171        Keyboard.Listen(Key.Space, ButtonState.Pressed, SeuraavaAalto, "Anna kivan barbaariaallon tulla");
172    }
173
174    void SeuraavaAalto()
175    {
176        barbaariMaara += 2;
177        barbaariAjastin.Start(barbaariMaara);
178    }
179
180    void LuoSpawn()
181    {
182        spawn = huoneet[(int)(huoneet.GetLength(0) * 0.5), 0];
183        spawn.Dug = true;
184
185        Direction oviSuunta = ((spawn.Position - new Vector(0, RUUDUN_KOKO * 0.5)).Angle.MainDirection);
186        spawn.Walls[oviSuunta].Image = reikaSeinaKuva;
187
188        Light valo = new Light();
189        valo.Position = spawn.Position;
190        valo.Intensity = 1;
191        valo.Distance = 40;
192        Add(valo);
193       
194    }
195
196    void LuoKiviPartikkelit(Vector alkupaikka)
197    {
198        /*  Ei toimi koska jää huoneiden kattojen alle.
199        ExplosionSystem rajahdys = new ExplosionSystem(LoadImage("partikkeli"), 200);
200        Add(rajahdys);
201        rajahdys.AddEffect(paikka.X, paikka.Y, 20);
202         */
203
204        for (int i = 0; i < 6; i++)
205        {
206            GameObject p = new GameObject(25, 25);
207            p.Image = partikkeli;
208            p.Position = alkupaikka + RandomGen.NextVector(0.0, RUUDUN_KOKO * 0.4);
209            Add(p, 3);
210
211            GameObject varjo = new GameObject(20, 10);
212            varjo.Position = p.Position;
213            varjo.Shape = Shape.Circle;
214            varjo.Color = Color.Lerp(Color.Black, Color.Transparent, 0.5);
215            Add(varjo, 2);
216
217            Vector paikka = p.Position;
218            Vector nopeus = RandomGen.NextVector(0.2, 3.0);
219            double g = -0.2; // painovoima
220            double z = 0.0; // sijainti z-akselilla
221            double vz = RandomGen.NextDouble(3.0, 3.5); // nopeus z-akselilla
222
223            Timer ajastin = new Timer();
224            ajastin.Interval = 0.02;
225            ajastin.Timeout += delegate
226            {
227                vz += g;
228                z += vz;
229                paikka += nopeus;
230                p.Position = paikka + new Vector(0.0, 1.0) * z;
231                varjo.Position = paikka;
232
233                if (z < 0.0)
234                {
235                    ajastin.Stop();
236                    p.Destroy();
237                    varjo.Destroy();
238                }
239            };
240            ajastin.Start();
241        }
242    }
243
244    void RoomPressed(Room huone)
245    {
246        digStart = huone.Location;
247        digging = true;
248        digArrowHead.IsVisible = digArrow.IsVisible = true;
249    }
250
251    void RoomReleased(Room kohdeHuone)
252    {
253        digging = false;
254        digArrowHead.IsVisible = digArrow.IsVisible = false;
255        if (CanDig()) 
256        {
257            var alkuHuone = huoneet[digStart.X, digStart.Y];
258
259            // Hienot partikkeliefektit.
260            if (!kohdeHuone.Dug)
261                LuoKiviPartikkelit(kohdeHuone.Position);
262            if (!alkuHuone.Dug)
263                LuoKiviPartikkelit(alkuHuone.Position);
264
265            // Merkataan huoneet kaivetuksi.
266            kohdeHuone.Dug = alkuHuone.Dug = true;
267
268            // Reiät seinään.
269            Direction oviSuunta = (kohdeHuone.Position - alkuHuone.Position).Angle.MainDirection;
270            Direction toinenOviSuunta = Direction.Inverse(oviSuunta);
271            alkuHuone.Walls[oviSuunta].Image = reikaSeinaKuva;
272            kohdeHuone.Walls[toinenOviSuunta].Image = reikaSeinaKuva;
273        }
274    }
275
276    Room CreateRoom(Point paikka)
277    {
278        Room huone = new Room(paikka);
279        huone.Image = lattiaKuva;
280        huone.Position = new Vector(paikka.X - huoneet.GetLength(0) / 2, paikka.Y - huoneet.GetLength(1) / 2) * RUUDUN_KOKO;
281        foreach (var suunta in Suunnat())
282            huone.Walls[suunta] = CreateWall(huone.Position, suunta);
283        Add(huone, -1);
284        huone.Roof = new GameObject(RUUDUN_KOKO, RUUDUN_KOKO);
285        huone.Roof.Image = kiviKuva;
286        huone.Roof.Position = huone.Position;
287        Add(huone.Roof, 1);
288
289        Mouse.ListenOn(huone, MouseButton.Left, ButtonState.Pressed, AsetaHuone, "Asetetaan ostettu huone paikoilleen", huone);
290
291        return huone;
292    }
293
294    void AsetaHuone(Room huone)
295    {
296        if(ostettu != null && huone.Dug && (kulttuuri.Value > huone.Price))
297        {
298            huone.Damage = ostettu.Damage;
299            huone.Culture = ostettu.Culture;
300            huone.Image = ostettu.Image;
301            kulttuuri.Value -= ostettu.Price;
302            ostettu = null;
303        }
304    }
305
306    GameObject CreateWall(Vector paikka, Direction suunta)
307    {
308        GameObject wall = new GameObject(RUUDUN_KOKO + 2, RUUDUN_KOKO + 2);
309        wall.Position = paikka;
310        wall.Image = seinaKuva;
311        wall.Angle = suunta.Angle;
312        Add(wall, 0);
313        return wall;
314    }
315
316    bool CanDig()
317    {
318        Room kohdeHuone = GetRoom(MuunnaJypelista(Mouse.PositionOnWorld));
319        if (kohdeHuone == null)
320        {
321            return false;
322        }
323        int dx = Math.Abs(kohdeHuone.Location.X - digStart.X);
324        int dy = Math.Abs(kohdeHuone.Location.Y - digStart.Y);
325        return dx + dy == 1;
326    }
327
328    protected override void Update(Time time)
329    {
330        if (digging)
331        {
332            Color vari = CanDig() ? Color.White : Color.Red;
333            Vector alku = huoneet[digStart.X, digStart.Y].Position;
334            Vector loppu = Mouse.PositionOnWorld;
335            Vector suunta = loppu - alku;
336            double pituus = suunta.Magnitude;
337            if (pituus <= 2) pituus = 2;
338
339            digArrow.Color = vari;
340            digArrow.Position = alku + suunta * 0.5;
341            digArrow.Angle = suunta.Angle;
342            digArrow.Width = pituus;
343
344            digArrowHead.Color = vari;
345            digArrowHead.Position = alku + suunta;
346            digArrowHead.Angle = suunta.Angle - Angle.FromDegrees(90);
347        }
348
349        base.Update(time);
350    }
351
352    protected override void Paint(Canvas canvas)
353    {
354        canvas.BrushColor = Color.Purple;
355
356        var points = FindPath(new Point(6, 0), MuunnaJypelista(Mouse.PositionOnWorld));
357        for (int i = 0; i < points.Count - 1; i++)
358        {
359            Vector v = new Vector(points[i].X - huoneet.GetLength(0) / 2, points[i].Y - huoneet.GetLength(1) / 2) * RUUDUN_KOKO;
360            Vector v2 = new Vector(points[i+1].X - huoneet.GetLength(0) / 2, points[i+1].Y - huoneet.GetLength(1) / 2) * RUUDUN_KOKO;
361            canvas.DrawLine(v, v2);
362        }
363
364        base.Paint(canvas);
365    }
366
367    #region Reitinlöytö
368
369    List<Point> FindPath(Point alku, Point loppu)
370    {
371        if (GetRoom(alku) == null || GetRoom(loppu) == null)
372            return new List<Point>();
373
374        bool[,] walkable = new bool[huoneet.GetLength(0), huoneet.GetLength(1)];
375        foreach (var paikka in RuutujenPaikat())
376        {
377            walkable[paikka.X, paikka.Y] = huoneet[paikka.X, paikka.Y].Dug;
378        }
379        var finder = new AStar.PathFinder(new AStar.SearchParameters(alku, loppu, walkable), OviTarkistus);
380        return finder.FindPath();
381    }
382
383    bool OviTarkistus(Point a, Point b)
384    {
385        Room ra = GetRoom(a);
386        Room rb = GetRoom(b);
387        Direction suunta = (new Vector(b.X, b.Y) - new Vector(a.X, a.Y)).Angle.MainDirection;
388        if (ra != null && rb != null)
389        {
390            return ra.Walls[suunta].Image == reikaSeinaKuva && rb.Walls[Direction.Inverse(suunta)].Image == reikaSeinaKuva;
391        }
392        return false;
393    }
394
395    #endregion
396
397    #region Extra Juttuja
398
399    IEnumerable<Direction> Suunnat()
400    {
401        yield return Direction.Left;
402        yield return Direction.Right;
403        yield return Direction.Up;
404        yield return Direction.Down;
405    }
406
407    IEnumerable<Point> RuutujenPaikat()
408    {
409        return from y in Enumerable.Range(0, huoneet.GetLength(1))
410               from x in Enumerable.Range(0, huoneet.GetLength(0))
411               select new Point(x, y);
412    }
413
414    Room GetRoom(Point paikka)
415    {
416        if (paikka.X >= 0 && paikka.X < huoneet.GetLength(0) && paikka.Y >= 0 && paikka.Y < huoneet.GetLength(1))
417        {
418            return huoneet[paikka.X, paikka.Y];
419        }
420        return null;
421    }
422
423    /// <summary>
424    /// Muuntaa Jypeli-koordinaatin peliruudukon koordinaatiksi.
425    /// </summary>
426    Point MuunnaJypelista(Vector paikka)
427    {
428        Vector siirrettyOrigo = paikka + RUUDUN_KOKO * (0.5 * new Vector(huoneet.GetLength(0), huoneet.GetLength(1)) + new Vector(0.5, 0.5));
429        Vector wtf = new Vector(siirrettyOrigo.X < 0 ? -1 : 0, siirrettyOrigo.Y < 0 ? -1 : 0);
430        Vector valmis = wtf + siirrettyOrigo / RUUDUN_KOKO;
431        return new Point((int)valmis.X, (int)valmis.Y);
432    }
433
434    #endregion
435}
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.