source: 2015/24/ohjaajat/Dungeon/Dungeon/Dungeon/Dungeon.cs @ 5969

Revision 5969, 11.7 KB checked in by sieerinn, 7 years ago (diff)

Reitinlöytö toimii.

Line 
1using System;
2using System.Linq;
3using System.Collections.Generic;
4using Jypeli;
5using Jypeli.Assets;
6using Jypeli.Controls;
7using Jypeli.Effects;
8using Jypeli.Widgets;
9using Point = Microsoft.Xna.Framework.Point;
10
11class Room : GameObject
12{
13    // Sijainti pelin ruudukossa.
14    public Point Location { get; set; }
15
16    // Päällä näkyvä "katto" kun huone ei ole vielä kaivettu.
17    public GameObject Roof { get; set; }
18
19    // Neljä seinää, jotka on GameObjekteja.
20    public Dictionary<Direction, GameObject> Walls { get; set; }
21
22    public String Type { get; set; }
23
24    public int Damage { get; set; }
25
26    public int Culture { get; set; }
27
28    private bool dug; // Onko huone kaivettu?
29    public bool Dug
30    {
31        get { return dug; }
32        set
33        {
34            dug = value;
35            Roof.IsVisible = !Dug;
36        }
37    }
38
39    public Room(Point paikka)
40        : base(Dungeon.RUUDUN_KOKO, Dungeon.RUUDUN_KOKO)
41    {
42        Walls = new Dictionary<Direction, GameObject>();
43        Location = paikka;
44    }
45
46    public int Price { get; set; }
47
48}
49
50public class Dungeon : PhysicsGame
51{
52    public const int RUUDUN_KOKO = 64;
53
54    #region Kuvat
55    Image lattiaKuva = LoadImage("floor");
56    Image seinaKuva = LoadImage("wall");
57    Image reikaSeinaKuva = LoadImage("wallhole");
58    Image kiviKuva = LoadImage("rock");
59    static Image kulttuuriKuva1 = LoadImage("es");
60    static Image kulttuuriKuva2 = LoadImage("nyan");
61    static Image kulttuuriKuva3 = LoadImage("spurdo");
62    Image[] huoneKuvat = new Image[] { kulttuuriKuva1, kulttuuriKuva2, kulttuuriKuva3 };
63    #endregion
64
65    int[] hinnat = new int[] { 100, 200, 300 };
66    private int barbaariMaara = 3;
67
68    Room[,] huoneet;
69    Room spawn;
70    Timer barbaariAjastin = new Timer();
71    Room ostettu;
72    Point digStart; // Huoneen sijainti, josta kaivuu aloitetaan.
73    bool digging = false;
74
75    GameObject digArrow;
76    GameObject digArrowHead;
77
78    IntMeter kulttuuri = new IntMeter(300, 0, 2000);
79
80    int vaakaHuoneet = 12;
81    int pystyHuoneet = 8;
82
83    public override void Begin()
84    {
85        ClearAll();
86        Kontrollit();
87        UlkoAsuRoskaa();
88        Kauppa();
89        Nuoli();
90
91        // Luodaan huoneet ruutuihin.
92        huoneet = new Room[vaakaHuoneet, pystyHuoneet];
93        foreach (var paikka in RuutujenPaikat())
94        {
95            var huone = CreateRoom(paikka);
96            Mouse.ListenOn(huone, MouseButton.Left, ButtonState.Pressed, () => RoomPressed(huone), null);
97            Mouse.ListenOn(huone, MouseButton.Left, ButtonState.Released, () => RoomReleased(huone), null);
98            huoneet[paikka.X, paikka.Y] = huone;
99        }
100
101        LuoSpawn();
102
103        barbaariAjastin.Timeout += delegate { LuoBarbaareja(); };
104        barbaariAjastin.Interval = 3;
105    }
106
107    void Nuoli()
108    {
109        digArrow = new GameObject(5, 5);
110        digArrowHead = new GameObject(15, 15);
111        digArrowHead.Shape = Shape.Triangle;
112        digArrowHead.IsVisible = digArrow.IsVisible = false;
113        Add(digArrow, 3);
114        Add(digArrowHead, 3);
115    }
116
117    void UlkoAsuRoskaa()
118    {
119        Level.Background.Color = Color.Black;
120
121        Label rahat = new Label();
122        rahat.BindTo(kulttuuri);
123        rahat.Position = new Vector(Level.Right + Level.Width * 0.2, Level.Bottom + Level.Height * 0.1);
124        rahat.TextColor = Color.White;
125        rahat.IntFormatString = "Käytettävää kulttuuria: {0:D3}";
126        Add(rahat);
127    }
128
129    void Kauppa()
130    {
131        for (int i = 0; i < huoneKuvat.Length; i++)
132        {
133            Point lokaatio = new Point(0, 0);
134
135            Room kuva = new Room(lokaatio);
136            kuva.Position = new Vector((Level.Right + Level.Width * 0.05), (Level.Top - Level.Height * 0.25 - (i * RUUDUN_KOKO)));
137            kuva.Image = huoneKuvat[i];
138            kuva.Price = hinnat[i];
139            Add(kuva);
140
141            Mouse.ListenOn(kuva, MouseButton.Left, ButtonState.Pressed, delegate(Room a) { ostettu = a; }, "Asetetaan ostettu huone paikoilleen", kuva);
142
143            Label teksti = new Label();
144            teksti.Position = kuva.Position + new Vector((RUUDUN_KOKO * 1.2), 0);
145            teksti.TextColor = Color.White;
146            teksti.Text = hinnat[i].ToString();
147            Add(teksti);
148        }
149    }
150
151    void LuoBarbaareja()
152    {
153        PhysicsObject barbaari = new PhysicsObject(RUUDUN_KOKO * 0.3, RUUDUN_KOKO * 0.3);
154        barbaari.Color = Color.Red;
155        //barbaari.Position = RandomGen.NextVector(Level.Right, Level.Bottom, Level.Left, Level.Top);
156        barbaari.Position = spawn.Position;
157        Add(barbaari);
158    }
159
160    void Kontrollit()
161    {
162        IsMouseVisible = true;
163        Keyboard.Listen(Key.Escape, ButtonState.Pressed, ConfirmExit, "Lopeta peli");
164        Keyboard.Listen(Key.F1, ButtonState.Pressed, Begin, null);
165
166        Keyboard.Listen(Key.Space, ButtonState.Pressed, SeuraavaAalto, "Anna kivan barbaariaallon tulla");
167    }
168
169    void SeuraavaAalto()
170    {
171        barbaariMaara += 2;
172        barbaariAjastin.Start(barbaariMaara);
173    }
174
175    void LuoSpawn()
176    {
177        spawn = huoneet[(int)(huoneet.GetLength(0) * 0.5), 0];
178        spawn.Dug = true;
179
180        Direction oviSuunta = ((spawn.Position - new Vector(0, RUUDUN_KOKO * 0.5)).Angle.MainDirection);
181        spawn.Walls[oviSuunta].Image = reikaSeinaKuva;
182
183        Light valo = new Light();
184        valo.Position = spawn.Position;
185        valo.Intensity = 1;
186        valo.Distance = 40;
187        Add(valo);
188       
189    }
190
191    void RoomPressed(Room huone)
192    {
193        digStart = huone.Location;
194        digging = true;
195        digArrowHead.IsVisible = digArrow.IsVisible = true;
196    }
197
198    void RoomReleased(Room kohdeHuone)
199    {
200        digging = false;
201        digArrowHead.IsVisible = digArrow.IsVisible = false;
202        if (CanDig()) 
203        {
204            // Merkataan huoneet kaivetuksi.
205            var alkuHuone = huoneet[digStart.X, digStart.Y];
206            kohdeHuone.Dug = alkuHuone.Dug = true;
207
208            // Reiät seinään.
209            Direction oviSuunta = (kohdeHuone.Position - alkuHuone.Position).Angle.MainDirection;
210            Direction toinenOviSuunta = Direction.Inverse(oviSuunta);
211            alkuHuone.Walls[oviSuunta].Image = reikaSeinaKuva;
212            kohdeHuone.Walls[toinenOviSuunta].Image = reikaSeinaKuva;
213        }
214    }
215
216    Room CreateRoom(Point paikka)
217    {
218        Room huone = new Room(paikka);
219        huone.Image = lattiaKuva;
220        huone.Position = new Vector(paikka.X - huoneet.GetLength(0) / 2, paikka.Y - huoneet.GetLength(1) / 2) * RUUDUN_KOKO;
221        foreach (var suunta in Suunnat())
222            huone.Walls[suunta] = CreateWall(huone.Position, suunta);
223        Add(huone, -1);
224        huone.Roof = new GameObject(RUUDUN_KOKO, RUUDUN_KOKO);
225        huone.Roof.Image = kiviKuva;
226        huone.Roof.Position = huone.Position;
227        Add(huone.Roof, 1);
228
229        Mouse.ListenOn(huone, MouseButton.Left, ButtonState.Pressed, AsetaHuone, "Asetetaan ostettu huone paikoilleen", huone);
230
231        return huone;
232    }
233
234    void AsetaHuone(Room huone)
235    {
236        if(ostettu != null && huone.Dug && (kulttuuri.Value > huone.Price))
237        {
238            huone.Damage = ostettu.Damage;
239            huone.Culture = ostettu.Culture;
240            huone.Image = ostettu.Image;
241            kulttuuri.Value -= ostettu.Price;
242            ostettu = null;
243        }
244    }
245
246    GameObject CreateWall(Vector paikka, Direction suunta)
247    {
248        GameObject wall = new GameObject(RUUDUN_KOKO + 2, RUUDUN_KOKO + 2);
249        wall.Position = paikka;
250        wall.Image = seinaKuva;
251        wall.Angle = suunta.Angle;
252        Add(wall, 0);
253        return wall;
254    }
255
256    bool CanDig()
257    {
258        Room kohdeHuone = GetRoom(MuunnaJypelista(Mouse.PositionOnWorld));
259        if (kohdeHuone == null)
260        {
261            return false;
262        }
263        int dx = Math.Abs(kohdeHuone.Location.X - digStart.X);
264        int dy = Math.Abs(kohdeHuone.Location.Y - digStart.Y);
265        return dx + dy == 1;
266    }
267
268    protected override void Update(Time time)
269    {
270        if (digging)
271        {
272            Color vari = CanDig() ? Color.White : Color.Red;
273            Vector alku = huoneet[digStart.X, digStart.Y].Position;
274            Vector loppu = Mouse.PositionOnWorld;
275            Vector suunta = loppu - alku;
276            double pituus = suunta.Magnitude;
277            if (pituus <= 2) pituus = 2;
278
279            digArrow.Color = vari;
280            digArrow.Position = alku + suunta * 0.5;
281            digArrow.Angle = suunta.Angle;
282            digArrow.Width = pituus;
283
284            digArrowHead.Color = vari;
285            digArrowHead.Position = alku + suunta;
286            digArrowHead.Angle = suunta.Angle - Angle.FromDegrees(90);
287        }
288
289        base.Update(time);
290    }
291
292    protected override void Paint(Canvas canvas)
293    {
294        canvas.BrushColor = Color.Purple;
295
296        var points = FindPath(new Point(6, 0), MuunnaJypelista(Mouse.PositionOnWorld));
297        for (int i = 0; i < points.Count - 1; i++)
298        {
299            Vector v = new Vector(points[i].X - huoneet.GetLength(0) / 2, points[i].Y - huoneet.GetLength(1) / 2) * RUUDUN_KOKO;
300            Vector v2 = new Vector(points[i+1].X - huoneet.GetLength(0) / 2, points[i+1].Y - huoneet.GetLength(1) / 2) * RUUDUN_KOKO;
301            canvas.DrawLine(v, v2);
302        }
303
304        base.Paint(canvas);
305    }
306
307    #region Reitinlöytö
308
309    List<Point> FindPath(Point alku, Point loppu)
310    {
311        if (GetRoom(alku) == null || GetRoom(loppu) == null)
312            return new List<Point>();
313
314        bool[,] walkable = new bool[huoneet.GetLength(0), huoneet.GetLength(1)];
315        foreach (var paikka in RuutujenPaikat())
316        {
317            walkable[paikka.X, paikka.Y] = huoneet[paikka.X, paikka.Y].Dug;
318        }
319        var finder = new AStar.PathFinder(new AStar.SearchParameters(alku, loppu, walkable), OviTarkistus);
320        return finder.FindPath();
321    }
322
323    bool OviTarkistus(Point a, Point b)
324    {
325        Room ra = GetRoom(a);
326        Room rb = GetRoom(b);
327        Direction suunta = (new Vector(b.X, b.Y) - new Vector(a.X, a.Y)).Angle.MainDirection;
328        if (ra != null && rb != null)
329        {
330            return ra.Walls[suunta].Image == reikaSeinaKuva && rb.Walls[Direction.Inverse(suunta)].Image == reikaSeinaKuva;
331        }
332        return false;
333    }
334
335    #endregion
336
337    #region Extra Juttuja
338
339    IEnumerable<Direction> Suunnat()
340    {
341        yield return Direction.Left;
342        yield return Direction.Right;
343        yield return Direction.Up;
344        yield return Direction.Down;
345    }
346
347    IEnumerable<Point> RuutujenPaikat()
348    {
349        return from y in Enumerable.Range(0, huoneet.GetLength(1))
350               from x in Enumerable.Range(0, huoneet.GetLength(0))
351               select new Point(x, y);
352    }
353
354    Room GetRoom(Point paikka)
355    {
356        if (paikka.X >= 0 && paikka.X < huoneet.GetLength(0) && paikka.Y >= 0 && paikka.Y < huoneet.GetLength(1))
357        {
358            return huoneet[paikka.X, paikka.Y];
359        }
360        return null;
361    }
362
363    /// <summary>
364    /// Muuntaa Jypeli-koordinaatin peliruudukon koordinaatiksi.
365    /// </summary>
366    Point MuunnaJypelista(Vector paikka)
367    {
368        Vector siirrettyOrigo = paikka + RUUDUN_KOKO * (0.5 * new Vector(huoneet.GetLength(0), huoneet.GetLength(1)) + new Vector(0.5, 0.5));
369        Vector wtf = new Vector(siirrettyOrigo.X < 0 ? -1 : 0, siirrettyOrigo.Y < 0 ? -1 : 0);
370        Vector valmis = wtf + siirrettyOrigo / RUUDUN_KOKO;
371        return new Point((int)valmis.X, (int)valmis.Y);
372    }
373
374    #endregion
375}
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.