source: 2015/23/EeroK/FysiikkaPeli1/FysiikkaPeli1/Koti.txt @ 10336

Revision 5895, 70 bytes checked in by empaheik, 5 years ago (diff)
Line 
1-------
2-bxxxd-
3-bxxxd-
4-xxxxx-
5-kxxxx-
6-kkxxx-
7---d---
8xx---xx
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.