source: 2014/27/AleksanteriV/Protokolla236TrueSurvivor/Protokolla236TrueSurvivor/Protokolla236TrueSurvivor/Protokolla236TrueSurvivor.cs @ 5412

Revision 5412, 10.7 KB checked in by mijoilmo, 7 years ago (diff)
Line 
1using System;
2using System.Collections.Generic;
3using Jypeli;
4using Jypeli.Assets;
5using Jypeli.Controls;
6using Jypeli.Effects;
7using Jypeli.Widgets;
8
9public class Proto236b : PhysicsGame //true survivor
10{
11    private Player player;
12    public Player Player { get { return player; } set { player = value; } }
13    Hud hud;
14    private ColorTileMap map;
15    public ColorTileMap Map { get { return map; } set { map = value; } }
16    private Dictionary<string, Image> images = new Dictionary<string, Image>();
17    public Dictionary<string, Image> Images { get { return images; } set { images = value; } }
18    private Dictionary<string, Image[]> imageLists = new Dictionary<string, Image[]>();
19    public Dictionary<string, Image[]> ImageLists { get { return imageLists; } set { imageLists = value; } }
20    private Music music;
21    public Music Music { get { return music; } set { music = value; } }
22    private ProtoLevel currentLevel;
23    public ProtoLevel CurrentLevel { get { return currentLevel; } set { currentLevel = value; } }
24    private ScreenView gameScreen;
25    public ScreenView GameScreen { get { return gameScreen; } set { gameScreen = value; } }
26    private Dictionary<string, ProtoLevel> levels = new Dictionary<string, ProtoLevel>();
27    private Galaxy galaxy;
28    public Galaxy Galaxy { get { return galaxy; } set { galaxy = value; } }
29
30    void AssignKeys()
31    {
32        Keyboard.Listen(Key.Escape, ButtonState.Down, Exit, "Lento");
33        Keyboard.Listen(Key.Up, ButtonState.Down, player.thrusterStart, "Lento", 1.0);
34        Keyboard.Listen(Key.Up, ButtonState.Released, player.thrusterEnd, "Lento");
35        Keyboard.Listen(Key.Down, ButtonState.Down, player.thrusterStart, "Lento", -0.2);
36        Keyboard.Listen(Key.Down, ButtonState.Released, player.thrusterEnd, "Lento");
37        Keyboard.Listen(Key.Left, ButtonState.Down, player.rotate, "Lento", 4.0);
38        Keyboard.Listen(Key.Right, ButtonState.Down, player.rotate, "Lento", -4.0);
39        Keyboard.Listen(Key.LeftControl, ButtonState.Down, player.shoot, "Lento");
40    }
41    void LoadAllImages()
42    {
43        images["space_background"] = LoadImage("graphics/backgrounds/Space_esim");
44        images["mars_background"] = LoadImage("graphics/backgrounds/Mars");
45        images["planet1_background"] = LoadImage("graphics/backgrounds/planet1");
46        images["planet2_background"] = LoadImage("graphics/backgrounds/planet2");
47        images["planet2_valetta"] = LoadImage("graphics/backgrounds/planet2_valetta");
48        images["planet2"] = LoadImage("graphics/Planets/MapPlanet1");
49        images["planet1"] = LoadImage("graphics/Planets/MapPlanet3");
50        images["player"] = LoadImage("graphics/ships/player");
51        images["galaxy_map"] = LoadImage("graphics/HUD/galaxy_map");
52
53        //kaikki tilet
54        images["grass1"] = LoadImage("graphics/tiles/tilenurmi");
55        images["soil1"] = LoadImage("graphics/tiles/tilemulta");
56
57        imageLists["player_thruster"] = LoadImages("graphics/effects/thrusters/thruster0.1", "graphics/effects/thrusters/thruster0.2");
58        imageLists["enemy1"] = LoadImages("graphics/Enemy/Enemy1.0", "graphics/Enemy/Enemy1.1", "graphics/Enemy/Enemy1.2");
59        imageLists["HUD_radar"] = LoadImages("graphics/HUD/HUD_radar1.0", "graphics/HUD/HUD_radar1.1");
60        images["HUD_ship"] = LoadImage("graphics/HUD/cross1.0");
61    }
62    void LoadAllMusic()
63    {
64        this.music = new Music();
65    }
66    public void LoadLevel(string levelId, Angle planetAngle/*PlanetAngle määrittää missä kulmassa planeettaan tullaan tai sieltä poistutaan*/)
67    {
68        ClearAll();
69
70        ProtoLevel level = this.levels[levelId];
71        MessageDisplay.Add("loading level '" + level.TileMapSrc + "'...");
72        currentLevel = level;
73
74        Level.Background.Color = Color.Black;
75        this.player.Velocity = Vector.Zero;//resetoi pelaajan velocity
76        Add(this.player, 1);
77        Camera.Follow(this.player);
78
79        LevelFromImage(level);
80
81        if (level.IsPlanet)
82        {
83            Gravity = new Vector(0, -200);
84            player.LinearDamping = 0.99;//ns ilmanvastus
85            galaxy.CurrentPlanet = galaxy.Planets[level.Id];//aseta galaksiin tiedot nykyisestä planeetasta
86            player.Y = Level.Top - Screen.Height;
87            MediaPlayer.Stop();
88            MediaPlayer.Play(galaxy.Planets[level.Id].Music);
89            //player.x on jotain
90        }
91        else
92        {
93            MediaPlayer.Stop();
94            MediaPlayer.Play(music.SpaceMusic[RandomGen.NextInt(0,music.SpaceMusic.Count)]);
95            Gravity = new Vector(0, 0);
96            player.LinearDamping = 1;//avaruudessa ei ilmanvastusta
97            Camera.Zoom(0.8);
98            if (galaxy.CurrentPlanet != null)//current planet voi olla null jos pelaaja ei vielä ole käynyt millään planeetalla.
99            {
100                //aseta pelaaja galaksiin
101                player.Position = galaxy.CurrentPlanet.Position;
102                //laske vielä vektori, mistä suunnasta pelaaja poistui
103                player.Position += Vector.FromLengthAndAngle(galaxy.CurrentPlanet.Radius + 50, planetAngle);
104                player.AbsoluteAngle = planetAngle - Angle.RightAngle;//JOSSAIN VAIHEESSA KÄÄNNETÄÄN ALUS NIIN ETTEI NÄITÄ TARVITA
105            }
106            Layers[-3].RelativeTransition = new Vector(0.06, 0.06);
107        }
108
109        AssignKeys();
110        initializeHUD();
111    }
112    void CreateBg(string id, int offset, double scale = 1)
113    {
114        double h = 1, w = 1;
115        if (currentLevel.IsPlanet)
116        {
117            h = 150 * 40;
118            w = Level.Width;
119        }
120        else
121        {
122            h = Level.Height * scale;
123            w = Level.Width * scale;
124        }
125        GameObject bg = new GameObject(w, h);
126        GameObject bg2 = new GameObject(Level.Width, Level.Height);
127        bg.Image = images[id];
128        if (currentLevel.IsPlanet)
129        {
130            bg.Y = Level.Top - (150 * 40) / 2;
131        }
132        else
133        {
134            bg.Y += Level.Height * offset;
135        }
136        bg.X += Level.Width * offset;
137        bg2.X += Level.Width * offset;
138        Add(bg, -3);
139       
140        bg2.Image = images["planet2_valetta"];
141        Add(bg2, -2);
142    }
143    void LevelFromImage(ProtoLevel level)
144    {
145        Dictionary<String, String> convert = new Dictionary<String, String>();
146        convert.Add("000000", "grass1");
147        ColorTileMap tileMap = ColorTileMap.FromLevelAsset(level.TileMapSrc);
148        tileMap.SetTileMethod(Color.FromHexCode("000000"), createTile, convert["000000"], false);
149        //tileMap.SetTileMethod(Color.FromHexCode("0000ff"), createTile, convert["0000ff"], true);
150        tileMap.SetTileMethod(Color.FromHexCode("ff0000"), spawnPlayer);
151        tileMap.SetTileMethod(Color.FromHexCode("00ff00"), spawnEnemy);
152
153        //kaikki spacessa olevat jutut voisi alkaa CC
154        tileMap.SetTileMethod(Color.FromHexCode("ccffff"), createPlanet, "planet2");//planeetta 2
155        tileMap.SetTileMethod(Color.FromHexCode("ccffcc"), createPlanet, "planet1");//planeetta 1
156
157        double w = 0, h = 0;
158        if (CurrentLevel.IsPlanet)
159        {
160            w = 40; h = 40;
161        }
162        else
163        {
164            w = 2000; h = 2000;
165        }
166
167        tileMap.Execute(w, h);
168        map = tileMap;
169
170        //lasketaan montako tiiltä tarvitaan
171        var tilesNeeded = Math.Floor((Screen.Width / 2 / 40) * Camera.ZoomFactor);
172
173        //vasen puoli
174        for (int x = 0; x < tilesNeeded; x++)
175        {
176            for (int y = 0; y < tileMap.RowCount; y++)
177            {
178                String hexColor = tileMap.GetTile(y, x).ToString().Substring(2, 6).ToLower();
179                if (convert.ContainsKey(hexColor))
180                    createTile(new Vector(x * w + w / 2 - Level.Width / 2 + Level.Width, (tileMap.RowCount - y - 1) * h + h / 2 - Level.Height / 2), w, h, convert[hexColor], false);
181            }
182        }
183        //oikea puoli
184        for (int x = tileMap.ColumnCount - 1; x > tileMap.ColumnCount - 1 - tilesNeeded; x--)
185        {
186            for (int y = 0; y < tileMap.RowCount; y++)
187            {
188                String hexColor = tileMap.GetTile(y, x).ToString().Substring(2, 6).ToLower();
189                if (convert.ContainsKey(hexColor))
190                    createTile(new Vector(x * w + w / 2 - Level.Width / 2 - Level.Width, (tileMap.RowCount - y - 1) * h + h / 2 - Level.Height / 2), w, h, convert[hexColor], false);
191            }
192        }
193        if (currentLevel.IsPlanet)
194        {
195            //luo backgroundit (2 valetta ja 1 oikea)
196            CreateBg(level.BackgroundId, -1);
197            CreateBg(level.BackgroundId, 0);
198            CreateBg(level.BackgroundId, 1);
199        }
200        else
201        {
202            CreateBg(level.BackgroundId, 0, 0.06);
203        }
204    }
205    void initializeHUD()
206    {
207        if (hud != null)
208        {
209            //poista vanha hud
210            hud.Destroy();
211        }
212        hud = new Hud(this);
213    }
214    void createTile(Vector position, double w, double h, string id, bool cheap = false)
215    {
216        if (id == "") { return; }
217        if (!cheap)
218        {
219            MikonPhysicsObject tile = new MikonPhysicsObject(this, w, h);
220            tile.MakeStatic();
221            tile.AbsolutePosition = position;
222            tile.Image = images[id];
223            Add(tile);
224        }
225        else
226        {
227            GameObject tile = new GameObject(w, h);
228            tile.AbsolutePosition = position;
229            tile.Image = images[id];
230            Add(tile);
231        }
232    }
233    void createPlanet(Vector position, double w, double h, string id)
234    {
235        Planet planet = new Planet(this, position, 1000, id);
236        Add(planet);
237    }
238    void spawnPlayer(Vector position, double w, double h)
239    {
240        player.Position = position;
241    }
242    void spawnEnemy(Vector position, double w, double h)
243    {
244        new Enemy1(this, w, h, position);
245    }
246    void LoadAllLevels()
247    {
248        this.levels["space"] = new ProtoLevel(this, "!space", false, "space_background");
249        this.levels["planet2"] = new ProtoLevel(this, "planet2", true, "planet1_background");
250    }
251    public override void Begin()
252    {
253        // TODO: Kirjoita peli tähän
254        LoadAllMusic();
255        LoadAllImages();
256        LoadAllLevels();
257
258        this.player = new Player(this);
259        this.player.attachWeapon();
260        this.player.IsUpdated = true;
261
262        this.gameScreen = Screen;
263        this.galaxy = new Galaxy(this);
264
265        LoadLevel("space", Angle.Zero);//avaruus ladataan jotta galaksi saa planeettansa
266        LoadLevel("planet2", Angle.Zero);
267    }
268}
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.