source: 2014/27/AleksanteriV/Protokolla236TrueSurvivor/Protokolla236TrueSurvivor/Protokolla236TrueSurvivor/Protokolla236TrueSurvivor.cs @ 5399

Revision 5399, 9.5 KB checked in by mijoilmo, 7 years ago (diff)
Line 
1using System;
2using System.Collections.Generic;
3using Jypeli;
4using Jypeli.Assets;
5using Jypeli.Controls;
6using Jypeli.Effects;
7using Jypeli.Widgets;
8
9public class Proto236b : PhysicsGame //true survivor
10{
11    private Player player;
12    public Player Player { get { return player; } set { player = value; } }
13    Hud hud;
14    private ColorTileMap map;
15    public ColorTileMap Map { get { return map; } set { map = value; } }
16    private Dictionary<string, Image> images = new Dictionary<string, Image>();
17    public Dictionary<string, Image> Images { get { return images; } set { images = value; } }
18    private Dictionary<string, Image[]> imageLists = new Dictionary<string, Image[]>();
19    public Dictionary<string, Image[]> ImageLists { get { return imageLists; } set { imageLists = value; } }
20    private Music music;
21    public Music Music { get { return music; } set { music = value; } }
22    private ProtoLevel currentLevel;
23    public ProtoLevel CurrentLevel { get { return currentLevel; } set { currentLevel = value; } }
24    private ScreenView gameScreen;
25    public ScreenView GameScreen { get { return gameScreen; } set { gameScreen = value; } }
26    private Dictionary<string, ProtoLevel> levels = new Dictionary<string, ProtoLevel>();
27    private Galaxy galaxy;
28    public Galaxy Galaxy { get { return galaxy; } set { galaxy = value; } }
29
30    void AssignKeys()
31    {
32        Keyboard.Listen(Key.Escape, ButtonState.Down, Exit, "Lento");
33        Keyboard.Listen(Key.Up, ButtonState.Down, player.thrusterStart, "Lento", 1.0);
34        Keyboard.Listen(Key.Up, ButtonState.Released, player.thrusterEnd, "Lento");
35        Keyboard.Listen(Key.Down, ButtonState.Down, player.thrusterStart, "Lento", -0.2);
36        Keyboard.Listen(Key.Down, ButtonState.Released, player.thrusterEnd, "Lento");
37        Keyboard.Listen(Key.Left, ButtonState.Down, player.rotate, "Lento", 4.0);
38        Keyboard.Listen(Key.Right, ButtonState.Down, player.rotate, "Lento", -4.0);
39        Keyboard.Listen(Key.LeftControl, ButtonState.Down, player.shoot, "Lento");
40    }
41    void LoadAllImages()
42    {
43        images["space_background"] = LoadImage("graphics/backgrounds/Space_esim");
44        images["mars_background"] = LoadImage("graphics/backgrounds/Mars");
45        images["planet1_background"] = LoadImage("graphics/backgrounds/planet1");
46        images["planet2_background"] = LoadImage("graphics/backgrounds/planet2");
47        images["player"] = LoadImage("graphics/ships/player");
48        images["tile0"] = LoadImage("graphics/tiles/tile0");
49        images["galaxy_map"] = LoadImage("graphics/HUD/galaxy_map");
50
51        imageLists["player_thruster"] = LoadImages("graphics/effects/thrusters/thruster0.1", "graphics/effects/thrusters/thruster0.2");
52        imageLists["enemy1"] = LoadImages("graphics/Enemy/Enemy1.0", "graphics/Enemy/Enemy1.1", "graphics/Enemy/Enemy1.2");
53        imageLists["HUD_radar"] = LoadImages("graphics/HUD/HUD_radar1.0", "graphics/HUD/HUD_radar1.1");
54        images["HUD_ship"] = LoadImage("graphics/HUD/cross1.0");
55    }
56    void LoadAllMusic()
57    {
58        this.music = new Music();
59    }
60    public void LoadLevel(string levelId, Angle planetAngle/*PlanetAngle määrittää missä kulmassa planeettaan tullaan tai sieltä poistutaan*/)
61    {
62        ClearAll();
63
64        ProtoLevel level = this.levels[levelId];
65        MessageDisplay.Add("loading level '" + level.TileMapSrc + "'...");
66        currentLevel = level;
67
68        Level.Background.Color = Color.Black;
69        this.player.Velocity = Vector.Zero;//resetoi pelaajan velocity
70        Add(this.player, 1);
71        Camera.Follow(this.player);
72
73        LevelFromImage(level);
74
75        if (level.IsPlanet)
76        {
77            Gravity = new Vector(0, -200);
78            player.LinearDamping = 0.99;//ns ilmanvastus
79            galaxy.CurrentPlanet = galaxy.Planets[level.Id];//aseta galaksiin tiedot nykyisestä planeetasta
80            player.Y = Level.Top - Screen.Height;
81            MediaPlayer.Play(galaxy.Planets[level.Id].Music);
82            //player.x on jotain
83        }
84        else
85        {
86            Gravity = new Vector(0, 0);
87            player.LinearDamping = 1;//avaruudessa ei ilmanvastusta
88            Camera.Zoom(0.8);
89            if (galaxy.CurrentPlanet != null)//current planet voi olla null jos pelaaja ei vielä ole käynyt millään planeetalla.
90            {
91                //aseta pelaaja galaksiin
92                player.Position = galaxy.CurrentPlanet.Position;
93                //laske vielä vektori, mistä suunnasta pelaaja poistui
94                player.Position += Vector.FromLengthAndAngle(galaxy.CurrentPlanet.Radius + 50, planetAngle);
95                player.AbsoluteAngle = planetAngle - Angle.RightAngle;//JOSSAIN VAIHEESSA KÄÄNNETÄÄN ALUS NIIN ETTEI NÄITÄ TARVITA
96            }
97            Layers[-3].RelativeTransition = new Vector(0.06, 0.06);
98        }
99
100        AssignKeys();
101        initializeHUD();
102    }
103    void CreateBg(string id, int offset, double scale = 1)
104    {
105        double h = 1, w = 1;
106        if (currentLevel.IsPlanet)
107        {
108            h = 150 * 40;
109            w = Level.Width;
110        }
111        else
112        {
113            h = Level.Height * scale;
114            w = Level.Width * scale;
115        }
116        GameObject bg = new GameObject(w, h);
117        bg.Image = images[id];
118        if (currentLevel.IsPlanet)
119        {
120            bg.Y = Level.Top - (150 * 40) / 2;
121        }
122        else
123        {
124            bg.Y += Level.Height * offset;
125        }
126        bg.X += Level.Width * offset;
127        Add(bg, -3);
128    }
129    void LevelFromImage(ProtoLevel level)
130    {
131        Dictionary<String, String> convert = new Dictionary<String, String>();
132        convert.Add("000000", "tile0");
133        ColorTileMap tileMap = ColorTileMap.FromLevelAsset(level.TileMapSrc);
134        tileMap.SetTileMethod(Color.FromHexCode("000000"), createTile, convert["000000"]);
135        tileMap.SetTileMethod(Color.FromHexCode("ff0000"), spawnPlayer);
136        tileMap.SetTileMethod(Color.FromHexCode("00ff00"), spawnEnemy);
137
138        //kaikki spacessa olevat jutut voisi alkaa CC
139        tileMap.SetTileMethod(Color.FromHexCode("ccffff"), createPlanet, "planet2");//planeetta 2
140
141        double w = 0, h = 0;
142        if (CurrentLevel.IsPlanet)
143        {
144            w = 40; h = 40;
145        }
146        else
147        {
148            w = 2000; h = 2000;
149        }
150
151        tileMap.Execute(w, h);
152        map = tileMap;
153
154        //lasketaan montako tiiltä tarvitaan
155        var tilesNeeded = Math.Floor((Screen.Width / 2 / 40) * Camera.ZoomFactor);
156
157        //vasen puoli
158        for (int x = 0; x < tilesNeeded; x++)
159        {
160            for (int y = 0; y < tileMap.RowCount; y++)
161            {
162                String hexColor = tileMap.GetTile(y, x).ToString().Substring(2, 6);
163                if (convert.ContainsKey(hexColor))
164                    createTile(new Vector(x * w + w / 2 - Level.Width / 2 + Level.Width, (tileMap.RowCount - y - 1) * h + h / 2 - Level.Height / 2), w, h, convert[hexColor]);
165            }
166        }
167        //oikea puoli
168        for (int x = tileMap.ColumnCount - 1; x > tileMap.ColumnCount - 1 - tilesNeeded; x--)
169        {
170            for (int y = 0; y < tileMap.RowCount; y++)
171            {
172                String hexColor = tileMap.GetTile(y, x).ToString().Substring(2, 6);
173                if (convert.ContainsKey(hexColor))
174                    createTile(new Vector(x * w + w / 2 - Level.Width / 2 - Level.Width, (tileMap.RowCount - y - 1) * h + h / 2 - Level.Height / 2), w, h, convert[hexColor]);
175            }
176        }
177        if (currentLevel.IsPlanet)
178        {
179            //luo backgroundit (2 valetta ja 1 oikea)
180            CreateBg(level.BackgroundId, -1);
181            CreateBg(level.BackgroundId, 0);
182            CreateBg(level.BackgroundId, 1);
183        }
184        else
185        {
186            CreateBg(level.BackgroundId, 0, 0.06);
187        }
188    }
189    void initializeHUD()
190    {
191        if (hud != null)
192        {
193            //poista vanha hud
194            hud.Destroy();
195        }
196        hud = new Hud(this);
197    }
198    void createTile(Vector position, double w, double h, string id)
199    {
200        if (id == "") { return; }
201        PhysicsObject tile = new PhysicsObject(w, h);
202        tile.MakeStatic();
203        tile.AbsolutePosition = position;
204        tile.Image = images[id];
205        Add(tile);
206    }
207    void createPlanet(Vector position, double w, double h, string id)
208    {
209        Planet planet = new Planet(this, position, 1000, id);
210        Add(planet);
211    }
212    void spawnPlayer(Vector position, double w, double h)
213    {
214        player.Position = position;
215    }
216    void spawnEnemy(Vector position, double w, double h)
217    {
218        new Enemy1(this, w, h, position);
219    }
220    void LoadAllLevels()
221    {
222        this.levels["space"] = new ProtoLevel(this, "!space", false, "space_background");
223        this.levels["planet2"] = new ProtoLevel(this, "planet2", true, "planet2_background");
224    }
225    public override void Begin()
226    {
227        // TODO: Kirjoita peli tähän
228        LoadAllImages();
229        LoadAllMusic();
230        LoadAllLevels();
231
232        this.player = new Player(this);
233        this.player.attachWeapon();
234        this.player.IsUpdated = true;
235
236        this.gameScreen = Screen;
237        this.galaxy = new Galaxy(this);
238
239        LoadLevel("space", Angle.Zero);//avaruus ladataan jotta galaksi saa planeettansa
240        LoadLevel("planet2", Angle.Zero);
241    }
242}
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.