source: 2010/24/kaosmaja/Tasohyppely1/kentta.txt @ 929

Revision 929, 16.2 KB checked in by kaosmaja, 13 years ago (diff)

kentta2 melkein valmis

Line 
1================================================================================================================================================================
2============================================================================================================================================================                         =
3=                                                                                                                                                              =====                 =
4=                         ===                                                                                                                                  =====                 =
5=========                                         ==========================================================================================================   =====                 =
6=                                      ===      =======                                               =======                                                  =====                 =
7=                                                                                                                                                              =====                 =
8=                                                                                                                                                         !    =====                 =
9=                                                                                                                                                              =====                 =
10=              ==================                             ====================================                   ===============================================                 =
11=                                                                                                                                                              =====                 =
12=                                                                                                                                ===                          ======                 =
13=                                                     == ==       ==                          ==     ==                                   == ==      ==      =======                 =
14=                                           ======                     ============                           ==========                                    ========                 =
15=                                                                                                                                                              =====                 =
16=                                                                                                     ==                    ========                          ======                 =
17=                                                                                              ==                                                      ===   =======                 =
18=                                                                     ==============                    ==========                      =========              =====                 =
19=                                  ===                                    ===                                              ===                                ======                 =
20=                                                                                                                                                              =====                 =
21===============================================================                          ============================                              =================                 =
22=                                                                       ====                                                   ====       ====      ================                 =
23=                                                                 ====                                          ===                               =         ========                 =
24=                     =====  ===                                                                                                               ===    ===  =========                 =
25==================                    ============                                         ============                   ==========                          ======                 =
26=                                                                                                                                                              =====                 =
27=                                                                                             ==                                                              ======                 =
28=                                                                                                                                                            =======                 =
29============================                         ==========================                                  ====================================         ======                 =
30=                                              ==                                ==                          ===                                             =======                 =
31=                                     =                                ==                                             =                            ==       ========                 =
32=                                                        =                             ==                  ==                                                 ======                 =
33=          ==========       =======        ==========                                                                                                         ======                 =
34=                                                              ====================           ======               ============     ================================                 =
35=                             ====                                      =                          ===                                                       =======                 =
36=              ===                           = =                              =                                                                             ========                 =
37=                                                                                       =====            ==========           =======               =  === =   =====                 =
38=                                                =             =             =                        =                 =                                      =====                 =
39=                                                                                                                      =====                                  ======                 =
40=   S                                     ***                           ====           ===                                       ==                          =======                 =
41==============               =======================                                       ==================================                               ========                 =
42==============         =====                ===                                                                                          =     ==         ==========                 =
43=                    ==                                            === ===                                                                                     =====                 =
44=             =====                                         =======================         = =                     ==                     ===                ======                 =
45=  ====                                                                                                 ==                                               ===   =====                 =
46=                                             ==                  = ==  =                                                     ===                              =====                 =
47=                                     =                        =            = =       =                                                                       ======                 =
48=        =====            *****                                 *       *      *      *                                       *    *     *             =     =======                 =
49=                                           ==           =                                        =        ==                                                  =====                 =
50=                                                                                                                                                              =====                 =
51=                      ================                       ============================                                =====================        =====   =====                 =
52=                                              ==                                           =                      =                                           =====                 =
53= =======                                                                                                  =                                                  ======                 =
54=                                                                                                 ==                                   =                 =     =====                 =
55=                       *****                            *************************                                 **********                ****              =====                 =
56=                      =======                         ================================                       ======================       =========           =====                 =
57=                                                                                                                                                              =====                 =
58=                                                                                                                                                              =====                 =
59= *******                                                      =============================                                     ===                           =====                 =
60==========                         ========                                                                 *********                                  ======  =====                 =
61=                                                                                                           =========                                          =====                 =
62=                                                    ====                                          ====                                                        =====                 =
63=                                                                                                                                            ======    ==      =====                 =
64=                          ************************                                         ************                             ******               ==   =====                 =
65=                        ============================         =========         =====================================             ============                ======                 =
66=                                                                                                                                                            =======                 =
67=                                                                         ===                                           =  =  =                             ========                 =
68=                                                                                                                                 ==                           =====                 =
69=   ============                                                                                                                                               =====                 =
70=                                                                                                                             ==                               =====                 =
71=                                    S                                                                                                                         =====                 =
72=                               ==============                         ================                                   ==                                   =====                 =
73=                                              =====                                                                                                           =====                 =
74=                                                  ====                                          =====                                                         =====                 =
75=                                                      ======                                                     ==========================================   =====                 =
76=                                                                                                                                                              =====                 =
77=                                                                                                                                                              =====                 =
78=                                                       =================                                                                                      =====                 =
79=                                                                                                                                                              ============     =============
80=                                                                                                                                                              ============     =============
81=                                                                                                                                                              ============     =============
82=                                                                                                             @                                                ============     =============
83=====================================================================================================  ==  =======  =  ======================================================================
84=                                                                                                                                                                                           =
85=                                                                                                  ====                                                                                     =
86=                                                                                                          =====                                                                            =
87=                                                                                                   ====                                                                                    =
88=                                                                                                         ====                                                                              =
89=                                                                                                             ==                                                              T             =
90=============================================================================================================================================================================================
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.