source: 2010/23/vajuanse/Get the money/Peli.cs @ 748

Revision 748, 7.1 KB checked in by vajuanse, 11 years ago (diff)

Peli on täysin valmis laiton voimakaamman väännön...

Line 
1using System;
2using Jypeli;
3using Jypeli.ScreenObjects;
4using Jypeli.Assets;
5
6namespace Get_the_money
7{
8    public class Peli : TopDownPhysicsGame
9
10    {
11        Automobile auto;
12        PhysicsObject vasenseina;
13        PhysicsObject oikeaseina;
14        IntMeter pistelaskuri;
15        PhysicsObject raha;
16
17        protected override void Begin()
18        {
19       
20            SetWindowSize(true);
21
22           
23 
24            luokentta();
25            luoauto();
26            Asetaohjaimet();
27            luopistelaskuri();
28           
29
30
31            IntMeter laskuri = new IntMeter(0);
32            laskuri.MaxValue = 10000;
33            laskuri.UpperLimit += Laskurinylaraja;
34
35
36            Level.Background.CreateGradient(Color.Turquoise, Color.SkyBlue);
37
38            KineticFriction = 1.0; // Asetetaan kitka
39           
40        }
41
42        void luopistelaskuri()
43        {
44
45            pistelaskuri = new IntMeter(0);
46            ValueDisplay pistenaytto = new ValueDisplay();
47
48            pistenaytto.Text = "rahasi ";
49
50            pistenaytto.X = Screen.Left + 500;
51            pistenaytto.Y = Screen.Top - 100;
52
53            pistenaytto.ValueColor = Color.Black;
54            pistenaytto.TextColor = Color.White;
55
56            pistenaytto.BindTo(pistelaskuri);
57
58            Add(pistenaytto);
59            //tässä lisätään pistä näytö
60         }
61            void Asetaohjaimet()
62            {
63
64
65
66            Keyboard.Listen(Key.Enter, ButtonState.Pressed, aloitaalusta, "aloitaalusta");// jatka!!!...
67            Keyboard.Listen(Key.F1, ButtonState.Pressed, ShowControlHelp, "Näytä ohjeet");
68            Keyboard.Listen(Key.Escape, ButtonState.Pressed, Exit, "Poistu pelistä");
69
70            Keyboard.Listen(Key.Up, ButtonState.Down, kiihdyta, "Kiihdytä", auto);
71            Keyboard.Listen(Key.Down, ButtonState.Down, jarruta, "Jarruta", auto);
72            Keyboard.Listen(Key.Left, ButtonState.Down, kaanny, "Käänny vasemmalle", auto, Angle.Degrees(90));
73            Keyboard.Listen(Key.Right, ButtonState.Down, kaanny, "Käänny oikealle", auto, Angle.Degrees(-90));
74
75            ControllerOne.Listen(Button.LeftTrigger, ButtonState.Down,kiihdyta,"kiihdutää!",auto);
76            ControllerOne.Listen(Button.RightTrigger,ButtonState.Down,jarruta,"jarrutaa",auto);
77            ControllerOne.Listen(Button.Y,ButtonState.Down,kaanny,"käänny", auto,Angle.Degrees(10));
78            ControllerOne.Listen(Button.A,ButtonState.Down,kaanny,"käänny", auto,Angle.Degrees(-10));
79
80            ControllerOne.Listen(Button.B, ButtonState.Pressed, ShowControlHelp, "näytäohjeet");
81            ControllerOne.Listen(Button.Back, ButtonState.Pressed, Exit, "poistu");
82            ControllerOne.Listen(Button.X, ButtonState.Pressed, aloitaalusta, "Aloitaa alusta pelin");
83
84            ShowControlHelp();
85            }
86
87            void luoauto()
88            {
89                auto = new Automobile(40, 30);
90                auto.Mass = 120;
91                Add(auto);
92                auto.X = 0;
93                auto.Y = -140;
94                auto.AngularDamping = 0.95;// tämä estää pyörimisen
95                auto.Maneuverability = Angle.Degrees(120);
96            }
97
98
99        private void luokivi()
100        {
101            throw new NotImplementedException();
102        }
103
104        void kiihdyta(Automobile auto)
105        {
106            auto.Accelerate(Time.SinceLastUpdate.TotalSeconds);
107        }
108
109        void jarruta(Automobile auto)
110        {
111            auto.Brake(Time.SinceLastUpdate.TotalSeconds);
112        }
113
114        void kaanny(Automobile auto, Angle kaannos)
115        {
116            auto.Turn(kaannos, Time.SinceLastUpdate.TotalSeconds);
117        }
118
119        void luokentta()
120        {
121           
122
123            Timer ajastin = new Timer();
124            ajastin.Interval = 2;
125            ajastin.Trigger += lisaakivia;
126            Add(ajastin);
127            ajastin.Start();
128
129            Timer Ajastin = new Timer();
130            Ajastin.Interval = 10;
131            Ajastin.Trigger += lisaaraha;
132            Add(Ajastin);
133            Ajastin.Start();
134
135           
136            Camera.ZoomToLevel();
137
138            vasenseina = Level.CreateLeftBorder();
139            vasenseina.Restitution = 1.0;
140            vasenseina.IsVisible = false;
141            oikeaseina = Level.CreateRightBorder();
142            oikeaseina.Restitution = 1.0;
143            oikeaseina.IsVisible = false;
144            PhysicsObject alaseina = Level.CreateBottomBorder();
145            alaseina.Restitution = 1.0;
146            alaseina.IsVisible = false;
147            PhysicsObject ylaseina = Level.CreateTopBorder();
148            ylaseina.Restitution = 1.0;
149            ylaseina.IsVisible = false;
150
151            //kivi();
152        }
153
154        void kassitelekiventormays(PhysicsObject kivi, PhysicsObject kohde)
155        {
156            if (kohde == oikeaseina)
157            {
158                kivi.Destroy();
159            }
160            else if (kohde == auto)
161            {
162                auto.Destroy();
163                MessageDisplay.Add("Game Over");
164                pistelaskuri.Reset();
165            }
166            else if (kohde == raha)
167            {
168                raha.Destroy();
169                MessageDisplay.Add("haahaa raha tuhoutui");
170            }
171            else if (kohde == vasenseina)
172            {
173                kivi.Destroy();
174            }
175        }
176
177        void kivi()
178        {
179        }
180
181
182        void lisaakivia(Timer sender)
183        {
184            PhysicsObject kivi = new PhysicsObject(23, 23);
185            kivi.Shape = Shapes.Circle;
186            kivi.X = -450;
187            kivi.Y = RandomGen.NextDouble(Level.Bottom, Level.Top);
188            kivi.Restitution = 1.0;
189            AddCollisionHandler(kivi, kassitelekiventormays);
190
191            Add(kivi);
192            Vector impulssi = new Vector(400.0, 0.0);
193            kivi.Hit(impulssi);
194                 
195    }
196
197        void kassitelerahantormays ( PhysicsObject raha, PhysicsObject kohde)
198        {
199   
200            if (kohde == auto)
201            {
202                pistelaskuri.Value += 250;
203                MessageDisplay.Add("Sait Rahaa!");
204                raha.Destroy();
205            }
206           
207           
208        }
209
210        void lisaaraha(Timer sender)
211        {
212            PhysicsObject raha = new PhysicsObject(23, 23);
213            raha.Shape = Shapes.Circle;
214            raha.X = RandomGen.NextDouble(Level.Left, Level.Right);
215            raha.Y = RandomGen.NextDouble(Level.Top, Level.Bottom);
216            raha.Color = Color.ForestGreen;
217            AddCollisionHandler(raha, kassitelerahantormays);
218
219            raha.MaximumLifetime = new TimeSpan(0,0,15);
220
221            Add(raha); 
222
223        }
224
225        void Laskurinylaraja(int arvo)
226        {
227            MessageDisplay.TextColor = Color.White;
228            MessageDisplay.Add("Olet hyvä pelaaja!");
229        }
230
231        void aloitaalusta()
232        {
233            ClearAll();
234            luokentta();
235            luoauto();
236            luopistelaskuri();
237            Asetaohjaimet();
238        }
239       
240
241    }
242}
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.