source: 2009/nuutti_m/tankit.cs @ 10337

Revision 266, 2.5 KB checked in by nuvamikk, 11 years ago (diff)
Line 
1#region Usings
2using System;
3using System.Collections.Generic;
4using System.Linq;
5using Microsoft.Xna.Framework;
6using Microsoft.Xna.Framework.Audio;
7using Microsoft.Xna.Framework.Content;
8using Microsoft.Xna.Framework.Graphics;
9using Microsoft.Xna.Framework.Input;
10using Microsoft.Xna.Framework.Media;
11using Jypeli;
12using Jypeli.ScreenObjects;
13using Jypeli.Assets;
14using AdvanceMath;
15using Physics2DDotNet;
16using Physics2DDotNet.Shapes;
17#endregion
18
19namespace olioharjoituksia
20{
21    public class Peli : PhysicsGame
22    {
23        Tank tankki;
24        CannonBall kuula1;
25        CannonBall kuula2;
26
27        protected override void LoadContent()
28        {
29            kuula1 = new CannonBall(150, 20);
30            Level.Objects.Add(kuula1);
31            kuula1.X = 0;
32            kuula1.Y = 100;
33           
34            kuula2 = new CannonBall(1, 20);
35            Level.Objects.Add(kuula2);
36            kuula2.X = 200;
37            kuula2.Y = 100;
38
39            // Luodaan tankki ja lisätään se peliin
40            tankki = new Tank(this, "tankki");
41            Level.Objects.Add(tankki);
42
43            // Luodaan maasto
44            Level.CreateGround(100, 50, 20, Color.LightGreen);
45
46            // Luodaan reunat
47            Level.CreateBorder();
48
49            // Asemoidaan tankki
50            tankki.Y = Level.Bottom + 100;
51
52            // Asetetaan painovoima
53            Gravity = new Vector2D(0, -200);
54
55            // Asetetaan näppäimet
56            Controls.Listen(Keys.Left, ButtonPosition.Down, aja, "Liiku vasemmalle", tankki, Tank.MaxTorque / 2);
57            Controls.Listen(Keys.Right, ButtonPosition.Down, aja, "Liiku oikealle", tankki, -Tank.MaxTorque / 2);
58            Controls.Listen(Keys.Up, ButtonPosition.Down, kaannaPutkea, "Käännä putkea vastapäivään", tankki, Angle.Degrees(1));
59            Controls.Listen(Keys.Down, ButtonPosition.Down, kaannaPutkea, "Käännä putkea myötäpäivään", tankki, Angle.Degrees(-1));
60        }
61
62        bool aja(ControlEvent e)
63        {
64            Tank t = e.Parameter0 as Tank;
65            double vaanto = e.Parameter1.ToDouble();
66
67            // Kiihdytetään tankin vauhtia
68            t.Accelerate(vaanto);
69
70            return false;
71        }
72
73        bool kaannaPutkea(ControlEvent e)
74        {
75            Tank t = e.Parameter0 as Tank;
76            Angle kaanto = e.Parameter1.ToAngle();
77
78            // Tässä käännetään tankin piippua
79            t.TurnCannon(kaanto);
80
81            return false;
82        }
83    }
84}
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.