wiki:Pong/Vaihe7

Version 8 (modified by juiitamm, 9 years ago) (diff)

--
Pong-peli, vaihe 7

Tässä vaiheessa lisäämme peliin pistelaskun. Pong-pelissä pelaaja saa pisteen kun pallo ohittaa toisen pelaajan mailan.

1. Aliohjelma laskureita varten

Pisteiden laskemiseksi tarvitsemme jonkinlaisen laskurin, jossa pitää yllä pelaajan pisteitä. Lisäksi laskuri täytyisi nollata pelin alussa. Tässä olisi yksi kokonaisuus pelin alustamisessa. Tehdäänpä siitä aliohjelma (toteutetaan se hiukan myöhemmin):

    void LisaaLaskurit()
    {
      // ...
    }

Kutsutaan tuota aliohjelmaa Begin-aliohjelmasta:

    protected override void Begin()
    {
      LuoKentta();
      AsetaOhjaimet();
      LisaaLaskurit();
      AloitaPeli();
    }

2. Laskurin luominen

Laskureita tulee peliin kaksi, yksi kummallekin pelaajalle. Koska molemmat laskurit luodaan arvatenkin lähes samalla tavalla, kannattaa laskurin luomisesta tehdä aliohjelma:

    IntMeter LuoPisteLaskuri()
    {
      IntMeter laskuri = new IntMeter( 0 );
      return laskuri;
    }

Aliohjelman paluuarvon tyyppi on IntMeter, mikä tarkoittaa laskuria joka laskee kokonaisluvuilla (kokonaisluvun tyyppi on int). Laskurin luomisessa parametrina on laskurin oletusarvo, mikä pistelaskun ollessa kyseessä on luonnollisesti nolla.

Pisteiden laskemiseen riittäisi toki pelkkä kokonaisluku, mutta IntMeter-tyyppiä käyttämällä päästään helpommalla kun pisteitä halutaan esittää ruudulla, kuten kohta nähdään.

3. Pisteiden esittäminen

Pelkkä IntMeter-olio ei vielä näytä pisteitä, vaan ainoastaan säilyttää lukuarvon muistissa. Pisteiden esittämiseksi ruudulla tarvitaan vielä näyttö-olioita. Kokonaislukujen esittämiseen sopii tyyppi nimeltä ValueDisplay. Tehdäänpä sellainen laskurin ohessa. Koska pelaajien laskurit tulee eri kohtaan ruutua, viedään ruutukoordinaatit parametrina aliohjelmalle. Näillä muutoksilla aliohjelma näyttää tältä:

    IntMeter LuoPisteLaskuri( double x, double y )
    {
      IntMeter laskuri = new IntMeter( 0 );
      ValueDisplay naytto = new ValueDisplay( );
      naytto.BindTo( laskuri );
      naytto.X = x;
      naytto.Y = y;
      naytto.ValueColor = Color.White;
      Add( naytto );
      return laskuri;
    }

ValueDisplay ei itse sisällä yhtään lukua, mutta se osaa näyttää luvun. Tätä varten sille pitää kertoa, minkä laskurin lukua se näyttää, kutsulla naytto.BindTo( laskuri ). Kun näyttö tietää laskurin, näytössä näkyy aina laskurin oikea arvo silloinkin kun laskurin arvoa jossakin kohtaa muutetaan. Koska lukunäytön teksti on oletuksena musta, se ei erottuisi kovin hyvin mustasta taustasta. Niinpä asetetaankin näytön väri (naytto.ValueColor) valkoiseksi (Color.White).

Kun pistenäyttö on luotu, täytyy se vielä lopuksi lisätä peliin. Tämä tapahtuu yksinkertaisesti aliohjelman Add (suom. lisää) kutsulla.

4. Laskureiden lisääminen peliin

Koska laskureihin täytyy päästä käsiksi kohta, kun pisteitä lasketaan, tehdään laskureista attribuutteja (attribuutti näkyy kaikille saman luokan aliohjelmille) muiden attribuuttien seuraksi. Miksei näyttöjä tarvitse lisätä attribuuteiksi?

namespace Pong
{
  public class Peli : PhysicsGame
  {
    PhysicsObject pallo;
    PhysicsObject maila1;
    PhysicsObject maila2;

    Vector nopeusYlos = new Vector( 0, 200 );
    Vector nopeusAlas = new Vector( 0, -200 );

    IntMeter pelaajan1Pisteet;
    IntMeter pelaajan2Pisteet;

    protected override void Begin()
    {
      LuoKentta();
      AsetaOhjaimet();
      LisaaLaskurit();
      AloitaPeli();
    }

    // ...

Kun meillä on aliohjelma laskurin luomiseksi, voidaan pistelaskurit tehdä kutsumalla sitä.

    void LisaaLaskurit()
    {
      pelaajan1Pisteet = LuoPisteLaskuri( Screen.Left + 100.0, Screen.Top - 100.0 );
      pelaajan2Pisteet = LuoPisteLaskuri( Screen.Right - 100.0, Screen.Top - 100.0 );
    }

LuoPisteLaskuri-aliohjelmassahan ensimmäinen parametri oli x-koordinaatti ja toinen y-koordinaatti. Ensimmäisen laskurin x-koordinaatti on tässä laskettu laskemalla yhteen ruudun vasemman reunan x-koordinaatti (Screen.Left) sekä vakioarvo 100.0. Näin laskuri tulee ruudun vasemmasta reunasta hiukan oikealle. Y-koordinaatti lasketaan samaan tapaan ruudun yläreunasta (Screen.Top) lukien. Toinen laskuri muuten sama, mutta laskuri tulee ruudun oikeaan reunaan.

source:/trunk/help_symbols/try_to_run.png

Kun nyt ajat ohjelman, pitäisi ruunun yläreunassa näkyä kaksi laskuria, jotka näyttävät arvoa 0.

5. Törmäyksen käsittely

Jotta voisimme kasvattaa pisteitä, täytyisi tietää milloin pallo ohittaa jommankumman mailan. Tämä onnistuu siten, että tarkkaillaan sitä kun pallo osuu johonkin. Jos pallo osuu kentän vasempaan tai oikeaan reunaan (reunathan lisättiin kenttään aikaisemmin), voidaan kasvattaa toisen pelaajan pisteitä.

Törmäyksiin reagoimista varten kirjastossa on aliohjelma nimeltä AddCollisionHandler. Se ottaa kaksi parametria: fysiikkaolio, jonka törmäyksiin halutaan reagoida sekä aliohjelma, jota kutsutaan olion törmätessä. Lisää seuraavanlainen kutsu LuoKentta-aliohjelmaan, sen jälkeen kun pallo on luotu ja lisätty tasoon:

      AddCollisionHandler( pallo, KasittelePallonTormays );

source:/trunk/help_symbols/does_not_work_yet.png

Aliohjelman, jossa törmäys käsitellään, täytyy olla aina seuraavanlainen: Paluuarvo on void (eli ei palauteta mitään) ja parametreina on kaksi PhysicsObject-luokan oliota. Ensimmäinen parametri on se olio jonka törmäyksiä kuunnellaan, eli törmääjä (meillä se on siis pallo). Toinen parametri on törmäyksen kohde, jota ei vielä tunneta. Aliohjelman voi toki nimetä vapaasti, kunhan sama nimi annetaan parametrina AddCollisionHandler-aliohjelmalle.

    void KasittelePallonTormays( PhysicsObject pallo, PhysicsObject kohde )
    {
    }

Kun törmäyksen käsittelevään aliohjelmaan tullaan, tiedetään vasta että pallo on törmännyt johonkin. Jotta selviää mihin se on törmännyt täytyy tehdä hiukan vertailua. Törmäys vasempaan reunaan selviää tarkastamalla onko törmäyksen kohde ja vasen reuna yksi ja sama olio. Miten tämä onnistuisi?

Jotta vertailu olisi helppo suorittaa, meidän täytyy hiukan muuttaa aiempaa koodia. Kun aiemmin loimme kenttään kaikki reunat kutsumalla Level.CreateBorders-aliohjelmaa, emme saaneet paluuarvona minkäänlaista viittausta luotuihin reunoihin. Jokaiselle reunalle on kuitenkin olemassa oma aliohjelma, joka luo sen. Lisäksi nuo aliohjelmat palauttavat luodun olion, jonka voimme vaikkapa sijoittaa johonkin muuttujaan. Esimerkiksi pelkkä vasen reuna luodaan aliohjelmakutsulla Level.CreateLeftBorder. Tämä aliohjelma ei ota vastaan parametreja. Etsi LuoKentta-aliohjelmasta seuraava rivi ja pyyhi se:

    void LuoKentta( )
    {
      Level.CreateBorders( 1.0, false );
    }

Pyyhityn rivin paikalle luodaan reunat uudestaan yksitellen. Tehdään ensin vasen reuna tähän tapaan:

    void LuoKentta( )
    {
      PhysicsObject vasenReuna = Level.CreateLeftBorder();
      vasenReuna.Restitution = 1.0;
      vasenReuna.IsVisible = false;
    }

Aliohjelma CreateLeftBorder ei ota vastaan parametreja kuten CreateBorders, joten reunan ominaisuudet täytyy muuttaa halutuiksi jälkikäteen. CreateLeftBorder:in paluuarvona on luotu reunaolio. Koska reuna on tyyppiä PhysicsObject, sijoitetaan CreateLeftBorder:in palauttama olio sen tyyppiseen muuttujaan nimeltä vasenReuna. Muuttujan avulla reunan ominaisuuksia voidaan muuttaa.

Tee vasemman reunan luonnin perään samalla tavalla oikea reuna (CreateRightBorder), alareuna (CreateBottomBorder) ja yläreuna (CreateTopBorder).

Nyt törmäyksen kohteen tarkistaminen on helppoa. Voidaan tehdä yksinkertainen yhtäsuuruusvertailu ==-merkintää käyttäen (Muista, yhtäsuuruus on C#:ssa kaksi =-merkkiä!) kuten tässä:

      if ( kohde == vasenReuna )
      {
        // ...
      }

Kun törmäyksen kohde on tiedossa, on pisteiden kasvattaminen helppoa. Jos pallo osuu oikeaan reunaan, kasvatetaan pelaajan 1 pisteitä yhdellä. IntMeter-tyyppisen laskurin sisältämään arvoon pääsee käsiksi sen Value-ominaisuuden kautta.

Vasempaan reunaan törmäys käsitellään samaan tapaan, nyt vain kasvatetaan pelaajan 2 pisteitä. Näin törmäyksen käsittelystä saadaan seuraavan näköinen:

    void KasittelePallonTormays( PhysicsObject pallo, PhysicsObject kohde )
    {
      if ( kohde == oikeaReuna )
      {
        pelaajan1Pisteet.Value += 1;
      }
      else if ( kohde == vasenReuna )
      {
        pelaajan2Pisteet.Value += 1;
      }
    }

Äskeisessä koodissa tuli vastaan vielä yksi uusi asia: toisen if-lauseen edessä on sana else (suom. muuten). Tämä tarkoittaa sitä, että else-sanan jälkeen tuleva if-lause suoritetaan vain, jos sitä edeltävän if-lauseen ehto oli epätosi. Tässä tapauksessa else ei ole aivan välttämätön, sillä jos pallo osuu kentän oikeaan reunaan, ei se voi samalla osua vasempaan reunaan.

Noista kahdesta if-lauseesta ei siis koskaan suoriteta molempia samalla kertaa. On myös hyvin mahdollista, että kumpaakaan niistä ei suoriteta, jos vaikkapa pallo osuu mailaan.

source:/trunk/help_symbols/does_not_work_yet.png

Jotta oikeaan ja vasempaan reunaan päästään käsiksi KasittelePallonTormays-aliohjelmassa, ne täytyy taas lisätä attribuuttien joukkoon, josta ne näkyvät kaikille aliohjelmille. Tee siis vielä seuraavat muutokset:

namespace Pong
{
  public class Peli : PhysicsGame
  {
    PhysicsObject pallo;
    PhysicsObject maila1;
    PhysicsObject maila2;

    PhysicsObject vasenReuna;
    PhysicsObject oikeaReuna;

    Vector nopeusYlos = new Vector( 0, 200 );
    Vector nopeusAlas = new Vector( 0, -200 );

    IntMeter pelaajan1Pisteet;
    IntMeter pelaajan2Pisteet;

    // ...

    void LuoKentta()
    {
      PhysicsObject pallo = new PhysicsObject( 40.0, 40.0 );
      pallo.Shape = Shapes.Circle;
      pallo.X = -200.0;
      pallo.Y = 0.0;
      pallo.Restitution = 1.0;
      pallo.KineticFriction = 0.1;
      Add( pallo );
      AddCollisionHandler( pallo, KasittelePallonTormays );

      maila1 = LuoMaila( Level.Left + 20.0, 0.0 );
      maila2 = LuoMaila( Level.Right - 20.0, 0.0 );

      vasenReuna = Level.CreateLeftBorder();
      vasenReuna.Restitution = 1.0;
      vasenReuna.IsVisible = false;
      oikeaReuna = Level.CreateRightBorder();
      oikeaReuna.Restitution = 1.0;
      oikeaReuna.IsVisible = false;
      PhysicsObject ylaReuna = Level.CreateTopBorder();
      ylaReuna.Restitution = 1.0;
      ylaReuna.IsVisible = false;
      PhysicsObject alaReuna = Level.CreateBottomBorder();
      alaReuna.Restitution = 1.0;
      alaReuna.IsVisible = false;

      Level.BackgroundColor = Color.Black;

      Camera.ZoomToLevel();
    }
    // ...

source:/trunk/help_symbols/try_to_run.png

6. Lopputulos

Pong-pelin koodi kaikkine mailoineen ja pistelaskuineen näyttää nyt suunnilleen tältä:

Error: Macro Include(source:/trunk/esimerkit/Pong/Vaihe7/Peli.cs) failed
No node trunk/esimerkit/Pong/Vaihe7/Peli.cs at revision 4058