wiki:ideapankki
Last modified 10 years ago Last modified on 2009-05-06 12:37:21

Korppi - ParentLinkage?

Katsaus ideapankkiin

Korpin kehitysideoista alettiin vuonna 2008 pitämään ideapankkia suurempien kehityskohteiden osalta. Ideapankki ei sisällä aivan pienimpiä kehityskohteita, koska niitä tehdään ylläpidon ohessa. Käytännössä miltei kaikki ideapankin tehtävät projektoidaan erikseen ja niille haetaan tarvittava rahoitus erikseen.

Sivuainehaun sähköistäminen

Sivuainehaun sähköistämisen ideana on helpottaa nykyistä sivuainehakuun liittyvää prosessia. Nykyisin ongelmana on, että sivuainehaun yhteydessä mm. opiskelijodien vertailu on hankalaa ja opiskelijaan liittyviä tietoja joudutaan etsimään monesta paikasta. Ratkaisussa on monta eri tasoa ja yksinkertaisimmillaan tämä voisi tarkoittaa opiskelijan JORE-tarkempien tietojen liittämistä osaksi kyselyjen analysointia. Asia vaatii tarkempaa selvitystyötä ja selvitystyö on tarkoitus tehdä vuoden 2009 aikana. secret/Tulevaisuus/Ideapankki/sivuainehaku Ideoita ja tarkennuksia - vaatii erilliset tunnukset

Ryhmäjäsenyyden parempi huomioiminen

Ryhmäjäsenyyden huomioinnilla tarkoitetaan nykyistä parempaa Korpissa olevan ryhmätiedon käyttämistä Korpin ominaisuuksiin liittyen. Esimerkiksi opiskelijan läsnäolo-oikeuden (tai sen puutteen) perusteella voitaisiin rajoittaa nykyistä paremmin opiskelijoiden ilmoittautumista tentteihin ja kursseihin. Ajatuksena on, että mahdolliset ongelmat saataisiin kiinni jo prosessin alussa ja näin vältyttäisiin ylimääräiseltä työltä. Tentti-ilmoittautumisen osalta tällainen ominaisuus saatiin käyttöön jo vuoden 2008 puolella, mutta asia vaatii tarkempaa suunnittelua ja tarpeiden kartoittamista. secret/Tulevaisuus/Ideapankki/ryhmajasenyys Ideoita ja tarkennuksia - vaatii erilliset tunnukset

Korpin "shibbolointi"

Korppiin käyttöön shibboleth-tunnistautuminen helpottamaan mm. joustavaan opinto-oikeuteen liittyvien opiskelijoiden siirtymistä yliopistojen palvelujen välillä. secret/Tulevaisuus/Ideapankki/shibboleth Ideoita ja tarkennuksia - vaatii erilliset tunnukset

Käyttöliittyminen muuttaminen M-määritysten mukaisiksi

Idea nousi tarpeesta yhtenäistää Korpin käyttöliittymissä käytettäviä termejä. Kansallinen M-määritys antaisi hyvän pohjan muuttaa järjestelmän termit yhtenäisiksi. secret/Tulevaisuus/Ideapankki/m-maaritkset Ideoita ja tarkennuksia - vaatii erilliset tunnukset

Varausjärjestelmän muutoksia

Taustalla on tarve yhdistää tilat ja tiloissa olevien resurssien varaus toisiinsa. Ideaalitilanteessa salinvarauksen yhteydessä voisi varata myös tilaan tarvittavat varusteet (esim. dataprojektori) tai palvelut. Asiaan liittyy myös tilojen ja kiinteiden varusteiden (esim. videoneuvottelulaitteistot) suhde toisiinsa, jolloin varusteiden käyttötarpeen mukaan voitaisiin priorisoida eri varauksia. secret/Tulevaisuus/Ideapankki/varausjarjestelma Ideoita ja tarkennuksia - vaatii erilliset tunnukset

Opintoaikojen seuranta

Tämä julkaistiin jo huhtikuun päivityksessä eli opiskelijat ja sihteerit näkevät Korpin kautta opiskelijan läsnäolokuukaudet. secret/Tulevaisuus/Ideapankki/OpintoaikojenSeuranta Ideoita ja tarkennuksia - vaatii erilliset tunnukset

Kurssi- ja tentti-ilmoittautumisen vahvistaminen

Kyseessä on ongelma, jossa opiskelijat eivät peru tentti- tai kurssi-ilmoittautumisiaan. Tästä aiheutuu paljon ylimääräistä työtä sekä resurssin Kurssi- ja tentti-ilmoittautumisen vahvistamisesta (ns. NoShow-ongelma) tai vastaavasta ongelman poistava secret/Tulevaisuus/Ideapankki/IlmoittautumisenVahvistaminen Ideoita ja tarkennuksia - vaatii erilliset tunnukset

Opiskelijan ilmoittautuminen ja maksuinfra

Idean taustalla olisi yhdistää opiskelijan läsnäoloilmoittautuminen ja siihen liittyvät maksut Korppiin. Yleisemmin maksutietojen liittyminen ilmoittautumiseen voitaisiin ottaa käyttöön laajemminkin. secret/Tulevaisuus/Ideapankki/LasnaolevaksiIlmoittautuminen Ideoita ja tarkennuksia - vaatii erilliset tunnukset

Todistukset ja opintosuoritusotteet

Taustalla on tarve antaa opiskelijoiden itse tulostaa virallisluontoisia otteita yms. papereita suoraan Korpista. Asiassa on monta näkökulmaa, joita täytyy miettiä tarkemmin ennen noiden toteuttamista. secret/Tulevaisuus/Ideapankki/Todistukset Ideoita ja tarkennuksia - vaatii erilliset tunnukset

Sähköiset HOPS-käytänteet

Korpin eHopsiin liittyvä asia, jossa passiivirekisteriin joutunut opiskelija pystyisi aktivoitumaan sähköisesti Korpin avulla. secret/Tulevaisuus/Ideapankki/eHopsKaytanteet Ideoita ja tarkennuksia - vaatii erilliset tunnukset

MiStayn integrointi Korppiin

MiStay on opiskelijavaihtoon liittyvä järjestelmä, jossa pidetään yllä erilaista opiskelijavaihtoon liittyvää tietoa (opiskelija, vaihto-ohjelmat jne.) secret/Tulevaisuus/Ideapankki/Mistay Ideoita ja tarkennuksia - vaatii erilliset tunnukset

eHopsin kasaaminen opiskelijan suorituksista

Idean taustalla on tarve saada opiskelijan tehdyt suoritukset siirrettyä eHopsin pohjaksi, jonka jälkeen opiskelijalle voitaisiin koota kyseinen opintokokonaisuus tai jatkaa eHopsin suunnittelua. Lisäksi eHops työkaluun löytyy paljon kehitysideoita Korpin bugi- ja kehityslistasta. secret/Tulevaisuus/Ideapankki/eHops1 Ideoita ja tarkennuksia - vaatii erilliset tunnukset

Opinnäytetyökalun kehittäminen

Yhden idean taustalla on tarve kehittää opinnäytetyökalua entistä joustavammaksi ja prosessia paremmin mukailevaksi. Toisena ideana haluttaisiin koko työkalun toimet tehdä sähköpostin avulla. Lisäksi työkaluun liittyviä kehitysideoita löytyy paljon Korpin bugi- ja kehityslistasta. secret/Tulevaisuus/Ideapankki

Kyselysovellus

Kyselysovellukseen on myös olemassa useita erilaisia kehitysideoita ja on jopa mietitty kyselynlaatimustyökalun uudelleen toteuttamisesta. Luultavasti kyselysovellus vaatii muutosten yhteydessä hieman perusteellisemman remontin kehityskohteiden toteuttamiseksi järkevästi. secret/Tulevaisuus/Ideapankki

Muita kehityskohteita