wiki:Koskelo/Termit
Last modified 12 years ago Last modified on 2008-01-17 12:14:49

Koskelo-projektin dokumenteissa käytettyjä termejä

Käyttäjäryhmät

Käyttäjäryhmiä ovat seuraavat käyttäjätunnuksellaan ja salasanallaan Korppi-järjestelmään kirjautuvat käyttäjät:

Vierailija
on alimman tason käyttäjä. Nimike tulee käyttäjälle oletuksena rekisteröinnin jälkeen. Vierailija saa ilmoittautua kursseille ja tentteihin.
Opiskelija
saa samat oikeudet kuin vierailija. Opiskelijatasolle käyttäjä nostetaan siinä vaiheessa, kun käyttäjä kirjautuu Korppiin tietohallintokeskuksen käyttäjätunnuksella ja salasanalla.
Opettaja
voi opiskelijaoikeuksien lisäksi mm. lisätä kursseja, muokata omien kurssien tietoja ja määritellä kurssikuvauksia.
Sihteeri
on ylin yleisesti jaettava oikeustaso. Käyttäjä omaa kaikkiin laitoksen kursseihin opettajaoikeuden, jonka lisäksi sihteeri voi nostaa sihteeriksi toisen oman laitoksen käyttäjän.

Aihealueen termejä

Seuraavat termit kuvaavat projektin ja dokumentin aihealuetta ja taustaa:

Korppi
on Jyväskylän yliopiston opiskelijoille ja henkilökunnalle tarkoitettu opintotietojärjestelmä.
Kotka
on Korppi-järjestelmän tietokanta.
Selain
(WWW-selain) on tietokoneohjelma, joka on tarkoitettu Internetin WWW-sivujen selaamiseen. Sivua ladattaessa selain hakee HTTP-protokollan avulla WWW-palvelimelta HTML-kielisen dokumentin, jonka se sitten jäsentää ja muotoilee asetelluksi sivuksi.

Teknisiä termejä

Seuraavat termit liittyvät projektin käytössä olevaan tekniikkaan:

AJAX
on ohjelmointityyli, jolla pyritään parantamaan verkkopalvelun nopeutta ja vuorovaikutteisuutta. AJAX-tekniikka perustuu tiedon siirtoon palvelimen ja selaimen välillä sivujen auki ollessa, ja sivun yksittäisten osien päivittämiseen koko sivun sijaan.
Apache
on avoimen lähdekoodin WWW-palvelinohjelmisto, joka palauttaa asiakkaan HTTP-protokollalla pyytämän HTML-sivun.
CSS
(Cascade Style Sheets) on WWW-sivujen ulkoasun määrittelyyn käytetty kieli, jolla voidaan erottaa sivujen sisältö (HTML) ja esitysasu toisistaan.
Eclipse
on sovelluskehitysympäristö, joka tukee lukuisia eri ohjelmointikieliä.
HTTP
(HyperText Transfer Protocol) on WWW-tekniikassa käytettävä tiedonsiirtoprotokolla, jolla asiakkaana toimiva selain pyytää haluttuja sivuja WWW-palvelimelta.
HTTPS
(HyperText Transfer Protocol over Secure Socket Layer) on HTTP-protokollan salattu versio.
Java
on Sun Microsystemsin kehittämä laitteistoriippumaton oliopohjainen ohjelmointikieli.
Javascript
on Netscape Communicationsin kehittämä komentosarjakieli, jota käytetään pääasiassa WWW-ympäristöissä.
JSP
(Java Server Pages) on skriptaustyylinen ohjelmointikieli, jossa HTML-koodin sekaan on mahdollista lisätä Java-kielellä kirjoitettua koodia.
Komentosarjakieli
ei ole varsinainen ohjelmointikieli, vaan sitä käytetään tehtävien automatisointiin eri sovelluksissa.
PostgreSQL
on avoimeen lähdekoodiin perustuva relaatiotietokannan hallintajärjestelmä.
Servletti
eli sovelma on pieni ohjelma, joka on tehty Javalla laajentamaan palvelimen toiminnallisuutta. Servletit ajetaan palvelimella.
SVN
(Subversion) on versiohallintaan tarkoitettu ohjelmisto.
Tomcat
on ohjelmisto, jota käytetään servletti- ja JSP-moottorina Apache-palvelimella. Se välittää asiakaspyynnön servletille ja toimittaa sen tuottaman vastauksen takaisin pyytäjälle.
Tietokanta
on kokoelma yhteen liittyvää dataa, joka on sijoitettu tietokantatauluihin.
Velho
on ohjattu toiminto.
WWW
(World Wide Web) on Internetissä toimiva hypertekstijärjestelmä. Hypertekstiä selataan selaimella, joka hakee sivuiksi kutsuttuja dokumentteja WWW-palvelimilta ja esittää niitä käyttäjälle.