wiki:TIES561
Last modified 2 years ago Last modified on 2016-05-16 09:56:37

TIES561 Koulutusteknologian seminaari, 2-3 op

Alkaa-päättyy: 15.1.16 - 20.5.16

Aikataulu: Ensimmäinen tapaaminen 15.1.2016 klo 14-16 ja toinen 12.2. 10-12. Jatkoaikataulusta sovitaan tämän jälkeen.

Luennoitsija: Professori Tommi Kärkkäinen

HUOM: Opintojakson osallistujamäärän perusteella suorituslaajuuden maksimi = 3 op tänä keväänä!

Kurssitiedot Korpissa

Kurssimateriaaleja Kopassa

Kurssiajatus

Tietotekniikalla on sekä itseis- että välinearvo. Opetuksessa tama tarkoittaa toisaalta tietotekniikan opettamista itsenäisenä oppiaineena ja toisaalta tietotekniikan käyttöä muiden aineiden opetuksessa, oppimisen tukena. Tietotekniikan opettajan rooli varsinkin yhtenäiskouluissa edellyttää usein osallistumista ja asiantuntemusta molempityyppisiin aktiviteetteihin.

Koulutusteknologian seminaarissa keväällä 2016 käsitellään opetusteknologiaa tutkimuslähtöisesti, erityisesti opetuksen ja oppimisen tuen näkökulmasta. Luennoitsija alustaa tarkasteltavat teemat otoksella relevantista, erityisesti empiirisestä tutkimuksesta (tai metatutkimuksesta). Tämän jälkeen valittuun teemaan liittyvää näkemystä jalostetaan eteenpäin laajemman tutkimusotoksen sekä opetusteknologian kokeilun suunnittelun kautta pienryhmissä (lähtökohtaisesti 3 opiskelijaa). Ryhmätöiden tulokset esitellään kurssin loppuseminaarissa ja jaetaan muiden ryhmien kesken Kopan kautta.

Keväällä 2016 seminaarin yleisteemana on "Miksi teknologian käyttö opetuksessa ei paranna oppimistuloksia empiirisen tutkimuksen perusteella"? Orientaatiossa on vahvoja piirteitä osallistujien mahdollisten käsitysten altistamiselle kognitiiviselle dissonanssille https://web.mst.edu/~psyworld/general/dissonance/dissonance.pdf (voit myös konsultoida suomenkielistä Wikipediaa - mutta et käyttää lähteenä ;-)

Suoritusprosessi

 1. Ensimmäinen kontaktikerta 15.1. 14:15-16:00 AgC132
  • tutustutaan toisiimme
  • tutustutaan kurssiajatukseen
  • tutustutaan teemoihin (hae artikkelikokoelmat Kopasta; linkki yllä)
   • Multitasking: Voidaanko tietokoneita ja nettiyhteyksiä tuoda luokkaan (käyttää oppimistilanteessa) ollenkaan?
    • Pitäisikö tietotekniikkaa ylipäätään käyttäää tietotekniikan opetuksen tukena (hassu ajatus, vai mitä; vrt. omat opintosi)?
   • Learning Styles: Miksi oppimateriaaleja ja opetusmenetelmiä pitäisi monimuotoistaa erityyppisten oppijoiden tueksi?
   • Engagement: Milloin/minkälaisen tietotekniikan käyttö (koulu)opetuksessa voisi parantaa oppimiseen (ja oppilaitokseen) sitoutumista?
    • Miten sitoutuminen ylipäätään vaikuttaa oppimistuloksiin empiirisen tutkimuksen perusteella?
   • Oma teema: valintakriteerinä korkeatasoisen tutkimusmateriaalin (= empiirinen tutkimus oppimistuloksista) olemassa olo sekä ristiriitaisuus olemassa oleviin/triviaaleihin käsityksiin (kts. esim. viimeinen artikkeli Multitasking-teema-paketissa).
    • Oppimispelit
    • Muu opetusteknologia, esim. älytaulut
  • ryhmien muodostaminen ja ryhmän teeman valinta
 1. Itsenäinen ryhmätyöskentely: Analysoi ja täydennä (ensin valmiit artikkelikokoelmat; pyydä opettajan kommentit; etsi lisää kunnollisia artikkeleja) teemaan liittyvä artikkelinippusi seuraavan viitekehyksen pohjalta
  • Kuka tutkii? Ketä tutkitaan ja missä ympäristössä? Miten tutkintaan (aineisto, analyysi)?
  • Miten käsitteet on määritelty? Mitkä ovat tutkimusasetelman teoreettiset mallit ja lähtökohdat (jos niitä on)?
  • Kuka käyttää teknologiaa? Mitä teknologiaa käytetään? Mihin teknologiaa käytetään? Miten teknologiaa käytetään?
  • Mitä tuloksia esitetään? Millä perusteella (sis. tulosten laadun arviointi)? Mitkä ovat johtopäätökset? Entä tulosten ja johtopäätösten rajaukset/yleistyminen?
  • Projektointi ryhmän sisällä
   1. Laatikaa analysointitemplate
   2. Jakakaa artikkelit (ja uusien etsiminen) ja tehkää itsenäisesti alustavat jäsennykset
   3. Käykää tulokset läpi ryhmässä ja täydentäkää sekä yhdenmukaistakaa (opettaja mukaan tämän vaiheen kommentointiin)
   4. Laatikaa tulosraportti toiseksi kontaktikerraksi
 1. Toinen kontaktikerta 12.2. 10:15-12:00 AgD122.1
  • Ryhmien töiden tulokset ja niiden läpikäynti sekä keskustelu tuloksista
  • Ryhmien yhteenvedot Tommille: käsitteeseen (Learningstyles, Multitasking) kohdistuneen tutkimuksen tiivistys yhdeksi kaavioksi:
   • Käsitemääritys -> tutkimusten lähtökohdat -> tutkimusmenetelmät -> tutkimustulokset -> tulosten implikaatiot opetukselle
   • Yhteenveto tehdyistä tunneista kattaen jokaisen ryhmäläisen
   • Käydään nämä sekä jatkosuunnitelmat läpi perjantaina 19.2. 10/12 alkane (tulee lisätietoa)
 2. Suunnittele ja kuvaa opetusteknologiaa hyödyntävä opetustilanne, jonka rakenteessa pyritään huomioimaan kaikki ne tekijät jotka haittaavat/eivät paranna oppimista aikaisemman yhteenvedon perusteella
  • HUOM: Vaihtoehtoinen jatkopolku (jos opetuksen + ryhmän organisoinnissa haasteita):
   • Observoi + haastattele (siis kerää aineistoa) jokin opetustilanne, analysoi aineisto ja päättele reflektoiden aikaisempaan yhteenvetoon miten ryhmäsi käsite näyttäytyi
  • Kuvaa opetustilanne opintojakson http://appro.mit.jyu.fi/tiea261/ jäsennyksen mukaisesti
  • Pidetään ryhmäkohtaisia ohjauksia jossa käydään tätä läpi sekä toukokuussa loppuesittelyt myöhemmin sovittuna aikana
 1. Arvopohjaisen osallistuvan suunnittelun workshop (HK Isomäki, Ari Tuhkala, TK) 18.3.2016 12:15-16:00
  • Johdatus arvopohjaiseen osallistuvaan suunnitteluun sekä lähestymistavan soveltaminen oman aihepiirin joko a) koulutussuunnitteluun tai b) koulutuksen havainnointiin
 1. Loppuseminaari: opetuskokeilujen esittely ja reflektointi 6.5. 12:15-16:00